Уті­лю­ю­чи по­ба­жа­н­ня клі­єн­тів

Де­таль­но про но­вий Crafter, роз­ро­бле­ний на 100% вла­сни­ми си­ла­ми кон­цер­ну та з ура­ху­ва­н­ням по­ба­жань клі­єн­тів

The Ukrainian Farmer - - ТЕХНІКА - ОЛЕГ ПАРАДОВСЬКИЙ

Бренд Volkswagen Ко­мер­цій­ні ав­то­мо­бі­лі має над­зви­чай­но ве­ли­кий до­свід і лі­дер­ську по­зи­цію у сво­є­му се­гмен­ті, що під­твер­джує ви­зна­н­ня клі­єн­тів і ви­ра­жа­є­ться в кіль­ко­сті про­да­них ав­то­мо­бі­лів. Успіх пер­шо­го по­ко­лі­н­ня Crafter і йо­го по­пе­ре­дни­ка LT (дру­го­го по­ко­лі­н­ня) по­за сум­ні­вом, але ці мо­де­лі бу­ли роз­ро­бле­ні в ко­о­пе­ра­ції з ін­шим ав­то­ви­ро­бни­ком.

У 2016 ро­ці кон­церн Volkswagen пред­став­ляє но­вий Crafter дру­го­го по­ко­лі­н­ня на ав­то­шоу IAA 2016 у Ган­но­ве­рі — пов­ні­стю спро­е­кто­ва­ний і роз­ро­бле­ний ви­клю­чно си­ла­ми вла­сних фа­хів­ців із за­про­ва­дже­н­ням ін­но­ва­цій­них те­хно­ло­гій кон­цер­ну. На цій са­мій ви­став­ці екс­пер­тне жу­рі з 24 єв­ро­пей­ських кра­їн від­зна­чає но­вий Crafter на­го­ро­дою «Кра­щий між­на­ро­дний фур­гон 2017 ро­ку», адже са­ме цей ко­мер­цій­ний транс­порт­ний за­сіб, на дум­ку жу­рі, про­по­нує най­більш еко­но­мі­чне та ефе­ктив­не ви­ко­ри­ста­н­ня ван­та­жно­го про­сто­ру, ши­ро­кий спектр ін­но­ва­цій­них те­хно­ло­гій для без­пе­ки та до­по­мо­ги во­ді­є­ві, ви­со­кий рі­вень ком­фор­ту, як і най­шир­ший спектр ва­рі­ан­тів ку­зо­ва, ва­рі­ан­тів при­во­ду та транс­мі­сій у сво­є­му кла­сі.

Для се­рій­но­го ви­ро­бни­цтва но­во­го по­ко­лі­н­ня Crafter кон­церн ін­ве­стує в бу­дів­ни­цтво но­во­го за­во­ду в поль­сько­му мі­сті Вже­сня. При­бли­зно 3000 пра­ців­ни­ків на ви­ро­бни­чих по­ту­жно­стях що­рі­чно ви­пу­ска­ти­муть 100 тис. Crafter. Однак ін­ве­сти­ція у ви­ро­бни­цтво — це ли­ше один бік ме­да­лі, з ін­шо­го бо­ку — ав­то­мо­біль роз­ро­бля­ли з «чи­сто­го лис­тка» та вла­сни­ми си­ла­ми. Для цьо­го ком­па­нія роз­по­чи­нає до­сить три­ва­лі мар­ке­тин­го­ві до­слі­дже­н­ня се­ред клі­єн­тів — бу­ло опи­та­но як во­ді­їв, так і вла­сни­ків ко­мер­цій­них фірм що­до то­го, які опції чи но­во­вве­де­н­ня во­ни хо­ті­ли б по­ба­чи­ти в но­во­му по­ко­лін­ні Crafter. Усі ці по­ба­жа­н­ня бу­ло вра­хо­ва­но на по­ча­тку прое­кт­них ро­біт. Де­таль­ні­ше з но­вим по­ко­лі­н­ням Crafter і йо­го чи­слен­ни­ми ва­рі­ан­та­ми для рі­зних га­лу­зей ми озна­йо­ми­ли­ся на ди­на­мі­чній пре­зен­та­ції — тест-драй­ві для жур­на­лі­стів — що від­бу­ла­ся в се­ре­ди­ні ве­ре­сня в Ав­стрії.

