По­гляд у май­бу­тнє

На кон­фе­рен­ції Large Farm Management 4.0, яку ор­га­ні­зу­ва­ла Асо­ці­а­ція «Укра­їн­ський клуб аграр­но­го бі­зне­су», її уча­сни­ки обго­во­ри­ли пер­спе­кти­ви агро­бі­зне­су

The Ukrainian Farmer - - ТЕХНІКА - ВО­ЛО­ДИ­МИР ОГІЙЧУК

Аграр­на га­лузь актив­но змі­ню­є­ться, вби­ра­ю­чи в се­бе су­ча­сні те­хно­ло­гії, і з ко­жним ро­ком це стає все по­мі­тні­шим. З ін­шо­го бо­ку, на­у­ка теж не сто­їть на мі­сці, роз­ви­ток три­ває, адже для які­сно­го йо­го пла­ну­ва­н­ня аграр­ні ком­па­нії по­тре­бу­ють пов­ні­шо­го ро­зу­мі­н­ня біль­шо­сті про­це­сів, що впли­ва­ти­муть на ди­на­мі­ку їхньо­го бі­зне­су в най­ближ­чі ро­ки.

Са­ме роз­ши­рен­ню меж ро­зу­мі­н­ня те­хно­ло­гі­чних про­це­сів у сіль­сько­му го­спо­дар­стві й бу­ла при­свя­че­на кон­фе­рен­ція LFM 4.0, яку ор­га­ні­зу­ва­ла та про­ве­ла Асо­ці­а­ція «Укра­їн­ський клуб аграр­но­го бі­зне­су». Ро­з­гля­не­мо цю те­зу на при­кла­ді одно­го з уча­сни­ків кон­фе­рен­ції — гол­ланд­ської ком­па­нії Soilcares, що про­по­нує спро­сти­ти та при­швид­ши­ти про­цес ана­лі­зу ґрун­тів.

Спро­ще­ний під­хід до ана­лі­зу

Для про­ве­де­н­ня ана­лі­зу ґрун­ту аграр­ні ком­па­нії за­зви­чай від­би­ра­ють ґрун­то­про­би, які по­тім від­прав­ля­ють в укра­їн­ські ла­бо­ра­то­рії, або ж у ла­бо­ра­то­рії Єв­ро­пи, США й на­віть Пів­ден­но-афри­кан­ської Ре­спу­блі­ки. Ком­па­нія Soilcares про­по­нує істо­тно спро­сти­ти й при­швид­ши­ти цей про­цес. Ме­тод до­во­лі скла­дний і по­тре­бує ада­пта­ції до умов пев­но­го ре­гіо­ну. Про­тя­гом остан­ньо­го ро­ку ком­па­нія спів­пра­цю­ва­ла з 115 го­спо­дар­ства­ми. Бу­ло ві­ді­бра­но 1405 ком­пле­ксних зраз­ків ґрун­ту в рі­зних ре­гіо­нах Укра­ї­ни, і в ре­зуль­та­ті отри­ма­но до­во­лі ці­ка­ві да­ні. Від­со­ток ґрун­тів, що не ма­ли жо­дних про­блем­них ха­ра­кте­ри­стик, ви­явив­ся вкрай ма­лим — мен­шим за 20%. Біль­шість зраз­ків ма­ли хо­ча б одну або кіль­ка про­блем­них ха­ра­кте­ри­стик, що свід­чить про не­об­хі­дність удо­бре­н­ня, хі­мі­чної ме­лі­о­ра­ції й ін­ших дій.

