Сі­вал­ки для стрип-тілл

Зро­бле­но огляд рин­ку ком­бі­но­ва­них по­сів­них агре­га­тів, при­зна­че­них для ро­бо­ти за те­хно­ло­гі­єю стрип-тілл

The Ukrainian Farmer - - ТЕХНІКА - ВАСИЛЬ ДУМИЧ, за­ві­ду­вач ла­бо­ра­то­рії Львів­ська фі­лія УКРНДІПВТ ім. Л. По­го­рі­ло­го

На сві­то­во­му рин­ку пред­став­ле­но мо­дуль­ні ґрун­то­об­ро­бно-по­сів­ні агре­га­ти для те­хно­ло­гії стрип-тілл мо­де­лей Spirit C (Vaderstad), Focus TD (Horsch), Pro-till (Mzuri), Hybrid T, Hybrid M (Claydon) й ін. Їх за­зви­чай ком­пле­кту­ють до­зу­валь­ни­ми й за­гор­таль­ни­ми ме­ха­ні­зма­ми, уні­фі­ко­ва­ни­ми з ана­ло­гі­чни­ми ву­зла­ми се­рій­них ма­шин ви­ро­бни­цтва цих фірм. На агре­га­тах за­сто­со­ва­но ґрун­то­об­ро­бні мо­ду­лі з ро­бо­чи­ми ор­га­на­ми для стрі­чко­во­го обро­бі­тку, які роз­пу­шу­ють ґрунт ли­ше в зо­ні сів­би та роз­ви­тку ко­ре­не­вої си­сте­ми ро­слин.

Біль­шість ма­шин осна­ще­но дво­се­кцій­ни­ми бун­ке­ра­ми для на­сі­н­ня й до­брив і ме­ха­ні­зма­ми для ґрун­то­во­го рі­зно­гли­бин­но­го дво­рів­не­во­го вне­се­н­ня до­брив. Для за­без­пе­че­н­ня пря­мо­лі­ній­но­сті ряд­ків й опти­маль­них норм ви­сі­ву на­сі­н­ня в рі­зних ґрун­то­вих умо­вах ґрун­то­об­ро­бно-по­сів­ні агре­га­ти обла­дну­ють си­сте­ма­ми Gps-на­ві­га­ції та ди­фе­рен­ці­йо­ва­но­го ви­сі­ву на­сі­н­ня.

Ґрун­то­об­ро­бно-по­сів­ні агре­га­ти ство­рю­ють спри­я­тли­ві умо­ви для про­ро­ста­н­ня ко­жної на­сі­ни­ни та роз­ви­тку її ко­ре­не­вої си­сте­ми, а кон­стру­кція ро­бо­чих ор­га­нів до­зво­ляє одно­ча­сно ви­ко­ну­ва­ти сів­бу та вне­се­н­ня мі­не­раль­них до­брив. Обро­бі­ток ґрун­ту про­во­дять тіль­ки сму­га­ми в ряд­ках для ви­сі­ву, а між­ря­д­дя за­ли­ша­ють не­о­бро­бле­ним, що спри­яє на­ко­пи­чен­ню во­ло­ги та змен­шен­ню впли­ву ві­тро­вої еро­зії. Шар муль­чі з по­дрі­бне­них ро­слин­них ре­шток змен­шує втра­ти во­ло­ги че­рез ви­па­ро­ву­ва­н­ня та по­лі­пшує про­грі­ва­н­ня ґрун­ту.

Сі­вал­ку Hybrid T (фо­то 1, рис.) ан­глій­ської фір­ми Claydon обла­дна­но дво­ря­дною зу­бо­вою си­сте­мою обро­бі­тку стрі­чок ґрун­ту (2), зу­бо­вим со­шни­ком (3), ви­рів­ню­валь­ни­ми до­шка­ми (4) та пру­жин­ни­ми зу­бо­ви­ми бо­рін­ка­ми. Сі­вал­ка та­кож мо­же ком­пле­кту­ва­ти­ся на­бо­ром пе­ре­дніх цен­тру­валь­них ко­ліс (1), які при­зна­че­но для ко­пі­ю­ва­н­ня по­верх­ні ґрун­ту. Цен­тру­валь­ні ко­ле­са вста­нов­ле­но та­ким чи­ном, що під час ви­ко­на­н­ня ро­бо­ти во­ни пе­ре­ко­чу­ю­ться по не­о­бро­бле­но­му про­між­ку між стрі­чка­ми й не ущіль­ню­ють роз­пу­ше­ний ґрунт в обро­блю­ва­них зо­нах.

