Пря­ме ком­бай­ну­ва­н­ня ри­су

Під час зби­ра­н­ня ри­су ком­бай­ни по­тре­бу­ють пев­но­го пе­ре­о­бла­дна­н­ня — від хо­до­вої ча­сти­ни до мо­ло­тиль­но-се­па­ру­валь­но­го при­строю

The Ukrainian Farmer - - ТЕХНІКА - МИ­КО­ЛА ЗАНЬКО, канд. техн. на­ук, за­ві­ду­вач ла­бо­ра­то­рії на­у­ко­вих до­слі­джень і ви­про­бу­вань ма­шин для зби­ра­н­ня та пер­вин­ної пе­ре­роб­ки вро­жаю ДНУ «УКРНДІПВТ ім. Л. По­го­рі­ло­го»

Пе­ред агра­рі­я­ми-ри­сів­ни­ка­ми зав­жди сто­їть пи­та­н­ня: чи бу­де ро­бо­та зви­чай­но­го зер­но­во­го ком­бай­на ефе­ктив­ною під час зби­ра­н­ня ри­су? Чи впо­ра­є­ться тра­ди­цій­на ши­ро­ко­за­хва­тна жа­тка зі зрі­за­н­ням ри­со­вих сте­бел? Яку ви­со­ту стер­ні змо­же за­без­пе­чи­ти та яку до­ціль­но вста­но­ви­ти пе­ред ком­бай­ну­ва­н­ням ри­су: ви­со­ку, низь­ку чи якусь ін­шу опти­маль­ну. Чи впо­ра­є­ться мо­то­ви­ло зер­но­вої жа­тки, чи ба­га­то бу­де за нею втрат, і які то бу­дуть втра­ти: віль­ним зер­ном чи ча­сти­ною во­ло­ті? Як впо­ра­є­ться мо­ло­тар­ка зі сво­єю ро­бо­тою за один обмо­лот ма­си та чи не до­ве­де­ться ви­ко­ну­ва­ти пов­тор­ний обмо­лот? Чи не по­то­не су­ча­сний ве­ли­ко­ва­го­вий ком­байн у во­ло­го­му ґрун­ті ри­со­во­го че­ка?

За від­по­від­я­ми на ці й ін­ші ва­жли­ві за­пи­та­н­ня спів­ро­бі­тни­ки Дер­жав­ної на­у­ко­вої уста­но­ви «УКРНДІПВТ ім. Л. По­го­рі­ло­го» за­ві­та­ли на пів­день Хер­сон­ської обла­сті — у ТОВ «Агро­стан­дарт КНК» Ка­лан­ча­цько­го ра­йо­ну, де про­во­ди­ли зби­ра­н­ня ри­су ком­бай­на­ми в умо­вах ри­со­вих че­ків. «Штур­мо­во-ри­со­зби­раль­на гру­па» (4 ком­бай­ни) бу­ла пред­став­ле­на дво­ма ком­бай­на­ми New Holland CX-8080 (фо­то 1), New Holland ТС-5080 (фо­то 2) та Massey Ferguson 7347 S MCS Activa (фо­то 3).

Що спіль­но­го бу­ло в усіх цих ком­бай­нах? Усі во­ни бу­ли пе­ре­о­бла­дна­ні для зби­ра­н­ня ри­су. Тоб­то в скла­ді мо­ло­та­рок ма­ли фа­кти­чно іден­ти­чні ба­га­то­ба­ра­бан­ні мо­ло­тиль­ні си­сте­ми й бу­ли ада­пто­ва­ні до зби­ра­н­ня ри­су в умо­вах че­ка. Для про­ве­де­н­ня ре­тель­ні­ших до­слі­джень із ці­єї гру­пи бу­ло ви­бра­но зер­но-ри­со­зби­раль­ний ком­байн MF-7347S MCS Activa: йо­го жа­тка уні­вер­саль­на й скон­стру­йо­ва­на для ро­бо­ти із ши­ро­кою га­мою рі­зних те­хно­ло­гі­чних куль­тур. У кон­стру­кції жа­тки пе­ред­ба­че­но си­сте­му ав­то­ма­ти­чно­го ко­пі­ю­ва­н­ня по­верх­ні по­ля, що ва­жли­во за зби­ра­н­ня по­ле­гло­го ри­су на низь­ко­му зрі­зі, а та­кож для ро­бо­ти в го­спо­дар­ствах, де не­до­ста­тня якість агро­те­хно­ло­гі­чної під­го­тов­ки по­верх­ні по­ля.

