ММА у сви­но­ма­ток

Да­но ана­ліз ком­пле­ксу за­хво­рю­вань, що ви­ни­кає у сви­но­ма­ток у ре­про­ду­ктив­ний пе­рі­од на фо­ні низь­ко­го рів­ня гі­гі­є­ни й по­га­ної го­дів­лі

The Ukrainian Farmer - - ТСВАИРНИОНКНОИМЦПТЛВЕОКС - МАР­КО ПРИБУЗЬКИЙ, ве­те­ри­нар­ний лі­кар

Син­дром ММА (ме­трит-ма­стит-ага­ла­ктія) — за­хво­рю­ва­н­ня, що ви­ни­кає у сви­но­ма­ток під час і пі­сля опо­ро­су. Ви­ни­кає во­но ча­сті­ше на дру­го­му й тре­тьо­му опо­ро­сах у ра­зі ін­фі­ку­ва­н­ня тва­рин зі зни­же­ною ре­зи­стен­тні­стю ор­га­ні­зму, яка сфор­му­ва­ла­ся на фо­ні не­пов­но­цін­ної го­дів­лі та по­ру­ше­н­ня са­ні­тар­но-гі­гі­є­ні­чних норм утри­ма­н­ня. Ін­фі­ку­ва­н­ня най­ча­сті­ше від­бу­ва­є­ться че­рез ста­те­ві ор­га­ни, ге­ма­то­ген­ним (з то­ком кро­ві) та га­ла­кто­ген­ним шля­хом. Та­кож до син­дро­му ММА або окре­мих йо­го сим­пто­мів при­зво­дить за­трим­ка по­слі­ду, важ­кий опо­рос, збіль­ше­н­ня три­ва­ло­сті су­по­ро­сно­сті та пер­вин­на слаб­кість по­ло­гів у сви­но­ма­тки, яка про­яв­ля­є­ться у ви­гля­ді про­дов­же­н­ня ро­до­во­го акту, збіль­ше­н­ня кіль­ко­сті мер­тво­на­ро­дже­них по­ро­сят.

У пе­рі­од пі­сля опо­ро­су в ор­га­ні­змі сви­но­ма­ток ство­рю­ю­ться спри­я­тли­ві умо­ви не ли­ше для роз­мно­же­н­ня мі­кро­бів, що по­тра­пи­ли ра­ні­ше, а й для на­бу­т­тя ни­ми но­вих біо­ло­гі­чних вла­сти­во­стей та біль­шої па­то­ген­но­сті, оскіль­ки кров, ам­ні­о­ти­чна рі­ди­на та за­ли­шки по­слі­ду є для них до­брим по­жив­ним се­ре­до­ви­щем. За низь­кої ре­зи­стен­тно­сті ор­га­ні­зму сви­но­ма­тки під час опо­ро­су та ви­со­кої па­то­ген­но­сті мі­кро­бів, що по­тра­пи­ли у ро­до­ві шля­хи і ма­тку, ін­фе­кція про­ни­кає в гли­би­ну тка­нин і ор­га­нів, зокре­ма й у мо­ло­чну за­ло­зу. Це при­зво­дить до роз­ви­тку ін­то­кси­ка­ції ор­га­ні­зму, по­гір­ше­н­ня за­галь­но­го йо­го ста­ну, а іно­ді — й до за­ги­бе­лі тва­рин.

