Пер­ші кро­ки фла­гма­на

Ком­па­нія New Holland про­ве­ла мас­шта­бну пре­зен­та­цію но­во­го ком­бай­на CR9.80, про­де­мон­стру­вав­ши йо­го осо­бли­во­сті в по­льо­вих умо­вах на зби­ран­ні ку­ку­ру­дзи

The Ukrainian Farmer - - ТЕХНІКА - ВО­ЛО­ДИ­МИР ОГІЙЧУК

Ви­хід на ри­нок но­вої мо­де­лі ком­бай­на та­ко­го ві­до­мо­го ви­ро­бни­ка, як New Holland, агра­рії зав­жди зу­стрі­ча­ють із ці­ка­ві­стю. Осо­бли­во ко­ли мова йде про фла­гман­ську мо­дель, чия про­ду­ктив­ність мо­же за­до­воль­ни­ти по­тре­би не ли­ше ма­лих і се­ре­дніх го­спо­дарств, а й агро­хол­дин­гів. Однак пе­ред по­ча­тком про­да­жів ма­ши­ну бу­ло про­те­сто­ва­но в ре­аль­них умо­вах укра­їн­ських по­лів на ба­зі одно­го з ди­ле­рів — ком­па­нії «По­ле­те­хні­ка».

В Укра­ї­ну при­ве­зли не най­по­ту­жні­шу вер­сію, але її про­ду­ктив­но­сті ви­ста­чи­ло, щоб ви­ко­ну­ва­ти ро­бо­ту на­віть із са­ми­ми ши­ро­ки­ми жа­тка­ми. Ві­та­лій Ви­со­цький, про­дакт-ме­не­джер по ком­бай­нах ком­па­нії New Holland Agriculture, де­таль­ні­ше роз­по­вів про но­вин­ку. Він за­зна­чив, що у цій мо­де­лі зо­се­ре­дже­на ве­ли­ка кіль­кість опцій і но­вих фун­кцій, які збіль­шу­ють про­ду­ктив­ність і за­галь­ну ефе­ктив­ність. Онов­ле­н­ня тор­кну­ло­ся май­же всіх си­стем ком­бай­на — це по­хи­ла ка­ме­ра, ро­то­ри, дви­гун, си­сте­ма роз­по­ді­лу по­жнив­них ре­шток і на­віть фар­бу­ва­н­ня вну­трі­шніх ча­стин кор­пу­су.

До­те­пер ком­бай­ни по­ста­ча­ють із ме­ха­ні­чною си­сте­мою ре­гу­лю­ва­н­ня пе­ре­дньої ча­сти­ни по­хи­лої ка­ме­ри, що дає мо­жли­вість змі­ню­ва­ти кут зрі­зу жа­тки ±6°. Від­те­пер мо­жли­во за­мо­ви­ти гі­драв­лі­чний при­від із ке­ру­ва­н­ням із ка­бі­ни. За­ле­жно від по­треб опе­ра­тор мо­же змі­ню­ва­ти на­ла­шту­ва­н­ня й за­без­пе­чу­ва­ти ма­кси­маль­ну якість ро­бо­ти. План­ки еле­ва­то­ра роз­та­шо­ва­но зі змі­ще­н­ням, тоб­то на­ван­та­же­н­ня кра­ще роз­по­ді­ля­є­ться по всій дов­жи­ні лан­цю­гів, не ство­рю­є­ться кон­цен­тра­ція зу­силь в одній то­чці, що по­зи­тив­но впли­ває на дов­го­ві­чність ву­зла. Крім то­го, по­да­ча хлі­бної ма­си від­бу­ва­є­ться більш рів­но­мір­но.