Сі­вал­ку осна­ще­но пнев­ма­ти­чною си­сте­мою ви­сі­ву. Для змен­ше­н­ня роз­ко­чу­ва­н­ня на­сі­нин в кон­стру­кції си­сте­ми ви­сі­ву пе­ред­ба­че­но від­сі­кач на­дли­шко­во­го по­ві­тря, який вста­нов­лю­є­ться в кін­ці на­сін­нє­про­во­ду пе­ред со­шни­ком. Зав­дя­ки та­ко­му рі­шен­ню на­сі­н­ня із со­шни­ка осі­дає в ґрун­ті під ді­єю си­ли тя­жі­н­ня.

Куль­ти­ва­тор­ні зу­би крі­пля­ться до крон­штей­на й мон­ту­ю­ться на ра­мі з кро­ком 30 см. Для під­ви­ще­н­ня дов­го­ві­чно­сті та на­дій­но­сті стій­ку зу­ба осна­ще­но гі­драв­лі­чним за­по­бі­жним при­стро­єм Non-stop, а йо­го ро­бо­чу ча­сти­ну вкри­то зно­со­стій­ким ма­те­рі­а­лом. Куль­ти­ва­тор­ні зу­би зда­тні обро­бля­ти ґрунт на гли­би­ну до 18 см. Під час ви­ко­на­н­ня те­хно­ло­гі­чно­го про­це­су утво­рю­ю­ться щі­ли­ни в обро­блю­ва­но­му ша­рі ґрун­ту на всій ши­ри­ні за­хва­ту сі­вал­ки, що спри­яє по­лі­пшен­ню ае­ра­ції та дре­на­жних вла­сти­во­стей ґрун­ту, утво­рю­є­ться спри­я­тли­вий во­дно­по­ві­тря­ний ре­жим для ро­сту й роз­ви­тку ко­ре­не­вої си­сте­ми ро­слин.

За ко­жним ря­дом куль­ти­ва­тор­них зу­бів уста­нов­ле­но ряд зу­бо­вих со­шни­ків. Стріл­ча­сті ла­пи зу­бо­вих со­шни­ків ма­ють ши­ри­ну 18 см і вста­нов­ле­ні на С-по­ді­бних стій­ках, крі­пля­ться до то­го са­мо­го крон­штей­на, що й роз­пу­шу­валь­ні зу­би. До за­дньої ча­сти­ни стій­ки зу­бо­во­го со­шни­ка крі­пи­ться по­двій­ний роз­труб ви­льо­ту на­сі­н­ня. Та­ка кон­стру­кція со­шни­ків і схе­ма їх роз­мі­ще­н­ня за­без­пе­чу­ють сму­го­вий ви­сів із між­ря­д­дям 12 см і від­стан­ню між су­мі­жни­ми кра­я­ми смуг 20 см.

Для ло­каль­но­го вне­се­н­ня до­брив одно­ча­сно із сів­бою сі­вал­ки мо­жуть ком­пле­кту­ва­ти­ся ту­ко­ви­сів­ною си­сте­мою

й обла­дну­ва­ти­ся дво­се­кцій­ним бун­ке­ром для на­сі­н­ня й до­брив або до­да­тко­вим бун­ке­ром для до­брив, який мон­ту­є­ться на фрон­таль­ній на­ві­сці тра­кто­ра, ту­ко­про­во­да­ми й ту­ко­ви­ми со­шни­ка­ми або роз­по­діль­ни­ка­ми до­брив. Ро­бо­чі ор­га­ни ту­ко­ви­сів­ної си­сте­ми мо­жуть за­без­пе­чи­ти міл­ке та гли­бо­ке вне­се­н­ня гра­ну­льо­ва­них мі­не­раль­них до­брив по­ряд або ниж­че на­сі­н­ня. Для гли­бо­ко­го вне­се­н­ня за­сто­со­ву­є­ться ту­ко­вий со­шник, який мон­ту­є­ться на стій­ці куль­ти­ва­тор­них зу­бів, а для міл­ко­го — роз­по­діль­ник до­брив, уста­нов­ле­ний на зу­бо­во­му со­шни­ку.