По­яві пер­ших клі­ні­чних ознак за­хво­рю­ва­н­ня пе­ре­дує під­ви­ще­н­ня тем­пе­ра­ту­ри ті­ла сви­но­ма­ток. Цін­ний ді­а­гно­сти­чний по­ка­зник — ви­мі­рю­ва­н­ня ре­кталь­ної тем­пе­ра­ту­ри ті­ла в день опо­ро­су. Під­ви­ще­н­ня тем­пе­ра­ту­ри по­над +39 °С слід роз­ці­ню­ва­ти як ран­ній ді­а­гно­сти­чний по­ка­зник син­дро­му, що вже роз­ви­ва­є­ться. Сви­но­ма­тки на­ма­га­ю­ться ляг­ти, за­галь­ний стан ор­га­ні­зму при­гні­че­ний, зни­жу­є­ться апе­тит. З вуль­ви ви­ді­ля­є­ться сли­зи­сто-гній­ний ексу­дат, ча­сто з чер­во­ну­ва­тим або бу­рим від­тін­ком, не­при­єм­но­го за­па­ху. По­чав­шись із за­па­ле­н­ня міо­ме­трію ма­тки, па­то­ло­гі­чний про­цес по­ши­рю­є­ться в па­ке­ти мо­ло­чної за­ло­зи, спри­чи­ня­ю­чи за­па­ле­н­ня в по­ло­ви­ні або біль­шо­сті з них уна­слі­док травм, пе­ре­охо­ло­дже­н­ня й ін­ших не­спри­я­тли­вих чин­ни­ків. За­хво­рю­ва­н­ня при­зво­дить спо­ча­тку до зни­же­н­ня, а по­тім до пов­ної втра­ти мо­ло­ка, що ви­кли­кає від­ста­ва­н­ня в ро­сті й роз­ви­тку, а ча­сто й за­ги­бель під­си­сних по­ро­сят. Крім то­го, без своє­ча­сно­го лі­ку­ва­н­ня про­цес на­бу­ває хро­ні­чно­го пе­ре­бі­гу, й сви­но­ма­тки на три­ва­лий час ви­бу­ва­ють із те­хно­ло­гі­чно­го ци­клу від­тво­ре­н­ня че­рез не­зда­тність до за­плі­дне­н­ня.

Ма­стит — за­па­ле­н­ня мо­ло­чної за­ло­зи, су­про­во­джу­є­ться по­чер­во­ні­н­ням, на­бря­ком, бо­лі­сною чу­тли­ві­стю, під­ви­ще­н­ням тем­пе­ра­ту­ри па­ке­тів (се­гмен­тів) мо­ло­чної за­ло­зи і, як на­слі­док, зни­же­н­ням мо­ло­чної про­ду­ктив­но­сті. Ура­жа­ю­ться як окре­мі па­ке­ти, так і вся мо­ло­чна за­ло­за. Сви­но­ма­тки ле­жать на жи­во­ті, не да­ють по­ро­ся­там сса­ти, нер­во­во ре­а­гу­ють на все, що від­бу­ва­є­ться нав­ко­ло, ча­сто під­хо­плю­ю­ться, ко­ли по­ро­ся­та на­ма­га­ю­ться ді­ста­ти­ся со­сків. Тем­пе­ра­ту­ра ті­ла під­ви­щу­є­ться до +42 °С, че­рез що від­бу­ва­є­ться силь­не на­ван­та­же­н­ня на сер­це­во-су­дин­ну си­сте­му (ускла­дне­не ди­ха­н­ня, си­ню­шність на ву­хах і мо­ло­чній за­ло­зі). Ма­стит сви­но­ма­ток

спри­чи­ня­ють пе­ре­ва­жно ба­кте­рії гру­пи ки­шко­вої па­ли­чки, у де­яких ви­пад­ках стре­пто­ко­ки та ста­фі­ло­ко­ки. Ба­кте­рії вжив­лю­ю­ться у тка­ни­ни мо­ло­чної за­ло­зи че­рез со­ско­вий ка­нал або че­рез по­шко­дже­н­ня на шкі­рі со­сків. Най­ча­сті­ше в ра­зі ато­нії ки­шків­ни­ка або за­по­рів не­за­дов­го до опо­ро­су ба­кте­рії гру­пи ки­шко­вої па­ли­чки з ки­шків­ни­ка ге­ма­то­ген­ним шля­хом пе­ре­но­ся­ться в за­ло­зи­сту тка­ни­ну ви­ме­ні. Якщо не про­во­ди­ти швид­ко­го та ці­ле­спря­мо­ва­но­го лі­ку­ва­н­ня ма­сти­ту, то про­тя­гом ко­ро­тко­го ча­су роз­ви­ва­є­ться ага­ла­ктія.

