Сви­но­ком­плекс– 2017

The Ukrainian Farmer - - КОНФЕРЕНЦІЯ -

Сви­на­рі Укра­ї­ни що­дня при­йма­ють чи­слен­ні ви­кли­ки, се­ред яких мо­жна ви­окре­ми­ти два го­лов­них — еко­но­мі­чний й епі­зоо­ти­чний. Змі­на по­да­тко­во­го за­ко­но­дав­ства в ча­сти­ні ска­су­ва­н­ня спе­ці­аль­но­го ре­жи­му ПДВ та епі­де­мія афри­кан­ської чу­ми сви­ней при­зве­ли до ско­ро­че­н­ня по­го­лів’я сви­не про­ти ми­ну­ло­го ро­ку май­же на 80 тис. Однак, не­зва­жа­ю­чи на скла­дні еко­но­мі­чні умо­ви, ві­тчи­зня­не сви­нар­ство й да­лі роз­ви­ва­є­ться. Фер­мер­ські го­спо­дар­ства зна­хо­дять но­ві ре­сур­си для успі­шної ро­бо­ти й отри­ма­н­ня при­бу­тків, на­у­ков­ці про­во­дять до­слі­дже­н­ня в ге­не­ти­ці та лі­ку­ван­ні. Та­ким чи­ном, кон­фе­рен­ція, яку ко­жно­го ро­ку про­во­дить AGP Group і жур­нал The Ukrainian Farmer, є чу­до­вим май­дан­чи­ком для спілкування фа­хів­ців у про­фе­сій­но­му ко­лі та мо­жли­во­сті по­дис­ку­ту­ва­ти й обмі­ня­ти­ся до­сві­дом.

Ось і ни­ні­шній рік не став ви­ня­тком. Цьо­го ра­зу на­при­кін­ці жов­тня ор­га­ні­за­то­ри зі­бра­ли про­від­них спе­ці­а­лі­стів-пра­кти­ків у Львів­сько­му бу­дин­ку вче­них. За­хід був дво­ден­ним, тра­ди­цій­но у фор­ма­ті до­по­від­ей і дис­ку­сій.

У пер­ший день за­про­ше­ні фа­хів­ці обго­во­ри­ли всі ті пи­та­н­ня, що бен­те­жать ко­жно­го зі сви­на­рів по­над усе: про біо­без­пе­ку в го­спо­дар­стві го­во­ри­ли Ві­ктор Робейко — ке­рів­ник ви­ро­бни­цтва ТЗОВ «Да­но­ша», а про ме­то­ди бо­роть­би з АЧС — Во­ло­ди­мир По­лі­щук, на­ціо­наль­ний кон­суль­тант ФАО. Та­кож уча­сни­ки кон­фе­рен­ції обго­во­ри­ли про­бле­ми ре­про­ду­кції, ге­не­ти­чні при­чи­ни не­плі­дно­сті сви­но­ма­ток (Оле­ксандр Бабань, пред­став­ник ком­па­нії «Те­кро») й про по­тре­би в ра­ціо­ні ви­со­ко­про­ду­ктив­них сви­но­ма­ток (Во­ло­ди­мир Рад­чен­ко, ке­рів­ник кор­мо­за­во­ду ТЗОВ «Га­ли­чи­на­за­хід»). Однак най­біль­шої дис­ку­сії пер­шо­го дня ви­кли­ка­ла до­по­відь із ра­ціо­наль­ної ан­ти­біо­ти­ко­те­ра­пії (Ві­кто­рія Не­дви­га, канд. вет. на­ук, ме­не­джер з роз­ви­тку ве­те­ри­нар­них пре­па­ра­тів ТОВ «КРКА Укра­ї­на»).

На­сту­пно­го дня кон­фе­рен­цію роз­по­чав Оле­ксій Пу­хов — го­лов­ний те­хно­лог ком­па­нії «Фрі­дом Фарм Бе­кон». Спи­ра­ю­чись на вла­сний до­свід, він роз­по­вів, як розв’язав про­бле­му ви­ро­бни­цтва кор­мів у го­спо­дар­стві. А от справ­жню дис­ку­сію ви­кли­кав Василь Уcа­тен­ко, лі­кар ве­те­ри­нар­ної ме­ди­ци­ни, сво­єю до­по­від­дю про осо­бли­во­сті бу­до­ви під­ло­ги на сви­но­ком­пле­ксах. Хо­ті­ло­ся б та­кож ви­окре­ми­ти до­по­відь про но­вий вид фі­та­зи для успі­шно­го ви­го­до­ву­ва­н­ня у сви­нар­стві (Ро­берт Рю­ле, до­ктор аграр­них на­ук, БАСФ). Про па­то­ло­гії сви­ней роз­по­вів за­ві­ду­вач ла­бо­ра­то­рії па­т­ана­то­мії та ба­кте­ріо­ло­гії ТОВ «Центр ве­те­ри­нар­ної ді­а­гно­сти­ки» Де­нис Дре­валь.

За­га­лом у за­хо­ді взя­ли участь по­над 200 пред­став­ни­ків фер­мер­ських го­спо­дарств, ве­те­ри­нар­них лі­ка­рів, кон­суль­тан­тів і фа­хів­ців. До­по­мо­гли ор­га­ні­зу­ва­ти кон­фе­рен­цію ком­па­нії-пар­тне­ри «Хе­ма», ТОВ «КРКА Укра­ї­на», «Ве­те­ко», INVESA, «Хі­пра-укра­ї­на», «Бі­о­ве­та», пред­став­ни­цтво АТ «Но­вус Єв­ро­па С.А./Н.В.», «Тіг­са», БАСФ, ТОВ «Ге­не­ти­чна ком­па­нія», «ДСМ», «Ве­та­гро», ТОВ «Центр ве­те­ри­нар­ної ді­а­гно­сти­ки», ТОВ «Скі­олд Укра­ї­на», ТОВ «ГЕА Укра­ї­на».

AGP Group і жур­нал The Ukrainian Farmer вдя­чні всім за участь у кон­фе­рен­ції й актив­ність під час обго­во­ре­н­ня скла­дних га­лу­зе­вих пи­тань.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.