За­гор­таль­ні ро­бо­чі ор­га­ни (ви­рів­ню­валь­ні до­шки та зу­би пру­жин­ної бо­рін­ки) змон­то­ва­ні на двох по­пе­ре­чних бал­ках за­дньої рам­ки. За­дня рам­ка крі­пи­ться до ра­ми сі­вал­ки за до­по­мо­гою С-по­ді­бних пру­жин­них ши­ро­ких ста­ле­вих смуг, ви­рів­ню­валь­ні до­шки та­кож обла­дна­но С-по­ді­бним пру­жин­ним еле­мен­том крі­пле­н­ня до бал­ки рам­ки. От­же, та­ка кон­стру­кція з ба­га­тьма пру­жин­ни­ми еле­мен­та­ми крі­пле­н­ня ро­бо­чих ор­га­нів за­без­пе­чує ко­пі­ю­ва­н­ня ґрун­ту й ущіль­не­н­ня йо­го ша­ру над стрі­чкою ви­сі­я­но­го на­сі­н­ня.

За­ле­жно від умов ро­бо­ти, а са­ме во­ло­го­сті ґрун­ту, ви­ду на­сі­н­ня то­що сі­вал­ка мо­же ком­пле­кту­ва­ти­ся рі­зни­ми ти­па­ми со­шни­ків і за­гор­таль­них ро­бо­чих ор­га­нів. На­при­клад, для ви­сі­ву дрі­бно­го на­сі­н­ня вста­нов­лю­є­ться зу­бо­вий со­шник із вузь­кою до­ло­то­по­ді­бною ла­пою та два ря­ди пру­жин­них зу­бо­вих гра­блин.

*** Ком­па­нія Horsch для те­хно­ло­гії сів­би стрип-тілл про­по­нує ґрун­то­об­ро­бно­по­сів­ний агре­гат Focus TD (фо­то 2), який ком­пле­кту­є­ться дво­ма ря­да­ми стріл­ча­стих лап, за­гор­таль­ни­ми ди­ска­ми, при­ти­скни­ми гу­мо­ви­ми ко­ле­са­ми, ди­ско­ви­ми со­шни­ка­ми з при­ти­скни­ми ко­лі­сни­ми ко­тка­ми, пнев­ма­ти­чни­ми си­сте­ма­ми ви­сі­ву на­сі­н­ня й до­брив і дво­се­кцій­ним бун­ке­ром.

Стріл­ча­сті ла­пи куль­ти­ва­то­ра зда­тні про­ве­сти сму­го­вий обро­бі­ток ґрун­ту на гли­би­ну 35 см. Їх осна­ще­но пру­жин­ни­ми за­по­бі­жни­ми при­стро­я­ми, які мі­ні­мі­зу­ють мо­жли­вість ви­ни­кне­н­ня по­ла­мок під час по­тра­пля­н­ня лап на ка­мі­н­ня або ін­ші твер­ді вклю­че­н­ня в ґрун­ті. В за­дній ча­сти­ні ла­пи крі­пи­ться ту­ко­вий со­шник. Кон­стру­кція крі­пле­н­ня со­шни­ка до­зво­ляє на­ла­шту­ва­ти рі­зну гли­би­ну вне­се­н­ня до­брив — міл­ку, гли­бо­ку або рі­зно­гли­бин­ну міл­ку й гли­бо­ку. За куль­ти­ва­тор­ни­ми ла­па­ми вста­нов­ле­но низ­ку ди­ско­вих та­рі­лок, зав­да­н­ням яких є за­гор­та­н­ня бо­ро­зен, сфор­мо­ва­них пі­сля ро­бо­ти зу­бів. Та­ріл­ки під час ро­бо­ти мо­жуть утво­рю­ва­ти не­ве­ли­кі гре­бе­ні, які ви­рів­ню­ю­ться ко­лі­сним ко­тком.

За­гор­та­н­ня на­сі­н­ня в ґрунт здій­сню­є­ться за до­по­мо­гою ди­ско­вих со­шни­ків ти­пу тур­бо­диск. За­ле­жно від ви­ду куль­ту­ри, яку ви­сі­ва­ють, ви­ро­бник про­по­нує два на­бо­ри со­шни­ків: для ро­слин зі стри­жне­вою ко­ре­не­вою си­сте­мою з між­ря­д­дям 30 см, а та­кож для ро­слин із ми­чку­ва­тою ко­ре­не­вою си­сте­мою, що ви­сі­ва­ю­ться з між­ря­д­дям 15 см. Пер­ший на­бір со­шни­ків ви­сі­ває на­сі­н­ня то­чно по слі­ду куль­ти­ва­тор­них лап, що сти­му­лює гли­бо­кий ріст ко­рі­н­ня. В ра­зі сів­би зер­но­вих со­шни­ки здій­сню­ють сів­бу між слі­да­ми лап.

