Зер­но­вий ф’ючерс шу­кає спе­ку­лян­тів

Ві­тчи­зня­ний бір­жо­вий ри­нок ро­бить но­ву спро­бу за­про­ва­ди­ти стро­ко­ві кон­тра­кти на зер­но і як ні­ко­ли близь­кий до успі­ху

The Ukrainian Farmer - - ЗМІСТ - ЯРОСЛАВ ЛЕВИЦЬКИЙ

На­при­кін­ці ли­пня 2017 ро­ку «Укра­їн­ська бір­жа» про­ве­ла пер­ші тор­ги ф’ючер­сним кон­тра­ктом на пше­ни­цю. На бір­жі бу­ла укла­де­на та ви­ко­на­на одна уго­да, в ре­зуль­та­ті чо­го по­ку­пець отри­мав пар­тію зер­на, а про­да­вець — гро­ші, до то­го ж га­ран­том роз­ра­хун­ків за кон­тра­ктом ста­ла са­ма бір­жа. На­ра­зі на ній го­ту­ю­ться до дру­го­го ета­пу впро­ва­дже­н­ня ф’ючер­сної тор­гів­лі зер­ном. На по­ча­тку жов­тня в На­ціо­наль­ну ко­мі­сію з цін­них па­пе­рів і фон­до­во­го рин­ку бу­ли по­да­ні на узго­дже­н­ня не­об­хі­дні до­ку­мен­ти що­до про­це­ду­ри, пі­сля ре­є­стра­ції яких бір­жа при­сту­пить до подаль­шої ре­а­лі­за­ції сво­єї про­гра­ми роз­ви­тку укра­їн­сько­го зер­но­во­го ф’ючер­су.

Спроб за­по­ча­тку­ва­ти тор­гів­лю стро­ко­ви­ми кон­тра­кта­ми на зер­но в Укра­ї­ні бу­ло вже чи­ма­ло, ба біль­ше — про­ект зер­но­во­го ф’ючер­су одно­го ча­су на­віть ло­бі­ю­ва­ло ві­тчи­зня­не аграр­не мі­ні­стер­ство, але всі до­кла­де­ні зу­си­л­ля ви­яви­ли­ся мар­ни­ми. Не за­пра­цю­вав на­віть ф’ючерс на при­чор­но­мор­ське зер­но, за­про­ва­дже­ний кіль­ка ро­ків то­му на Чи­казь­кій бір­жі (СВОТ). У чо­му при­чи­на по­пе­ре­дніх нев­дач і звід­ки впев­не­ність, що цьо­го ра­зу все ви­йде, ав­тор цих ряд­ків роз­пи­тав у за­сту­пни­ка го­ло­ви прав­лі­н­ня «Укра­їн­ські бір­жі» Єв­ге­на Ко­мі­са­ро­ва.

Па­не Єв­ге­не, не всі є знав­ця­ми бір­жо­вої тор­гів­лі, то­му по­ясніть, що та­ке ф’ючер­сний кон­тракт і чим він від­рі­зня­є­ться від зви­чай­них кон­тра­ктів ку­пів­лі-про­да­жу зер­на, які вже дав­но укла­да­ю­ться на бір­жах в Укра­ї­ні?

— Справ­ді, кон­тра­кти на зер­но й те­пер укла­да­ю­ться на кіль­кох то­вар­них бір­жах, але це спо­то­ві кон­тра­кти, які ви­ко­ну­ю­ться одра­зу пі­сля укла­да­н­ня. На­то­мість ф’ючер­сний кон­тракт пе­ред­ба­чає ви­ко­на­н­ня уго­ди ку­пів­лі-про­да­жу че­рез пев­ний про­мі­жок ча­су, в май­бу­тньо­му — че­рез мі­сяць, че­рез пів­ро­ку, че­рез рік або ще пі­зні­ше. Ф’ючер­сні кон­тра­кти на зер­но тор­гу­ю­ться на бір­жах ра­зом із цін­ни­ми па­пе­ра­ми й ін­ши­ми фі­нан­со­ви­ми ін­стру­мен­та­ми.

Що спо­ну­ка­ло вас спро­бу­ва­ти зно­ву за­пу­сти­ти на фон­до­вий ри­нок те, що не «по­ле­ті­ло» в ін­ших йо­го уча­сни­ків, зокре­ма, в то­му са­мо­му Чи­ка­го?

