На­дій­не пар­тнер­ство Ма­ри­на БАБИЧ

ПЕР­ШИЙ ПО­КУ­ПЕЦЬ ТРА­КТО­РА FENDT ТИ­СЯ­ЧНОЇ СЕ­РІЇ НА ПОЛ­ТАВ­ЩИ­НІ УРОЧИСТО ОТРИ­МАВ КЛЮ­ЧІ ВІД ПРЕД­СТАВ­НИ­КІВ КОМ­ПА­НІЇ «ЦЕП­ПЕ­ЛІН УКРА­Ї­НА» ТА СЕР­ТИ­ФІ­КАТ НА ПО­ЇЗД­КУ В НІ­МЕЧ­ЧИ­НУ

The Ukrainian Farmer - - ТЕХНІКА -

– Ускла­днює го­спо­да­рю­ва­н­ня де­фі­цит во­ло­ги, який із ко­жним ро­ком усе

біль­ше стає від­чу­тні­шим, — ка­же го­ло­ва ФГ «Пле­хів-агро» Іри­на Не­сте­рен­ко. — Цьо­го ро­ку наш ре­гіон по­тер­пав від спе­ки як ні­ко­ли. Бу­ло, при­їздять у Пле­хів пол­тав­ці й хва­ля­ться, що в мі­сті про­йшов дощ, а в нас і на­тя­ку на ньо­го не бу­ло. Про­те, не­зва­жа­ю­чи на це, ма­є­мо не­по­га­ні по­ка­зни­ки вро­жай­но­сті, адже те­хно­ло­гія обро­бі­тку ґрун­ту в на­шо­му го­спо­дар­стві спря­мо­ва­на на збе­ре­же­н­ня во­ло­ги. Цьо­го вда­є­ться до­ся­га­ти, за­сто­со­ву­ю­чи су­ча­сну те­хні­ку, зав­дя­ки якій за один про­хід мо­жна здій­сни­ти кіль­ка опе­ра­цій одно­ча­сно, що дає мо­жли­вість не вто­пту­ва­ти зем­лю, а от­же, убе­рег­ти во­ло­гу, якої сьо­го­дні так бра­кує.

Агре­гат про­те­сту­ва­ли, оці­ни­ли, ку­пи­ли

Ма­шин­но-тра­ктор­ний парк «Пле­хі­ва­гро» уком­пле­кто­ва­но пе­ре­ва­жно те­хні­кою іно­зем­но­го ви­ро­бни­цтва. Про­те тра­кто­ри, що є в го­спо­дар­стві, не до­зво­ля­ють ефе­ктив­но ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти на­яв­ні агре­га­ти. То­му бу­ло ви­рі­ше­но при­дба­ти зна­чно по­ту­жні­ший тра­ктор.

– Ри­нок не сто­їть на мі­сці й по­стій­но про­по­нує ін­но­ва­цій­ні рі­ше­н­ня. Якщо ми пра­гне­мо бу­ти успі­шни­ми, то по­вин­ні йти в но­гу з ча­сом, то­му від­ві­ду­є­мо агро­ви­став­ки, де по­стій­но від­кри­ва­є­мо для се­бе щось но­ве, — про­дов­жує Іри­на Во­ло­ди­ми­рів­на. — Так, на одній із ви­ста­вок по­зна­йо­ми­ли­ся з пред­став­ни­ка­ми ком­па­нії «Цеп­пе­лін Укра­ї­на», яка ві­до­ма на аграр­но­му рин­ку як офі­цій­ний дистри­бу­тор те­хні­ки та­ких все­сві­тньо ві­до­мих брен­дів, як Fendt, Massey Ferguson, Challenger, Gregoire Besson, Berthoud. Ко­ли мова за­йшла про тра­ктор, то ме­не­дже­ри ком­па­нії роз­по­ві­ли про пе­ре­ва­ги Fendt і за­про­по­ну­ва­ли про­те­сту­ва­ти йо­го в на­шо­му го­спо­дар­стві. Ми по­го­ди­ли­ся й на вла­сні очі по­ба­чи­ли, як агре­гат пра­цює в по­лі, й оці­ни­ли йо­го по­ту­жно­сті, а зго­дом ви­рі­ши­ли при­дба­ти мо­дель ти­ся­чної се­рії.

– Чо­му обра­ли са­ме цю мо­дель?