У мо­ло­тар­ці цьо­го ком­бай­на за­сто­со­ва­но три­ба­ра­бан­ну си­сте­му обмо­ло­ту й се­па­ра­ції. Під час зби­ра­н­ня ри­су в МСС за­мість пер­шо­го мо­ло­тиль­но­го ба­ра­ба­на ви­ко­ри­сто­ву­є­ться шти­фто­вий.

Пло­ща мо­ло­тиль­но-се­па­ру­валь­них дек ком­бай­на за ве­ли­чи­ною в 4 ра­зи пе­ре­ви­щує де­ки ком­бай­нів І–ІІ по­ко­лінь. Со­ло­мо­тряс транс­пор­тує со­ло­ми­сту ма­су від мо­ло­тиль­но­го апа­ра­та за уча­сті п’яти ка­ска­дів, пе­ре­пад ви­сот між ко­жним із них ста­но­вить 21 см. І остан­ній «штрих» до со­ло­мо­тря­са: в зо­ні оста­то­чно­го схо­ду со­ло­ми кла­ві­ші обла­дна­но еле­ктрон­ни­ми да­тчи­ка­ми; ко­ли че­рез них про­хо­дить зер­но, фор­му­є­ться еле­ктрон­ний си­гнал, який що­се­кун­ди по­да­є­ться на мо­ні­тор (фо­то 7) у ка­бі­ні ком­бай­не­ра. Це по­трі­бно для опе­ра­тив­но­го оці­ню­ва­н­ня яко­сті ро­бо­ти мо­ло­тар­ки й ухва­ле­н­ня ком­бай­не­ром рі­ше­н­ня про змі­ну ре­жи­му обмо­ло­ту.

Умо­ви про­ве­де­н­ня ви­про­бу­вань

Те­хно­ло­гі­чні осо­бли­во­сті ри­су на час го­тов­но­сті йо­го до зби­ра­н­ня на по­ча­тку жов­тня бу­ли та­ки­ми: зер­но й су­цві­т­тя (во­лоть) уже го­то­ві до обмо­ло­ту — їхня во­ло­гість ста­но­ви­ла 15,3%, а сте­бло бу­я­ло зе­ле­не, що не вла­сти­во для обмо­ло­ту зер­но­зби­раль­ним ком­бай­ном (фо­то 10). На ви­со­ті зрі­зу — си­ре (во­ло­гість — 35%) і зе­ле­не. Та­ка ма­са в мо­ло­тар­ці ви­яв­ляє зна­чну зв’язність ча­сти­нок сте­бел між со­бою, а це — зна­чні пе­ре­по­ни для які­сної се­па­ра­ції ви­мо­ло­че­но­го зер­на пі­сля ви­хо­ду із МСС. У ци­фро­во­му від­но­шен­ні cо­ло­ми­стість бу­ла не­ве­ли­кою — 1:0,8, але, зва­жа­ю­чи на вро­жай­ність зер­на, що ста­но­ви­ла 80 ц/га, кіль­кість со­ло­ми бу­ла ве­ли­ка й ста­но­ви­ла 64 ц/ га. То­му про­ти тра­ди­цій­ної ро­бо­ти— об мо­ло­ту се­ре­дньо вро­жай­них зер­но­вих ко­ло со­ви х куль­тур— та­кі умо­ви для ри­со­вої мо­ди­фі­ка­ції ком­бай­на MF-7347S MCS Activa мо­жна ха­ра­кте­ри­зу­ва­ти як важкі (табл. 1).

