Те­сту­ва­н­ня ди­ско­ла­по­вих

Для змен­ше­н­ня енер­ге­ти­чних і ма­те­рі­аль­них ви­трат під час обро­бі­тку ґрун­ту ва­жли­вим є впро­ва­дже­н­ня ком­бі­но­ва­них ба­га­то­о­пе­ра­цій­них зна­рядь

The Ukrainian Farmer - - ТЕХНІКА - ВАСИЛЬ ДУМИЧ, за­ві­ду­вач ла­бо­ра­то­рії Львів­ська фі­лія УКРНДІПВТ ім. Л. По­го­рі­ло­го

Для збіль­ше­н­ня еко­но­мі­чної ефе­ктив­но­сті обро­бі­тку ґрун­ту фір­ми — ви­ро­бни­ки те­хні­ки про­по­ну­ють ди­ско­ла­по­ві агре­га­ти, кон­стру­кції яких яв­ля­ють со­бою ком­бі­на­цію важ­кої ди­ско­вої бо­ро­ни та гли­бо­ко­роз­пу­шу­ва­ча. Агре­га­ти мо­жуть та­кож ком­пле­кту­ва­ти­ся ін­ши­ми ти­па­ми ро­бо­чих ор­га­нів — ви­рів­ню­валь­ни­ми ди­ска­ми та при­ти­скни­ми ко­тка­ми. На рин­ку пред­став­ле­но рі­зні мо­де­лі й кон­стру­кції ди­ско­ла­по­вих агре­га­тів ви­ро­бни­цтва фірм Case IH, Kuhn, Gaspardo, Agrisem, Horsch, John Deere, Quivogne, Gregoire Besson й ін., які рі­зня­ться на­бо­ром, кон­стру­кці­єю та роз­та­шу­ва­н­ням ро­бо­чих ор­га­нів.

Фа­хів­ці на­шої уста­но­ви про­ве­ли ви­про­бу­ва­н­ня ди­ско­ла­по­вих агре­га­тів рі­зної кон­стру­кції в умо­вах за­хі­дно­го ре­гіо­ну Укра­ї­ни.

Агре­гат уні­вер­саль­ний Smaragd 9/400 (фо­то 1, а) фір­ми Lemken осна­ще­но дво­ма ря­да­ми роз­пу­шу­валь­них стріл­ча­стих лап, ви­рів­ню­валь­ни­ми сфе­ри­чни­ми ди­ска­ми й тан­дем­ни­ми ко­тка­ми пру­тко­во­го ти­пу. Сфе­ри­чні ди­ски вста­нов­ле­но на стій­ках та­ким чи­ном, що їхні осі змі­ще­но одна від­но­сно одної. Та­ка кон­стру­кція вста­нов­ле­н­ня ди­сків до­зво­ляє уни­кну­ти утво­ре­н­ня гре­бе­нів і за­би­вань.

По­ля, на яких про­во­ди­ли ви­про­бу­ва­н­ня агре­га­та, ха­ра­кте­ри­зу­ва­ли­ся рів­нин­ним ре­льє­фом, тем­но-сі­ри­ми лі­со­ви­ми се­ре­дньо­су­глин­ко­ви­ми ґрун­та­ми з твер­ді­стю по­верх­не­во­го ша­ру від 0,6 до 1,7 МПА і во­ло­гі­стю від 11,5 до 16,0%. Агре­гат про­во­див під­го­тов­ку ґрун­ту під сів­бу пі­сля зби­ра­н­ня зер­но­вих куль­тур. Ма­са по­жнив­них ре­шток за їх ви­со­ти 10–14 см ста­но­ви­ла 45—65 г/м².

