Пря­ме ком­бай­ну­ва­н­ня ри­су

Під час зби­ра­н­ня ри­су ком­бай­ни по­тре­бу­ють пев­но­го пе­ре­о­бла­дна­н­ня — від хо­до­вої ча­сти­ни до мо­ло­тиль­но-се­па­ру­валь­но­го при­строю

The Ukrainian Farmer - - ТЕХНІКА - МИ­КО­ЛА ЗАНЬКО, канд. техн. на­ук, за­ві­ду­вач ла­бо­ра­то­рії на­у­ко­вих до­слі­джень і ви­про­бу­вань ма­шин для зби­ра­н­ня та пер­вин­ної пе­ре­роб­ки вро­жаю ДНУ «УКРНДІПВТ ім. Л. По­го­рі­ло­го»

Пе­ред агра­рі­я­ми-ри­сів­ни­ка­ми зав­жди сто­їть пи­та­н­ня: чи бу­де ро­бо­та зви­чай­но­го зер­но­во­го ком­бай­на ефе­ктив­ною під час зби­ра­н­ня ри­су? Чи впо­ра­є­ться тра­ди­цій­на ши­ро­ко­за­хва­тна жа­тка зі зрі­за­н­ням ри­со­вих сте­бел? Яку ви­со­ту стер­ні змо­же за­без­пе­чи­ти та яку до­ціль­но вста­но­ви­ти пе­ред ком­бай­ну­ва­н­ням ри­су: ви­со­ку, низь­ку чи якусь ін­шу опти­маль­ну. Чи впо­ра­є­ться мо­то­ви­ло зер­но­вої жа­тки, чи ба­га­то бу­де за нею втрат, і які то бу­дуть втра­ти: віль­ним зер­ном чи ча­сти­ною во­ло­ті? Як впо­ра­є­ться мо­ло­тар­ка зі сво­єю ро­бо­тою за один обмо­лот ма­си та чи не до­ве­де­ться ви­ко­ну­ва­ти пов­тор­ний обмо­лот? Чи не по­то­не су­ча­сний ве­ли­ко­ва­го­вий ком­байн у во­ло­го­му ґрун­ті ри­со­во­го че­ка?

За від­по­від­я­ми на ці й ін­ші ва­жли­ві за­пи­та­н­ня спів­ро­бі­тни­ки Дер­жав­ної на­у­ко­вої уста­но­ви «УКРНДІПВТ ім. Л. По­го­рі­ло­го» за­ві­та­ли на пів­день Хер­сон­ської обла­сті — у ТОВ «Агро­стан­дарт КНК» Ка­лан­ча­цько­го ра­йо­ну, де про­во­ди­ли зби­ра­н­ня ри­су ком­бай­на­ми в умо­вах ри­со­вих че­ків. «Штур­мо­во-ри­со­зби­раль­на гру­па» (4 ком­бай­ни) бу­ла пред­став­ле­на дво­ма ком­бай­на­ми New Holland CX-8080 (фо­то 1), New Holland ТС-5080 (фо­то 2) та Massey Ferguson 7347 S MCS Activa (фо­то 3).

Що спіль­но­го бу­ло в усіх цих ком­бай­нах? Усі во­ни бу­ли пе­ре­о­бла­дна­ні для зби­ра­н­ня ри­су. Тоб­то в скла­ді мо­ло­та­рок ма­ли фа­кти­чно іден­ти­чні ба­га­то­ба­ра­бан­ні мо­ло­тиль­ні си­сте­ми й бу­ли ада­пто­ва­ні до зби­ра­н­ня ри­су в умо­вах че­ка. Для про­ве­де­н­ня ре­тель­ні­ших до­слі­джень із ці­єї гру­пи бу­ло ви­бра­но зер­но-ри­со­зби­раль­ний ком­байн MF-7347S MCS Activa: йо­го жа­тка уні­вер­саль­на й скон­стру­йо­ва­на для ро­бо­ти із ши­ро­кою га­мою рі­зних те­хно­ло­гі­чних куль­тур. У кон­стру­кції жа­тки пе­ред­ба­че­но си­сте­му ав­то­ма­ти­чно­го ко­пі­ю­ва­н­ня по­верх­ні по­ля, що ва­жли­во за зби­ра­н­ня по­ле­гло­го ри­су на низь­ко­му зрі­зі, а та­кож для ро­бо­ти в го­спо­дар­ствах, де не­до­ста­тня якість агро­те­хно­ло­гі­чної під­го­тов­ки по­верх­ні по­ля.

У мо­ло­тар­ці цьо­го ком­бай­на за­сто­со­ва­но три­ба­ра­бан­ну си­сте­му обмо­ло­ту й се­па­ра­ції. Під час зби­ра­н­ня ри­су в МСС за­мість пер­шо­го мо­ло­тиль­но­го ба­ра­ба­на ви­ко­ри­сто­ву­є­ться шти­фто­вий.

Пло­ща мо­ло­тиль­но-се­па­ру­валь­них дек ком­бай­на за ве­ли­чи­ною в 4 ра­зи пе­ре­ви­щує де­ки ком­бай­нів І–ІІ по­ко­лінь. Со­ло­мо­тряс транс­пор­тує со­ло­ми­сту ма­су від мо­ло­тиль­но­го апа­ра­та за уча­сті п’яти ка­ска­дів, пе­ре­пад ви­сот між ко­жним із них ста­но­вить 21 см. І остан­ній «штрих» до со­ло­мо­тря­са: в зо­ні оста­то­чно­го схо­ду со­ло­ми кла­ві­ші обла­дна­но еле­ктрон­ни­ми да­тчи­ка­ми; ко­ли че­рез них про­хо­дить зер­но, фор­му­є­ться еле­ктрон­ний си­гнал, який що­се­кун­ди по­да­є­ться на мо­ні­тор (фо­то 7) у ка­бі­ні ком­бай­не­ра. Це по­трі­бно для опе­ра­тив­но­го оці­ню­ва­н­ня яко­сті ро­бо­ти мо­ло­тар­ки й ухва­ле­н­ня ком­бай­не­ром рі­ше­н­ня про змі­ну ре­жи­му обмо­ло­ту.

Фо­то 1. Ком­байн CX-8080 New Holland при пря­мо­му ком­бай­ну­ван­ні ри­су

Фо­то 2. Ком­байн ТС-5080 New Holland в за­гін­ці і го­то­вий на­пря­му зби­ра­ти рис

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.