Но­ві­тні те­хно­ло­гії Joskin

Ком­па­нія Joskin на ви­став­ці Agritechnica 2017 пред­ста­вить низ­ку но­вих те­хно­ло­гій, які спро­щу­ють екс­плу­а­та­цію та під­ви­щу­ють ефе­ктив­ність її ма­шин

The Ukrainian Farmer - - ТЕХНІКА - ВО­ЛО­ДИ­МИР ОГІЙЧУК

Зко­жним ро­ком ви­ро­бни­ки те­хні­ки на­ма­га­ю­ться зро­би­ти свою про­ду­кцію кра­щою, і ком­па­нія Joskin та­кож се­ред но­ва­то­рів. На ви­став­ці Agritechnica 2017 бу­де пред­став­ле­но три її но­вин­ки: • про­це­ду­ра ді­а­гно­сти­ки Easy-diag;

• джой­стик, спе­ці­аль­но роз­ро­бле­ний для ке­ру­ва­н­ня ма­ши­на­ми для вне­се­н­ня ор­га­ні­чних до­брив і роз­ки­да­ча­ми гною; • ал­го­ритм за­пов­не­н­ня ци­стерн для гною Autofill.

Ін­тер­фейс су­мі­сно­сті

Оскіль­ки Isobus по­ка­зав се­бе як най­більш пра­кти­чна й ефе­ктив­на си­сте­ма для ке­ру­ва­н­ня обмі­ном да­них між тра­кто­ром, зна­ря­д­дя­ми й комп’юте­ром, ком­па­нія Joskin ада­пту­ва­ла цю уні­вер­саль­ну те­хно­ло­гію для вла­сних по­треб. У ре­зуль­та­ті з’явив­ся ін­тер­фейс Iso Control 2.0, че­рез який за­без­пе­чу­є­ться су­мі­сність з усі­ма Isobus-тер­мі­на­ла­ми, що є на рин­ку. Та­ким чи­ном бу­ло ви­ко­на­но зав­да­н­ня спро­сти­ти й зро­би­ти зро­зумі­лі­шою на­ві­га­цію та ви­ко­ри­ста­н­ня ін­стру­мен­тів Isobus.

Те­пер агра­рії мо­жуть від­чу­ти всю зру­чність ін­ту­ї­тив­ної на­ві­га­ції. Зав­дя­ки но­вим кла­ві­шам опе­ра­тор отри­має пря­мий до­ступ до по­трі­бних фун­кцій — на­ві­га­ція по всьо­му ме­ню вже бу­де не по­трі­бна. Та­ктиль­ний тер­мі­нал ре­ко­мен­ду­є­ться для отри­ма­н­ня ма­кси­маль­ної ви­го­ди від цих удо­ско­на­лень. Да­ні, що зби­рає ма­ши­на під час ро­бо­ти, мо­жуть бу­ти екс­пор­то­ва­ні на комп’ютер че­рез на­ко­пи­чу­вач USB. На­при­клад, це мо­жуть бу­ти да­ні про то­чне вне­се­н­ня рід­кої ор­га­ні­ки — мо­жна ро­би­ти ди­фе­рен­цій­не вне­се­н­ня від­по­від­но до карт­зав­дань. Са­мі кар­ти мо­жна бу­ду­ва­ти на осно­ві будь-яких да­них (уро­жай­ність, хі­мі­чний склад ґрун­ту то­що). От­же, до­бри­ва ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­му­ться ма­кси­маль­но ефе­ктив­но. Під час пе­ре­ти­ну вже обро­бле­них ді­ля­нок си­сте­ма мо­же від­ми­ка­ти се­кції, щоб уни­кну­ти по­двій­но­го вне­се­н­ня.

Ди­стан­цій­на ді­а­гно­сти­ка

На­сту­пним кро­ком ста­ла роз­роб­ка й упро­ва­дже­н­ня но­во­го про­це­су ді­а­гно­сти­ки вла­сно­го обла­дна­н­ня, який отри­мав на­зву Easydiag. З йо­го до­по­мо­гою сер­ві­сний ін­же­нер мо­же ди­стан­цій­но під’єд­на­ти­ся до Isobusтер­мі­на­ла й про­ве­сти пов­ну ді­а­гно­сти­ку ма­ши­ни. Easy-diag за­без­пе­чує лег­кий до­ступ до ба­зи да­них, із ним лег­ко онов­лю­ва­ти про­грам­не за­без­пе­че­н­ня та до­да­ва­ти но­ві опції (на­при­клад, якщо з’яв­ля­є­ться до­да­тко­ве обла­дна­н­ня — на­со­сний ру­кав, за­дня штан­га то­що).

Фун­кції, що вхо­дять до пе­ре­лі­ку Easy-diag: • пе­ре­вір­ка ста­ну кон­троль­них при­стро­їв Isobus, що вста­нов­ле­ні на ма­ши­ні, в ре­жи­мі ре­аль­но­го ча­су; • пе­ре­вір­ка ста­ну вхо­дів і ви­хо­дів да­тчи­ків, а та­кож гі­драв­лі­чних фун­кцій; • від­обра­же­н­ня хро­но­ло­гії по­ми­лок для ви­яв­ле­н­ня по­ло­мок; • онов­ле­н­ня кон­фі­гу­ра­ції для ди­стан­цій­но­го до­да­ва­н­ня або ви­да­ле­н­ня опцій; • онов­ле­н­ня про­гра­ми для ро­бо­ти кон­троль­них при­стро­їв Isobus. Пра­цює си­сте­ма так. На ма­ши­ну Joskin вста­нов­лю­ють Gsm-мо­дем. Ко­ри­сту­вач ку­пує Sim-кар­ту будь-яко­го опе­ра­то­ра (кра­ще оби­ра­ти опе­ра­то­ра з най­щіль­ні­шим по­кри­т­тям у ре­гіо­ні, де пра­цю­ва­ти­ме те­хні­ка) з мо­жли­ві­стю пе­ре­да­чі да­них че­рез стіль­ни­ко­ву ме­ре­жу. Да­ні з ма­ши­ни по­тра­пля­ють на сер­ві­сну пла­тфор­му Extranet Joskin, звід­ки мо­жуть пе­ре­да­ва­ти­ся ко­ри­сту­ва­чам ди­лер­ської ме­ре­жі Joskin і те­хні­чним фа­хів­цям ком­па­нії. Да­ні мо­жуть бу­ти лег­ко обро­бле­ні, щоб вжи­ти не­об­хі­дних за­хо­дів без зво­лі­ка­н­ня. На­при­клад, якщо будь-яка си­сте­ма си­гна­лі­зує про не­стан­дар­тну

