Ін­но­ва­ції від SPACE

Ви­став­ка SPACE впев­не­но по­сі­дає про­від­не мі­сце у сві­ті як між­на­ро­дний ін­но­ва­цій­ний май­дан­чик у га­лу­зях тва­рин­ни­цтва та пта­хів­ни­цтва

The Ukrainian Farmer - - СВИНОКОМПЛЕКС - ГЕН­НА­ДІЙ ВОРОБЙОВ

Ви­став­ка SPACE вже ба­га­то ро­ків є своє­рі­дним дзер­ка­лом, яке по­ка­зує по­зи­тив­ну тен­ден­цію роз­ви­тку сві­то­во­го тва­рин­ни­цтва, а то­му й да­лі при­ва­блює від­ві­ду­ва­чів із рі­зних ку­то­чків сві­ту. На від­мі­ну від по­пе­ре­дніх ро­ків цьо­го ра­зу ви­став­ка про­йшла зі зна­чним по­зи­тив­ним на­стро­єм. Про­бле­ми, з яки­ми сти­кну­ли­ся в по­пе­ре­дні ро­ки єв­ро­пей­ські ви­ро­бни­ки мо­ло­ка, сви­ни­ни та пти­ці, ві­ді­йшли на дру­гий план. Іде­ться про не­ста­біль­ні ці­ни на мо­ло­ко та м’ясо у Єв­ро­пі, що при­зво­ди­ло до акцій і про­те­стів фран­цузь­ких фер­ме­рів, а та­кож про ро­сій­ське ем­бар­го на за­ве­зе­н­ня м’яса та мо­ло­чних про­ду­ктів із єв­ро­пей­ських кра­їн і си­ту­а­тив­ні скла­дно­сті в ін­ших ку­то­чках сві­ту з тва­рин­ни­цтвом. Цьо­го ро­ку на­строї зна­чно опти­мі­сти­чні­ші. На­дії та пла­ни, озву­че­ні уча­сни­ка­ми цьо­го­рі­чно­го са­ло­ну на ви­став­ці, справ­ля­ли вра­же­н­ня то­го, що уча­сни­ки рин­ку ви­ро­би­ли пев­ну ре­зи­стен­тність до кри­зо­вих мо­мен­тів і зна­хо­дять но­ві пер­спе­кти­ви для роз­ви­тку сво­єї спра­ви.

Га­лузь тва­рин­ни­цтва й да­лі актив­но кро­кує впе­ред, де­мон­стру­ю­чи сер­йо­зні по­зи­тив­ні зру­ше­н­ня та рі­ше­н­ня успі­шно­го ви­ро­бни­цтва. Хто знає, мо­жли­во, по­пе­ре­дні скла­дні ро­ки за­гар­ту­ва­ли фер­ме­рів-тва­рин­ни­ків, яким до­ве­ло­ся прой­ти сер­йо­зні ви­про­бу­ва­н­ня на стійкість у кри­зо­вих умо­вах. Те­хно­ло­гі­чне вдо­ско­на­ле­н­ня ви­ро­бни­чих про­це­сів, про­фе­сіо­на­лізм і ро­зу­мі­н­ня тва­рин­ни­цтва як бі­зне­су — це ті основ­ні трен­ди, що по­стій­но зву­ча­ли під час ви­став­ки. Су­ча­сний ри­нок про­ду­кції тва­рин­ни­цтва по­тре­бує від фер­ме­рів ре­тель­но обду­му­ва­ти та еко­но­мі­чно об­ґрун­то­ву­ва­ти на­прям го­спо­да­рю­ва­н­ня та те­хно­ло­гі­чний під­хід до спра­ви. З одно­го бо­ку, до­ста­тньо ви­со­кі ри­зи­ки у тва­рин­ни­цтві сти­му­лю­ють уча­сни­ків ви­ро­бни­чо­го про­це­су до по­шу­ку но­вих знань і під­хо­дів, а з ін­шо­го — зна­чний по­пит на які­сне м’ясо та мо­ло­ко все­ля­ють опти­мізм у по­зи­тив­ну ди­на­мі­ку роз­ви­тку тва­рин­ни­цтва, йо­го пер­спе­кти­ви та при­бу­тко­вість. По­зи­тив спо­сте­рі­га­є­ться в то­му, що в тва­рин­ни­цтві роз­ви­ток ге­не­ти­ки, утри­ма­н­ня та роз­ве­де­н­ня пти­ці, сви­ней, м’ясної та мо­ло­чної ВРХ актив­но про­гре­су­ють. Во­дно­час зро­стає про­фе­сій­ний рі­вень фер­ме­рів, які ви­ма­га­ють від роз­ро­бни­ків до­ско­на­лі­ших рі­шень і під­хо­дів до го­спо­да­рю­ва­н­ня, щоб за­без­пе­чи­ти при­бу­тко­вість сво­го бі­зне­су.

