Алекс Ліс­сі­тса,

Пре­зи­дент асо­ці­а­ції «Український клуб аграр­но­го бі­зне­су»

The Ukrainian Farmer - - ТЕХНІКА -

Май­бу­тнє агро­бі­зне­су ба­зу­є­ться на кіль­кох го­лов­них чин­ни­ках. По­тре­ба в хар­чо­вих про­ду­ктах зро­стає ра­зом із на­се­ле­н­ням пла­не­ти, тож все ру­ха­є­ться в на­пря­мі ін­тен­си­фі­ка­ції, збіль­ше­н­ня ефе­ктив­но­сті, ви­ко­ри­ста­н­ня менш при­да­тних зе­мель то­що. Вра­хо­ву­ю­ться змі­ни впо­до­бань на кон­ти­нен­тах (рис мі­грує в Афри­ку, пше­ни­ця — в Азію, м’ясо «вті­кає» з Єв­ро­пи вна­слі­док по­пу­ля­ри­за­ції ве­ге­та­рі­ан­ства), що та­кож ко­ри­гує ба­га­то­рі­чну стра­те­гію агро­ви­ро­бни­ків. Тоб­то для ро­зу­мі­н­ня

Ство­ре­н­ня ре­ко­мен­да­цій

Пі­сля то­го як всі да­ні ґрун­ту, отри­ма­ні зі спе­ктраль­но­го зо­бра­же­н­ня, бу­ли про­ана­лі­зо­ва­ні, їх на­прав­ля­ють у мо­дуль, що від­по­від­ає за мі­не­раль­ні до­бри­ва. У цьо­му мо­ду­лі рі­зні по­жив­ні еле­мен­ти роз­по­ді­ля­ю­ться за кла­са­ми за­без­пе­че­но­сті ґрун­ту, на­при­клад: ду­же низь­кий, низь­кий, се­ре­дній, ви­со­кий і ду­же ви­со­кий. Ці кла­си ви­ко­ри­сто­ву­ють для ви­зна­че­н­ня доз не­об­хі­дних мі­не­раль­них ре­чо­вин у кг/га для то­го, щоб до­сяг­ти опти­маль­но­го рів­ня ро­дю­чо­сті ґрун­ту.

Ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи мі­сце­ві та­бли­ці по­гли­на­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­ськи­ми куль­ту­ра­ми мі­не­раль­них ре­чо­вин, роз­ра­хо­ву­ють і кон­вер­ту­ють за­галь­ну не­об­хі­дність у по­жив­них ре­чо­ви­нах у ре­ко­мен­да­ції що­до ви­ко­ри­ста­н­ня мі­не­раль­них до­брив з ура­ху­ва­н­ням та­ких чин­ни­ків, як втра­та ча­сти­ни мі­не­раль­них ре­чо­вин пі­сля за­сто­су­ва­н­ня та до­сту­пність мі­не­раль­них до­брив.

Та­ким чи­ном, ко­ри­сту­вач отри­мує пов­ний звіт що­до ке­ру­ва­н­ня ґрун­том, що мі­стить ре­зуль­та­ти аналізу ґрун­ту в класах для N, P, K, ph й ор­га­ні­чної ре­чо­ви­ни, за за­сто­со­ву­ва­н­ня cка­не­ра Soilcares та всі ма­кро- й мі­кро­еле­мен­ти, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи ком­па­ктну ла­бо­ра­то­рію Lab-in-a-box.

Ек­с­прес-лабораторія Lab-in-a-box

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.