— Що­до Чи­ка­го, то я ба­чу го­лов­ною при­чи­ною нев­да­чі ре­а­лії на­шо­го ва­лю­тно­го ре­гу­лю­ва­н­ня. Для то­го, щоб тор­гу­ва­ти на СВОТ, по­трі­бно пе­ре­ра­ху­ва­ти ва­лю­ту в за­кор­дон­ний банк, аби по­тім ма­ти змо­гу роз­ра­хо­ву­ва­ти­ся нею на бір­жі. Ці­єї мо­жли­во­сті у ві­тчи­зня­них уча­сни­ків рин­ку не бу­ло. Тоб­то це від по­ча­тку був мер­тво­на­ро­дже­ний про­ект.

Що­до впро­ва­дже­н­ня тор­гів­лі ф’ючер­са­ми на зер­но без­по­се­ре­дньо в Укра­ї­ні, то ідея пе­ре­не­сти сю­ди ці­но­утво­ре­н­ня, справ­ді, не но­ва й існу­ва­ла вже дав­но. Впер­ше ф’ючер­сний кон­тракт на зер­но на­ма­га­ли­ся за­про­ва­ди­ти у 2004 ро­ці то­ді ще на Укра­їн­ській між­бан­ків­ській ва­лю­тній бір­жі, але на той час зер­но­вий ри­нок у нас був за­над­то про­блем­ним. А ф’ючерс існує ли­ше то­ді, ко­ли ри­нок віль­ний і від­кри­тий, ко­ли це «чи­стий» ри­нок. Якщо є де­фі­цит по­ту­жно­стей зі збе­рі­га­н­ня зер­на, є про­бле­ми з йо­го ви­ве­зе­н­ням, якщо зер­но про­сто важ­ко за­бра­ти з еле­ва­то­ра, то на та­ко­му рин­ку ф’ючерс не при­жи­ве­ться. Весь цей час ві­тчи­зня­ний аграр­ний ри­нок розв’язу­вав свої най­го­стрі­ші про­бле­ми, на­би­рав по­ту­жно­сті, ство­рю­вав не­об­хі­дні умо­ви, так би мо­ви­ти, «ви­зрі­вав». І за­раз ми ба­чи­мо, що на­став час, ко­ли зер­но­вий ф’ючерс мо­же за­пра­цю­ва­ти, ось то­му ви­рі­ши­ли йо­го ство­ри­ти.

Щоб за­пра­цю­вав ф’ючерс, ма­буть, най­пер­ше по­трі­бна до­ві­ра між про­дав­цем і по­ку­пцем і до­ві­ра до бір­жі як по­се­ре­дни­ка та мі­сця тор­гів­лі. На­скіль­ки агра­рії мо­жуть вам до­ві­ря­ти?

— На рин­ку цін­них па­пе­рів ми до­бре ві­до­мі, мо­жу на­віть ска­за­ти, що на сьо­го­дні ми є цен­тром лі­кві­дно­сті акцій і ф’ючер­сних кон­тра­ктів, одні­єю з не­ба­га­тьох фон­до­вих бірж у кра­ї­ні, що пов­но­цін­но пра­цю­ють. Істо­рія «Укра­їн­ської бір­жі» по­ча­ла­ся у 2009 ро­ці, за цей час у нас укла­де­но близь­ко 4 млн ф’ючер­сних кон­тра­ктів на су­му по­над 50 млрд гри­вень, і всі до одно­го бу­ли ви­ко­на­ні. Тоб­то ми вмі­є­мо тор­гу­ва­ти ф’ючер­сни­ми кон­тра­кта­ми, опціо­на­ми, ми вмі­є­мо ке­ру­ва­ти ри­зи­ка­ми.

На­то­мість для аграр­но­го рин­ку ми по­ки що не ство­рю­ва­ли ін­стру­мен­тів. То­му шу­ка­є­мо пар­тне­рів се­ред зер­но­ви­ро­бни­ків і трей­де­рів, на­ма­га­є­мо­ся бу­ти їм ко­ри­сни­ми. Для цьо­го ми ство­рю­є­мо зер­но­вий ф’ючерс і хо­че­мо, щоб він став за­пи­ту­ва­ним і від­по­від­ав ви­мо­гам опе­ра­то­рів зер­но­во­го рин­ку. А щоб зро­би­ти все якнай­кра­ще, ви­рі­ши­ли не ква­пи­ти­ся й роз­би­ли наш ви­хід на аграр­ний ри­нок із зер­но­вим ф’ючер­сом на кіль­ка етапів.