Зав­да­н­ня мо­ло­тар­ки бу­ло не з лег­ких: без по­шко­джень обмо­ло­ти­ти зер­но й від­окре­ми­ти йо­го від со­ло­ми та не­зер­но­вих до­мі­шок (со­ло­ми, по­ло­ви). Зер­но ри­су ду­же лег­ке: 1000 зе­рен ва­жать ли­ше 29,2 г. Про­ти зер­на ко­ло­со­вих куль­тур це на 25% мен­ше, ніж по­трі­бно, щоб мо­ло­тар­ка нор­маль­но пра­цю­ва­ла. Та­ке дрі­бне зер­но бу­де ду­же не­про­сто від­окре­ми­ти в по­ту­жно­му по­то­ці во­ло­гої со­ло­ми.

Якість ви­ко­на­н­ня те­хно­ло­гі­чно­го про­це­су ком­бай­ном ви­зна­ча­ли під час пря­мо­го ком­бай­ну­ва­н­ня ри­су. Щоб ком­байн у по­льо­вих умо­вах за­без­пе­чив уста­нов­ле­ну про­ду­ктив­ність, слід до­сяг­ти опти­му­му трьох основ­них чин­ни­ків: ро­бо­ча швид­кість ру­ху, вро­жай­ність зер­на й со­ло­ми та ши­ри­на за­хва­ту жа­тки. Основ­ним чин­ни­ком, який у по­льо­вих умо­вах ви­зна­чав рі­вень по­да­чі хлі­бної ма­си на обмо­лот і ре­жим ро­бо­ти всі­єї мо­ло­тар­ки, бу­ла ро­бо­ча швид­кість ру­ху. Зва­жа­ю­чи на ви­со­ку вро­жай­ність зер­на й не­зер­но­вої ма­си та зна­чну ши­ри­ну за­хва­ту жа­тки — 7 м, опти­маль­на ро­бо­ча швид­кість ста­но­ви­ла 3 км/год. Ну і, зві­сно ж, ура­хо­ва­но ре­ко­мен­до­ва­ні опти­маль­ні те­хно­ло­гі­чні на­ла­шту­ва­н­ня жа­тки й мо­ло­тар­ки (табл. 2). Для та­кої кіль­ко­сті со­ло­ми в мо­ло­тар­ці по­тре­ба в ро­та­цій­но­му ба­ра­ба­ні (вклю­че­н­ня в ро­бо­ту) бу­ла оче­ви­дною.

Ро­бо­та ком­бай­на в за­гін­ці по­ка­за­ла, що жа­тка із ши­ри­ною за­хва­ту 7 м та й сам ком­байн успі­шно до­ла­ють, зда­ва­ло­ся б, не­про­хі­дну «сті­ну» ри­су. Ма­кси­маль­на швид­кість ста­но­ви­ла 3 км/год. Швид­кість фа­кти­чно мен­ша від стан­дар­тної при зби­ран­ні зер­но­вих ко­ло­со­вих куль­тур (5–7 км/год) у 2 ра­зи. Про­те, зва­жа­ю­чи на ви­со­ку вро­жай­ність, за­ван­та­же­н­ня мо­ло­тар­ки бу­ло на ме­жі ма­кси­маль­но­го у цих умо­вах.

Ві­зу­аль­не й ін­стру­мен­таль­не оці­ню­ва­н­ня ста­ну по­ля пі­сля зби­ра­н­ня за­свід­чи­ло, що шта­тна зер­но­ва жа­тка успі­шно справ­ля­є­ться зі зби­ра­н­ням ри­су в ре­жи­мі пря­мо­го ком­бай­ну­ва­н­ня. Рі­заль­ний апа­рат і йо­го ви­со­ка швид­кість рі­за­н­ня (1220 ци­клів/хв) на­віть за низь­кої ви­со­ти зрі­зу — 9,4–9,5 см і та­кої спе­ци­фі­чної ро­сли­ни до­зво­ли­ли без­пе­ре­бій­но та які­сно зрі­за­ти ри­со­вий сте­бло­стій. Шнек ве­ли­ко­го ді­а­ме­тра без­пе­ре­бій­но пе­ре­мі­щує ма­су по пла­тфор­мі до цен­траль­но­го ві­кна. І як уза­галь­не­ний по­ка­зник які­сної ро­бо­ти — втра­ти зер­на за жа­ткою не­зна­чні й ста­нов­лять 0,2% (за ви­мо­га­ми — не біль­ше за 0,5%).