*** Ґрун­то­об­ро­бно-по­сів­ний агре­гат Pro-til (фо­то 3) ан­глій­ської ком­па­нії Mzuri за один про­хід обро­бляє ґрунт на гли­би­ну

до 30 см із ши­ри­ною стрі­чки 12 см, уно­сить до­бри­ва та про­во­дить сів­бу. Ро­бо­ча швид­кість сів­би мо­же ся­га­ти 14 км/год. Ґрун­то­об­ро­бна ча­сти­на агре­га­та скла­да­є­ться із зуб­ча­сто­го диск-но­жа (1), при­зна­че­но­го для пе­ре­рі­за­н­ня сте­бел пі­сля­жнив­них ре­шток на по­верх­ні по­ля, роз­пу­шу­валь­ної ла­пи (2) із со­шни­ком для вне­се­н­ня до­брив (3) для обро­бі­тку стрі­чок ґрун­ту зав­шир­шки 12,5 см на гли­би­ну до 25 см і при­ти­скних ко­ліс (4) для ви­рів­ню­ва­н­ня бо­ро­зен, утво­ре­них ла­па­ми.

Ви­сів­на ча­сти­на агре­га­та ком­пле­кту­є­ться рі­зни­ми ти­па­ми зу­бо­вих со­шни­ків (5), які до­зво­ля­ють ви­сі­ва­ти на­сі­н­ня по­се­ре­ди­ні обро­блю­ва­ної сму­ги або по всій її ши­ри­ні. Змін­ні со­шни­ки да­ють мо­жли­вість здій­сню­ва­ти муль­ти­сів­бу, тоб­то одно­ча­сно в одно­му по­сі­ві ви­ро­щу­ва­ти два або біль­ше ви­дів ро­слин, на­при­клад, рі­пак із лю­цер­ною. Для цьо­го по­трі­бно за­мов­ля­ти спе­ці­аль­ний ада­птер. Ада­птер та­кож мо­же ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ся для вне­се­н­ня в ґрунт пре­па­ра­тів про­ти шкі­дни­ків.

Для за­гор­та­н­ня на­сі­н­ня агре­гат осна­щу­є­ться при­ти­скни­ми ко­ле­са­ми (6) і пру­жин­ни­ми бо­ро­на­ми (7). При­ти­скні ко­ле­са вста­нов­ле­но за ко­жним со­шни­ком і при­зна­че­но для по­лі­пше­н­ня кон­та­кту на­сі­н­ня з ґрун­том. За до­по­мо­гою змі­ни по­ло­же­н­ня при­ти­скних ко­ліс мо­жна про­во­ди­ти ін­ди­ві­ду­аль­не на­ла­шту­ва­н­ня гли­би­ни ви­сі­ву на­сі­н­ня. Пру­жин­ні зу­би бо­ро­ни вста­нов­лю­ю­ться на бал­ці за­дньої рам­ки сі­вал­ки з пев­ним кро­ком та­ким чи­ном, щоб про­во­ди­ти ви­рів­ню­ва­н­ня ґрун­ту ли­ше в обро­блю­ва­ній сму­зі.

Ґрун­то­об­ро­бно-по­сів­ні агре­га­ти з та­кою кон­стру­кцій­но-ком­по­ну­валь­ною схе­мою мо­де­лі Seedaerator про­по­нує фір­ма Mcconnel (фо­то 4).

***

Для стрі­чко­во­го обро­бі­тку ґрун­ту, ло­каль­но­го вне­се­н­ня до­брив і сів­би зер­но­вих, олій­них та бо­бо­вих куль­тур в обро­бле­ні стрі­чки за один про­хід по по­лю фір­ма Väderstad про­по­нує ґрунт о об роб н о по­сів­ний агре­гат мо­де­лі Spirit C Stripdrill (фо­то 5). Цей агре­гат мо­же пра­цю­ва­ти з ро­бо­чою швид­кі­стю до 15 км/год.