Агре­гат пра­цю­вав із тра­кто­ром ХТЗ-16331 на ро­бо­чій швид­ко­сті 8,2 км/год, се­ре­дня гли­би­на обро­бі­тку ста­но­ви­ла 16 см. Пі­сля про­хо­ду агре­га­та гре­бе­ни­стість по­верх­ні по­ля не пе­ре­ви­щу­ва­ла 4,0 см. Кри­ше­н­ня спу­ше­но­го ша­ру ґрун­ту бу­ло та­ким: уміст фра­кцій роз­мі­ром до 10 мм вклю­чно — 34,7%, від 10 мм до 25 мм — 25, від 25 мм до 50 мм — 30,1, а фра­кцій роз­мі­ром від 50 мм до 100 мм — 10,2%. Агре­гат пов­ні­стю здій­снює під­рі­за­н­ня бур’янів.

Пі­сля про­хо­ду агре­га­та в по­сів­но­му ша­рі 0–5 см щіль­ність ґрун­ту збіль­шу­є­ться на 0,2 г/см³, а в ша­рах 5–10 см і 10–15 см зро­стає на 0,1 г/см³. У ці­ло­му щіль­ність ґрун­ту пе­ре­бу­ває в ме­жах, що є най­більш спри­я­тли­вою для про­ро­ста­н­ня на­сі­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур.

Про­ду­ктив­ність за змін­ним ча­сом ся­гає 2,39 га/год, а пи­то­ма ви­тра­та па­ли­ва − 7,58 кг/га. Ко­е­фі­ці­єнт ви­ко­ри­ста­н­ня екс­плу­а­та­цій­ної по­ту­жно­сті дви­гу­на ста­но­вить 65%. За пе­рі­од ви­про­бу­вань (210 год основ­но­го ча­су) від­мов не ви­яв­ле­но.

*** Роз­пу­шу­вач КУ-3М (фо­то 1, б) ви­ро­бни­цтва (ПАТ «Хміль­ни­ксіль­маш») осна­щу­є­ться дво­ма ря­да­ми стріл­ча­стих роз­пу­шу­валь­них лап, ви­рів­ню­валь­ни­ми ди­ска­ми та труб­ча­стим ко­тком. Під час ви­про­бу­вань ди­ско­ла­по­вий роз­пу­шу­вач в агре­га­ті з тра­кто­ром МТЗ 1221 про­во­див обро­бі­ток ґрун­ту по стер­ні пі­сля зби­ра­н­ня зер­но­вих куль­тур на по­лі з дер­но­во-підзо­ли­сти­ми се­ре­дньо­су­глин­ко­ви­ми ґрун­та­ми з твер­ді­стю по­верх­не­во­го ша­ру від 1,2 до 3,1 МПА і во­ло­гі­стю від 15,4 до 19,7%. Швид­кість ру­ху агре­га­та — 10,1 км/год, а гли­би­на обро­бі­тку — 15 см. За та­ко­го ре­жи­му ро­бо­ти одер­жа­но та­кі агро­те­хні­чні по­ка­зни­ки: під­рі­за­н­ня бур’янів — 65%, гре­бе­ни­стість по­верх­ні по­ля — 3 см, у роз­пу­ше­но­му ша­рі ґрун­ту кіль­кі­сна час­тка гру­док роз­мі­ром до 50 мм ста­но­ви­ла 84,8%.

Про­ду­ктив­ність за го­ди­ну змін­но­го ча­су ста­но­ви­ла 2,17 га/год. Пи­то­ма ви­тра­та па­ли­ва за змін­ним ча­сом — 7,41 кг/га. Куль­ти­ва­тор за­до­віль­но агре­га­ту­є­ться з тра­кто­ром «Бі­ло­русь 1221», ко­е­фі­ці­єнт ви­ко­ри­ста­н­ня екс­плу­а­та­цій­ної по­ту­жно­сті дви­гу­на був не ниж­чим 85%. За пе­рі­од ви­про­бу­вань куль­ти­ва­тор від­пра­цю­вав 51 год. Від­мов не ви­ни­ка­ло.