З чо­го са­ме ви роз­по­ча­ли в ли­пні, який ф’ючер­сний кон­тракт то­ді укла­ли та як йо­го ви­ко­на­ли?

— Пер­ший етап по­ля­гав у то­му, щоб від­пра­цю­ва­ти про­це­ду­ру по­ста­ча­н­ня. Спо­ча­тку де­таль­но опра­цю­ва­ли мо­дель, ма­кси­маль­но про­пи­са­ли у сво­їй спе­ци­фі­ка­ції, і пі­сля цьо­го взя­ли­ся вті­ли­ти її на пра­кти­ці. Мо­дель пе­ред­ба­чає, що весь до­ку­мен­то­обіг має бу­ти в еле­ктрон­но­му ви­гля­ді. Бір­жо­вий ри­нок дав­но пра­цює у цьо­му фор­ма­ті, й ні­де на бір­жах ви не по­ба­чи­те оформ­ле­н­ня кон­тра­ктів у па­пе­ро­во­му ви­гля­ді. Сьо­го­дні за на­шим за­ко­но­дав­ством еле­ктрон­ний до­го­вір — це та­кий са­мий до­го­вір, як і па­пе­ро­вий, а ци­фро­вий під­пис — та­кий са­мий, як і по­став­ле­ний на па­пе­рі. На­то­мість на аграр­но­му рин­ку май­же ко­жно­му ще хо­ті­ло­ся б ма­ти па­пі­рець із мо­крою пе­ча­ткою та під­пи­сом від ру­ки — «для під­стра­хов­ки». То­му рин­ку, аби роз­ви­ва­ти­ся, теж до­ве­де­ться змі­ню­ва­ти­ся. На­ші агра­рії вже опа­ну­ва­ли то­чне зем­ле­роб­ство й дро­ни, то зви­кнуть і до еле­ктрон­них до­го­во­рів — це не­ми­ну­че.

З са­мо­го по­ча­тку про­е­кту на­шим пар­тне­ром ви­сту­пив Дер­жре­зерв, ми до­мо­ви­ли­ся з йо­го еле­ва­то­ром у Ми­ко­ла­їв­ській обла­сті. Бу­ло укла­де­но ф’ючер­сний кон­тракт із ба­зи­сом по­ста­ча­н­ня на цьо­му еле­ва­то­рі. Ко­ли при­йшов час ви­ко­на­н­ня кон­тра­кту, ми під­го­ту­ва­ли еле­ктрон­ні до­го­во­ри, на­ді­сла­ли сто­ро­нам, во­ни їх за­ві­ри­ли сво­ї­ми еле­ктрон­ни­ми під­пи­са­ми. Там бу­ла не­ве­ли­ка пар­тія зер­на, і во­на вже бу­ла на еле­ва­то­рі, але спра­ва по­ля­га­ла не в кіль­ко­сті, а у від­пра­цю­ван­ні ме­ха­ні­зму. Спо­ча­тку по­ку­пець пе­ре­ра­ху­вав нам гро­ші, по­тім ми да­ли ко­ман­ду про­дав­цю — пе­ре­пи­суй зер­но, на­да­лі еле­ва­тор пе­ре­о­фор­мив пра­во вла­сно­сті, і ми пе­ре­ра­ху­ва­ли гро­ші про­дав­це­ві. Бір­жо­вою мо­вою це на­зи­ва­є­ться deliveri versus payment — «по­ста­ча­н­ня про­ти пла­те­жу», ко­ли роз­ра­хун­ки га­ран­тує бір­жа. Тоб­то по­ку­пець, за­пла­тив­ши гро­ші, має га­ран­тію то­го, що отри­має то­вар, а про­да­вець має га­ран­тію, що отри­має за ньо­го ко­шти. Цей ме­ха­нізм ми й на­да­лі за­сто­со­ву­ва­ти­ме­мо на аграр­но­му рин­ку, тоб­то бу­де­мо га­ран­том ви­ко­на­н­ня угод.

