Те­сту­ва­н­ня ди­ско­ла­по­вих

Для змен­ше­н­ня енер­ге­ти­чних і ма­те­рі­аль­них ви­трат під час обро­бі­тку ґрун­ту ва­жли­вим є впро­ва­дже­н­ня ком­бі­но­ва­них ба­га­то­о­пе­ра­цій­них зна­рядь

The Ukrainian Farmer - - ТЕХНІКА - ВАСИЛЬ ДУМИЧ, за­ві­ду­вач ла­бо­ра­то­рії Львів­ська фі­лія УКРНДІПВТ ім. Л. По­го­рі­ло­го

Для збіль­ше­н­ня еко­но­мі­чної ефе­ктив­но­сті обро­бі­тку ґрун­ту фір­ми — ви­ро­бни­ки те­хні­ки про­по­ну­ють ди­ско­ла­по­ві агре­га­ти, кон­стру­кції яких яв­ля­ють со­бою ком­бі­на­цію важ­кої ди­ско­вої бо­ро­ни та гли­бо­ко­роз­пу­шу­ва­ча. Агре­га­ти мо­жуть та­кож ком­пле­кту­ва­ти­ся ін­ши­ми ти­па­ми ро­бо­чих ор­га­нів — ви­рів­ню­валь­ни­ми ди­ска­ми та при­ти­скни­ми ко­тка­ми. На рин­ку пред­став­ле­но рі­зні мо­де­лі й кон­стру­кції ди­ско­ла­по­вих агре­га­тів ви­ро­бни­цтва фірм Case IH, Kuhn, Gaspardo, Agrisem, Horsch, John Deere, Quivogne, Gregoire Besson й ін., які рі­зня­ться на­бо­ром, кон­стру­кці­єю та роз­та­шу­ва­н­ням ро­бо­чих ор­га­нів.

Фа­хів­ці на­шої уста­но­ви про­ве­ли ви­про­бу­ва­н­ня ди­ско­ла­по­вих агре­га­тів рі­зної кон­стру­кції в умо­вах за­хі­дно­го ре­гіо­ну України.

Агре­гат уні­вер­саль­ний Smaragd 9/400 (фо­то 1, а) фір­ми Lemken осна­ще­но дво­ма ря­да­ми роз­пу­шу­валь­них стріл­ча­стих лап, ви­рів­ню­валь­ни­ми сфе­ри­чни­ми ди­ска­ми й тан­дем­ни­ми ко­тка­ми пру­тко­во­го ти­пу. Сфе­ри­чні ди­ски вста­нов­ле­но на стій­ках та­ким чи­ном, що їхні осі змі­ще­но одна від­но­сно одної. Та­ка кон­стру­кція вста­нов­ле­н­ня ди­сків до­зво­ляє уни­кну­ти утво­ре­н­ня гре­бе­нів і за­би­вань.

По­ля, на яких про­во­ди­ли ви­про­бу­ва­н­ня агре­га­та, ха­ра­кте­ри­зу­ва­ли­ся рів­нин­ним ре­льє­фом, тем­но-сі­ри­ми лі­со­ви­ми се­ре­дньо­су­глин­ко­ви­ми ґрун­та­ми з твер­ді­стю по­верх­не­во­го ша­ру від 0,6 до 1,7 МПА і во­ло­гі­стю від 11,5 до 16,0%. Агре­гат про­во­див під­го­тов­ку ґрун­ту під сів­бу пі­сля зби­ра­н­ня зер­но­вих куль­тур. Ма­са по­жнив­них ре­шток за їх ви­со­ти 10–14 см ста­но­ви­ла 45—65 г/м².

Агре­гат пра­цю­вав із тра­кто­ром ХТЗ-16331 на ро­бо­чій швид­ко­сті 8,2 км/год, се­ре­дня гли­би­на обро­бі­тку ста­но­ви­ла 16 см. Пі­сля про­хо­ду агре­га­та гре­бе­ни­стість по­верх­ні по­ля не пе­ре­ви­щу­ва­ла 4,0 см. Кри­ше­н­ня спу­ше­но­го ша­ру ґрун­ту бу­ло та­ким: уміст фра­кцій роз­мі­ром до 10 мм вклю­чно — 34,7%, від 10 мм до 25 мм — 25, від 25 мм до 50 мм — 30,1, а фра­кцій роз­мі­ром від 50 мм до 100 мм — 10,2%. Агре­гат пов­ні­стю здій­снює під­рі­за­н­ня бур’янів.