По­над 69 кон­фі­гу­ра­цій

Ди­зайн но­во­го Crafter ви­ко­на­но в но­вій фір­мо­вій сти­лі­сти­ці. Чі­ткі си­ме­три­чні лі­нії по пе­ри­ме­тру до­да­ють ди­на­мі­ки, ожив­ля­ю­чи де­що бру­таль­ний образ ко­мер­цій­но­го ав­то. Стиль­на ре­ші­тка ра­ді­а­то­ра й опти­ка під­кре­слю­ють спо­рі­дне­ність з ін­ши­ми ко­мер­цій­ни­ми мо­де­ля­ми брен­да — ро­ди­ною T6 і Сaddy че­твер­тої ге­не­ра­ції, до­да­ю­чи но­тки ді­ло­во­го сти­лю.

Crafter отри­мав пов­ні­стю но­вий 2,0-лі­тро­вий еко­но­мі­чний ди­зель­ний дви­гун. Він до­сту­пний у чо­ти­рьох ді­а­па­зо­нах по­ту­жно­сті: 102, 122, 140 к. с. і в то­по­во­му ва­рі­ан­ті з по­двій­ною тур­бі­ною — 177 к. с. Із мо­то­ра­ми агре­га­ту­ва­ти­ме­ться як ме­ха­ні­чна 6-сту­пін­ча­ста, так і впер­ше у цьо­му кла­сі ав­то­мо­бі­лів 8-сту­пін­ча­ста ав­то­ма­ти­чна ко­роб­ка пе­ре­дач, що на­ра­зі до­сту­пна в па­рі ли­ше з 140- та 177-силь­ни­ми дви­гу­на­ми.

Під час де­бю­ту но­во­го по­ко­лі­н­ня Crafter бу­ло пред­став­ле­но вер­сію з пе­ре­днім при­во­дом і ме­ха­ні­чною КПП. З на­сту­пно­го ро­ку бу­дуть до­сту­пні для за­мов­ле­н­ня ком­пле­кта­ції та­кож із за­днім або пов­ним при­во­дом 4MOTION. При­во­дом на пе­ре­дні ко­ле­са ком­пле­кту­ють лег­кі вер­сії, а для вер­сій з біль­шою ван­та­жні­стю до­ре­чні­шим є за­дній при­від на спа­ре­них ко­ле­сах. Пов­но­при­ві­дні вер­сії при­зна­че­ні для екс­плу­а­та­ції в екс­тре­маль­ні­ших умо­вах, на­при­клад, на бу­дмай­дан­чи­ках, сер­ві­сни­ми та ря­ту­валь­ни­ми слу­жба­ми, в лі­со­во­му го­спо­дар­стві то­що. До ре­чі, си­сте­мою пов­но­го при­во­ду вла­сної роз­роб­ки но­вий Crafter осна­щу­є­ться вже на кон­ве­є­рі, а не як у по­пе­ре­дньо­му по­ко­лін­ні (на за­мов­ле­н­ня бу­ло до­сту­пне ли­ше пе­ре­о­бла­дна­н­ня ав­стрій­ською ком­па­ні­єю Achleitner), а це по­зи­тив­но впли­ну­ло на кін­це­ву ці­ну пов­но­при­ві­дних вер­сій.

Зав­дя­ки чи­слен­ним ва­рі­ан­там ку­зо­вів мо­де­лі, па­ра­ме­трам як по дов­жи­ні, ви­со­ті чи кон­фі­гу­ра­ції, трьом си­сте­мам при­во­ду ко­ліс на ви­бір і ком­пле­кта­ції ру­чною або ав­то­ма­ти­чною ко­роб­кою пе­ре­дач клі­єнт має змо­гу обра­ти одну із 69 кон­фі­гу­ра­цій ав­то для вла­сних по­треб.

Фун­кціо­наль­ність ба­га­жно­го від­ді­ле­н­ня

Но­вий Crafter ви­рі­зня­є­ться про­ду­ма­ни­ми ти­па­ми під­го­то­вок для пе­ре­о­бла­дна­н­ня і роз­мі­ра­ми ван­та­жних від­ді­лень. Для бор­то­вих ван­та­жі­вок пло­ща ван­та­жно­го ку­зо­ва мо­же