*** Куль­ти­ва­тор Sipma U 260 DZIK (фо­то 2, а) фір­ми Sipma S.A. уком­пле­кто­ва­но дво­ма ря­да­ми стріл­ча­стих лап, сфе­ри­чни­ми ви­рі­зни­ми ди­ска­ми та труб­ча­стим ко­тком. Під час ви­про­бу­вань куль­ти­ва­тор пра­цю­вав в агре­га­ті з тра­кто­ром МТЗ-82 і про­во­див роз­пу­шу­ва­н­ня ґрун­ту на зо­ра­них по­лях. По­ля ха­ра­кте­ри­зу­ва­ли­ся рів­нин­ним ре­льє­фом і рів­ним мі­кро­ре­льє­фом, ґрунт дер­но­во-підзо­ли­стий лег­ко­су­глин­ко­вий із во­ло­гі­стю по­верх­не­во­го ша­ру від 16,7 до 19,1% і твер­ді­стю від 0,5 до 1,2 МПА. Ро­бо­ча швид­кість ру­ху агре­га­та ста­но­ви­ла 7,2 км/год. Се­ре­дня гли­би­на обро­бі­тку — 14 см.

Пі­сля про­хо­ду куль­ти­ва­то­ра гре­бе­ни­стість по­верх­ні по­ля ста­но­ви­ла 3 см, кри­ше­н­ня роз­пу­ше­но­го ша­ру ґрун­ту (вміст фра­кцій роз­мі­ром до 50 мм) — 100%. Про­ду­ктив­ність за го­ди­ну змін­но­го ча­су — 1,16 га/год. Пи­то­ма ви­тра­та па­ли­ва за змін­ним ча­сом — 6,56 кг/га. Ко­е­фі­ці­єнт ви­ко­ри­ста­н­ня екс­плу­а­та­цій­ної по­ту­жно­сті дви­гу­на тра­кто­ра МТЗ-82 з куль­ти­ва­то­ром — 75%. За пе­рі­од ви­про­бу­вань на­пра­цю­ва­н­ня куль­ти­ва­то­ра ста­но­ви­ло 57 год, від­мов не ви­яв­ле­но.

*** Чи­зель-куль­ти­ва­тор Cultimer 500 (фо­то 2, б) ви­ро­бни­цтва фір­ми Kuhn осна­ще­но 16 до­ло­то­по­ді­бни­ми ла­па­ми, що крі­пля­ться до ра­ми в три ря­ди, сфе­ри­чни­ми ди­ска­ми та кіль­ча­стим ко­тком із кіль­ця­ми Т-по­ді­бно­го про­фі­лю.

Умо­ви ро­бо­ти чи­зель-куль­ти­ва­то­ра ха­ра­кте­ри­зу­ва­ли­ся та­ки­ми по­ка­зни­ка­ми: ґрунт за ме­ха­ні­чним скла­дом від­по­від­ав дер­но­во-підзо­ли­сто­му ти­пу з во­ло­гі­стю від 18,3 до 19,7% і твер­ді­стю від 0,9 до 1,6 МПА. Зна­ря­д­дя про­во­ди­ло обро­бі­ток ґрун­ту пі­сля зби­ра­н­ня зер­но­вих. Ре­льєф рів­нин­ний, мі­кро­ре­льєф рів­ний. Чи­зель-куль­ти­ва­тор пра­цю­вав із тра­кто­ром John Deere 8320 R і ви­ко­ну­вав те­хно­ло­гі­чний про­цес на ро­бо­чій швид­ко­сті 6,9 км/год.

За цих умов і ре­жи­мів ро­бо­ти се­ре­дня гли­би­на обро­бі­тку ста­но­ви­ла 27 см, гре­бе­ни­стість по­верх­ні по­ля — 2 см, кри­ше­н­ня роз­пу­ше­но­го ша­ру ґрун­ту (вміст фра­кцій роз­мі­ром до 25 мм) — 96,9%. Про­ду­ктив­ність за го­ди­ну змін­ної ро­бо­ти — 2,79 га/год. Пи­то­ма ви­тра­та па­ли­ва за змін­ним ча­сом — 12,11 кг/га. В ре­зуль­та­ті про­ве­де­ної енер­ге­ти­чної оцін­ки вста­нов­ле­но, що ко­е­фі­ці­єнт ви­ко­ри­ста­н­ня екс­плу­а­та­цій­ної по­ту­жно­сті дви­гу­на тра­кто­ра ста­но­вить 89%. За пе­рі­од ви­про­бу­вань на­пра­цю­ва­н­ня чи­зель-куль­ти­ва­то­ра ста­но­ви­ло 92 год, від­мов не ви­яв­ле­но.