SPACE: Пла­не­та Тва­рин­ни­цтва

Про­від­ний са­лон із тва­рин­ни­цтва, який від­був­ся 12–15 ве­ре­сня в Рен­ні (Фран­ція), був по­кли­ка­ний про­де­мон­стру­ва­ти до­ся­гне­н­ня та роз­ви­ток га­лу­зі тва­рин­ни­цтва як у Фран­ції, так і за­га­лом у Єв­ро­пі. Цьо­го ро­ку ви­став­ка SPACE від­зна­чає своє 30-річ­чя та впев­не­но де­мон­струє своє про­від­не мі­сце й роль у роз­ви­тку тва­рин­ни­цької га­лу­зі Фран­ції. Як одна з най­біль­ших єв­ро­пей­ських спе­ці­а­лі­зо­ва­них

ви­ста­вок із тва­рин­ни­цтва у Єв­ро­пі са­лон по­ка­зав по­зи­тив­ну ди­на­мі­ку гло­баль­но­го роз­ви­тку га­лу­зі та став про­фе­сій­ним май­дан­чи­ком для спе­ці­а­лі­стів тва­рин­ни­цтва ба­га­тьох кра­їн сві­ту. Ва­жли­ву роль ви­став­ка ві­ді­грає в про­су­ван­ні тва­рин­ни­цької га­лу­зі ре­гіо­ну Бре­тань, осо­бли­во ге­не­ти­ки тва­рин. За­га­лом 114 653 від­ві­ду­ва­ча (зокре­ма 14 029 з-за кор­до­ну з 128 кра­їн) та 1441 екс­по­нент (499 за­кор­дон­ні ком­па­нії з 41 кра­ї­ни) взя­ли участь у са­ло­ні, який роз­мі­стив­ся на пло­щі 69 200 м², що біль­ше від по­пе­ре­дньо­го ро­ку. Ін­те­рес із бо­ку за­кор­дон­них від­ві­ду­ва­чів до ви­став­ки зна­чно зріс, де­ле­га­ції з 128 кра­їн з усіх кон­ти­нен­тів сві­ту від­ві­да­ли SPACE. Ві­дві­ду­ва­ність ви­став­ки фран­цузь­ки­ми фер­ме­ра­ми тра­ди­цій­но на ви­со­ко­му рів­ні. За сло­ва­ми ор­га­ні­за­то­рів, зна­чно зро­сла ві­дві­ду­ва­ність ви­став­ки про­ти по­пе­ре­дньо­го ро­ку фер­ме­ра­ми з ін­ших кра­їн ЄС, Афри­ки, Близь­ко­го Схо­ду. Анна-ма­рі Ке­ме­нер, ме­не­джер ви­став­ки, по­ві­до­ми­ла: «Цьо­го­рі­чний са­лон про­де­мон­стру­вав, що SPACE по­сту­по­во пе­ре­тво­рю­є­ться на між­на­ро­дну ви­став­ку з тва­рин­ни­цтва. Нас це ду­же ті­шить, це зно­ву сут­тє­вий крок упе­ред. Ми ста­є­мо ви­став­кою, що зда­тна кон­со­лі­ду­ва­ти в со­бі всі аспе­кти тва­рин­ни­цтва: мо­ло­чне та м’ясне, сви­нар­ство, пта­хів­ни­цтво, вів­чар­ство. Са­лон, як зав­жди, від­рі­зня­є­ться де­мон­стра­ці­єю тва­рин на май­дан­чи­ку Open SPACE — це одна з на­ших ві­зи­ті­вок се­ред сві­то­вих ви­ста­вок. Під час са­ло­ну го­сті отри­му­ють уні­каль­ну мо­жли­вість від­ві­да­ти весь спектр рі­зних на­пря­мів у тва­рин­ни­цтві, як то годівля, ве­те­ри­на­рія, ге­не­ти­ка, те­хні­ка й обла­дна­н­ня. Цим ми ви­кли­ка­є­мо ве­ли­кий ін­те­рес із бо­ку іно­зем­них від­ві­ду­ва­чів та екс­по­нен­тів, що за­свід­чує по­сту­по­ве пе­ре­тво­ре­н­ня са­ло­ну на між­на­ро­дний про­фе­сій­ний май­дан­чик із тва­рин­ни­цтва, де па­нує ді­ло­ва та дру­жня атмо­сфе­ра».