си­ту­а­цію, це одра­зу ба­чить вла­сник ма­ши­ни (або йо­го ін­же­нер), а та­кож сер­ві­сний під­роз­діл про­дав­ця. Все це без­умов­но при­зво­дить до еко­но­мії ча­су, швид­ко­го розв’яза­н­ня про­блем і лег­ко­го обра­хун­ку ефе­ктив­но­сті ро­бо­ти ма­ши­ни.

Джой­стик

На ви­став­ці Agritechnica 2017 та­кож бу­де пред­став­ле­но но­вий джой­стик, роз­ро­бле­ний Joskin для кон­тро­лю за ци­стер­на­ми й роз­ки­да­ча­ми гною. У цій ін­но­ва­ції об’єд­на­но як ефе­ктив­ність, так і ком­форт ви­ко­ри­ста­н­ня:

• 100% су­мі­сність з Isobus AUX-N (2.0);

• су­мі­сний з усі­ма си­сте­ма­ми AUX-N;

• за­без­пе­чує ке­ру­ва­н­ня трьо­ма про­гре­сив­ни­ми ося­ми, має дві кно­пки для опти­маль­но­го кон­тро­лю за верх­ньою стрі­лою, а та­кож 15 кно­пок для ін­ших фун­кцій ма­ши­ни;

• ко­ри­сту­вач мо­же лег­ко зв’яза­ти фун­кції йо­го ма­ши­ни зі спе­ци­фі­чни­ми кно­пка­ми на джой­сти­ку за­ле­жно від йо­го ін­ди­ві­ду­аль­них по­треб.

Слід за­зна­чи­ти, що фун­кція про­гра­му­ва­н­ня кно­пок є стан­дар­тною для Aux-n-су­мі­сних джой­сти­ків, і це ще одна пе­ре­ва­га ро­бо­ти в се­ре­до­ви­щі Isobus.

Ав­то­ма­ти­чне за­пов­не­н­ня ци­стерн

Joskin про­по­нує обла­дна­ти ци­стер­ни но­вою фун­кці­єю ал­го­ри­тму за­пов­не­н­ня Autofill. Ця ін­но­ва­ція по­лег­шує ро­бо­ту шля­хом ав­то­ма­ти­чно­го за­пу­ску рі­зних ал­го­ри­тмів, які ра­ні­ше вми­ка­ли­ся вру­чну по­ета­пно. Якщо де­таль­ні­ше, на кон­троль­ній па­не­лі або екра­ні Isobus є кла­ві­ша, що за­пу­скає три­ета­пний ал­го­ритм фун­кції Autofill:

A. Ал­го­ритм по­ча­тку за­пов­не­н­ня: • акти­ва­ція ре­жи­му за­пов­не­н­ня;

• від­кри­т­тя кра­на на ру­ка­ві або бі­чно­го кра­на; • по­ча­ток ро­бо­ти зви­чай­но­го або від­цен­тро­во­го на­со­са.

B. За­кін­че­н­ня за­пов­не­н­ня:

• очі­ку­ва­н­ня, ко­ли за­пов­ни­ться: ав­то­ма­ти­чне від си­гна­лу да­тчи­ка або ру­чне за ко­ман­дою опе­ра­то­ра.

С. Ал­го­ритм кін­ця за­пов­не­н­ня:

• у за­бір­ний ру­кав по­да­є­ться по­ві­тря під ти­ском для зли­ву за­ли­шків рі­ди­ни та за­по­бі­га­н­ня за­бру­днен­ню до­ріг за­галь­но­го ко­ри­сту­ва­н­ня; • зу­пин­ка фун­кції за­пов­не­н­ня; • за­кри­т­тя кра­на на ру­ка­ві або бі­чно­го кра­на; • зу­пин­ка зви­чай­но­го або від­цен­тро­во­го на­со­са.

Ця но­ва фун­кція до­по­ма­гає ко­ри­сту­ва­че­ві спро­сти­ти за­пов­не­н­ня ма­ши­ни, за­без­пе­чу­ю­чи то­чне ви­ко­на­н­ня рі­зних етапів. За­зви­чай опе­ра­то­ру бу­ло по­трі­бно ува­жно сте­жи­ти за ко­жним ета­пом, вми­ка­ти й ви­ми­ка­ти на­со­си, акти­ву­ва­ти про­ми­ва­н­ня ру­ка­ва. Те­пер все від­бу­ва­є­ться ав­то­ма­ти­чно, опе­ра­тор ли­ше за­пу­скає ал­го­ритм Autofill й очі­кує за­вер­ше­н­ня про­гра­ми, пі­сля чо­го мо­жна ви­ру­ша­ти на по­ле. За по­тре­би мо­жна зу­пи­ни­ти ал­го­ритм і пе­ре­йти на ру­чне ке­ру­ва­н­ня ко­жним ета­пом.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.