Ме­трит — за­па­ле­н­ня ма­тки мо­жна ді­а­гно­сту­ва­ти пі­сля опо­ро­су за на­яв­ні­стю й ін­тен­сив­ні­стю ви­ді­лень із зов­ні­шніх ста­те­вих ор­га­нів, які мо­жна по­ба­чи­ти як на ті­лі тва­ри­ни, так і на під­ло­зі при­мі­ще­н­ня. Ме­три­ти ви­ни­ка­ють уна­слі­док ко­ло­ні­за­ції ма­тки під час і пі­сля опо­ро­су. Ба­кте­рії, з одно­го бо­ку, мо­жуть за­се­ля­ти­ся з нав­ко­ли­шньо­го се­ре­до­ви­ща або із се­чо­ви­ві­дних шля­хів че­рез ши­ро­ко від­кри­тий ро­до­вий ка­нал; з ін­шо­го — за­па­ле­н­ня мо­же роз­ви­ва­ти­ся пі­сля ма­ну­аль­ної ро­до­до­по­мо­ги (не­до­три­ма­н­ня пра­вил гі­гі­є­ни аку­ше­ром, не­сте­риль­ні ру­ка­ви­чки, ін­стру­мент), у ра­зі кон­та­мі­на­ції че­рез за­ли­шки пла­цен­ти, че­рез мер­тво­на­ро­дже­них по­ро­сят або за­трим­ки по­слі­ду.

За ма­ну­аль­ної ро­до­до­по­мо­ги сви­но­ма­тці (так зва­но­го ру­чно­го опо­ро­су) аку­ше­ру не­об­хі­дно до­три­му­ва­ти­ся пра­вил асе­пти­ки й ан­ти­се­пти­ки (ви­ко­ри­ста­н­ня ге­лю, ан­ти­се­пти­чна оброб­ка рук, очи­ще­н­ня вуль­ви, одно­ра­зо­ві ру­ка­ви­чки).

У сви­но­ма­ток, хво­рих на пі­сля­ро­до­вий ме­трит, спо­сте­рі­га­ю­ться та­кі сим­пто­ми: • осла­бле­н­ня зов­ні­шніх ре­а­кцій по­ве­дін­ки, при­гні­че­н­ня, мля­вість, швид­ка втом­лю­ва­ність; • під­ви­ще­на (іно­ді по­над +40 ºс) тем­пе­ра­ту­ра ті­ла;

• зни­же­н­ня спо­жи­ва­н­ня кор­му та во­ди. Якщо не про­во­ди­ти своє­ча­сно­го лі­ку­ва­н­ня го­стро­го за­па­ле­н­ня ма­тки, роз­ви­ва­ю­ться хро­ні­чні па­то­ло­гі­чні змі­ни в ста­те­вих ор­га­нах сви­но­ма­тки, які мо­жуть ста­ти при­чи­ною по­ру­шень ре­про­ду­ктив­ної фун­кції.

Ага­ла­ктія — від­су­тність мо­ло­ка, не­рід­ко ви­ни­кає пі­сля то­го, як тва­ри­на пе­ре­хво­рі­ла на ма­стит. На від­мі­ну від ма­сти­ту, за ага­ла­ктії мо­ло­чна за­ло­за в'яла і по­ро­жня. Про від­су­тність мо­ло­ка мо­жна здо­га­да­ти­ся за по­ве­дін­кою по­ро­сят-си­су­нів: во­ни не­спо­кій­ні, кри­чать, бі­га­ють по за­го­ну в по­шу­ках кор­му. Че­рез по­ру­ше­н­ня ро­бо­ти мо­ло­чної за­ло­зи не ли­ше не ви­ді­ля­є­ться до­ста­тня кіль­кість мо­ло­ка, а й утво­рю­є­ться за­над­то ма­ло мо­ло­зи­ва, вна­слі­док чо­го стра­ждає ко­ло­страль­ний іму­ні­тет по­ро­сят. По­ро­ся­та-си­су­ни по­чи­на­ють об­смо­кту­ва­ти пре­дме­ти, що нав­ко­ло них, а це в біль­шо­сті ви­пад­ків є при­чи­ною ді­а­реї. Якщо ага­ла­ктію не лі­ку­ва­ти, в по­ро­сят роз­ви­не­ться гі­по­глі­ке­мія, ко­ли во­ни ле­жать гру­па­ми, трем­тять і швид­ко втра­ча­ють ва­гу (це до­сить по­мі­тно по за­па­ди­нах зду­хвин­них ямок). Це яви­ще мо­же при­зве­сти до за­ги­бе­лі біль­шо­сті або усьо­го гні­зда.