– Fendt 1038 Vario — най­кра­щий, що там й ка­за­ти, і в жо­дне по­рів­ня­н­ня з тра­кто­ра­ми ін­ших ви­ро­бни­ків не йде! Ска­жу від­вер­то: перш ніж йо­го ку­пи­ти, ми ре­тель­но ви­вча­ли тра­кто­ри ін­ших брен­дів й ана­лі­зу­ва­ли про­по­зи­ції ком­па­ній-ди­ле­рів. Зро­зу­мів­ши, що тра­ктор са­ме цьо­го ви­ро­бни­ка ви­рі­зня­є­ться сво­єю уні­вер­саль­ні­стю, зу­пи­ни­ли­ся на Fendt 1038 Vario, який осна­ще­но всім не­об­хі­дним для ефе­ктив­но­го го­спо­да­рю­ва­н­ня. Під­ку­пи­ли й умо­ви при­дба­н­ня, які за­про­по­ну­ва­ли в «Цеп­пе­лін Укра­ї­на». Хо­ча з ме­не­дже­ра­ми ком­па­нії ми зу­стрі­ча­ли­ся всьо­го кіль­ка ра­зів, а скла­да­є­ться вра­же­н­ня, на­че зна­йо­мі не один де­ся­ток ро­ків.

Fendt за­до­воль­нить ви­мо­ги су­ча­сно­го агра­рія

При­ві­та­ти вла­сни­ків із чу­до­вою, а го­лов­не — не­об­хі­дною в го­спо­дар­стві по­ку­пкою при­їха­ли ме­не­джер із роз­ви­тку бі­зне­су кор­по­ра­ції AGCO Оле­ксій Ко­пи­лов, ке­рів­ник від­ді­лу про­да­жу сіль­гос­пте­хні­ки Дми­тро Ба­ра­нов, фа­хі­вець із про­да­жу сіль­гос­пте­хні­ки ком­па­нії «Цеп­пе­лін Укра­ї­на» в Пол­тав­ській, Сум­ській і Чер­ні­гів­ській обла­стях Ві­та­лій Мер­дух. В уро­чи­стій об­ста­нов­ці во­ни вру­чи­ли Іри­ні Не­сте­рен­ко клю­чі від іно­зем­но­го кра­се­ня.

– Тра­ктор Fendt ти­ся­чної мо­де­лі офі­цій­но з’явив­ся на укра­їн­ських по­лях із кві­тня цьо­го ро­ку, — ка­же Оле­ксій Ко­пи­лов. — Що­до Пол­тав­щи­ни, то «Пле­хів-агро» — одне з пер­ших фер­мер­ських го­спо­дарств, яке при­дба­ло цю мо­дель. За­га­лом ти­ся­чна се­рія за­про­по­но­ва­на

в чо­ти­рьох рі­зних се­гмен­тах по­ту­жно­сті: Fendt 1038 Vario — 396 к. с.; Fendt 1042 Vario — 438 к. с.; Fendt 1046 Vario — 470 к. с.; Fendt 1050 Vario з ма­кси­маль­ною по­ту­жні­стю 51 к. с. Тра­ктор має сут­тє­ві від­мін­но­сті від сво­їх по­пе­ре­дни­ків й ін­ших ви­ро­бни­ків. Якщо го­во­ри­ти зокре­ма про 1038-му мо­дель, то її осна­ще­но низь­ко­обер­то­вим дви­гу­ном об’ємом 12,4 л з основ­ним ро­бо­чим ді­а­па­зо­ном від 1100 до 1500 обер­тів на хви­ли­ну. У цій мо­де­лі ці­ка­ві рі­ше­н­ня си­сте­ми охо­ло­дже­н­ня — її ви­не­се­но впе­ред, а от­же, вен­ти­ля­тор кон­тро­лю­є­ться аб­со­лю­тно не­за­ле­жним гі­драв­лі­чним при­во­дом, а та­кож є мо­жли­вість окре­мо ре­гу­лю­ва­ти швид­кість обер­тів вен­ти­ля­то­ра від обер­тів дви­гу­на. Крім то­го, тра­ктор осна­ще­но но­вою транс­мі­сі­єю Vario Drive та не­за­ле­жним пе­ре­днім мо­стом. Усе це по­лі­пшує ще­пле­н­ня з ґрун­том під час ви­ко­на­н­ня по­льо­вих ро­біт, спри­яє еко­но­мії паль­но­го й, зви­чай­но, по­кра­щує тя­го­ві ха­ра­кте­ри­сти­ки тра­кто­ра, а в ре­зуль­та­ті під­ви­щує йо­го про­ду­ктив­ність. У цьо­му го­спо­дар­стві ку­пи­ли тра­ктор вер­сії «Про­фі+», яка пе­ред­ба­чає си­сте­му ав­то­ма­ти­чно­го ке­ру­ва­н­ня. Во­на до­зво­ляє ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти в тра­кто­рі си­сте­му то­чно­го зем­ле­роб­ства, по­се­кцій­не ві­ді­мкне­н­ня, ди­фе­рен­ці­йо­ва­не вне­се­н­ня та ба­га­то ін­ших фун­кцій, які сьо­го­дні, на на­шу дум­ку, є ви­гі­дни­ми й ду­же ко­ри­сни­ми в ефе­ктив­но­му го­спо­да­рю­ван­ні.

