Пе­ре­вер­шу­ю­чи очі­ку­ва­н­ня

Но­ва Mazda CX-5, що спро­е­кто­ва­на за ре­во­лю­цій­ною те­хно­ло­гі­єю Skyactiv, — це ав­то­мо­біль, який має чу­до­вий ви­гляд і по­да­рує за­до­во­ле­н­ня від во­ді­н­ня

The Ukrainian Farmer - - ТЕХНІКА - ОЛЕГ ПАРАДОВСЬКИЙ

Одні­єю з ві­зи­ті­вок Япо­нії є япон­ський пар­че­вий ко­роп КОЇ. Зда­ва­ло­ся, що мо­же бу­ти спіль­но­го у ці­єї ри­би з го­лов­ним ге­ро­єм ці­єї пу­блі­ка­ції — но­вою мо­де­л­лю япон­сько­го ав­то­ви­ро­бни­ка Mazda, кро­со­ве­ром СХ-5 дру­го­го по­ко­лі­н­ня. По-пер­ше, ці де­ко­ра­тив­ні ри­би ви­во­ди­ли шля­хом се­ле­кції — схре­щу­ва­н­ня впро­довж не одно­го сто­лі­т­тя, що вка­зує на від­да­ність спра­ві, ува­жність до де­та­лей, пра­цьо­ви­тість і на­по­ле­гли­вість япон­ців. По-дру­ге, ко­жен вид КОЇ — це ше­девр ми­сте­цтва, ці­на яко­го за­ле­жить від за­барв­ле­н­ня — вка­зує на жа­гу до до­ско­на­ло­сті та ство­ре­н­ня уні­каль­них ре­чей. Ана­ло­гі­чний під­хід і прин­ци­пи є у фа­хів­ців Mazda. Но­ві 3-ка, 6-ка та СХ-5, що ство­ре­ні в но­вій ори­гі­наль­ній фір­мо­вій ди­зайн-кон­це­пції «KODO — ду­ша ру­ху», ма­ють гра­цій­ну об­ті­чну фор­му ку­зо­вів. І по­годь­те­ся, що ці ав­то сво­їм ди­зай­ном й осо­бли­во у фір­мо­во­му чер­во­но­му ко­льо­рі SOUL RED CRYSTAL, при­вер­та­ють не мен­шу ува­гу на шля­хах і ву­ли­цях міст, як і ко­штов­ні КОЇ у во­до­ймах.

У 2012 ро­ці бу­ло пред­став­ле­но пер­ший ав­то­мо­біль Mazda, у яко­му по­єд­на­ли ори­гі­наль­ний фір­мо­вий ди­зайн із пе­ре­до­ви­ми те­хно­ло­гі­я­ми SKYACTIV (но­ві дви­гу­ни, транс­мі­сії, ку­зов, хо­до­ва) — кро­со­вер СХ-5, що не про­сто здо­був за­галь­не ви­зна­н­ня зав­дя­ки ди­зай­ну, ди­на­мі­чно­сті, ке­ро­ва­но­сті та хо­до­вим ха­ра­кте­ри­сти­кам, але й став справ­жньою фла­гман­ською мо­де­л­лю, за­без­пе­чив­ши май­же 25% рі­чно­го об­ся­гу про­да­жів ком­па­нії. Ни­ні вже по­над 1,5 млн ав­то­мо­бі­лів про­да­но у 120 кра­ї­нах по всьо­му сві­ту. Не се­крет, що в се­гмен­ті SUV кон­ку­рен­ція ду­же го­стра, то­му, аби за­во­ю­ва­ти зна­чну при­хиль­ність по­ку­пців, но­вій мо­де­лі по­трі­бно бу­ло бу­ти на­справ­ді без­до­ган­ною. Ре­цепт успі­ху СХ-5 кри­є­ться у фі­ло­со­фії її ство­ре­н­ня — орі­єн­то­ва­но­сті на лю­ди­ну, на її по­зи­тив­ні від­чу­т­тя як клі­єн­та та осна­ще­ні но­ви­ми те­хно­ло­гі­чни­ми рі­ше­н­ня­ми.

