Цін­ність сви­но­ма­ток

Ек­сплу­а­та­цій­на цін­ність та еко­но­мі­чне оці­ню­ва­н­ня ви­ко­ри­ста­н­ня сви­но­ма­ток уні­вер­саль­но­го на­пря­му про­ду­ктив­но­сті

The Ukrainian Farmer - - ТРВОАСРЛИННИЦТВО - ВІ­КТОР ХАЛАК, канд. с.-г. на­ук, за­ві­ду­вач ла­бо­ра­то­рії тва­рин­ни­цтва, ст. на­ук. спів­ро­бі­тник Ін­сти­тут зер­но­вих куль­тур НААН

Про­по­ну­є­мо чи­та­чам жур­на­лу озна­йо­ми­ти­ся з екс­пе­ри­мен­таль­ною ча­сти­ною до­слі­джень про­ду­ктив­но­сті сви­но­ма­ток ве­ли­кої бі­лої по­ро­ди та з роз­ра­хун­ка­ми ви­ко­ри­ста­н­ня тва­рин рі­зно­го рів­ня екс­плу­а­та­цій­ної цін­но­сті на при­кла­ді ТОВ «Дру­жба-ка­зна­че­їв­ка» Дні­про­пе­тров­ської обла­сті.

По­ка­зни­ки від­тво­рю­валь­ної зда­тно­сті сви­но­ма­ток ве­ли­кої бі­лої по­ро­ди оці­ню­ва­ли з ура­ху­ва­н­ням та­ких кіль­кі­сних ознак:

• кіль­кість опо­ро­сів за пе­рі­од пле­мін­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня;

• за­галь­на кіль­кість по­ро­сят;

• кіль­кість жи­вих по­ро­сят;

• се­ре­дній по­ка­зник ба­га­то­плі­дно­сті сви­но­ма­тки за пе­рі­од пле­мін­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня;

• ма­са гні­зда на час від­лу­че­н­ня;

• збе­ре­же­ність по­ро­сят до від­лу­че­н­ня.

Одер­жа­ні да­ні свід­чать, що три­ва­лість жи­т­тя сви­но­ма­ток основ­но­го ста­да до­рів­нює 43,9 ± 1,95 міс. (Сv = 35,34%), три­ва­лість пле­мін­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня — 32,6 ± 1,92 міс. (Сv = 46,89%). За пе­рі­од пле­мін­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня сви­но­ма­ток основ­но­го ста­да отри­ма­но 6,0 ± 0,35 опо­ро­сів (Сv = 47,18%), по­ро­сят ра­зом у роз­ра­хун­ку на одну сви­но­ма­тку — 65,5 ± 4,35 гол (Сv = 52,79%), жи­вих по­ро­сят — 62,2 ± 4,12 го­ло­ви (Сv = 52,53%). Се­ре­дній по­ка­зник ба­га­то­плі­дно­сті тва­рин до­рів­нює 10,3 ± 0,20 по­ро­ся­ти на один опо­рос (Сv = 15,90%), ма­си гні­зда на час від­лу­че­н­ня — 75,5 ± 1,02 кг (Сv = 10,37%), збе­ре­же­но­сті по­ро­сят до від­лу­че­н­ня — 93,9%.

Уста­нов­ле­но, що сви­но­ма­тки ве­ли­кої бі­лої по­ро­ди до­слі­джу­ва­ної по­пу­ля­ції ха­ра­кте­ри­зу­ю­ться до­ста­тньо ви­со­ким рів­нем екс­плу­а­та­цій­ної цін­но­сті (табл.). Їх ди­фе­рен­ці­а­ція за по­ка­зни­ком «одер­жа­но по­ро­сят у роз­ра­хун­ку на одну сви­но­ма­тку, що опо­ро­си­ла­ся» свід­чить, що 58,7% тва­рин на­ле­жать до ви­со­ко­го рів­ня екс­плу­а­та­цій­ної цін­но­сті. Три­ва­лість їхньо­го жи­т­тя ста­но­вить 53,8 ± 1,97 міс. (Сv = 22,28%), три­ва­лість пле­мін­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня — 42,7 ± 1,92 міс. (Сv = 27,40%).