Які те­пер ва­ші подаль­ші дії та кро­ки?

— На дру­го­му ета­пі, пі­сля отри­ма­н­ня узго­джень від НКЦПФР, який ми пла­ну­є­мо роз­по­ча­ти вже в ли­сто­па­ді цьо­го ро­ку, ба­зи­сом по­ста­ча­н­ня бу­де Срт-оде­са, а по­ста­ча­н­ня зер­на від­бу­ва­ти­ме­ться не на одно­му, а на пу­лі ви­зна­че­них бір­жею еле­ва­то­рів. По­ста­ча­н­ня зер­на на сер­ти­фі­ко­ва­них еле­ва­то­рах є не­об­хі­дною умо­вою, оскіль­ки во­ни мо­жуть за­свід­чи­ти які­сні й кіль­кі­сні ха­ра­кте­ри­сти­ки зер­но­вої пар­тії.

Кон­кре­тна ці­на зер­на на еле­ва­то­рі ви­зна­ча­ти­ме­ться з ура­ху­ва­н­ням дис­кон­ту або пре­мії за­ле­жно від роз­мі­ру ви­трат на транс­пор­ту­ва­н­ня: та­ка схе­ма ро­зро­бле­на, аби про­да­вець не пе­ре­ймав­ся пи­та­н­ня­ми ло­гі­сти­ки. На цьо­му ета­пі ми ма­є­мо від­пра­цю­ва­ти розв’яза­н­ня про­блем, які мо­жуть ви­ни­кну­ти, про­те­сту­ва­ти мо­дель ви­зна­че­н­ня ло­гі­сти­чних ви­трат, а та­кож мі­ні­мі­зу­ва­ти кіль­кість по­ста­чаль­них пар. Ма­є­ться на ува­зі, щоб по­ку­пець міг при­дба­ти по­трі­бний йо­му об­сяг зер­на в най­мен­шої кіль­ко­сті про­дав­ців, і, нав­па­ки, ма­кси­маль­но вра­ху­ва­ти по­ба­жа­н­ня кон­тр­аген­тів що­до мі­сця по­ста­ча­н­ня. Пі­сля ви­рі­ше­н­ня цих пи­тань від­бу­де­ться пе­ре­хід до тре­тьо­го ета­пу — віль­ної тор­гів­лі зер­но­ви­ми ф’ючер­са­ми.

У яких гро­шо­вих оди­ни­цях ви­зна­ча­ти­ме­ться ці­на ф’ючер­сних кон­тра­ктів на зер­но?

— Ф’ючер­сний кон­тракт тор­гу­ва­ти­ме­ться в до­ла­рах США — та­ким бу­ло ба­жа­н­ня біль­шо­сті уча­сни­ків аграр­но­го рин­ку, з яки­ми

ми спіл­ку­ва­ли­ся. Крім то­го, за ці­єї умо­ви до тор­гів­лі зер­но­ви­ми ф’ючер­са­ми на бір­жі зго­дом мо­жуть при­єд­на­ти­ся тор­гів­ці з ін­ших кра­їн. Однак усі оста­то­чні роз­ра­хун­ки про­во­ди­ти­му­ться в грив­нях за кур­сом на день ви­ко­на­н­ня ф’ючер­сно­го кон­тра­кту.

До ре­чі, від ко­ли­вань кур­су в нас на бір­жі теж мо­жна за­хе­джу­ва­ти­ся за до­по­мо­гою ф’ючер­су «грив­ня-до­лар». Для при­кла­ду, про­по­зи­ції за до­ла­ро­вим ф’ючер­сним кон­тра­ктом із ви­ко­на­н­ням у черв­ні 2018 ро­ку на­ра­зі ста­нов­лять у се­ре­дньо­му 28,5 грн за до­лар, по­пит — тро­хи біль­ше як 27,65 грн. Тож якщо ви пе­ре­йма­є­те­ся, що за ві­сім мі­ся­ців до­лар мо­же зро­сти ви­ще за ці по­зна­чки, ку­пуй­те ли­пне­вий ф’ючер­сний кон­тракт уже сьо­го­дні.