По­пе­ре­дньо для оці­ню­ва­н­ня ви­бо­ру для обмо­ло­ту ри­су шти­фто­во­го ба­ра­ба­на бу­ло ви­рі­ше­но про­ве­сти спе­ці­аль­ний екс­пе­ри-

мент, який би «про­сві­тив» нас у та­ко­му пи­тан­ні: як лег­ко рис ви­мо­ло­чу­є­ться. Для отри­ма­н­ня від­по­віді бу­ло прийня­то над­зви­чай­но про­сте рі­ше­н­ня: про­ве­сти цей екс­пе­ри­мент за до­по­мо­гою мо­то­ви­ла, оскіль­ки зер­но на по­верх­ні ґрун­ту, ви­че­са­не гра­бли­на­ми мо­то­ви­ла (на­віть у ре­жи­мі низь­кої ча­сто­ти обер­та­н­ня), від­ра­зу «ви­сві­тлить» це пи­та­н­ня. Для цьо­го бу­ло вста­нов­ле­но ча­сто­ту обер­та­н­ня мо­то­ви­ла, за якої лі­ній­на швид­кість гра­блин пе­ре­ви­щу­ва­ла ро­бо­чу швид­кість ру­ху й ста­но­ви­ла 5 км/год. Ре­зуль­тат був вра­жа­ю­чий: усе по­ле за жа­ткою бу­ло всте­ле­не зер­ном! Тоб­то, не­зва­жа­ю­чи на на­зву «шти­фто­вий», яка в дум­ках на­ла­што­вує нас на мо­жли­ві осо­бли­ві зу­си­л­ля з бо­ку ба­ра­ба­на та йо­го шти­фтів що­до від­окрем­ле­н­ня зер­на з во­ло­ті, на­справ­ді цей про­цес зов­сім не «тяж­кий» і не «хи­трий». Рис лег­ко обмо­ло­чу­є­ться в не­жорс­тко­му ре­жи­мі ро­бо­ти шти­фто­во­го ба­ра­ба­на. В ре­а­лі­ях мо­ло­тар­ки про­цес від­окрем­ле­н­ня зер­на від во­ло­ті в МСС від­бу­ва­є­ться своє­рі­дним ви­чі­су­ва­н­ням. І, по­рів­ню­ю­чи з уда­ра­ми би­чів биль­но­го мо­ло­тиль­но­го ба­ра­ба­на, ви­мо­лот шти­фто­вим ба­ра­ба­ном у ком­бай­ні — це зов­сім ін­ший про­цес! Про­те від­ра­зу по­стає за­пи­та­н­ня: а чо­му ж то­ді по­трі­бно вста­нов­лю­ва­ти та­ку від­но­сно ве­ли­ку ча­сто­ту обер­та­н­ня шти­фто­во­го ба­ра­ба­на? Від­по­відь є, і во­на про­ста:

• щоб за­без­пе­чи­ти про­хо­дже­н­ня ве­ли­кої кіль­ко­сті ма­си че­рез МСС зі вста­нов­ле­ною про­ду­ктив­ні­стю; • щоб про­цес се­па­ра­ції зер­на із ці­єї обмо­ло­че­ної ма­си че­рез де­ку йшов до­бре; • щоб все-та­ки у те­хно­ло­гі­чно­му за­зо­рі на ви­хо­ді від шти­фто­во­го ба­ра­ба­на за­без­пе­чу­ва­ло­ся ціл­ко­ви­те ви­чі­су­ва­н­ня зер­на.

Втра­ти за мо­ло­тар­кою ви­зна­ча­лись у со­ло­мі, що ви­си­па­ла­ся за ком­бай­ном у ва­лок. Ана­ліз та­ких проб по­ка­зав, що втра­ти за мо­ло­тар­кою на всіх трьох ре­жи­мах швид­ко­сті й про­ду­ктив­но­сті фа­кти­чно не пе­ре­ви­щу­ють допу­сти­мих. Тоб­то в та­ких скла­дних умо­вах ро­бо­ти шти­фто­вий ба­ра­бан і ро­та­цій­ний се­па­ра­тор гру­бо­го во­ро­ху за­без­пе­чу­ють які­сний ви­мо­лот і се­па­ра­цію зер­на. Від­су­тність не­о­бмо­ло­че­них ко­ло­сків чи фра­гмен­тар­них ча­стин во­ло­тей під­твер­джує, що шти­фто­вий ба­ра­бан пов­ні­стю справ­ля­є­ться з по­кла­де­ни­ми на ньо­го фун­кці­я­ми. Допу­сти­ме по­шко­дже­н­ня зер-

