Во­ло­ди­мир Крав­цов,

Ди­ре­ктор з ви­ро­бни­цтва ТОВ «Агро-ре­гіон»

The Ukrainian Farmer - - ТЕХНІКА -

За всі­єї про­сто­ти й зро­зумі­ло­сті слай­дів про те­хно­ло­гію стрип-тілл, що її про­па­гу­ють на се­мі­на­рах і кон­фе­рен­ці­ях, це ду­же не­про­ста те­хно­ло­гія. Не під­хо­дить для тих, хто хо­че від­ра­зу й ма­со­во за­сто­со­ву­ва­ти її на ве­ли­ких пло­щах. До­ру­ча­ти цю те­хно­ло­гію не мо­жна пер­со­на­лу, який не має до­сві­ду ро­бо­ти з від­по­від­ни­ми агре­га­та­ми. Був до­свід, ко­ли по по­лю з ве­ли­кою кіль­кі­стю ро­слин­них ре­шток ку­ку­ру­дзи (вро­жай­ність у той рік ся­гну­ла 120 ц/га) агре­гат не міг про­їха­ти й 20 ме­трів, то­му що по­стій­но за­би­вав­ся. Пред­став­ни­ки про­дав­ця ли­ше роз­во­ди­ли ру­ка­ми й го­во­ри­ли, що в та­ких умо­вах агре­гат не пра­цю­ва­ти­ме, а пра­цю­ва­ти­ме на по­лях пі­сля сої або со­ня­шни­ку…

Ми тро­хи за­сум­ні­ва­ли­ся, адже аме­ри­кан­ський агре­гат, де ку­ку­ру­дзу зде­біль­шо­го ви­ро­щу­ють як мо­но­куль­ту­ру, про­сто має нор­маль­но пра­цю­ва­ти пі­сля яки­хось 12 т/га. На ща­стя, са­ме в той час в Укра­ї­ні про­хо­ди­ла аграр­на ви­став­ка, на яку за­ві­тав пред­став­ник за­во­ду-ви­ро­бни­ка. Він ра­до по­го­див­ся за­ві­та­ти до нас у го­спо­дар­ство, щоб на вла­сні очі по­ба­чи­ти умо­ви на по­лі. До ре­чі, я то­ді впер­ше по­ба­чив ро­бо­ту іно­зем­но­го спе­ці­а­лі­ста в по­лі: він ру­ка­ми роз­гор­нув сму­гу, що зро­бив агре­гат, змі­нив на­ла­шту­ва­н­ня, а по­том бі­гав за тра­кто­ром, щоб на хо­ду роз­ди­ви­ти­ся, чи все пра­цює на­ле­жним чи­ном. Агре­гат має ці­лу низ­ку змін­них па­ра­ме­трів, то­му до­во­лі швид­ко обра­ли са­ме ті, що під­хо­дять до на­ших умов. Че­рез якийсь час ми про­їха­ли вже по­ло­ви­ну по­ля, аж до­ки той за­бив­ся. Аме­ри­ка­нець ще раз оці­нив си­ту­а­цію, по­го­див­ся з тим, що ре­шток справ­ді ду­же ба­га­то, й за­про­по­ну­вав їзди­ти по ді­а­го­на­лі до ряд­ків сів­би. Си­ту­а­ція зна­чно по­лі­пши­ла­ся, ми по­ча­ли нор­маль­но пра­цю­ва­ти.

В про­це­сі на­ла­шту­вань та­кож з’ясу­ва­ло­ся, що один ряд сі­вал­ки силь­но роз­ки­дає ґрунт за­мість то­го, щоб за­ли­ша­ти йо­го в ме­жах обро­бле­ної сму­ги. Аби пра­виль­но ді­а­гно­сту­ва­ти про­бле­му, до­ве­ло­ся по­бі­га­ти за агре­га­том по по­лю з реш­тка­ми зі швид­кі­стю 10 км/год. Вре­шті-решт при­чи­ну зна­йшли: ко­ли агре­гат скла­да­ли, в одно­му ря­ді пе­ре­плу­та­ли мі­сця­ми два еле­мен­ти, які від­по­від­а­ють за ди­ску­ва­н­ня ґрун­ту. За­мість цьо­го во­ни роз­ки­да­ли зем­лю в бо­ки, а в обро­бле­ній сму­зі за­ли­шав­ся рів­чак.

Ця істо­рія зму­шує ще раз за­ми­сли­ти­ся над імо­вір­ні­стю впро­ва­дже­н­ня стрип-тілл у ві­тчи­зня­них го­спо­дар­ствах: чи ба­га­то укра­їн­ських агро­но­мів бу­дуть бі­га­ти за агре­га­та­ми за­мість то­го, щоб ска­за­ти — не пра­цює? Цей при­клад та­кож де­мон­струє дві ре­чі. Пер­ша: став­ле­н­ня до спра­ви й про­фе­сій­на під­го­тов­ка. На­ші хло­пці сто­я­ли й ка­за­ли, що це не­мо­жли­во, а аме­ри­ка­нець не по­лі­ну­вав­ся вліз­ти в зем­лю та зро­бив усе так, щоб агре­гат нор­маль­но пра­цю­вав. Дру­га річ: ли­ше до­свід­че­ні спе­ці­а­лі­сти мо­жуть пра­цю­ва­ти зі стрип-тілл, то­му що втра­та на­віть одно­го з еле­мен­тів те­хно­ло­гії пе­ре­кре­слить усі її пе­ре­ва­ги.