– Па­не Оле­ксію, чи змі­ни­ли­ся ви­мо­ги агро­ви­ро­бни­ків до те­хні­ки про­тя­гом остан­ніх кіль­кох ро­ків?

– Із ко­жним ро­ком ви­мо­ги агро­ви­ро­бни­ків що­до яко­сті, то­чно­го зем­ле­роб­ства, еко­но­мії під­ви­щу­ю­ться. Сьо­го­дні ко­жен обра­хо­вує ви­тра­ти й пра­гне ма­кси­маль­но ефе­ктив­но за­сто­со­ву­ва­ти при­дба­ну те­хні­ку. В цьо­му пла­ні Fendt від­по­від­ає всім кри­те­рі­ям і ви­мо­гам, які ви­су­ває су­ча­сний го­спо­дар, адже про­по­нує зав­жди но­ві роз­роб­ки та ви­гі­дні рі­ше­н­ня в зем­ле­роб­стві. До ре­чі, не­що­дав­но я по­вер­нув­ся із за­во­ду-ви­ро­бни­ка, що в Ні­меч­чи­ні, то по­спі­шаю по­ві­до­ми­ти, що вже в кін­ці цьо­го ро­ку бу­де ви­пу­ще­на ти­ся­чна за лі­ком мо­дель ти­ся­чної се­рії. Це свід­чить про ве­ли­кий по­пит на цей тра­ктор і йо­го успіх на рин­ку. З упев­не­ні­стю мо­жу ска­за­ти, що за нею май­бу­тнє!

«Як­би та­кі тра­кто­ри бу­ли 40 ро­ків то­му, то пра­цю­ва­ли б і го­ря не зна­ли»

Ра­зом із тра­кто­ром ФГ «Пле­хів-агро» при­дба­ло й роз­ши­ре­ну га­ран­тію від ви­ро­бни­ка, яка за­без­пе­чує йо­го об­слу­го­ву­ва­н­ня про­тя­гом трьох ро­ків, (пе­ред­ба­че­на на 6000 мо­то­го­дин). Перш ніж сі­сти за кер­мо, ме­ха­ні­за­то­ри успі­шно про­йшли на­вча­н­ня й уже пра­цю­ють на но­во­му тра­кто­рі в по­лі.

– Уве­ден­ню в екс­плу­а­та­цію та на­вчан­ню опе­ра­то­рів від­во­ди­ться в ком­па­нії «Цеп­пе­лін Укра­ї­на» одне з ва­жли­вих місць, — на­го­ло­шує Ві­та­лій Мер­дух. — Пі­сля при­дба­н­ня те­хні­ки на­ші сер­ві­сні ін­же­не­ри при­їздять у го­спо­дар­ство й про­во­дять на­вча­н­ня ме­ха­ні­за­то­рів, а в про­ти­ле­жно­му ра­зі опе­ра­тор про­сто не до­пу­ска­є­ться до ро­бо­ти. Адже те­хні­ка уні­каль­на й для то­го, щоб на ній пра­цю­ва­ти, не­об­хі­дно ма­ти ба­зо­ві зна­н­ня й на­ви­чки.

Ме­ха­ні­за­тор ФГ «Пле­хів-агро» Ми­ко­ла Вовк, у під­по­ряд­ку­ван­ні яко­го те­пер Fendt 1038 Vario, оці­нює йо­го ро­бо­ту на від­мін­но.