Як і біль­шість япон­ських ви­ро­бни­ків, у ком­па­нії Mazda ста­ра­ю­ться не вжи­ва­ти сло­ва «пре­мі­ум», мо­жли­во це осо­бли­вість мар­ке­тин­гу по-япон­ськи. Адже сло­во «пре­мі­ум» озна­чає не ли­ше ви­со­ку якість, уні­каль­ність і ре­во­лю­цій­ну те­хно­ло­гі­чність, а й ви­со­ку ці­ну. Основ­ний фо­кус — на за­без­пе­чен­ні по­зи­тив­них вра­жень і зди­ву­ва­н­ня від ав­то, йо­го ком­пле­кта­ції, фун­кціо­наль­но­сті й ком­фор­ті на ко­жно­му ета­пі від ви­бо­ру до екс­плу­а­та­ції. Що й ми ви­рі­ши­ли пе­ре­ві­ри­ти під час те­сту но­вої Mazda CX-5 у ком­пле­кта­ції Style+ (тур­бо­ди­зель SKYACTIV-D 2,2 6AT 4WD 175 к. с.)

Ек­стер’єр

Улі­тку в Укра­ї­ні роз­по­ча­ли­ся про­да­жі но­вої Mazda CX-5 дру­го­го по­ко­лі­н­ня, і, прав­ду ка­жу­чи, на пер­ших фо­то­гра­фі­ях зда­ло­ся, що це не но­ва ге­не­ра­ція, а ли­ше онов­ле­н­ня мо­де­лі — фей­слі­фтинг, адже ди­зайн ек­стер’єру є ду­же по­ді­бним до по­пе­ре­дньо­го по­ко­лі­н­ня. При­чи­ною то­му ста­ла кон­це­пція но­во­го ди­зай­ну «Вдо­ско­на­ле­н­ня до­ско­на­ло­го» — адже істо­рія успі­ху пер­шо­го по­ко­лі­н­ня СХ-5 спо­ну­ка­ла фа­хів­ців у про­е­кту­ван­ні до ство­ре­н­ня до­ско­на­лі­шо­го ав­то в аспе­кті по­лі­пше­н­ня уні­каль­но­го ди­зай­ну по­пе­ре­дньо­го по­ко­лі­н­ня. Пер­ше по­ко­лі­н­ня CX-5 має ду­же еле­ган­тний ви­гляд, су­ча­сний і ди­на­мі­чний, і то­му кардинальних змін не від­бу­ло­ся. Но­ве по­ко­лі­н­ня збе­ре­гло цей ди­на­мізм і стрім­кість лі­ній, але ав­то­мо­біль на­був ще й до­рож­чо­го та більш спор­тив­но­го ви­гля­ду на­віть і в сі­ро­му ко­льо­рі, як і те­сто­ве ав­то. Більш до­ско­на­лий ди­зайн від­дзер­ка­лює си­лу ав­то­мо­бі­ля, ви­ра­же­ну по­верх­ня­ми та лі­ні­я­ми, йо­го еле­ган­тність, ви­ра­зність і чі­ткість форм. Це вра­же­н­ня по­си­лює й ма­сив­на хро­мо­ва­на окан­тов­ка ре­ші­тки ра­ді­а­то­ра зі сво­го ро­ду «ву­си­ка­ми», що при­ми­ка­ють до фар зни­зу, і хро­мо­ва­ні де­та­лі оздо­бле­н­ня за­дніх ві­кон. Та­кож ди­зай­не­ри Mazda ви­три­ма­ли по­трі­бні про­пор­ції — все до­сить ла­ко­ні­чно. Хро­мо­вий блиск не рі­же очей, а на­дає CX-5 еле­ган­тну по­ва­жність і но­тки бі­знес-сти­лю. Ре­ші­тка ра­ді­а­то­ра має ду­же спор­тив­ний ви­гляд зав­дя­ки стру­кту­рі, по­ді­бній до сот та

пе­ре­дньо­му краю ка­по­та, що де­що на­ви­сає над нею своє­рі­дним ко­зир­ком. Гар­мо­ній­но до­пов­нює весь цей ан­самбль форм но­ва опти­ка сві­тло­діо­дних пе­ре­дніх і за­дніх лі­хта­рів.