ста­но­ви­ти до 9,6 м². Се­ред су­ціль­но­ме­та­ле­вих фур­го­нів Crafter має най­кра­щі по­ка­зни­ки, до­сту­пний ко­ри­сний об’єм від 9,3 до 18,4 м³ — ши­ри­на між ко­лі­сни­ми ні­ша­ми ста­но­вить 1380 мм, ви­со­та ван­та­жно­го від­ді­ле­н­ня — до 2,2 м, а ма­кси­маль­на дов­жи­на ван­та­жно­го від­ді­ле­н­ня — до 4855 мм. За­ван­та­же­н­ня й роз­ван­та­же­н­ня ста­ло ще про­сті­шим, на­віть єв­ро­па­лет — як зав­дя­ки від­кри­т­тю зсув­них две­рей на 1311 мм, ниж­чій ви­со­ті ван­та­жної пла­тфор­ми в 570 мм, так і від­кри­т­тю за­дніх две­рей на 270° (опція). Слід за­зна­чи­ти, що ви­со­та краю ван­та­жної пла­тфор­ми но­вих фур­го­нів із пе­ре­днім при­во­дом на 10 см ниж­ча, ніж у по­пе­ре­дньо­му по­ко­лін­ні та дає змо­гу лег­ше ді­ста­ва­ти­ся до ван­та­жно­го від­ді­ле­н­ня, що не­о­дмін­но оці­нять у кур’єр­ських пе­ре­ве­зе­н­нях. Но­вий Crafter опцій­но осна­щу­є­ться на бо­ко­вих стін­ках, пе­ре­го­род­ці, да­ху та на під­ло­зі си­сте­мою шин для крі­пле­н­ня за­па­тен­то­ва­ної фор­ми для на­дій­ної фі­кса­ції ван­та­жу «з усіх бо­ків» або крі­пле­н­ня­ми для сте­ла­жів у під­ло­зі, що до­зво­ляє пе­ре­но­си­ти сте­ла­жі з лі­зин­го­вих ав­то­мо­бі­лів або по­пе­ре­дніх мо­де­лей.

Усе для ком­фор­ту

Го­лов­ною ме­тою в про­е­кту­ван­ні ка­бі­ни бу­ло ство­ре­н­ня ком­фор­тно­го та фун­кціо­наль­но­го ро­бо­чо­го мі­сця — за­без­пе­че­н­ня ма­кси­маль­но­го ком­фор­ту й ор­га­ні­за­ції ро­бо­чо­го про­сто­ру для во­дія та ро­бі­тни­ків-па­са­жи­рів як і під­ви­ще­н­ня фун­кціо­наль­но­сті окре­мих еле­мен­тів для що­ден­ної ро­бо­ти. В ре­зуль­та­ті від­мін­ної ро­бо­ти ди­зай­не­рів, ін­тер’єр оздо­бле­но які­сни­ми ма­те­рі­а­ла­ми, осна­ще­но зна­чною кіль­кі­стю фун­кціо­наль­них рі­шень.

Над­зви­чай­но ком­фор­тне си­ді­н­ня во­дія ergocomfort мо­жна за­мо­ви­ти як з мо­жли­ві­стю ме­ха­ні­чно­го чи еле­ктри­чно­го на­ла­шту­ва­н­ня, під­три­ма­н­ням по­пе­ре­ку, з ре­гу­льо­ва­ни­ми під­ло­кі­тни­ка­ми, так із фун­кці­єю ма­са­жу чи до­сту­пною та­кож як опція дем­пфу­валь­ною під­ві­скою. На пе­ре­дньо­му ря­ді мо­жуть ком­фор­тно роз­мі­сти­ти­ся ще два па­са­жи­ри — на­віть се­ре­дній па­са­жир не бу­де обді­ле­ний ком­фор­том: зав­дя­ки зру­чно­му се­ре­дньо­му си­дін­ню та ве­ли­ко­му про­сто­ру для ніг. Під дво­ма па­са­жир­ськи­ми си­ді­н­ня­ми є від­ді­ле­н­ня для ре­чей, скла­де­на спин­ка се­ре­дньо­го си­ді­н­ня транс­фор­му­є­ться у стіл (опція). Ін­те­гро­ва­но пра­кти­чні й ер­го­но­мі­чно роз­та­шо­ва­ні мі­сця на пе­ре­дній па­не­лі для всьо­го не­об­хі­дно­го в ро­бо­ті — для збе­рі­га­н­ня мо­біль­но­го те­ле­фо­на, но­ут­бу­ка, до­ку­мен­тів і ба­га­то чо­го ін­шо­го. На до­да­чу є кіль­ка Usb-отво­рів і ро­зе­тка на 230 В для еле­ктрон­них при­стро­їв (опція). Від­ді­ле­н­ня для ру­ка­ви­чок, яке охо­ло­джу­є­ться від кон­ди­ціо­не­ра, та під­ста­кан­ни­ки бі­ля пра­во­го та лі­во­го ві­кон до­да­дуть ще біль­ше зру­чно­сті. Се­рій­но в но­во­му Crafter уже до­сту­пні еле­ктро­скло­пі­ді­йма­чі, дзер­ка­ла з еле­ктри­чним ре­гу­лю­ва­н­ням, цен­траль­ний за­мок із ди­стан­цій­ним ке­ру­ва­н­ням, а та­кож стан­дар­тні си­сте­ми без­пе­ки для во­дія та па­са­жи­рів.