*** Ком­бі­но­ва­ний ди­ско­ла­по­вий гли­бо­ко­роз­пу­шу­вач Simba SLD (фо­то 3, а) ви­ро­бни­цтва Great Plains скла­да­є­ться з та­ких основ­них ча­стин: при­чі­пно­го при­строю, основ­ної ра­ми, двох бо­ко­вих се­кцій, двох ря­дів ви­рі­зних на­пів­сфе­ри­чних ди­сків, стріл­ча­стих лап, при­ти­скно­го ко­тка, тран-

спорт­но­го хо­ду, гі­дро­си­сте­ми, при­ла­дів сві­тло­вої си­гна­лі­за­ції та еле­ктро­обла­дна­н­ня. Бо­ко­ві се­кції з’єд­на­но з ра­мою шар­нір­но, за до­по­мо­гою гі­дро­ци­лін­дрів пе­ре­во­дя­ться в транс­порт­не або ро­бо­че по­ло­же­н­ня. Оби­дві се­кції ви­го­тов­ле­но з труб пря­мо­ку­тно­го пе­ре­рі­зу, до яких за до­по­мо­гою скоб і крон­штей­нів крі­пля­ться С-по­ді­бні стій­ки ви­рі­зних на­пів­сфе­ри­чних ди­сків (фо­то 3, б). Кут ата­ки ди­сків змі­ню­є­ться за до­по­мо­гою ме­ха­ні­зму ре­гу­лю­ва­н­ня. Ре­гу­лю­ва­н­ня гли­би­ни обро­бі­тку ви­ко­ну­є­ться вста­нов­ле­н­ням вста­вок на шток гі­дро­ци­лін­дра.

Між ря­да­ми ди­сків роз­мі­ще­но в один ряд роз­пу­шу­валь­ні ла­пи (фо­то 3, в), які обла­дна­но си­сте­мою гі­драв­лі­чно­го за­хи­сту від пе­ре­ван­та­жень. Гли­би­на обро­бі­тку стріл­ча­ти­ми ла­па­ми вста­нов­лю­є­ться пе­ре­ста­нов­кою шти­фтів в отво­рах сті­йок. При­ти­скний ко­ток скла­да­є­ться з ме­та­ле­вих глад­ких ко­ліс. Для за­по­бі­га­н­ня на­ли­па­н­ням ґрун­ту між ко­ле­са­ми ко­тка вста­нов­ле­но чи­сти­ки.

Ви­про­бу­ва­н­ня гли­бо­ко­роз­пу­шу­ва­ча на на­дій­ність про­во­ди­ли пі­сля зби­ра­н­ня зер­но­вих на ґрун­тах, во­ло­гість яких ста­но­ви­ла від 17,8 до 20,2% і твер­дість від 0,8 до 1,9 МПА. Ре­льєф рів­нин­ний, мі­кро­ре­льєф рів­ний.

Гли­бо­ко­роз­пу­шу­вач пра­цю­вав в агре­га­ті з тра­кто­ром Challenger MT 665D на ро­бо­чій швид­ко­сті 7,2 км/год. Ро­бо­ча ши­ри­на за­хва­ту агре­га­та — 4,6 м, се­ре­дня гли­би­на обро­бі­тку ґрун­ту — 24 см. Пі­сля про­хо­ду ди­ско­во­го гли­бо­ко­роз­пу­шу­ва­ча гре­бе­ни­стість по­верх­ні по­ля ста­но­ви­ла 4 см. Кри­ше­н­ня роз­пу­ше­но­го ша­ру ґрун­ту (вміст фра­кцій роз­мі­ром до 50 мм) — 80,7%.