Це справ­ді про­бле­ма, яку в май­бу­тньо­му по­трі­бно бу­де розв’язу­ва­ти на всіх по­лях, оскіль­ки в та­ких умо­вах не­мо­жли­ве ефе­ктив­не ви­ро­щу­ва­н­ня сіль­госп­про­ду­кції. Де­фі­цит хо­ча б одно­го еле­мен­та жив­ле­н­ня при­зво­дить до по­гір­ше­н­ня роз­ви­тку ро­слин. Хо­ча цьо­го мо­жна бу­ло б уни­кну­ти шля­хом уне­се­н­ня по­трі­бно­го до­бри­ва. Існує ще одна про­бле­ма — лю­ди вно­сять ком­пле­ксні до­бри­ва з ро­ку в рік, хо­ча біль­шість еле­мен­тів є в до­ста­тній кіль­ко­сті. Тут не ли­ше втра­ча­ю­ться по­жив­ні ре­чо­ви­ни (й ко­шти на їх при­дба­н­ня), а й мо­же змі­ни­ти­ся не на кра­ще ки­сло­тність ґрун­ту. На усу­не­н­ня та­ких про­блем і спря­мо­ва­на ро­бо­та ла­бо­ра­то­рії Soilcares. Аграр­на ком­па­нія мо­же в будь-який час отри­ма­ти пов­ну ін­фор­ма­цію про стан ґрун­тів, що дає мо­жли­вість опе­ра­тив­но ре­а­гу­ва­ти на по­тре­би по­ля, а не че­ка­ти, до­ки хтось від­бе­ре зраз­ки, від­пра­вить їх за кор­дон, і ли­ше че­рез ти­ждень або й біль­ше бу­дуть отри­ма­ні не­об­хі­дні да­ні. Це ду­же до­брий при­клад то­го, як те­хно­ло­гії спро­щу­ють ро­бо­ту агра­рі­їв.

Ска­нер ґрун­ту

Для швид­ко­го ви­зна­че­н­ня вмі­сту основ­них по­жив­них ре­чо­вин — азо­ту, фо­сфо­ру й ка­лію — про­по­ну­є­ться ру­чний ска­нер ґрун­ту, який про­тя­гом 10 хв по­ка­же ре­зуль­тат на смар­тфо­ні. Крім то­го, апа­рат ви­зна­чає рі­вень ки­сло­тно­сті, вміст ор­га­ні­чної ре­чо­ви­ни, еле­ктро­про­від­ність і тем­пе­ра­ту­ру ґрун­ту. Окрім ін­фор­ма­ції про ба­зо­ві па­ра­ме­три ко­ри­сту­вач отри­мує ре­ко­мен­да­ції що­до куль­тур, для яких цей ґрунт при­да­тний якнай­кра­ще. Та­кож до­да­ю­ться ре­ко­мен­да­ції що­до вне­се­н­ня до­сту­пних у цій кра­ї­ні мі­не­раль­них до­брив.

Ана­ліз ро­блять так: ко­ри­сту­вач за­ну­рює при­стрій у ґрунт і на­ти­скає на кно­пку. При­лад ви­ко­нує спе­ктраль­ний ана­ліз ґрун­ту, ви­зна­чає еле­ктро­про­від­ність, уміст ор­га­ні­ки, ки­сло­тність і тем­пе­ра­ту­ру, пі­сля чо­го від­прав­ляє да­ні че­рез Bluetooth 4.0 (або USB 2.0) на смар­тфон. Да­ні по­рів­ню­ю­ться з ба­зою ґрун­тів, що ство­рю­ва­ла­ся про­тя­гом чо­ти­рьох ро­ків (цей про­цес три­ває й ни­ні), пі­сля чо­го ко­ри­сту­вач отри­мує кін­це­вий ре­зуль­тат. Ба­та­реї ви­ста­чає на 200 ци­клів ска­ну­ва­н­ня, чо­го до­ста­тньо для без­пе­рерв­ної ро­бо­ти про­тя­гом дня. До вар­то­сті обла­дна­н­ня по­трі­бно до­да­ти або­нент­ську пла­тню. Во­на фі­ксо­ва­на, або­не­мент ку­пу­є­ться на рік. На смар­тфо­ні має бу­ти з’єд­на­н­ня з ін­тер­не­том для ро­бо­ти з ба­зою да­них. Без цьо­го отри­му­ва­ти ре­зуль­та­ти в ре­жи­мі ре­аль­но­го ча­су бу­де не­мо­жли­во. Смар­тфон мо­же та­кож ви­ко­ну­ва­ти роль на­ко­пи­чу­ва­ча да­них, які бу­дуть від­прав­ле­ні на ана­ліз пі­сля за­вер­ше­н­ня ро­бо­ти в по­лі.