Чим ще кон­кре­тно зер­но­вий ф’ючерс бу­де ко­ри­сний укра­їн­ським агра­рі­ям? І чим він від­рі­зня­є­ться від про­да­жу зер­на за фор­вар­дни­ми кон­тра­кта­ми, які ни­ні укла­да­ють ба­га­то трей­де­рів?

— По пер­ше, ф’ючерс є ін­стру­мен­том га­ран­ту­ва­н­ня ці­ни ку­пів­лі або про­да­жу то­ва­ру. Тоб­то, ще тіль­ки пла­ну­ю­чи за­сі­я­ти по­ле й зі­бра­ти з ньо­го пев­ну кіль­кість уро­жаю, агра­рій мо­же про­да­ти цей май­бу­тній уро­жай за ці­ною, за­про­по­но­ва­ною на ф’ючер­сно­му рин­ку. Роз­ра­хо­ву­ю­чи отри­ма­ти кон­кре­тну су­му від ви­ко­на­н­ня уго­ди, він мо­же роз­ра­хо­ву­ва­ти ви­тра­ти на по­сів­ний ма­те­рі­ал, паль­не то­що, ви­ра­хо­ву­ва­ти рен­та­бель­ність. До то­го ж у будь-який мо­мент він мо­же пе­ре­про­да­ти укла­де­ний ф’ючер­сний кон­тракт і по­збу­ти­ся сво­їх зо­бов’язань, то­ді як ро­зі­рва­ти фор­вар­дний не так про­сто.

Окрім то­го, за умо­ва­ми фор­вар­да май­бу­тній уро­жай, пло­щу по­сі­вів май­же зав­жди по­трі­бно стра­ху­ва­ти, тоб­то ма­ти до­да­тко­ві ви­тра­ти; у ра­зі ж із ф’ючер­сом стра­ху­ва­н­ня не по­трі­бне. До то­го ж фор­вар­дний кон­тракт ма­ло ко­ли вста­нов­лює кон­кре­тну ці­ну — якась ча­сти­на ці­ни за ним ви­зна­ча­є­ться вар­ті­стю від­по­від­но­го по­то­чно­го ф’ючер­су на Чи­казь­кій чи ін­шій бір­жі на мо­мент оста­то­чно­го роз­ра­хун­ку.

По дру­ге, ф’ючерс на від­мі­ну від фор­вар­да — це ін­стру­мент хе­джу­ва­н­ня ці­но­вих ри­зи­ків. За ста­ти­сти­кою, мен­ше як 2% ф’ючер­сних кон­тра­ктів за­вер­шу­ю­ться фа­кти­чним ви­ко­на­н­ням уго­ди з по­ста­ча­н­ня зер­на, а всі ре­шта ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться для то­го, аби убез­пе­чи­ти уча­сни­ків зер­но­во­го рин­ку від ці­но­вих ко­ли­вань на рин­ку або ре­а­лі­зу­ва­ти ін­ші рин­ко­ві стра­те­гії.

Роз­ка­жіть до­кла­дні­ше, як кон­кре­тно пра­цює це хе­джу­ва­н­ня ці­но­вих ри­зи­ків?

— Га­разд. На­при­клад, сьо­го­дні агра­рій пла­нує за­сі­я­ти по­ле 10 га ози­мою пше­ни­цею, з яко­го в ли­пні на­сту­пно­го ро­ку змо­же зі­бра­ти не мен­ше як 35 ц/га вро­жаю, за­га­лом 35 тонн, ска­жі­мо, фу­ра­жно­го зер­на. Цей уро­жай він має на­мір про­да­ти за кіль­ка мі­ся­ців, на­при­клад, у ли­сто­па­ді 2018 ро­ку, але не впев­не­ний, які на той час бу­дуть ці­ни на пше­ни­цю та чи вар­то вза­га­лі сьо­го­дні сі­я­ти са­ме цю куль­ту­ру. Він за­хо­дить на сайт бір­жі й ба­чить, що ф’ючер­сний кон­тракт на фу­ра­жну пше­ни­цю з ви­ко­на­н­ням у то­му са­мо­му ли­сто­па­ді на­сту­пно­го ро­ку на­ра­зі ко­штує 150 до­ла­рів США за тон­ну на Срт-оде­са й 135 до­ла­рів за тон­ну на най­ближ­чо­му до ньо­го еле­ва­то­рі. Ця ці­на йо­го вла­што­вує, і він про­дає за нею всі 35 тонн май­бу­тньо­го вро­жаю, отри­му­ю­чи га­ран­тію, що пі­сля від­ван­та­же­н­ня зер­на отри­має свої 4725 до­ла­рів не­за­ле­жно від то­го, як низь­ко на той час мо­же впа­сти ці­на на фу­ра­жну пше­ни­цю на спо­то­во­му рин­ку. Що­прав­да, якщо на мо­мент роз­ра­хун­ку ці­на бу­де ви­щою, то він не отри­має ча­сти­ну мо­жли­во­го до­хо­ду. Та­ким чи­ном, ф’ючерс є га­ран­ті­єю від па­ді­н­ня цін, про­те пла­тою за ньо­го стає не­мо­жли­вість отри­ма­н­ня над­при­бу­тку.