Без­пе­ка під час ру­ху

Еле­ктро­ме­ха­ні­чний під­си­лю­вач ру­льо­во­го ке­ру­ва­н­ня, що є ін­но­ва­ці­єю в се­гмен­ті ко­мер­цій­них ав­то, дав змо­гу осна­сти­ти Crafter ці­лою низ­кою аси­стен­тів до­по­мо­ги во­ді­є­ві та за­без­пе­чує від­мін­ну ке­ро­ва­ність, ма­нев­ре­ність, а та­кож без­пе­чні хо­до­ві яко­сті за будь-якої за­ван­та­же­но­сті. Се­рій­но на ав­то вста­нов­лю­ють си­сте­ми за­по­бі­га­н­ня по­втор­них зі­ткнень, опо­ру бо­ко­во­му ві­тру, роз­пі­зна­ва­н­ня вто­ми во­дія, і ба­га­то ін­шо­го.

На ав­стрій­ських шля­хах і на по­лі­го­ні бу­ла змо­га про­те­сту­ва­ти ро­бо­ту си­стем, до­сту­пних як опції: аси­стен­та утри­ма­н­ня сму­ги ру­ху Lane Assist, пар­ку­валь­но­го аси­стент Park Assist, ада­птив­но­го кру­їз-кон­тро­лю ACC Follow to Stop і си­сте­ми фрон­таль­но­го кон­тро­лю Front Assist із фун­кці­єю екс­тре­но­го галь­му­ва­н­ня в мі­сько­му ци­клі ру­ху — все це до­да­тко­во за­без­пе­чить без­пе­ку під час ру­ху. Си­сте­ма кон­тро­лю ру­ху з при­че­пом Trailer Assist ав­то­ма­ти­чно ке­рує ав­то­мо­бі­лем за ма­нев­ру­ва­н­ня за­днім хо­дом із при­че­пом. Під час ма­нев­ру­ва­н­ня в ті­сних міських про­вул­ках чи в ін­ших мі­сцях, обме­же­ни­ми рі­зно­го ро­ду пе­ре­шко­да­ми чи ви­їзду з пар­кін­гу, при­да­тни­ми бу­дуть та­кі опції, як си­сте­ма кон­тро­лю «слі­пих зон» Blind Spot Sensor й аси­стент ви­їзду з пар­ков­ки, а та­кож си­сте­ма бо­ко­во­го за­хи­сту Side Protection, зав­дя­ки до­да­тко­вим 16 уль­тра­зву­ко­вим да­тчи­кам, роз­та­шо­ва­ним по пе­ри­ме­тру Crafter — во­ни по­пе­ре­дять зву­ко­вим си­гна­лом і ви­ве­дуть ін­фор­ма­цію на екран про на­яв­ність пе­ре­шко­ди, ін­шо­го ав­то чи пі­шо­хо­да в слі­пій зо­ні. Аси­стент ру­ша­н­ня вго­ру Hill Start Assist для ав­то з ме­ха­ні­чною ко­роб­кою пе­ре­дач за­по­бі­гає ско­чу­ван­ню ав­то­мо­бі­ля на­зад про­тя­гом 3 сек і до­зво­ляє без­пе­чно ру­ша­ти вго­ру на схи­лі зі зна­чним ку­том, осо­бли­во ко­ри­сний з пов­ним на­ван­та­же­н­ням.

Но­вий Crafter має низь­кий ко­е­фі­ці­єнт ае­ро­ди­на­мі­чно­го опо­ру, що дає змо­гу до­да­тко­во зни­зи­ти ви­тра­ти паль­но­го — наш те­сто­вий Crafter без ван­та­жу, з най­по­ту­жні­шим дви­гу­ном у па­рі з АКПП ви­ко­ри­сто­ву­вав в се­ре­дньо­му до 8,5 л диз­па­ли­ва на 100 км у змі­ша­но­му ци­клі. Під час пре­зен­та­ції бу­ла мо­жли­вість про­те­сту­ва­ти рі­зні вер­сії з рі­зни­ми ти­па­ми при­во­ду та транс­мі­сій. Однак слід за­зна­чи­ти, що у будь-яко­му ва­рі­ан­ті Crafter має від­мін­ну ке­ро­ва­ність — при­єм­ну та про­гно­зо­ва­ну на­віть і з ван­та­жем, до­сить лег­ку та по­ді­бну до лег­ко­во­го ав­то, й що­ра­зу, пе­ре­сі­да­ю­чи за кер­мо на­сту­пної вер­сії, ли­ше від­чу­ва­єш рі­зни­цю в по­ту­жно­сті дви­гу­на. Єди­не, що вка­зує на те, що ти за кер­мом га­ба­ри­тно­го ко­мер­цій­но­го ав­то, — ви­со­ка «ка­пі­тан­ська» по­сад­ка та зна­чний про­стір нав­ко­ло во­дія.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.