Агре­гат Spirit C Stripdrill має бло­чно­мо­дуль­ну кон­стру­кцію й скла­да­є­ться з куль­ти­ва­тор­них зу­бів, до яких крі­пля­ться ту­ко­ві со­шни­ки, сон­це­по­ді­бних ди­сків, ко­тка ко­лі­сно­го ти­пу, за­гор­таль­ної ча­сти­ни, дво­се­кцій­но­го бун­ке­ра для на­сі­н­ня й до­брив, пнев­ма­ти­чних ви­сів­них при­стро­їв.

Куль­ти­ва­тор­ні зу­би роз­пу­шу­ють ґрунт на гли­би­ну до 30 см. Ту­ко­вий со­шник мо­же вно­си­ти до­бри­ва на рі­зну гли­би­ну. Сон­це­по­ді­бний диск при­зна­че­но для ви­да­ле­н­ня ро­слин­них ре­шток із зо­ни ґрун­то­об­ро­бі­тку. До скла­ду за­гор­таль­ної си­сте­ми вхо­дять ви­рі­зні ди­ски ко­ну­со­по­ді­бної фор­ми, кі­ле­по­ді­бні со­шни­ки си­сте­ми за­гор­та­н­ня на­сі­н­ня, ко­пі­ю­валь­ний при­ти­скний при­стрій си­сте­ми Offset і за­гор­та­чі.

Ви­рі­зні ди­ски й со­шни­ки крі­пля­ться до ра­ми крон­штей­на­ми з гу­мо­ви­ми амор­ти­за­цій­ни­ми про­клад­ка­ми. На одно­му крон­штей­ні вста­нов­ле­но по одно­му ви­рі­зно­му ди­ску й со­шни­ку. На со­шни­ки при­крі­пле­но за­хи­сні пла­стин­ки з кар­бі­ду воль­фра­му. Гу­мо­ві амор­ти­за­цій­ні про­клад­ки крон­штей­нів крі­пле­н­ня ди­сків до ра­ми за­по­бі­га­ють ви­ни­кнен­ню по­ло­мок у ра­зі ро­бо­ти на по­лях, за­смі­че­них ка­мі­н­ням.

Ко­пі­ю­валь­ний при­ти­скний при­стрій си­сте­ми Offset скла­да­є­ться з пнев­ма­ти­чних ко­ліс, які роз­та­шо­ва­ні в ша­хо­во­му по­ряд­ку. Ко­жне ко­ле­со вста­нов­ле­но на окре­мій осі й обла­дна­но чи­сти­ком. Сі­вал­ка обла­дна­на за­гор­та­ча­ми (пру­жин­ни­ми зу­бо­ви­ми бо­ро­на­ми) з ме­ха­ні­змом ре­гу­лю­ва­н­ня. Ме­ха­нізм ре­гу­лю­ва­н­ня до­зво­ляє змі­ню­ва­ти кут ата­ки й вер­ти­каль­ну си­лу ти­ску на ґрунт зу­бів бо­ро­ни. Під час ви­ко­на­н­ня те­хно­ло­гі­чно­го про­це­су ви­рі­зні ди­ски си­сте­ми за­гор­та­н­ня на­сі­н­ня роз­рі­за­ють шар ґрун­ту на вста­нов­ле­ну гли­би­ну за­гор­та­н­ня, фор­му­ють на­сін­нє­ве ло­же, очи­ща­ють йо­го від ро­слин­них ре­шток. Ди­ски утри­му­ють бо­ро­зен­ку де­який час від­кри­тою, со­шни­ки укла­да­ють на­сі­н­ня на дно бо­ро­зен­ки. Зав­дя­ки то­му, що ко­пі­ю­валь­ний при­ти­скний при­стрій си­сте­ми Offset уста­нов­ле­но на окре­мій під­ві­сці, во­но ко­пі­ює по­верх­ню по­ля й при­ти­скає та ви­рів­нює по­верх­ню ґрун­ту в обро­бле­ній стрі­чці.

***

Фір­ма Sumo пред­став­ляє ком­бі­но­ва­ний ґрун­то­об­ро­бно-по­сів­ний агре­гат мо­де­лі DTS (фо­то 6), який мо­же одно­ча­сно обро­бля­ти ґрунт у сму­гах, вно­си­ти до­бри­ва й ви­сі­ва­ти на­сі­н­ня сіль­гос­пкуль­тур. Йо­го осна­ще­но роз­рі­зни­ми ди­ска­ми, роз­пу­шу­валь­ни­ми зу­бо­ви­ми ла­па­ми, зу­бо­вим со­шни­ком, за­гор­таль­ни­ми ди­ска­ми та при­ти­скни­ми ко­ле­са­ми, дво­се­кцій­ним бун­ке­ром і ту­ко- й на­сін­нє­ви­сів­ним пнев­ма­ти­чни­ми апа­ра­та­ми. Ту­ко­вий і на­сін­нє­вий со­шни­ки крі­пля­ться до одні­єї стій­ки, то­му до­бри­ва вно­ся­ться в зо­ну ви­сі­ву на­сі­н­ня.