Опе­ра­цію з про­да­жу ф’ючер­сно­го кон­тра­кту на зер­но мо­жна здій­сню­ва­ти, не ма­ю­чи жо­дно­го на­мі­ру ре­аль­но про­да­ва­ти зер­но на озна­че­но­му еле­ва­то­рі, а ли­ше для стра­ху­ва­н­ня від ці­но­вих ри­зи­ків. Тоб­то мо­жна й на­да­лі про­да­ва­ти зер­но сво­є­му тра­ди­цій­но­му по­ку­пце­ві, а отри­ма­ти стра­хов­ку від па­ді­н­ня ці­ни, уклав­ши ф’ючер­сний кон­тракт на ку­пів­лю ана­ло­гі­чно­го об­ся­гу зер­на за ці­ною, що скла­ла­ся на цей мо­мент на ф’ючер­сно­му рин­ку. Зу­стрі­чні зо­бов’яза­н­ня за кон­тра­кта­ми на ку­пів­лю й про­даж «нет­ту­ю­ться», тоб­то зо­бов’яза­н­ня на стро­ко­во­му ри­ку зни­ка­ють, а ли­ша­є­ться тіль­ки фі­нан­со­вий ре­зуль­тат від цих опе­ра­цій. Са­ме це і на­зи­ва­є­ться хе­джу­ва­н­ням ці­но­во­го ри­зи­ку.

Та­ким чи­ном, про­даж зер­на по ф’ючер­су на від­мі­ну від фор­вар­да не озна­чає для про­дав­ця отри­ма­н­ня гро­шей за­раз — роз­ра­ху­нок із ним бу­де про­ве­де­ний ли­ше то­ді, ко­ли кон­тракт бу­де ви­ко­на­но?

— Зро­зумі­ло, що ф’ючерс — це не гро­шо­вий кре­дит для про­дав­ця, во­дно­час він без­по­се­ре­дньо впли­ває на кре­ди­ту­ва­н­ня. Так, на­ра­зі де­я­кі бан­ки пра­кти­ку­ють кре­ди­ту­ва­н­ня під склад­ські роз­пи­ски, тоб­то за умо­ви пе­ре­да­чі май­бу­тньо­го зер­на як за­ста­ви. Ра­зом із тим бан­ки мо­жуть ли­ше про­гно­зу­ва­ти, скіль­ки ко­шту­ва­ти­ме за­став­не зер­но на вну­трі­шньо­му рин­ку та яку ча­сти­ну кре­ди­ту в ра­зі йо­го не­по­вер­не­н­ня мо­жна бу­де від­шко­ду­ва­ти. Тоб­то банк не­се вла­сні ри­зи­ки, й чим во­ни біль­ші, тим ви­ща став­ка за кре­ди­том. То­му бан­ки теж за­ці­кав­ле­ні в на­яв­но­сті лі­кві­дно­го зер­но­во­го ф’ючер­су, оскіль­ки він дасть їм про­гно­зо­ва­ну ці­ну зер­на на мо­мент по­га­ше­н­ня кре­ди­ту — зав­дя­ки йо­му во­ни змо­жуть пра­виль­ні­ше оці­ни­ти ри­зи­ки й опти­мі­зу­ва­ти свої кре­ди­тні став­ки. Ба біль­ше, якщо зер­но­ви­ро­бник, яко­му ви­да­є­ться кре­дит, сам за­хе­джує се­бе від па­ді­н­ня ці­ни за до­по­мо­гою зер­но­во­го ф’ючер­су, то бан­ки мо­жуть змен­ши­ти став­ку за кре­ди­том. І це ло­гі­чно, адже по­зи­чаль­ник са­мо­стій­но тур­бу­є­ться про те, щоб за бу­дья­кої кон’юн­кту­ри рин­ку отри­ма­ти га­ран­то­ва­ну су­му гро­шей для по­вер­не­н­ня по­зи­ки.

