До­бри­во із смі­т­тя

В умо­вах де­фі­ци­ту ор­га­ні­чних до­брив си­ро­ви­ною для їх ви­ро­бни­цтва шля­хом ком­по­сту­ва­н­ня мо­жуть бу­ти рі­зно­ма­ні­тні ор­га­ні­чні від­хо­ди

The Ukrainian Farmer - - РОСЛИННИЦТВО - ВІ­КТО­РІЯ ГЕТМАНЕНКО, канд. с.-г. на­ук ННЦ «Ін­сти­тут ґрун­то­знав­ства та агро­хі­мії ім. О. Н. Со­ко­лов­сько­го» Спі­вав­тор: Єв­ген Скриль­ник, д-р с.-г. на­ук

Ви­ро­бни­цтво до­брив на осно­ві від­хо­дів ви­кли­кає ін­те­рес не ли­ше з еко­ло­гі­чно­го, айз еко­но­мі­чно­го по­гля­ду. Те­хно­ло­гія пе­ре­роб­ки на ви­со­ко­які­сне до­бри­во має роз­ро­бля­ти­ся для кон­кре­тно­го ти­пу ор­га­ні­чних від­хо­дів і ма­ти на ме­ті усу­не­н­ня го­лов­них не­до­лі­ків ма­те­рі­а­лу. Одним із най­пер­спе­ктив­ні­ших спосо­бів пе­ре­роб­ки ор­га­ні­чних від­хо­дів є ком­по­сту­ва­н­ня, що до­зво­ляє за ко­ро­ткий строк отри­ма­ти ор­га­ні­чне до­бри­во з ви­со­ким умі­стом по­жив­них ре­чо­вин у до­сту­пній для ро­слин фор­мі. Під час ви­бо­ру те­хно­ло­гії ком­по­сту­ва­н­ня обов’яз­ко­во вра­хо­ву­ю­ться ви­тра­ти на впро­ва­дже­н­ня та рі­вень скла­дно­сті ці­єї те­хно­ло­гії.

Ни­ні ство­рю­ю­ться під­при­єм­ства, які осна­ще­но су­ча­сним обла­дна­н­ням, во­дно­час ви­ни­кає не­об­хі­дність пе­ре­роб­ки ор­га­ні­чних від­хо­дів за про­сти­ми схе­ма­ми. Низ­кою до­слі­джень від­мі­ча­є­ться, що най­більш еко­но­мі­чно ви­гі­дні те­хно­ло­гії пе­ре­роб­ки — це ком­по­сту­ва­н­ня у вал­ках і ту­нель­не ком­по­сту­ва­н­ня. Крім то­го, ви­ро­бни­цтво ком­по­стів пе­ред­ба­чає сут­тє­ві ча­со­ві ви­тра­ти, ско­ро­ти­ти які до­зво­ляє за­сто­су­ва­н­ня мі­кро­біо­ло­гі­чних пре­па­ра­тів-де­стру­кто­рів гру­бих ор­га­ні­чних ре­чо­вин.

Па­ра­ме­три кін­це­во­го про­ду­кту за­ле­жать від ви­хі­дних умов пе­ре­роб­ки: на­пов­ню­ва­чів і до­ба­вок, умов ае­ра­ції та зво­ло­же­н­ня, тем­пе­ра­ту­ри то­що. До­слі­да­ми з ком­по­сту­ва­н­ня ор­га­ні­чних від­хо­дів (тир­си, ли­стя­но­го опа­ду, со­ло­ми, оса­дів сті­чних вод) до­ве­де­но, що в про­це­сі пе­ре­роб­ки істо­тно змі­ню­є­ться хі­мі­чний склад ви­хі­дних ма­те­рі­а­лів: під­ви­щу­є­ться рн, уміст по­жив­них еле­мен­тів і ви­хід гу­му­со­вих ре­чо­вин, зни­жу­є­ться ру­хо­мість важ­ких ме­та­лів.