Ін­тер’єр

Ди­зай­не­ри від­по­від­аль­но пі­ді­йшли до зав­да­н­ня, роз­ро­бля­ю­чи при­єм­ний, есте­ти­чний і фун­кціо­наль­ний са­лон, ком­фор­тний не ли­ше для во­дія, а й для всіх па­са­жи­рів. Са­лон СХ-5 — це вда­ле по­єд­на­н­ня фун­кціо­наль­них еле­мен­тів і еле­ган­тних рис. Тут ви не зна­йде­те сти­лі­сти­чних «фе­єр­вер­ків» — усі еле­мен­ти ке­ру­ва­н­ня «на сво­їх» мі­сцях. Са­лон оздо­бле­но які­сни­ми та при­єм­ни­ми на до­тик ма­те­рі­а­ла­ми, «встав­ка­ми» з пре­со­ва­но­го алю­мі­нію та хро­мо­ва­ни­ми еле­мен­та­ми де­ко­ру, шкі­ря­ний са­лон. Муль­ти­фун­кціо­наль­не шкі­ря­не ру­льо­ве ко­ле­со з пі­ді­грі­вом і на­ла­шту­ва­н­ням за гли­би­ною та ку­том на­хи­лу, що до­зво­ляє ке­ру­ва­ти ін­фор­ма­цій­но-роз­ва­жаль­ною си­сте­мою й те­ле­фо­ном. При­ла­до­ва па­нель скла­да­є­ться з двох ана­ло­го­вих ци­фер­бла­тів, а та­кож дис­плея бор­то­во­го комп’юте­ра на який ви­во­ди­ться ін­фор­ма­ція про ро­бо­ту си­стем, під­каз­ки та по­пе­ре­дже­н­ня. При­єм­но зди­вує вас і ко­льо­ро­вий про­е­кцій­ний дис­плей, що по­ка­зує ін­фор­ма­цію без­по­се­ре­дньо на ві­тро­во­му склі, зокре­ма швид­кість, си­гнал про на­яв­ність ін­шо­го ав­то в слі­пій зо­ні, вка­зів­ки на­ві­га­цій­ної си­сте­ми й ін­фор­ма­цію про до­ро­жні зна­ки обме­же­н­ня швид­ко­сті. Справ­жньою ро­дзин­кою є ра­діо­на­ві­га­цій­на си­сте­ма MZD Connect із джой­сти­ком HMI, та з ко­льо­ро­вим 7''-сен­сор­ним дис­пле­єм, на­ві­га­ці­єю. За під’єд­на­н­ня ва­шо­го те­ле­фо­на по про­то­ко­лу Bluetooth, ця си­сте­ма до­да­тко­во мо­же вго­лос чи­та­ти См­спо­ві­дом­ле­н­ня, що на­ді­йшли. А без­до­ган­не зву­ча­н­ня в са­ло­ні за­пов­нить ау­діо­си­сте­ма ВOSE з 10 ди­на­мі­ка­ми.