Се­ред від­ві­ду­ва­чів бу­ли при­су­тні фа­хів­ці з Укра­ї­ни, які пред­став­ля­ли під­при­єм­ства в га­лу­зі пта­хів­ни­цтва, сви­нар­ства та мо­ло­чної ВРХ. Спе­ці­а­лі­сти-тва­рин­ни­ки ма­ли мо­жли­вість від­ві­да­ти й озна­йо­ми­ти­ся з пе­ре­до­ви­ми рі­ше­н­ня­ми й до­ся­гне­н­ня­ми в на­пря­мах сви­нар­ства, пта­хів­ни­цтва, мо­ло­чної та м’ясної ВРХ. Бу­ли ор­га­ні­зо­ва­ні від­ві­ду­ва­н­ня го­спо­дарств ре­гіо­ну Бре­тань, де без­по­се­ре­дньо за­йма­ю­ться сви­нар­ством, пта­хів­ни­цтвом, кро­лів­ни­цтвом, вів­чар­ством, роз­ве­де­н­ням м’ясної та мо­ло­чної ВРХ, для озна­йом­ле­н­ня з осо­бли­во­стя­ми утри­ма­н­ня та роз­ве­де­н­ня тва­рин. На ви­став­ці бу­ли пред­став­ле­ні стен­ди ком­па­ній, які спе­ці­а­лі­зу­ю­ться на ге­не­ти­ці, гі­гі­є­ні та здо­ров’ї тва­рин, обла­днан­ні для до­ї­н­ня й збе­рі­га­н­ня мо­ло­ка, кор­мах і кор­мо­вих до­бав­ках, по­слу­гах для тва­рин­ни­цтва, за­со­бах осі­ме­ні­н­ня, сіль­сько­го­спо­дар­ській те­хні­ці, тра­кто­рах, те­хні­ці для обро­бі­тку ґрун­ту й зби­ра­н­ня кор­мів, лі­ні­ях роз­да­ва­н­ня кор­мів, тва­рин­ни­цько­му обла­днан­ні, бу­дів­ни­цтві, енер­ге­ти­ці в сіль­сько­му го­спо­дар­стві. Окре­мий па­віль­йон бу­ло при­свя­че­но пта­хів­ни­цтву, де бу­ли пред­став­ле­ні низ­ка як між­на­ро­дних, так і фран­цузь­ких ком­па­ній, що актив­но пра­цю­ють у на­пря­мі ге­не­ти­ки брой­ле­рів, не­су­чок, ін­ди­ків, гу­сей, ка­чок. Бу­ли при­су­тні ком­па­нії, які роз­во­дять фа­за­нів, це­са­рок.

Чим вра­жає ви­став­ка SPACE, так це ор­га­ні­за­ці­єю кон­кур­су Open SPACЕ, на яко­му фран­цу­зи ви­шу­ка­но та з ви­со­кою май­стер­ні­стю про­тя­гом чо­ти­рьох днів де­мон­стру­ють ши­ро­кій ау­ди­то­рії від­ві­ду­ва­чів до­ся­гне­н­ня фран­цузь­кої ге­не­ти­ки м’ясної, мо­ло­чної ВРХ та вів­чар­ства: фер­ме­ри пред­ста­ви­ли 535 тва­рин 13 рі­зних по­рід ВРХ, се­ред яких бу­ли м’ясні — са­лерс, акві­тан­ська сві­тла, га­скон­ська, ша­ро­лезь­ка, лі­му­зин­ська, обрак; мо­ло­чні — си­мен­тал, та­ран­тез, голь­штейн, монт­бе­льярд, абон­данс, нор­манд­ська. Яскра­во про­йшла де­мон­стра­ція по­ро­ди голь­штейн

в окре­мо­му кон­кур­сі си­мен­та­лів та ша­ро­ле, у яко­му взя­ли участь най­кра­щі тва­ри­ни із 9 ре­гіо­нів Фран­ції. Ці­ни ло­тів на ау­кціо­ні тва­рин ВРХ до­ся­га­ли 10 000 єв­ро за ко­ро­ву. Ау­кціон про­да­жу тва­ри­ни пред­ста­вив по­над 30 най­кра­щих ло­тів тва­рин се­ми рі­зних по­рід ВРХ.