У сві­ті якість ком­по­сту оці­ню­є­ться за фі­зи­ко-хі­мі­чни­ми ха­ра­кте­ри­сти­ка­ми, вмі­стом ор­га­ні­чної ре­чо­ви­ни, еле­мен­тів мі­не­раль­но­го жив­ле­н­ня то­що. Акре­ди­то­ва­ний ор­ган пе­ре­ві­ряє від­по­від­ність і яко­сті до­бри­ва, і ви­ро­бни­ка всім ви­мо­гам шля­хом ла­бо­ра­тор­но­го ана­лі­зу.

Ва­жли­вим ета­пом за­сто­су­ва­н­ня в сіль­сько­го­спо­дар­ській пра­кти­ці ком­по­стів є ви­зна­че­н­ня йо­го «зрі­ло­сті», адже не­зрі­лий ком­пост мі­стить у сво­є­му скла­ді фі­то­то­кси­чні спо­лу­ки, що мо­жуть при­гні­чу­ва­ти ріст і роз­ви­ток ро­слин. Най­імо­вір­ні­шу ін­фор­ма­цію що­до зрі­ло­сті ком­по­сту на­дає кон­троль то­кси­чно­сті в умо­вах біо­те­сту­ва­н­ня, адже він до­зво­ляє оці­ни­ти дію ці­ло­го ком­пле­ксу то­кси­нів.

Ва­жли­во кон­тро­лю­ва­ти во­ло­гість ком­по­стів, що є ду­же ва­жли­вим чин­ни­ком для еко­но­мії ви­трат на транс­пор­ту­ва­н­ня та зна­чно спро­щує те­хні­чні аспе­кти вне­се­н­ня до­бри­ва у ґрунт. Опти­маль­на во­ло­гість для про­ті­ка­н­ня про­це­су — 50–60%, для го­то­во­го про­ду­кту — не біль­ше за 40%. Втра­ти азо­ту в про­це­сі ком­по­сту­ва­н­ня мо­жуть стри­му­ва­ти­ся роз­ши­ре­н­ням спів­від­но­ше­н­ня ву­гле­цю до азо­ту до 25:1 у ви­хі­дних ма­те­рі­а­лах. Крім то­го, про­цес мі­не­ра­лі­за­ції ор­га­ні­чних ре­чо­вин по­тре­бує ре­гу­лю­ва­н­ня, адже за вмі­сту ор­га­ні­чної си­ро­ви­ни мен­ше ніж 30% го­то­ві ком­по­сти втра­ча­ють го­лов­ні ме­лі­о­ра­тив­ні вла­сти­во­сті.

У про­це­сі ком­по­сту­ва­н­ня суб­страт за­знає сут­тє­вої транс­фор­ма­ції з утво­ре­н­ням гу­мі­фі­ко­ва­но­го про­ду­кту. Вра­хо­ву­ю­чи те, що ком­по­сти мі­стять «го­то­ві» гу­му­со­ві спо­лу­ки, їх актив­но ви­вча­ють із по­зи­ції ви­хі­дної си­ро­ви­ни для ви­ро­бни­цтва гу­мі­но­вих пре­па­ра­тів. Та­ка тен­ден­ція зу­мов­ле­на тим, що на від­мі­ну від ву­гі­л­ля й тор­фу ці ма­те­рі­а­ли швид­ко від­нов­лю­ва­ні, адже про­це­си біо­кон­вер­сії про­ті­ка­ють від­но­сно ко­ро­ткий про­мі­жок ча­су.