На не­до­лік про­сто­ру не змо­же по­скар­жи­ти­ся на­віть най­ви­щий во­дій або па­са­жир. Си­ді­н­ня пе­ре­дньо­го ря­ду за­без­пе­чу­ють ком­фор­тну по­сад­ку, ре­гу­лю­ю­ться за до­по­мо­гою еле­ктро­при­во­ду й ма­ють пі­ді­грів. На за­дньо­му ря­ді з над­зви­чай­ним ком­фор­том роз­мі­стя­ться два па­са­жи­ри рі­зної ком­пле­кції — до­ста­тньо про­сто­ру для ніг і го­ло­ви, зру­чний на­хил спин­ки має два по­ло­же­н­ня, до­да­тко­во є пі­ді­грів си­дінь, де­фле­ктор клі­ма­ти­чної установки, під­ло­кі­тник, у яко­му є два пор­ти USB, кно­пки ке­ру­ва­н­ня пі­ді­грі­вом си­дінь і під­ста­кан­ни­ки. Для па­са­жи­ра по­се­ре­ди­ні мен­ше при­єм­них «но­вин» — ар­хі­те­кту­ра за­дньо­го «ди­ва­на» по­ді­бна, як і в бі­знес-кла­сі, за­дній ди­ван спро­е­кто­ва­но для двох, цен­траль­не мі­сце де­що вуж­че й тро­хи під­ня­те, має пло­ску спин­ку, ку­ди схо­ва­но під­ло­кі­тник, на до­да­чу но­гам за­ва­жа­ти­ме ви­со­кий цен­траль­ний ту­нель. Спин­ка за­дньо­го ди­ва­на лег­ко скла­да­є­ться за фор­му­лою 40:20:40 в рі­вень із під­ло­гою, а об’єм ба­га­жни­ка збіль­шу­є­ться з 580 до 1342 л. Кри­шка ба­га­жни­ка має еле­ктро­при­від з ке­ру­ва­н­ням із са­ло­ну чи без­кон­та­ктно­го клю­ча, а ось фун­кція сен­сор­но­го від­кри­т­тя бу­ла б до­ре­чною.

Під час ру­ху

Сер­цем те­сто­во­го СХ-5 є 2,2-лі­тро­вий ди­зель­ний дви­гун Skyactiv-d в ком­бі­на­ції з ав­то­ма­ти­чною ко­роб­кою пе­ре­дач Skyactiv-drive та си­сте­мою пов­но­го при­во­ду I-ACTIV AWD. Йо­го 175 «ко­ней» і 420 Нм кру­тно­го мо­мен­ту більш ніж до­ста­тньо як для тра­си, так і для не­скла­дних вправ на без­до­ріж­жі. Ав­то­мо­біль ба­дьо­ро ре­а­гує на пе­даль га­зу, пе­ре­ми­ка­н­ня пе­ре­дач ав­то­ма­том від­бу­ва­є­ться плав­но, без рив­ків і вча­сно, ба­жа­н­ня ко­ри­сту­ва­ти­ся ре­жи­мом ру­чно­го ви­бо­ру пе­ре­да­чі не ви­ни­кає. Як ре­зуль­тат отри­му­є­мо не­по­га­ну ди­на­мі­ку — при­швид­ше­н­ня від 0 до 100 км/год за 9 сек і ма­кси­маль­ну швид­кість у 206 км/год. На швид­ко­сті мо­жна оці­ни­ти ро­бо­ту під­ві­ски (спе­ре­ду — Mcpherson, зза­ду — ба­га­то­ва­жіль­на не­за­ле­жна). По рів­но­му й глад­ко­му шо­се СХ-5 їде, як по окса­ми­ту, до­сить до­бре на­ла­што­ва­на й не твер­да під­ві­ска за­без­пе­чує гі­дний ком­форт і по­гли­нає не­рів­но­сті на до­ро­гах чи бру­ків­ці, мі­ні­мі­зує кре­ни під час вхо­дже­н­ня в по­во­рот на швид­ко­сті, за­да­ну тра­є­кто­рію ав­то три­має впев­не­но.