Lab-in-a-box

Ба­га­то фер­ме­рів хо­чуть отри­му­ва­ти де­таль­ні­ший ана­ліз ґрун­ту, оскіль­ки мі­кро­еле­мен­ти ві­ді­гра­ють не менш ва­жли­ву роль у роз­ви­тку ро­слин. Про­те, зва­жа­ю­чи на їх мі­зер­ний уміст у ґрун­ті, по­трі­бні то­чні­ші ін­стру­мен­ти для ви­зна­че­н­ня час­тки то­го чи ін­шо­го еле­мен­та. Для цьо­го про­по­ну­є­ться за­сто­со­ву­ва­ти ком­плекс під на­звою Lab-in-a-box. Він скла­да­є­ться з при­стро­їв для під­го­тов­ки зраз­ків (су­ші­н­ня, по­дрі­бне­н­ня), а та­кож спе­ктраль­но­го та рент­ге­нів­сько­го ана­лі­за­то­рів. Хі­мі­чні ре­акти­ви не ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться, що зна­чно по­лег­шує ро­бо­ту й не по­тре­бує три­ва­лої під­го­тов­ки пер­со­на­лу.

На пер­шо­му ета­пі ро­бо­ти ви­ко­ну­є­ться від­бір і під­го­тов­ка зраз­ка від­по­від­но до про­стої та стан­дар­ти­зо­ва­ної про­це­ду­ри. На­сту­пним кро­ком є ана­ліз зраз­ка за до­по­мо­гою двох спе­ктро­ме­трів (рент­ге­нів­сько­го й ін­фра­чер­во­но­го). Ре­зуль­та­ти по­рів­ню­ю­ться з гло­баль­ною ба­зою да­них ґрун­тів ком­па­нії Soilcares, що бу­ла ро­зро­бле­на у вла­сній ла­бо­ра­то­рії Golden Standard. За кіль­ка хви­лин ко­ри­сту­вач отри­мує еле­ктрон­ний звіт із ре­зуль­та­та­ми. Та­ким чи­ном, від мо­мен­ту від­бо­ру зраз­ка до отри­ма­н­ня ре­зуль­та­тів ана­лі­зу на комп’ютер ми­нає ли­ше 2 год.

Си­сте­ма пра­цює із за­галь­ною ба­зою да­них ґрун­тів, тоб­то отри­ма­на ін­фор­ма­ція спо­ча­тку від­прав­ля­є­ться на сер­вер, і вже звід­ти над­си-

ла­ю­ться го­то­ві зві­ти з низ­кою ре­ко­мен­да­цій. За­га­лом ви­зна­ча­є­ться близь­ко 30 па­ра­ме­трів ґрун­ту. Всі да­ні про стан ґрун­ту, отри­ма­ні за до­по­мо­гою ком­па­ктної ла­бо­ра­то­рії Lab-in-a-box мо­жуть бу­ти ін­те­гро­ва­ні в пер­со­наль­ну си­сте­му ке­ру­ва­н­ня го­спо­дар­ством. Ре­зуль­та­ти мо­жна прив’яза­ти до Gps-ко­ор­ди­нат ві­ді­бра­них зраз­ків і та­ким чи­ном ство­ри­ти кар­ти за­без­пе­че­но­сті по­лів по­жив­ни­ми ре­чо­ви­на­ми. Ці кар­ти мо­жуть слу­гу­ва­ти осно­вою для під­го­тов­ки карт-зав­дань із ди­фе­рен­цій­но­го вне­се­н­ня або ди­фе­рен­цій­ної сів­би.

Для ви­зна­че­н­ня ста­ну ґрун­ту ком­па­ктна лабораторія Lab-in-a-box по­рів­нює свої ре­зуль­та­ти з гло­баль­ною ба­зою да­них ґрун­тів. Цю ба­зу роз­ро­би­ла й по­стій­но онов­лює ко­ман­да на­у­ков­ців Soilcares у вла­сній ла­бо­ра­то­рії Golden Standard від­по­від­но до стан­дар­ти­зо­ва­них про­це­дур.