У ба­зо­вій ком­пле­кта­ції вста­нов­лю­є­ться так зва­ний DFR — Dynamic Feed Roller, або при­швид­шу­вач, який одно­ча­сно ви­ко­нує кіль­ка фун­кцій. Це ви­да­ле­н­ня ка­мі­н­ня з хлі­бної ма­си, а та­кож її при­швид­ше­н­ня пе­ред по­да­чею до си­сте­ми обмо­ло­ту. Крім оче­ви­дних пе­ре­ваг це змен­шує на­ван­та­же­н­ня на дви­гун (до 5 квт), що у свою чер­гу змен­шує ви­тра­ти паль­но­го. Це вже тре­тє по­ко­лі­н­ня DFR, яке в по­ча­тко­вих вер­сі­ях ма­ло де­що ін­шу кон­фі­гу­ра­цію. Ни­ні ді­а­метр ци­лін­дра де­що змен­ше­но, про­те зов­ні­шній ді­а­метр ли­шив­ся та­ким са­мим. Тоб­то збіль­ши­ла­ся ви­со­та пла­нок, що по­зи­тив­но впли­ну­ло на про­ду­ктив­ність ву­зла. Та­кож мо­жли­во за­мо­ви­ти ре­гу­льо­ва­ний при­від DFR, щоб за по­тре­би змі­ню­ва­ти швид­кість йо­го обер­та­н­ня.

Дво­ро­тор­на си­сте­ма обмо­ло­ту та­кож бу­ла удо­ско­на­ле­на й отри­ма­ла на­зву Twin Pitch Plus. Пер­ші ро­то­ри осна­щу­ва­ли­ся мен­ши­ми би­ча­ми, за­раз їх ви­со­та збіль­ши­ла­ся від 2,25 до 3 дюй­мів, а фор­ма ста­ла більш окру­глою. Тоб­то об’єм між тру­бою ро­то­ра та йо­го кри­шка­ми збіль­шив­ся на 28%. Це зна­чно по­лі­пшує про­ду­ктив­ність ком­бай­на, осо­бли­во це по­мі­тно на та­ких куль­ту­рах, як пше­ни­ця та соя. Во­дно­час змен­шу­є­ться на­ван­та­же­н­ня на дви­гун (економія мо­же ся­га­ти 20 квт). Си­сте­ма обмо­ло­ту мен­ше трав­мує зер­но, якість се­па­ра­ції зна­чно по­лі­пши­лась, змен­ши­ли­ся втра­ти.

Як опцію про­по­ну­ють ре­гу­лю­ва­н­ня ре­бер на верх­ніх кри­шках ро­то­рів. Це дасть змо­гу збіль­шу­ва­ти або змен­шу­ва­ти кіль­кість обер­тів ма­си під час про­хо­дже­н­ня крізь ро­тор за­ле­жно від умов. Ко­ли зер­но ви­мо­ло­чу­є­ться без зай­вих зу­силь, хлі­бну ма­су по­трі­бно яко­мо­га швид­ше про­пу­ска­ти крізь си­сте­му обмо­ло­ту. Однак за важ­ких умов (під­ви­ще­на во­ло­гість, за­бур’яне­ність то­що) по­трі­бно ре­тель­ні­ше пра­цю­ва­ти з хлі­бною ма­сою, і збіль­ше­н­ня ча­су зна­хо­дже­н­ня в ро­то­рі ви­рі­шує це зав­да­н­ня. Та­кож за­ле­жно від умов ро­бо­ти мо­жна змі­ню­ва­ти швид­кість обер­та­н­ня ро­то­рів.

До­сить ко­ри­сною опці­єю є ди­стан­цій­не по­вер­не­н­ня під­ба­ра­бань у ро­бо­че по­ло­же­н­ня пі­сля ав­то­ма­ти­чно­го спра­цьо­ву­ва­н­ня си­сте­ми за­хи­сту від за­би­ва­н­ня. Опе­ра­то­ру по­трі­бно ли­ше зу­пи­ни­ти ком­байн й очи­сти­ти ро­то­ри, а подаль­ше від­нов­ле­н­ня ро­бо­ти

три­ва­ти­ме лі­че­ні се­кун­ди. Все ро­би­ться ди­стан­цій­но, то­му ро­бо­та на­віть за умов під­ви­ще­ної во­ло­го­сті та за­бур’яне­но­сті не ста­не при­чи­ною три­ва­лих про­сто­їв. Хо­ча ра­ні­ше си­сте­ма за­хи­сту яв­ля­ла со­бою зрі­зний болт, на за­мі­ну яко­го ви­тра­чав­ся пев­ний час.