Гли­бо­ко­роз­пу­шу­вач за­до­віль­но агре­га­ту­є­ться зі зга­да­ним тра­кто­ром, ко­е­фі­ці­єнт ви­ко­ри­ста­н­ня екс­плу­а­та­цій­ної по­ту­жно­сті дви­гу­на тра­кто­ра ста­но­вить 86%. Про­ду­ктив­ність за змін­ним ча­сом — 2,62 га/год. Пи­то­ма ви­тра­та па­ли­ва за змін­ним ча­сом — 10,58 кг/га. За пе­рі­од ви­про­бу­вань на­пра­цю­ва­н­ня гли­бо­ко­роз­пу­шу­ва­ча ста­но­ви­ло 73 год, від­мов не ви­яв­ле­но.

*** Куль­ти­ва­тор ди­ско­вий Wil-rich DC IV 25-28 (фо­то 4) скла­да­є­ться з та­ких основ­них ча­стин: ра­ми, на якій уста­нов­ле­но ди­ско­ва ба­та­рея, п’ять ря­дів стріл­ча­стих лап, пру­жин­на бо­ро­на, труб­ча­стий ко­ток, транс­порт­ний хід, у верх­ній ча­сти­ні роз­мі­ще­но ме­ха­нізм пе­ре­ве­де­н­ня в транс­порт­не по­ло­же­н­ня та нав­па­ки. Ба­та­рея ди­сків за­хи­ще­на під­ши­пни­ко­вою си­сте­мою Wil-fleх, яка обе­рі­гає ди­ски від різ­ких на­ван­та­жень у ра­зі уда­рів із ка­мі­н­ням.

Транс­порт­ний хід скла­да­є­ться з двох пар тан­дем­них ко­ліс і двох оди­нар­них, що за­без­пе­чує рів­но­мір­не роз­по­ді­ле­н­ня ма­си пе­ре­ве­де­но­го в транс­порт­не по­ло­же­н­ня куль­ти­ва­то­ра. Для транс­пор­ту­ва­н­ня по до­ро­гах за­галь­но­го при­зна­че­н­ня куль­ти­ва­тор обла­дна­но транс­порт­ни­ми упо­ра­ми.

Ви­про­бу­ва­н­ня куль­ти­ва­то­ра про­во­ди­ли в агре­га­ті з тра­кто­ром Massey Ferguson MF 8690 на під­го­тов­ці ґрун­ту під сів­бу пі­сля оран­ки. По­ля ха­ра­кте­ри­зу­ва­ли­ся дер­но­во-кар­бо­на­тни­ми се­ре­дньо­су­глин­ко­ви­ми ґрун­та­ми, рів­нин­ним ре­льє­фом і рів­ним мі­кро­ре­льє­фом. Во­ло­гість ґрун­ту в ша­рі від 0 до 15 см вклю­чно ста­но­ви­ла від 17,2 до 19,7%, твер­дість ґрун­ту — від 0,7 до 1,2 МПА. За швид­ко­сті ру­ху 10,2 км/год і ши­ри­ни за­хва­ту 8,5 м се­ре­дня гли­би­на обро­бі­тку ста­но­ви­ла 12 см, гре­бе­ни­стість по­верх­ні по­ля — 2 см. Кри­ше­н­ня роз­пу­ше­но­го ша­ру ґрун­ту (вміст фра­кцій роз­мі­ром до 50 мм) ста­но­вив 100%.

За під­сум­ка­ми енер­ге­ти­чно­го оці­ню­ва­н­ня вста­нов­ле­но, що ко­е­фі­ці­єнт ви­ко­ри­ста­н­ня екс­плу­а­та­цій­ної по­ту­жно­сті дви­гу­на тра­кто­ра ста­но­вить 69%. Пи­то­мі енер­го­ви­тра­ти — 19,88 квт×год/га, тя­го­ва по­ту­жність — 123,4 квт.

Про­ду­ктив­ність за змін­ним ча­сом — 6,37 га/год, пи­то­ма ви­тра­та па­ли­ва за змін­ним ча­сом — 4,39 кг/га. За пе­рі­од ви­про­бу­вань на­пра­цю­ва­н­ня куль­ти­ва­то­ра ста­но­ви­ло 48 год основ­но­го ча­су, від­мов не ви­яв­ле­но.