на (дро­бле­н­ня — 1,6%) під­твер­джує, що ро­бо­чі ор­га­ни пра­цю­ють в опти­маль­но­му ре­жи­мі. Ха­ра­ктер зро­ста­н­ня втрат зер­на в про­це­сі збіль­ше­н­ня про­ду­ктив­но­сті ком­бай­на є ана­ло­гі­чним втра­там зер­на за ком­бай­ном під час зби­ра­н­ня зер­но­вих ко­ло­со­вих куль­тур. За­смі­че­ність бун­кер­но­го зер­на ста­но­ви­ла 3,1%, що де­що біль­ше допу­сти­мої (2%). Під­ви­ще­на за­смі­че­ність бун­кер­но­го зер­на бу­ла зу­мов­ле­на на­яв­ні­стю ве­ли­ких зе­ле­них сте­бел, які тяж­ко під­да­ю­ться по­ві­тря­но­му по­то­ку вен­ти­ля­то­ра си­сте­ми очи­ще­н­ня зер­на. Їх на­яв­ність в го­то­во­му бун­кер­но­му зер­ні за ви­со­кої уро­жай­но­сті та зе­ле­ній (чи­тай — мо­крій) со­ло­мі бу­ла за­ко­но­мір­ною. Та­кож пев­ною мі­рою впли­ну­ла спе­ци­фі­ка ро­бо­ти шти­фто­во­го ба­ра­ба­на. Та­кі ве­ли­кі ча­стин­ки в про­сто­рі мо­ло­тар­ки над верх­нім ре­ше­том тяж­ко «три­ма­ю­ться» по­ві­тря­ним по­то­ком, ство­рю­ва­ним вен­ти­ля­то­ром че­рез жа­лю­зі над ре­ші­тним ста­ном, і то­му про­ва­лю­ю­ться че­рез ре­ше­то й по­тра­пля­ють у бун­кер. На жаль, збіль­ше­н­ня по­ві­тря­но­го по­то­ку по­над 790 об./хв спро­во­ку­ва­ло б ви­ду­ва­н­ня зер­на з ре­ші­тно­го ста­ну, і втра­ти б істо­тно збіль­ши­ли­ся. То­му в подаль­ших на­ма­га­н­нях одер­жа­ти чи­сті­ше зер­но ми про­гра­ли б ще біль­ше. Об’єктив­но слід за­зна­чи­ти, що в цих ре­аль­но тяж­ких умо­вах ком­байн пов­ні­стю спра­вив­ся з ре­а­лі­за­ці­єю сво­їх мо­жли­во­стей і за­без­пе­чив які­сне та про­ду­ктив­не ви­ко­на­н­ня те­хно­ло­гі­чно­го про­це­су.

Не­зна­чне ме­ха­ні­чне по­шко­дже­н­ня (дро­бле­н­ня) зер­на до­да­тко­во під­твер­джує, що за­зо­ри в ре­ше­тах для обмо­ло­ту ри­су бу­ли ви­бра­ні пра­виль­но. Утім, по­стає за­пи­та­н­ня: а під­твер­дже­н­ня цьо­му є? Є, адже в го­ни­тві за чи­стим зер­ном і за вста­нов­ле­н­ня для цьо­го не­ви­прав­да­но збіль­ше­них за­зо­рів у ре­ше­тах, осо­бли­во­го — у ни­жньо­му, зна­чна кіль­кість зер­на йде у ко­ло­со­вий шнек і да­лі — на пов­тор­ний обмо­лот. Та­ке не­об’єктив­не ре­гу­лю­ва­н­ня при­зво­дить до збіль­ше­н­ня транс­пор­ту­ва­н­ня вже май­же чи­сто­го го­то­во­го зер­на на до­да­тко­вий обмо­лот до шти­фто­во­го ба­ра­ба­на, і то­му дро­бле­н­ня збіль­шу­є­ться. Однак у на­шо­му ви­пад­ку ми цьо­го не спо­сте­рі­га­ли.

