Па­скаль Іє­ро­ні­мюс,

Ди­ре­ктор, за­снов­ник EST EXPANSION

The Ukrainian Farmer - - СВИНОКОМПЛЕКС -

SPACE ду­же ці­ка­ва та про­фе­сій­на ви­став­ка. На мій по­гляд, во­на має за­ці­ка­ви­ти укра­їн­ських дистри­бу­то­рів. Ба­га­то укра­їн­ців від­ві­ду­ють Eurotier, але SPACE має свої пе­ре­ва­ги. Хо­ча во­на й не та­ка ве­ли­ка за сво­ї­ми роз­мі­ра­ми, про­те до­зво­ляє по­спіл­ку­ва­ти­ся зі сво­ї­ми по­ста­чаль­ни­ка­ми в ком­фор­тних умо­вах, зна­йти но­вих пар­тне­рів і про­сто роз­ви­ва­ти люд­ські сто­сун­ки. Це та­кож мо­жли­вість від­ві­да­ти ви­ро­бни­чі по­ту­жно­сті по­ста­чаль­ни­ків, адже в ре­гіо­ні Бре­тань зо­се­ре­дже­ні го­лов­ні ви­ро­бни­ки кор­мо­вих до­ба­вок, гі­гі­є­ни, обла­дна­н­ня, ве­те­ри­нар­них пре­па­ра­тів то­що. Зав­жди чую тіль­ки по­зи­тив­ні від­гу­ки від тих, хто від­ві­дує SPACE.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.