*** Роз­пу­шу­вач ди­ско­вий Topdown 700 фір­ми Väderstad (фо­то 5, а), скла­да­є­ться з та­ких основ­них ча­стин: при­чі­пно­го ме­ха­ні­зму, основ­ної ра­ми, двох бо­ко­вих рам з опор­ни­ми ко­ле­са­ми, двох ря­дів ви­рі­зних сфе­ри­чних ди­сків, куль­ти­ва­тор­них лап, ви­рів­ню­валь­них ди­сків, ко­тків, ко­лі­сно­го хо­ду, гі­дро­си­сте­ми, при­ла­дів сві­тло­вої си­гна­лі­за­ції. Два ря­ди ви­рі­зних сфе­ри­чних ди­сків уста­нов­ле­но на ін­ди­ві­ду­аль­них стій­ках і крі­пля­ться до бру­са за до­по­мо­гою дем­пфер­ної гу­мо­вої під­ві­ски. Ре­гу­лю­ва­н­ня гли­би­ни обро­бі­тку ви­ко­ну­є­ться вста­нов­ле­н­ням вста­вок на шток гі­дро­ци­лін­дра. Кут ата­ки ре­гу­лю­є­ться гвин­то­вим ме­ха­ні­змом. Куль­ти­ва­тор­ні на­раль­ни­ко­ві ла­пи при­зна­че­ні для роз­пу­шу­ва­н­ня ґрун­ту й роз­мі­ще­ні в три ря­ди. Стій­ки лап обла­дна­но гі­драв­лі­чним за­хи­стом від пе­ре­ван­та­жень (фо­то 5, б). Гли­би­на обро­бі­тку ре­гу­лю­є­ться

змі­ною по­ло­же­н­ня опор­них ко­ліс за до­по­мо­гою гі­дро­ци­лін­дрів.

Ви­рів­ню­валь­ні ди­ски вста­нов­ле­но на гу­мо­вій під­ві­сці, яка за­без­пе­чує ко­пі­ю­ва­н­ня по­верх­ні по­ля, і при­зна­че­ні для ви­рів­ню­ва­н­ня бо­ро­зен пі­сля про­хо­ду куль­ти­ва­тор­них лап. Ко­ток скла­да­є­ться з одно­го ря­ду сталь­них кі­лець з го­стри­ми ре­бра­ми, які вти­ска­ють по­жнив­ні реш­тки в ґрунт. Для за­по­бі­га­н­ня на­ли­па­н­ням ґрун­ту між кіль­ця­ми ко­тків уста­нов­ле­но чи­сти­ки.

По­ля, на яких про­во­ди­ли ви­про­бу­ва­н­ня агре­га­та, ха­ра­кте­ри­зу­ва­ли­ся тем­но-сі­ри­ми лі­со­ви­ми се­ре­дньо­су­глин­ко­ви­ми ґрун­та­ми з во­ло­гі­стю в по­верх­не­во­му ша­рі від 11,0 до 20,0%, твер­ді­стю від 0,8 до 1,5 МПА та рів­нин­ним ре­льє­фом. Агро­те­хні­чну оцін­ку про­во­ди­ли на основ­но­му обро­бі­тку ґрун­ту пі­сля зби­ра­н­ня цукро­вих бу­ря­ків. Роз­пу­шу­вач за­без­пе­чив гли­би­ну обро­бі­тку 14,8 см за ро­бо­чої швид­ко­сті 10,6 км/год. Кри­ше­н­ня ґрун­ту (фра­кцій роз­мі­ром до 50 мм) ста­но­вить 100%, гре­бе­ни­стість по­ля не пе­ре­ви­щує 3 см. Про­ду­ктив­ність за змін­ним ча­сом ста­но­ви­ла 5,34 га/год, пи­то­ма ви­тра­та па­ли­ва — 8,65 кг/га. За пе­рі­од ви­про­бу­вань роз­пу­шу­вач від­пра­цю­вав 141 год основ­но­го ча­су, від­мов не ви­яв­ле­но.