*** Ґрун­то­об­ро­бно-по­сів­ні агре­га­ти та­кож про­ду­кує че­ська фір­ма Farmet. Її ле­мі­шна сі­вал­ка Premium Strip (фо­то 7) зда­тна одно­ча­сно про­во­ди­ти обро­бі­ток ґрун­ту в стрі­чках на гли­би­ну 20 см, уно­си­ти до­бри­ва й сі­я­ти із ши­ри­ною між­рядь 215 см. Сі­вал­ку осна­ще­но та­ки­ми ро­бо­чи­ми ор­га­на­ми: пе­ре­днім і за­днім ко­тка­ми для кон­тро­лю гли­би­ни й ко­пі­ю­ва­н­ня по­верх­ні по­ля та ви­рів­ню­ва­н­ня, по­дрі­бне­н­ня гру­док в ущіль­не­н­ня ґрун­ту пе­ред ви­сів­ни­ми со­шни­ка­ми; трьо­ма ря­да­ми зу­бо­вих

роз­пу­шу­валь­них лап зі змон­то­ва­ни­ми на них со­шни­ка­ми для вне­се­н­ня до­брив (роз­пу­шу­валь­ні ла­пи крі­пля­ться до ра­ми на С-по­ді­бній пру­жин­ній стій­ці, що під­ви­щує їхню на­дій­ність і змен­шує ри­зик по­шко­джень на по­лях, за­смі­че­них ка­мі­н­ням); дво­ма ря­да­ми зу­бо­вих пру­жин­них гра­блин, уста­нов­ле­них за роз­пу­шу­валь­ни­ми зу­ба­ми для ви­рів­ню­ва­н­ня по­верх­ні й рів­но­мір­но­го роз­по­ді­лу ро­слин­них ре­шток; ди­ско­ви­ми со­шни­ка­ми для сів­би на­сі­н­ня з при­ти­скни­ми ко­ле­са­ми й зу­бо­ви­ми пру­жин­ни­ми за­гор­та­ча­ми для рів­но­мір­но­го роз­по­ді­лу на­сі­н­ня, фор­му­ва­н­ня на­сін­нє­во­го ло­жа та ви­рів­ню­ва­н­ня по­верх­ні по­ля.

Фір­ма Farmet та­кож ви­го­тов­ляє мо­дуль­ну сі­вал­ку мо­де­лі Falcon PRO (фо­то 8), яку за умо­ви осна­ще­н­ня її три­ря­дни­ми з між­ря­д­дям 250/300 мм і гли­би­ною роз­пу­шу­ва­н­ня до 200 мм або дво­ря­дни­ми з між­ря­д­дям 375 мм і гли­би­ною роз­пу­шу­ва­н­ня до 300 мм се­кці­я­ми для по­пе­ре­дньо­го обро­бі­тку ґрун­ту мо­жна за­сто­со­ву­ва­ти в те­хно­ло­гії стрип-тілл.

Фо­то 1. Сі­вал­ка Hybrid T ан­глій­ської фір­ми Claydon

Рис. Си­сте­ма обро­бі­тку стрі­чок ґрун­ту

Фо­то 5. Ґрун­то­об­ро­бно-по­сів­ний агре­гат мо­де­лі Spirit C Stripdrill

Фо­то 2. Ґрун­то­об­ро­бно-по­сів­ний агре­гат Focus TD

Фо­то 4. Ґрун­то­об­ро­бно-по­сів­ний агре­гат Seedaerator (Mcconnel)

Фо­то 3. Ґрун­то­об­ро­бно-по­сів­ний агре­гат Pro-til (Mzuri)

Фо­то 7. Ле­мі­шна сі­вал­ка Premium Strip

Фо­то 6. Ком­бі­но­ва­ний ґрун­то­об­ро­бно-по­сів­ний агре­гат мо­де­лі DTS

Фо­то 8. Ґрун­то­об­ро­бно-по­сів­ний агре­гат мо­де­лі Farmet Falcon PRO

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.