Но­ву кон­стру­кцію отри­ма­ла си­сте­ма роз­ки­да­н­ня по­ло­ви. Те­пер до неї вхо­дить по­ту­жний вен­ти­ля­тор, що ство­рює та­кий по­тік по­ві­тря, який роз­ки­дає по­ло­ву на ши­ри­ну до 45 фу­тів (14 м). Це дає мо­жли­вість пра­цю­ва­ти із най­шир­ши­ми жа­тка­ми й отри­му­ва­ти ма­кси­мум про­ду­ктив­но­сті. По­дрі­бню­вач со­ло­ми та­кож за­знав пев­них змін. Вар­то зга­да­ти ро­тор по­си­ле­ної кон­стру­кції, дов­ші про­ти­рі­заль­ні но­жі та біль­шу швид­кість по­дрі­бне­н­ня, що вдві­чі змен­шує час­тку за­над­то дов­гої со­ло­ми на ви­хо­ді. Роз­ки­да­н­ня со­ло­ми здій­сню­є­ться V-по­ді­бни­ми ло­па­тка­ми та скреб­ка­ми, які при­во­дя­ться в рух по­ту­жні­ши­ми (на 25%) гі­дро­мо­то­ра­ми. В ре­зуль­та­ті ши­ри­на роз­ки­да­н­ня ся­гну­ла 13,7 м, зро­сла рів­но­мір­ність роз­по­ді­лу роз­ки­да­ної ма­си та під­ви­щи­лась зно­со­стій­кість си­сте­ми.

Де­що змі­ни­ло­ся фар­бу­ва­н­ня ком­бай­на все­ре­ди­ні — основ­на ра­ма, ска­тна до­шка та се­па­ру­валь­ні ре­ші­тки від­те­пер фар­бу­ють у жов­тий ко­лір, що по­лі­пшує огля­до­вість ре­ші­тно­го ста­ну. Ко­лір зер­но­во­го бун­ке­ра та­кож змі­нив­ся на жов­тий для по­лі­пше­н­ня огля­до­во­сті з ка­бі­ни та зру­чно­сті ві­зу­аль­них пе­ре­ві­рок яко­сті зер­на опе­ра­то­ром у бу­дья­ких умо­вах ро­бо­ти.

У ба­зо­ву ком­пле­кта­цію вхо­дять да­тчи­ки вро­жай­но­сті та во­ло­го­сті, тоб­то ком­байн мо­же не ли­ше фі­ксу­ва­ти стан зер­на, а й скла­да­ти кар­ту вро­жай­но­сті. Си­сте­ма те­ле­ма­ти­ки та­кож уста­нов­лю­є­ться на всі мо­де­лі без ви­ня­тку, що дає змо­гу ін­же­не­рам і вла­сни­кам ба­чи­ти, як пра­цює ком­байн. Це мо­жна ро­би­ти че­рез комп’ютер або смар­тфон, на від­по­від­но­му сай­ті. По­трі­бно ли­ше вве­сти уні­каль­ний код ком­бай­на та па­роль, і вся ін­фор­ма­ція бу­де до­сту­пна. Про­ста вер­сія си­сте­ми те­ле­ма­ти­ки бу­де без­ко­штов­ною (ін­фор­ма­ція про па­ра­ме­три ви­во­ди­ти­ме­ться ли­ше на мо­ні­тор ком­бай­на), а по­гли­бле­на, з мо­жли­ві­стю ди­стан­цій­ної пе­ре­да­чі да­них, бу­де без­ко­штов­ною ли­ше пер­ший рік. Для ко­ри­сту­ва­н­ня й на­да­лі по­трі­бно спла­ти­ти або­нент­ську пла­ту.

Си­сте­ма по­дрі­бне­н­ня ро­слин­них ре­шток в ро­бо­ті

Бун­кер по­фар­бо­ва­но в жов­тий ко­лір

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.