Зва­жа­ю­чи на ве­ли­ку час­тку не­про­ду­ктив­них ви­трат ча­су у ро­бо­ті в че­ках че­рез ма­лу дов­жи­ну го­нів і ча­сті ви­ван­та­же­н­ня зер­на, ком­байн по­ка­зав хо­ро­шу еко­но­мі­чність те­хно­ло­гі­чно­го про­це­су: пи­то­мі ви­тра­ти па­ли­ва ста­но­ви­ли ли­ше 2,7 л на 1 т на­мо­ло­че­но­го зер­на, що є до­брим по­ка­зни­ком для та­ких умов ро­бо­ти та кла­су та­ко­го су­ча­сно­го та ви­со­ко­про­ду­ктив­но­го ком­бай­на. За го­ди­ну ро­бо­ти на­мо­лот ста­но­вив 16 т, а за­га­лом за цей час бу­ло обмо­ло­че­но 2 га.

Ви­снов­ки. Зби­ра­н­ня ри­су в умо­вах Укра­ї­ни мо­же успі­шно про­во­ди­ти­ся в ре­жи­мі пря­мо­го ком­бай­ну­ва­н­ня су­ча­сни­ми ма­ши­на­ми. Для цьо­го во­ни ма­ють від­по­від­ну те­хні­ко-те­хно­ло­гі­чну ком­пле­кта­цію: в скла­ді пе­ре­дньо­го мо­ста хо­до­вої си­сте­ми — гу­се­ни­чний ру­шій, у ба­га­то­ба­ра­бан­ній мо­ло­тиль­ній си­сте­мі — шти­фто­вий ба­ра­бан із «ри­со­вою» де­ко юта ро­та­цій­ний ба­ра­бан со­ло м о се­па­ра­тор. Та­ка мо­ло­тар­ка за­без­пе­чує оща­дний та пов­ний ви­мо­лот зер­на ри­су, при цьо­му втра­ти, дро­бле­н­ня і за­смі­че­ність зер­на не пе­ре­ви­щу­ють допу­сти­мих зна­чень.

Фо­то 5. По­ту­жне мо­то­ви­ло з цен­траль­ною тру­бою ве­ли­ко­го ді­а­ме­тра, жорс­тки­ми ди­ска­ми та ме­та­ле­ви­ми дов­ги­ми фі­гур­ни­ми гра­бли­на­ми, які при­сто­со­ва­ні для під­ні­ма­н­ня по­ле­гло­го во­ло­го­го ри­су в че­ках

Фо­то 6. Ін­тен­сив­ний і лег­кий обмо­лот во­ло­ті на­віть мо­то­ви­лом за ви­со­кої ча­сто­ті йо­го обер­та­н­ня (ха­ра­ктер­ній для ньо­го — до 30 об./хв для ри­су)

Фо­то 3. Ком­байн MF-7347 S MCS ACTIVA при пря­мо­му ком­бай­ну­ван­ні ри­су в умо­вах ри­со­во­го че­ка

Фо­то 1. Ком­байн CX-8080 New Holland при пря­мо­му ком­бай­ну­ван­ні ри­су

Фо­то 2. Ком­байн ТС-5080 New Holland в за­гін­ці і го­то­вий на­пря­му зби­ра­ти рис

Фо­то 8. Во­ло­гий і роз­пу­ше­ний ґрунт у че­ку — не пе­ре­по­на для про­ду­ктив­ної ро­бо­ти ком­бай­на: в хо­до­вій си­сте­мі (пе­ре­дній міст) ви­ко­ри­ста­но гу­се­ни­ці

Фо­то 9. Важ­ка ко­ло­си­ста во­лоть ри­су вже го­то­ва до обмо­ло­ту, а сте­бло — ще ні, оскіль­ки зе­ле­не та во­ло­ге

Фо­то 7. Мо­ні­тор ав­то­ма­ти­зо­ва­ної си­сте­ми: сто­рін­ка «ме­ню» – основ­ні ре­жи­ми ро­бо­ти си­стем мо­ло­тар­ки, жа­тки, дви­гу­на

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.