При­чи­на­ми ага­ла­ктії мо­жуть бу­ти спад­ко­ва схиль­ність, гор­мо­наль­ні роз­ла­ди сви­но­ма­тки, гі­по­ди­на­мія, ре­зуль­тат дії рі­зно­ма­ні­тних стрес-чин­ни­ків (рі­зно­ма­ні­тні змі­ни в при­мі­щен­ні, пе­ре­ком­пле­кта­ція обла­дна­н­ня, го­дів­ниць, ро­та­ція ма­ток у при­мі­щен­ні, змі­на кор­му, ва­кци­на­ція то­що), ре­зуль­тат се­ле­кції на ви­со­ку про-

ду­ктив­ність й енер­гію ро­сту, що збіль­шує се­кре­цію гор­мо­нів ро­сту, які галь­му­ють ви­ді­ле­н­ня АКТГ (адре­но­кор­ти­ко­тро­пно­го гор­мо­на) та мо­ло­ко­утво­ре­н­ня.

Про­фі­ла­кти­ка син­дро­му ММА має бу­ти спря­мо­ва­на на нор­ма­лі­за­цію обмі­ну ре­чо­вин і під­ви­ще­н­ня за­галь­ної не­спе­ци­фі­чної ре­зи­стен­тно­сті ор­га­ні­зму сви­ней, а та­кож на за­по­бі­га­н­ня роз­ви­тку па­то­ген­ної мі­кро­фло­ри у ста­те­вих шля­хах і в мо­ло­чній за­ло­зі. Для цьо­го слід су­во­ро до­три­му­ва­тись норм утри­ма­н­ня, екс­плу­а­та­ції та го­дів­лі тва­рин.

Ра­ціо­ни сви­но­ма­ток ма­ють бу­ти зба­лан­со­ва­ни­ми за по­жив­ни­ми ре­чо­ви­на­ми й мі­сти­ти до­ста­тню кіль­кість каль­цію, фо­сфо­ру, ві­та­мі­нів А, D, Е, С та В12. У при­мі­щен­ні для су­по­ро­сних сви­но­ма­ток має бу­ти опти­маль­ний мі­кро­клі­мат і до­три­ма­ні гі­гі­є­ні­чні умо­ви їх утри­ма­н­ня. Те­хно­ло­гам із го­дів­лі й опе­ра­то­рам ре­ко­мен­ду­є­ться:

• не пе­ре­го­до­ву­ва­ти сви­но­ма­ток у пе­рі­од су­по­ро­сно­сті та в пер­ші дні пі­сля опо­ро­су; до­бре зба­лан­со­ва­ний ра­ціон має мі­сти­ти 15% про­те­ї­ну. За кіль­ка діб до опо­ро­су та про­тя­гом 2–3 діб пі­сля ньо­го до­бо­ву кіль­кість кор­му змен­шу­ють і до­да­ють до ньо­го по­сла­блю­валь­ні де­фе­ка­ції (про­но­сні) пре­па­ра­ти, ко­ли пе­ре­во­дять ма­ток у се­кції для опо­ро­су;

• ор­га­ні­зу­ва­ти сви­но­ма­ткам до­ста­тній мо­ціон;

• у пе­рі­од су­по­ро­сно­сті, опо­ро­су та ла­кта­ції обе­рі­га­ти ма­ток від стре­сів, для ре­мон­ту ста­да від­би­ра­ти най­спо­кій­ні­ших осо­бин;

• своє­ча­сно й ре­тель­но про­во­ди­ти са­на­цію при­мі­щень для опо­ро­су, стан­ків, ін­вен­та­рю, до­три­му­ва­ти­ся си­сте­ми «все по­ро­жньо — все зайня­то», вла­што­ву­ва­ти сви­но­ма­ткам душ пе­ред пе­ре­во­дом у ро­диль­не від­ді­ле­н­ня;

• аку­шер­ську до­по­мо­гу на­да­ва­ти тва­ри­нам ли­ше з до­три­ма­н­ням умов гі­гі­є­ни, не­гай­но при­би­ра­ти зі стан­ка по­слід, фе­ка­лії та мер­тві пло­ди;

• у ра­зі слаб­ких пе­ре­ймів і по­туг своє­ча­сно за­сто­со­ву­ва­ти за­со­би, що по­си­лю­ють ско­ро­че­н­ня ма­тки або про­во­ди­ти ке­са­рів роз­тин;