***

Агре­гат ком­бі­но­ва­ний АК-4,0 (фо­то 6) під­при­єм­ства ТОВ «Агро­маш-ка­ли­на» скла­да­є­ться з основ­ної ра­ми, двох на­пів­рам, ди­ско­вих ба­та­рей, стріл­ча­стих лап, транс­порт­но­го хо­ду, пру­тко­вих і кіль­ча­сто-шпо­ро­вих ко­тків, ви­рів­ню­ва­чів, гі­дро­си­сте­ми.

Стріл­ча­ті ла­пи вста­нов­ле­но в два ря­ди на С-по­ді­бних стій­ках. Ди­ско­ва ба­та­рея скла­да­є­ться з ва­ла, на яко­му вста­нов­лю­ю­ться ди­ски з роз­пір­ни­ми втул­ка­ми, що крі­пля­ться до пе­ре­дньої пів­ра­ми з мо­жли­ві­стю ре­гу­лю­ва­н­ня ку­та ата­ки. Ко­тки пру­тко­ві та кіль­ча­сто-шпо­ро­ві слу­гу­ють для по­дрі­бне­н­ня й ущіль­не­н­ня обро­блю­ва­но­го ша­ру ґрун­ту.

Ви­про­бу­ва­н­ня агре­га­та АК-4,0 про­во­ди­ли на пе­ре­д­по­сів­но­му обро­бі­тку ґрун­ту пі­сля оран­ки. По­ле ха­ра­кте­ри­зу­ва­ло­ся рів­нин­ним ре­льє­фом і рів­ним мі­кро­ре­льє­фом. Во­ло­гість ґрун­ту в ша­рі до 15 см ста­но­ви­ла від 17,3% до 19,0%, твер­дість — від 0,7 до 1,5 МПА. За швид­ко­сті ру­ху 7,8 км/год і ши­ри­ни за­хва­ту 4 м се­ре­дня гли­би­на обро­бі­тку ста­но­ви­ла 9 см, се­ре­днє ква­дра­ти­чне від­хи­ле­н­ня — ±0,8 см, ко­е­фі­ці­єнт ва­рі­а­ції — 9%. Гре­бе­ни­стість по­верх­ні по­ля ста­но­ви­ла 2 см, кри­ше­н­ня ша­ру ґрун­ту до 50 мм — 100%. Про­ду­ктив­ність за змін­ним ча­сом — 2,5 га/год, пи­то­ма ви­тра­та па­ли­ва — 9,16 кг/га.

Ко­е­фі­ці­єнт ви­ко­ри­ста­н­ня екс­плу­а­та­цій­ної по­ту­жно­сті дви­гу­на тра­кто­ра Т-150К — 85%. За пе­рі­од ви­про­бу­вань на­пра­цю­ва­н­ня агре­га­та ста­но­ви­ло 91 год основ­но­го ча­су, від­мов не ви­яв­ле­но.

Фо­то 3. Ком­бі­но­ва­ний ди­ско­ла­по­вий гли­бо­ко­роз­пу­шу­вач Simba SLD 460 (а) та йо­го ро­бо­чі ор­га­ни — на­пів­сфе­ри­чні ди­ски (б) і роз­пу­шу­валь­ні ла­пи (в)

Фо­то 5. За­галь­ний ви­гляд (а) роз­пу­шу­ва­ча Topdown і гі­драв­лі­чний за­хист куль­ти­ва­тор­них лап від пе­ре­ван­та­жень (б)

Фо­то 4. Ди­ско­ла­по­вий куль­ти­ва­тор Wil-rich DC IV 25-28

Фо­то 2. Ди­ско­ла­по­ві агре­га­ти: куль­ти­ва­тор Sipma U 260 DZIK (а) та чи­зель-куль­ти­ва­тор Cultimer 500 (б)

а Фо­то 1. Ди­ско­ла­по­ві агре­га­ти мо­де­лей Smaragd 9/400 (а) та КУ-3М (б)

б

Фо­то 6. Агре­гат ком­бі­но­ва­ний АК-4,0

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.