Вза­га­лі те­хно­ло­гія ду­же ці­ка­ва, во­на при­ва­блює до се­бе оче­ви­дни­ми пе­ре­ва­га­ми. Хто про неї чує впер­ше, одра­зу хо­че її за­сто­су­ва­ти в се­бе, оскіль­ки пе­ре­ва­ги та­кі ва­го­мі, що прой­ти повз та­кої мо­жли­во­сті до­сить важ­ко. Ко­ли ж спра­ва до­хо­дить до пра­кти­ки, си­ту­а­ція де­що змі­ню­є­ться. Пі­сля двох мі­ся­ців у по­лі й не ли­ше вдень, а й уно­чі, по­чи­на­єш ро­зу­мі­ти, чо­му стрип-тілл до­сі є пре­ро­га­ти­вою фа­на­тів. Від­но­сно ве­ли­кі ком­па­нії мо­жуть со­бі до­зво­ли­ти та­ку роз­кіш тіль­ки за на­яв­но­сті до­ста­тньо­го ка­дро­во­го по­тен­ці­а­лу, а це по­всю­ди про­бле­ма.

Бу­ва­ло в нас на­віть та­ке, що до­во­ди­ло­ся сі­я­ти сі­вал­кою стрип-тілл без ав­то­пі­ло­та. Тоб­то ме­ха­ні­за­то­ри вру­чну во­ди­ли тра­кто­ри по сму­гах, і зде­біль­шо­го по­тра­пля­ли ку­ди по­трі­бно. Хто не по­тра­пляв, отри­му­вав на­га­няй, і в ре­зуль­та­ті все одно на­ма­гав­ся пра­цю­ва­ти то­чні­ше.

У цьо­му сві­ті все за­ле­жить від то­го, як силь­но ви хо­че­те до­ся­гну­ти чо­гось. То­му са­ме для не­ве­ли­ких фер­ме­рів це мо­же ста­ти ви­кли­ком. Якщо бу­де ба­жа­н­ня, стри­птілл мо­жна зро­би­ти вру­чну, так са­мо як і ди­фе­рен­цій­не вне­се­н­ня: ма­ло­ефе­ктив­но, але та­кож мо­жна.

По­рів­ню­ю­чи стрип-тілл із тра­ди­цій­ною си­сте­мою обро­бі­тку що­до про­ду­ктив­но­сті по­сі­вів, у го­спо­дар­стві отри­ма­ли де­що мен­шу вро­жай­ність са­ме за стрип-тілл (12 т про­ти 14 т ку­ку­ру­дзи). Сму­ги ґрун­ту про­грі­ва­ю­ться по­віль­ні­ше, то­му умо­ви про­ро­ста­н­ня ро­слин тро­хи гір­ші. По схо­дах ду­же до­бре ви­дно, що ро­сли­ни від­ста­ють у роз­ви­тку від тих, що бу­ли по­сі­я­ні за тра­ди­цій­ною те­хно­ло­гі­єю. Та­ка рі­зни­ця бу­ла за­фі­ксо­ва­на на слаб­ко­му по­лі. До ре­чі, на силь­но­му по­лі рі­зни­ці не бу­ло. Я мо­жу то­чно ствер­джу­ва­ти, що у во­ло­гий рік оран­ка при­не­се кра­щий ре­зуль­тат че­рез кра­ще сприйня­т­тя ґрун­том во­ло­ги. Аде­пти стрип-тілл від­по­від­а­ти­муть, що під час по­су­хи са­ме ця те­хно­ло­гія за­без­пе­чить уро­жай. Не­зва­жа­ю­чи на це, ми по­ки що сут­тє­во не збіль­шу­ва­ли мас­шта­би за­сто­су­ва­н­ня стрип-тілл і спо­сте­рі­га­є­мо за ре­зуль­та­та­ми, які отри­му­є­мо на від­но­сно не­ве­ли­ких пло­щах. Ко­ли мова йде про спо­сіб за­ро­бі­тку гро­шей, ду­маю, що кра­ще за­ро­бля­ти за рік 3 млн до­ла­рів ін­тен­сив­ни­ми те­хно­ло­гі­я­ми, ма­ю­чи 35% рен­та­бель­но­сті, ніж 2 млн за до­по­мо­гою еко­ном­них із біль­шою рен­та­бель­ні­стю. Вза­га­лі, у нас бу­ло над­то ма­ло спроб, щоб шу­ка­ти най­більш пра­виль­ні те­хно­ло­гії, оскіль­ки одна спро­ба три­ває ці­лий рік.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.