Пі­сля про­хо­ду агре­га­та в по­сів­но­му ша­рі 0–5 см щіль­ність ґрун­ту збіль­шу­є­ться на 0,2 г/см³, а в ша­рах 5–10 см і 10–15 см зро­стає на 0,1 г/см³. У ці­ло­му щіль­ність ґрун­ту пе­ре­бу­ває в ме­жах, що є най­більш спри­я­тли­вою для про­ро­ста­н­ня на­сі­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур.

Про­ду­ктив­ність за змін­ним ча­сом ся­гає 2,39 га/год, а пи­то­ма ви­тра­та па­ли­ва − 7,58 кг/га. Ко­е­фі­ці­єнт ви­ко­ри­ста­н­ня екс­плу­а­та­цій­ної по­ту­жно­сті дви­гу­на ста­но­вить 65%. За пе­рі­од ви­про­бу­вань (210 год основ­но­го ча­су) від­мов не ви­яв­ле­но.

*** Роз­пу­шу­вач КУ-3М (фо­то 1, б) ви­ро­бни­цтва (ПАТ «Хміль­ни­ксіль­маш») осна­щу­є­ться дво­ма ря­да­ми стріл­ча­стих роз­пу­шу­валь­них лап, ви­рів­ню­валь­ни­ми ди­ска­ми та труб­ча­стим ко­тком. Під час ви­про­бу­вань ди­ско­ла­по­вий роз­пу­шу­вач в агре­га­ті з тра­кто­ром МТЗ 1221 про­во­див обро­бі­ток ґрун­ту по стер­ні пі­сля зби­ра­н­ня зер­но­вих куль­тур на по­лі з дер­но­во-підзо­ли­сти­ми се­ре­дньо­су­глин­ко­ви­ми ґрун­та­ми з твер­ді­стю по­верх­не­во­го ша­ру від 1,2 до 3,1 МПА і во­ло­гі­стю від 15,4 до 19,7%. Швид­кість ру­ху агре­га­та — 10,1 км/год, а гли­би­на обро­бі­тку — 15 см. За та­ко­го ре­жи­му ро­бо­ти одер­жа­но та­кі агро­те­хні­чні по­ка­зни­ки: під­рі­за­н­ня бур’янів — 65%, гре­бе­ни­стість по­верх­ні по­ля — 3 см, у роз­пу­ше­но­му ша­рі ґрун­ту кіль­кі­сна час­тка гру­док роз­мі­ром до 50 мм ста­но­ви­ла 84,8%.

Про­ду­ктив­ність за го­ди­ну змін­но­го ча­су ста­но­ви­ла 2,17 га/год. Пи­то­ма ви­тра­та па­ли­ва за змін­ним ча­сом — 7,41 кг/га. Куль­ти­ва­тор за­до­віль­но агре­га­ту­є­ться з тра­кто­ром «Бі­ло­русь 1221», ко­е­фі­ці­єнт ви­ко­ри­ста­н­ня екс­плу­а­та­цій­ної по­ту­жно­сті дви­гу­на був не ниж­чим 85%. За пе­рі­од ви­про­бу­вань куль­ти­ва­тор від­пра­цю­вав 51 год. Від­мов не ви­ни­ка­ло.

*** Куль­ти­ва­тор Sipma U 260 DZIK (фо­то 2, а) фір­ми Sipma S.A. уком­пле­кто­ва­но дво­ма ря­да­ми стріл­ча­стих лап, сфе­ри­чни­ми ви­рі­зни­ми ди­ска­ми та труб­ча­стим ко­тком. Під час ви­про­бу­вань куль­ти­ва­тор пра­цю­вав в агре­га­ті з тра­кто­ром МТЗ-82 і про­во­див роз­пу­шу­ва­н­ня ґрун­ту на зо­ра­них по­лях. По­ля ха­ра­кте­ри­зу­ва­ли­ся рів­нин­ним ре­льє­фом і рів­ним мі­кро­ре­льє­фом, ґрунт дер­но­во-підзо­ли­стий лег­ко­су­глин­ко­вий із во­ло­гі­стю по­верх­не­во­го ша­ру від 16,7 до 19,1% і твер­ді­стю від 0,5 до 1,2 МПА. Ро­бо­ча швид­кість ру­ху агре­га­та ста­но­ви­ла 7,2 км/год. Се­ре­дня гли­би­на обро­бі­тку — 14 см.

Фо­то 1. Ди­ско­ла­по­ві агре­га­ти мо­де­лей Smaragd 9/400 (а) та КУ-3М (б)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.