За пе­рі­од пле­мін­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня від сви­но­ма­ток із ви­со­ким рів­нем екс­плу­а­та­цій­ної цін­но­сті отри­ма­но 7,9 ± 0,34 опо­ро­су (Сv = 26,36%), 88,2 ± 4,30 по­ро­сят ра­зом (Сv = 29,67%), зокре­ма 83,9 ± 3,95 жи­вих (Сv = 28,66%), се­ре­дній по­ка­зник ба­га­то­плі­дно­сті ста­но­вив 10,6 ± 0,14 го­ло­ви (Сv = 8,55%), ма­си гні­зда на час від­лу­че­н­ня — 79,9 ± 1,34 кг (Сv = 10,51%). По­ка­зник «збе­ре­же­ність по­ро­сят до від­лу­че­н­ня» ко­ли­вав­ся в ме­жах від 93,8 до 95,6%.

Ана­ліз да­них до­ві­чної про­ду­ктив­но­сті сви­но­ма­ток ви­со­ко­го рів­ня екс­плу­а­та­цій­ної цін­но­сті свід­чить, що кіль­кість тва­рин, від яких отри­ма­но 101 і біль­ше жи­вих по­ро­сят, ста­но­вить 29,72%, 81–100 го­лів — 27,02, 61–80 го­лів — 29,72, 41–60 го­лів — 13,54%.

Про­ду­ктив­ність сви­но­ма­ток про­ти­ле­жної ка­те­го­рії (низь­кий рі­вень екс­плу­а­та­цій­ної зда­тно­сті) ко­ли­ва­ла­ся в ме­жах від 8 до 25 по­ро­сят за пе­рі­од пле­мін­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня.

Роз­ра­хун­ки еко­но­мі­чної ефе­ктив­но­сті ви­ко­ри­ста­н­ня сви­но­ма­ток ве­ли­кої бі­лої по­ро­ди свід­чать про зна­чні пе­ре­ва­ги тва­рин із ви­со­ким рів­нем екс­плу­а­та­цій­ної цін­но­сті.

От­же, сви­но­ма­тки ве­ли­кої бі­лої по­ро­ди по­пу­ля­ції ТОВ «Дру­жба-ка­зна­че­їв­ка» ха­ра­кте­ри­зу­ю­ться ви­со­ким рів­нем про­ду­ктив­но­сті та екс­плу­а­та­цій­ної цін­но­сті. За пе­рі­од пле­мін­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня від сви­но­ма­ток із ви­со­ким рів­нем екс­плу­а­та­цій­ної цін­но­сті отри­ма­но 7,9 опо­ро­су, 88,2 по­ро­ся­ти ра­зом, зокре­ма 83,9 го­ло­ви жи­вих, се­ре­дній по­ка­зник ба­га­то­плі­дно­сті до­рів­нює 10,6 по­ро­ся­ти на один опо­рос, ма­са гні­зда на час від­лу­че­н­ня у ві­ці 28 днів — 79,9, у 60-ден­но­му ві­ці — 217,9 кг. По­ка­зник «збе­ре­же­ність по­ро­сят до від­лу­че­н­ня» ко­ли­вав­ся в ме­жах від 93,8 до 95,6%. Кіль­кість сви­но­ма­ток, від яких отри­ма­но 101 і біль­ше по­ро­сят, ста­но­вить 29,72%. В умо­вах пле­мін­них за­во­дів, пле­мін­них ре­про­ду­кто­рів і про­ми­сло­вих ком­пле­ксів про­по­ну­є­мо про­від­ної гру­пи від­би­ра­ти сви­но­ма­ток, що пе­ре­ві­ря­ю­ться з по­ка­зни­ка­ми про­ду­ктив­но­сті на рів­ні І кла­су та кла­су «елі­та», а та­кож з ура­ху­ва­н­ням рів­ня екс­плу­а­та­цій­ної цін­но­сті сви­но­ма­ток.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.