От­же, на­сам­пе­ред ком­по­сти — це ефе­ктив­не до­бри­во для під­ви­ще­н­ня ро­дю­чо­сті й про­ду­ктив­но­сті ґрун­ту шля­хом зба­га­че­н­ня ґрун­тів ор­га­ні­чною ре­чо­ви­ною та еле­мен­та­ми жив­ле­н­ня ро­слин. У Єв­ро­со­ю­зі, де цей се­ктор ба­зу­є­ться на пе­ре­роб­ці від­хо­дів, по­над 50% ком­по­стів за­сто­со­ву­ють у сіль­сько­му го­спо­дар­стві (з ви­схі­дною тен­ден­ці­єю), близь­ко 15% — у ланд­ша­фтно­му ди­зай­ні, близь­ко 20% — для ви­ро­бни­цтва ґрун­то­су­мі­шей.

Для ви­ро­бни­цтва до­брив за­сто­со­ву­ють від­хо­ди тва­рин­ни­цтва, від­хо­ди фі­то­хі­мі­чно­го, же­ла­ти­но­во­го, цукро­пе­ре­ро­бно­го ви­ро­бни­цтва, фо­сфо­ри­ти, дон­ний мул, са­про­пе­лі, торф, лі­гнін, від­хо­ди ко­му­наль­но­го го­спо­дар­ства то­що. Ві­до­мі пер­спе­кти­ви ви­ко­ри­ста­н­ня ли­стя­но­го опа­ду для ком­по­сту­ва­н­ня. За­зна­ча­є­ться, що лис­тки мі­стять ор­га­ні­чні ре­чо­ви­ни, які важ­ко під­да­ю­ться мі­не­ра­лі­за­ції й мо­жуть ста­ти осно­вою для син­те­зу стій­ких ор­га­ні­чних спо­лук го­то­во­го ком­по­сту. Основ­ни­ми по­зи­тив­ни­ми вла­сти­во­стя­ми тир­си є ви­со­кий уміст ву­гле­цю та ви­со­ка сорб­цій­на зда­тність зв’язу­ва­ти азот. Уста­нов­ле­но, що со­ло­ма в ком­по­сті спри­яє ад­сорб­ції во­ди, що істо­тно по­лі­пшує стру­кту­ру ком­по­сту та йо­го ае­ра­цію.

На­ра­зі пра­во­ве по­ле існує тіль­ки для пе­ре­роб­ки від­хо­дів тва­рин­ни­цтва, а са­ме гною, не­мі­не­ра­лі­зо­ва­но­го гу­а­но, вмі­сту трав­но­го тра­кту та за­ли­шків їх біо­ло­гі­чної пе­ре­роб­ки (За­кон Укра­ї­ни «Про по­бі­чні про­ду­кти тва­рин­но­го по­хо­дже­н­ня, не при­зна­че­ні для спо­жи­ва­н­ня лю­ди­ною» від 07.04.2015 №287-VIII). При­чо­му не ре­гла­мен­то­ва­но те­хно­ло­гію пе­ре­роб­ки та по­ка­зни­ки яко­сті го­то­во­го про­ду­кту, від­мі­ча­є­ться мо­жли­вість, а не обов’яз­ко­вість обро­бле­н­ня шля­хом сте­ри­лі­за­ції під ти­ском.

Ва­жли­вим ре­зер­вом для ви­ро­бни­цтва ви­со­ко­ефе­ктив­них ор­га­ні­чних до­брив є ор­га­ні­чні від­хо­ди, що ха­ра­кте­ри­зу­ю­ться ши­ро­ко роз­га­лу­же­ною ре­гу­ляр­но по­нов­лю­валь­ною ве­ли­ко­тон­на­жною ба­зою. Си­стем­не за­н­ня про­бле­ми ви­ро­бни­цтва та за­сто­су­ва­н­ня до­брив на осно­ві від­хо­дів пов’яза­но з не­об­хі­дні­стю роз­роб­ки нор­ма­тив­но-пра­во­вої ба­зи та роз­ши­ре­н­ням до­слі­джень що­до роз­роб­ки ада­птив­них те­хно­ло­гій їх пе­ре­роб­ки, які від­по­від­а­ють еко­ло­гі­чним і су­ча­сним рин­ко­вим ви­мо­гам.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.