Ви­ро­бник акцен­тує ува­гу на сут­тє­во­му по­кра­щен­ні шу­мо­ізо­ля­ції — дій­сно, ви­ко­на­но на ви­со­ко­му рів­ні. В ав­то­мо­бі­лі вста­нов­ле­но еле­ктро­під­си­лю­вач кер­ма, йо­го ро­бо­та, а са­ме на­дмір­на «лег­кість кер­ма» — за ма­нев­ру­ва­н­ня в міських проб­ках є по­зи­тив­ним мо­мен­том, але мо­же ви­кли­ка­ти кри­ти­ку тіль­ки під час їзди на ве­ли­ких швид­ко­стях. Однак ін­но­ва­цій­на си­сте­ма ке­ру­ва­н­ня ве­кто­ром тя­ги G-vectoring Control (GVC) мо­же змі­ню­ва­ти обер­таль­ний мо­мент і йо­го пе­ре­да­чу на пе­ре­дню вісь для кра­що­го зче­пле­н­ня всіх ко­ліс із до­ро­гою під час різ­кої змі­ни на­прям­ку ру­ху на ви­со­кій швид­ко­сті, аби уни­кну­ти кри­ти­чних си­ту­а­цій та утри­мує ав­то в за­да­ній тра­є­кто­рії. Не ви­ни­кає жо­дних пи­тань до галь­мів­ної си­сте­ми — все про­гно­зо­ва­но. Ав­то осна­ще­но чи­слен­ни­ми си­сте­ма­ми актив­ної та па­сив­ної без­пе­ки й отри­ма­ло 5 зі­рок у краш-те­стах за вер­сі­єю EURONCAP, за­без­пе­чує ви­со­кий рі­вень без­пе­ки во­дія та па­са­жи­рів.

Хо­ча це й не пов­но­цін­ний по­за­шля­хо­вик, але клі­ренс 20 см і си­сте­ма пов­но­го при­во­ду, що осна­щу­є­ться 27 да­тчи­ка­ми, до­зво­ляє до­сить упев­не­но по­чу­ва­ти­ся й на по­мір­но­му без­до­ріж­жі, ґрун­то­вих до­ро­гах і роз­би­тій «сіль­ській» бру­ків­ці. На до­сить при­стой­ній швид­ко­сті мо­жна до­ла­ти й роз­ми­ті по­льо­ві до­ро­ги. Кіль­ка ра­зів на шля­ху тра­пля­ли­ся зов­сім скла­дні ді­лян­ки, ко­ли зда­ва­ло­ся, що ав­то мо­же за­гру­зну­ти. Про­те що­ра­зу пов­ний при­від упев­не­но ви­тя­гав ав­то з бо­ло­та.

Се­ре­дня ви­тра­та паль­но­го в змі­ша­но­му ци­клі близь­ко 5,9 лі­тра на со­тню — за­яв­ле­на ви­ро­бни­ком. Під час на­шо­го те­сту до­сяг­ти та­ко­го по­ка­зни­ка не вда­ло­ся: за мі­стом в оща­дно­му ре­жи­мі наш по­ка­зник ста­но­вив близь­ко 6,5 л на 100 км, а се­ре­дня ви­тра­та під час те­сту — 8,5 л на со­тню.

Ці­ни на СХ-5 стар­ту­ють від 649 000 грн, на­то­мість про­те­сто­ва­на ком­пле­кта­ція Style+ ко­штує близь­ко 1 025 000 грн.

Фа­хів­ці з Mazda ство­ри­ли ду­же пра­кти­чний і ком­фор­тний ав­то­мо­біль у рам­ках фір­мо­вої фі­ло­со­фії — Jinba Ittai «єд­ність во­дія та ав­то­мо­бі­ля». Всі те­хно­ло­гі­чні рі­ше­н­ня, що вті­ле­но в ав­то, від­по­від­а­ють очі­ку­ва­н­ням по­тен­цій­них вла­сни­ків як у яко­сті осо­би­сто­го, так і слу­жбо­во­го ав­то, які ба­жа­ють во­ло­ді­ти ди­на­мі­чним, про­хі­дним, ком­фор­тним ав­то­мо­бі­лем із пре­мі­аль­ним осна­ще­н­ням, що да­рує по­зи­тив­ні емо­ції під час ке­ру­ва­н­ня та вка­зує на при­на­ле­жність до ви­що­го кла­су.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.