– Та як­би та­кі тра­кто­ри бу­ли 40 ро­ків то­му, то пра­цю­ва­ли б і го­ря не зна­ли! То­ді до­во­ди­ло­ся ці­лі­сінь­кий день про­во­ди­ти в за­пи­ле­ній ка­бі­ні, де все шумить, гу­де, а про ком­форт не мо­гло бу­ти й мо­ви. Пі­сля за­кін­че­н­ня ро­бо­ти ви­хо­див із ка­бі­ни та­кий за­мур­за­ний, що ой-ойой!.. — при­га­дує Ми­ко­ла Ти­мо­фі­йо­вич. — Від­то­ді, зві­сно, ба­га­то чо­го змі­ни­ло­ся. Пра­цю­ва­ти сьо­го­дні на су­ча­сній по­ту­жній те­хні­ці — одне за­до­во­ле­н­ня. Ви тіль­ки за­зир­ніть у ка­бі­ну цьо­го кра­се­ня — во­на про­сто­ра, є си­сте­ма кон­ди­ці­ю­ва­н­ня, пре­кра­сна шу­мо­ізо­ля­ція…

Вар­то до­да­ти, що «Цеп­пе­лін Укра­ї­на» про­по­нує агро­ви­ро­бни­кам хо­ро­ші про­гра­ми ло­яль­но­сті з при­дба­н­ня те­хні­ки. У цьо­му на­пря­мі ком­па­нія ті­сно спів­пра­цює з рі­зни­ми бан­ків­ськи­ми уста­но­ва­ми, вна­слі­док чо­го агро­ви­ро­бник мо­же отри­ма­ти ви­гі­дні фі­нан­со­ві став­ки як у ва­лю­ті, так і в грив­ні, які сут­тє­во від­рі­зня­ю­ться від рин­ко­вих.

– До ко­жно­го клі­єн­та ком­па­нія пе­ред­ба­чає ін­ди­ві­ду­аль­ний під­хід, а от­же, за­без­пе­чу­ю­ться ті умо­ви, що ви­гі­дні на­сам­пе­ред агро­ви­ро­бни­ку, — за­ува­жив Дми­тро Ба­ра­нов. — Іде­ться, зокре­ма, про ком­пле­кта­цію, від­тер­мі­ну­ва­н­ня пла­те­жу то­що. Сло­вом, ро­би­мо все для то­го, щоб клі­єн­ту бу­ло ком­фор­тно з на­ми пра­цю­ва­ти. Зва­жа­ю­чи на те, що ри­нок сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки сьо­го­дні ду­же на­си­че­ний, від­по­від­но кон­ку­рен­ція ве­ли­ка, нам тре­ба бу­ти до­во­лі гну­чки­ми.

Пред­став­ни­ки «Цеп­пе­лін Укра­ї­на» по­дя­ку­ва­ли го­ло­ві ФГ «Пле­хів-агро» Іри­ні Не­сте­рен­ко за те, що обра­ла ком­па­нію сво­їм пар­тне­ром і вру­чи­ли їй сер­ти­фі­кат на по­їзд­ку в Ні­меч­чи­ну з ві­зи­том на за­вод-ви­ро­бник.

Ща­сли­вим вла­сни­ком ком­па­ктно­го, ма­нев­ро­во­го, уні­вер­саль­но­го й во­дно­час по­ту­жно­го тра­кто­ра ста­ло ФГ «Пле­хів-агро», яке успі­шно про­ва­дить свою ді­яль­ність на Ор­жич­чи­ні. Fendt 1038 Vario ви­ко­ну­ва­ти­ме основ­ні по­льо­ві ро­бо­ти в го­спо­дар­стві, в обро­бі­тку яко­го 1,5 тис. ге­кта­рів зем­лі. Вар­то за­зна­чи­ти, що ФГ «Пле­хів-агро» спе­ці­а­лі­зу­є­ться на ви­ро­щу­ван­ні ши­ро­ко­го спе­ктра сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур, зокре­ма ку­ку­ру­дзи, пше­ни­ці, рі­па­ку, со­ня­шни­ку. Крім то­го, утри­му­ють тут і ве­ли­ке по­го­лів’я сви­ней. Ни­ні в го­спо­дар­стві за­кін­чи­ли збір со­ня­шни­ку, вже по­сі­я­ли рі­пак, пше­ни­цю, а ни­ні три­ває ро­бо­та зі збо­ру ко­ро­ле­ви по­лів — ку­ку­ру­дзи.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.