Цьо­го­рі­чний са­лон про­де­мон­стру­вав збіль­ше­н­ня ви­став­ко­вої пло­щі під сіль­сько­го­спо­дар­ську те­хні­ку. На ви­став­ці бу­ла пред­став­ле­на на­си­че­на про­гра­ма те­ма­ти­чних се­мі­на­рів і кон­фе­рен­цій. Осо­бли­ва ува­га при­ді­ля­ла­ся те­хно­ло­гі­ям то­чно­го зем­ле­роб­ства та про­грам­но­му за­без­пе­чен­ню, де в окре­мо­му па­віль­йо­ні про­тя­гом усіх ви­став­ко­вих днів спе­ці­а­лі­сти Іт-те­хно­ло­гій де­мон­стру­ва­ли та ді­ли­ли­ся сво­ї­ми ін­те­гро­ва­ни­ми рі­ше­н­ня­ми й до­ся­гне­н­ня­ми в ке­ру­ван­ні фер­мою на пла­тфор­мі R&D.

Окре­мо слід за­зна­чи­ти те­ма­ти­чний май­дан­чик ро­бо­тів-ма­шин ESPACE, які де­мон­стру­ва­ли від­ві­ду­ва­чам про­тя­гом усі­єї ви­став­ки. Фер­ме­ри ма­ли змо­гу озна­йо­ми­ти­ся з ро­бо­том-об­при­ску­ва­чем, який пра­цює на со­ня­чних ба­та­ре­ях, зда­тен ав­то­ном­но обро­би­ти 3 га на одно­му пов­но­му за­ря­ді аку­му­ля­то­ра. Міс­ткість йо­го ба­ка для ро­бо­чо­го роз­чи­ну ста­но­вить 40 л. Ке­ру­ва­н­ня ро­бо­том від­бу­ва­є­ться ди­стан­цій­но, при­стрій осна­ще­но всім на­бо­ром для то­чно­го зем­ле­роб­ства. Про­ду­ктив­ність ро­бо­та-об­при­ску­ва­ча по­ки що не­ви­со­ка, про­те сам він го­во­рить про ту чі­тку тен­ден­цію, що в най­ближ­чо­му май­бу­тньо­му на по­лях з’яв­ля­ться ма­ши­ни, які зда­тні пра­цю­ва­ти без во­дія-опе­ра­то­ра на біль­ших те­ри­то­рі­ях із біль­шим об’ємом ба­ка для хі­мії.

Ці­ка­вість від­ві­ду­ва­чів ви­кли­ка­ли та­кож ро­бот — роз­да­вач кор­му, ро­бот із пе­ре­мі­шу­ва­н­ня під­стил­ки в пта­шни­ку, ро­бот, що де­зін­фі­кує при­мі­ще­н­ня.

Ком­па­нії, які пред­став­ля­ли на ви­став­ці но­ві рі­ше­н­ня та роз­роб­ки, взя­ли участь у юві­лей­но­му 20-му кон­кур­сі ін­но­ва­цій INNOV`SPACE, що має ви­со­ку по­пу­ляр­ність і по­ва­гу як се­ред ком­па­ній-уча­сниць, так і се­ред фер­ме­рів. Цей кон­курс із ко­жним ро­ком стає все більш між­на­ро­дним: 42% пе­ре­мож­ців пред­став­ля­ють ком­па­нії зі США, Шве­ції, Ні­меч­чи­ни, Ізраїлю й ін­ших кра­їн. Усьо­го в кон­кур­сі взя­ли участь 160 під­при­ємств. Гру­па не­за­ле­жних суд­дів, до якої вві­йшли пред­став­ни­ки INRA, Те­хні­чно­го ін­сти­ту­ту, INPI, ANSES й Аграр­ної Па­ла­ти, на­го­ро­ди­ли 47 най­кра­щих ін­но­ва­цій­них про­ду­ктів на­го­ро­дою INNOV`SPACE. Що­рі­чну на­го­ро­ду отри­ма­ють під­при­єм­ства, які впро­ва­джу­ють ін­но­ва­ції в обла­дна­н­ня ферм, го­дів­лю та здо­ров’я тва­рин, еко­ло­гію під­при­ємств й умо­ви пра­ці пра­ців­ни­ків.

Ро­бот для де­зін­фе­кції тва­рин і при­мі­щень

Ро­бот-об­при­ску­вач

Ро­бот для роз­да­чі кор­мів тва­ри­нам

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.