Ґрун­то­ва ба­за да­них

Ґрун­то­ві мо­де­лі роз­ро­бля­ють окре­мо для ко­жної кра­ї­ни. Спер­шу ви­зна­ча­ють по­трі­бну кіль­кість і ло­ка­цію зраз­ків, які тре­ба ві­ді­бра­ти для по­кри­т­тя всьо­го ря­ду кра­ї­ни. Для цьо­го ко­ри­сту­ю­ться та­ки­ми да­ни­ми, як тип і сіль­сько­го­спо­дар­ське ви­ко­ри­ста­н­ня ґрун­ту, мі­не­раль­ні до­бри­ва та сіль­сько­го­спо­дар­ські куль­ту­ри, су­пу­тни­ко­ві знім­ки ве­ге­та­ції, клі­мат і ре­льєф.

По­тім ці зраз­ки від­би­ра­ють від­по­від­но до про­то­ко­лу та від­прав­ля­ють у ла­бо­ра­то­рію Golden Standard у Ні­дер­лан­дах, де їх ана­лі­зу­ють за до­по­мо­гою тра­ди­цій­них агро­хі­мі­чних ме­то­дів і ска­ну­ють сен­со­ра­ми ла­бо­ра­то­рії Lab-in-a-box. Та­ким чи­ном ство­рю­є­ться ба­за від­по­від­но­стей, на осно­ві якої бу­дуть ро­би­ти ви­снов­ки під час ко­мер­цій­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня про­ду­ктів. По су­ті це про­цес по­рів­ня­н­ня да­них, отри­ма­них у ла­бо­ра­то­рії Golden Standard за тра­ди­цій­ни­ми те­хно­ло­гі­я­ми ана­лі­зу, з да­ни­ми, отри­ма­ни­ми ска­не­ром ґрун­ту або ком­па­ктною ла­бо­ра­то­рі­єю Lab-in-a-box.

Ство­ре­н­ня ре­ко­мен­да­цій

Пі­сля то­го як всі да­ні ґрун­ту, отри­ма­ні зі спе­ктраль­но­го зо­бра­же­н­ня, бу­ли про­ана­лі­зо­ва­ні, їх на­прав­ля­ють у мо­дуль, що від­по­від­ає за мі­не­раль­ні до­бри­ва. У цьо­му мо­ду­лі рі­зні по­жив­ні еле­мен­ти роз­по­ді­ля­ю­ться за кла­са­ми за­без­пе­че­но­сті ґрун­ту, на­при­клад: ду­же низь­кий, низь­кий, се­ре­дній, ви­со­кий і ду­же ви­со­кий. Ці кла­си ви­ко­ри­сто­ву­ють для ви­зна­че­н­ня доз не­об­хі­дних мі­не­раль­них ре­чо­вин у кг/га для то­го, щоб до­сяг­ти опти­маль­но­го рів­ня ро­дю­чо­сті ґрун­ту.

Ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи мі­сце­ві та­бли­ці по­гли­на­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­ськи­ми куль­ту­ра­ми мі­не­раль­них ре­чо­вин, роз­ра­хо­ву­ють і кон­вер­ту­ють за­галь­ну не­об­хі­дність у по­жив­них ре­чо­ви­нах у ре­ко­мен­да­ції що­до ви­ко­ри­ста­н­ня мі­не­раль­них до­брив з ура­ху­ва­н­ням та­ких чин­ни­ків, як втра­та ча­сти­ни мі­не­раль­них ре­чо­вин пі­сля за­сто­су­ва­н­ня та до­сту­пність мі­не­раль­них до­брив.

Та­ким чи­ном, ко­ри­сту­вач отри­мує пов­ний звіт що­до ке­ру­ва­н­ня ґрун­том, що мі­стить ре­зуль­та­ти ана­лі­зу ґрун­ту в класах для N, P, K, ph й ор­га­ні­чної ре­чо­ви­ни, за за­сто­со­ву­ва­н­ня cка­не­ра Soilcares та всі ма­кро- й мі­кро­еле­мен­ти, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи ком­па­ктну ла­бо­ра­то­рію Lab-in-a-box.

Пор­та­тив­ний ска­нер ґрун­ту

Екс­прес-лабораторія Lab-in-a-box

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.