Згі­дно з пра­ви­ла­ми «Укра­їн­ської бір­жі» тор­гу­ва­ти на ній мо­жуть ли­ше її чле­ни. Тоб­то для про­да­жу зер­на за ф’ючер­сни­ми кон­тра­кта­ми про­да­вець має офор­ми­ти у вас член­ство?

— Та­ке пра­ви­ло існує не ли­ше на на­шій, а на всіх бір­жах. На­віть біль­ше, пе­ред тим як ста­ти чле­ном са­ме на­шої фон­до­вої бір­жі, охо­чий по­пе­ре­дньо має отри­ма­ти від­по­від­ну лі­цен­зію від НКЦПФР. Однак, щоб укла­да­ти ф’ючер­сні кон­тра­кти, зов­сім не обов’яз­ко­во ста­ва­ти чле­ном бір­жі й отри­му­ва­ти будь-які лі­цен­зії — це мо­жна ро­би­ти че­рез бір­жо­вих бро­ке­рів, по­пе­ре­дньо уклав­ши з ни­ми від­по­від­ну уго­ду. Бро­кер мо­же тор­гу­ва­ти від ва­шо­го іме­ні або на­пря­му са­мо­стій­но в ме­жах вста­нов­ле­ної га­ран­то­ва­ної су­ми. В та­ко­му ра­зі про­да­вець чи по­ку­пець отри­му­ють без­по­се­ре­дній до­ступ до бір­жо­во­го тер­мі­на­ла, че­рез який над­си­ла­ю­ться всі за­яв­ки й укла­да­ю­ться ф’ючер­сні кон­тра­кти. Тре­ба ска­за­ти, що біль­шість та­ких кон­тра­ктів, а їх що­дня бу­ває по кіль­ка ти­сяч, укла­да­ю­ться не чле­на­ми бір­жі, а са­ме їхні­ми клі­єн­та­ми з вла­сних ро­бо­чих чи до­ма­шніх комп’юте­рів. Тож яки­хось сут­тє­вих обме­жень для тор­гів­лі ф’ючер­са­ми на на­шій бір­жі не­має.

Ми пер­ші, хто за­ці­кав­ле­ні в то­му, аби на бір­жі тор­гу­ва­ли не ли­ше її чле­ни, а яко­мо­га біль­ше клі­єн­тів, зокре­ма й тих, ко­го за­ве­де­но на­зи­ва­ти бір­жо­ви­ми спе­ку­лян­та­ми, хто за­ро­бляє на ко­ли­ва­н­нях ці­ни ф’ючер­сів. Адже са­ме во­ни ство­рю­ють пер­вин­ну лі­кві­дність бір­жо­вих акти­вів, тоб­то ті умо­ви, за яких про­да­вець зав­жди мо­же зна­йти по­ку­пця, і нав­па­ки. То­му ко­ли на бір­жі за­ро­бля­ють, ку­пу­ю­чи й пе­ре­про­да­ю­чи ф’ючер­сні кон­тра­кти, це зов­сім не так по­га­но, як де­ко­му зда­є­ться че­рез не­га­тив­не за­барв­ле­н­ня сло­ва «спе­ку­лянт». Ба біль­ше, за­про­ва­джу­ю­чи зер­но­вий ф’ючерс, ми від по­ча­тку на­ці­ле­ні на те, щоб на цьо­му сти­ку аграр­но­го й фі­нан­со­во­го рин­ків ство­ри­ти для їх уча­сни­ків но­ві мо­жли­во­сті, до­по­мог­ти за­по­ча­тку­ва­ти но­ві бі­зне­си.

Дя­кую вам за цю роз­мо­ву. Три­май­мо ку­ла­ки, щоб цьо­го ра­зу укра­їн­ський зер­но­вий ф’ючерс став дій­сні­стю.

Єв­ген Ко­мі­са­ров

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.