• ре­гу­ляр­но спо­сте­рі­га­ти за апе­ти­том сви­но­ма­ток і за по­ве­дін­кою та за­галь­ним ста­ном по­ро­сят;

• у пер­ших три до­би пі­сля опо­ро­су що­ден­но дві­чі на до­бу ви­мі­рю­ва­ти тем­пе­ра­ту­ру ті­ла сви­но­ма­ток, про­тя­гом пер­шої до­би пі­сля опо­ро­су про­во­ди­ти огляд вуль­ви та мо­ло­чної за­ло­зи, та­кож звер­та­ти ува­гу на мі­сце­ву тем­пе­ра­ту­ру, кон­си­стен­цію тка­нин за­ло­зи, се­кре­цію. Для за­по­бі­га­н­ня трав­ма­ти­зму со­сків слід пі­ді­бра­ти опти­маль­не по­кри­т­тя для під­ло­ги в ро­диль­но­му від­ді­лен­ні;

• своє­ча­сно ви­яв­ля­ти та ви­бра­ко­ву­ва­ти хро­ні­чно хво­рих тва­рин, які мо­жуть три­ва­лий час ви­ді­ля­ти збу­дни­ків ін­фе­кцій, осо­бли­во із се­чею;

• до­ста­тньою мі­рою за­без­пе­чу­ва­ти чи­стою во­дою. У ма­ток має бу­ти віль­ний до­ступ до во­ди. При­ток во­ди в на­пу­вал­ки має бу­ти не мен­шим як 2–4 л/хв. Не­до­ста­тня кіль­кість во­ди при­зво­дить до по­ру­ше­н­ня ро­бо­ти ни­рок, за­па­ле­н­ня се­чо­во­го мі­ху­ра че­рез за­над­то кон­цен­тро­ва­ну й за­ра­же­ну ба­кте­рі­я­ми се­чу, яка має низь­ку ви­мив­ну зда­тність. Для зни­же­н­ня кон­цен­тра­ції па­то­ге­нів у се­чі збіль­шу­ють її ки­сло­тність. Для цьо­го ра­ціон то­чно ба­лан­су­ють за спів­від­но­ше­н­ням каль­цію та фо­сфо­ру, змен­шу­ють кіль­кість мі­не­раль­них до­ба­вок, за­сто­со­ву­ють ор­га­ні­чні під­ки­слю­ва­чі.

За вста­нов­ле­н­ня ді­а­гно­зу ММА від­ра­зу по­чи­на­ють ан­ти­біо­ти­ко­те­ра­пію, аби уни­кну­ти не­га­тив­но­го впли­ву за­хво­рю­ва­н­ня не ли­ше на сви­но­ма­тку, а й на по­ро­сят. Ча­сто за­сто­со­ву­ють ан­ти­біо­ти­ки без по­пе­ре­дньо­го ви­зна­че­н­ня чу­тли­во­сті з ме­тою ско­ро­че­н­ня пе­рі­о­ду, ко­ли по­ро­ся­та не­до­о­три­му­ють мо­ло­ка від сви­но­ма­тки. Са­ме то­му у ра­зі ММА ре­ко­мен­ду­ють до за­сто­су­ва­н­ня ан­ти­біо­ти­ки ши­ро­ко­го спе­ктра дії па­рен­те­раль­но: амо­кси­ци­лін, ті­ло­зин, суль­фо­на­мі­ди, це­фа­ло­спо­ри­ни.

Ще один ан­ти­біо­тик, ко­трий до­ся­гає ефе­ктив­ної кон­цен­тра­ції у мо­ло­чній за­ло­зі та ви­ді­ля­є­ться з мо­ло­ком у кон­цен­тра­ції, що пе­ре­ви­щує мі­ні­маль­ну ін­гі­бу­валь­ну, є ен­ро­фло­кса­цин.

Аби змен­ши­ти за­па­ле­н­ня, за­сто­со­ву­ють не сте­ро­ї­дні про­ти­за­паль­ні пре­па­ра­ти, на­при­клад, ме­ло­кси­кам у до­зі 0,4 мг/кг жи­вої ва­ги сви­но­ма­тки одно­кра­тно. Пе­ре­ва­гою та­ко­го лі­ку­ва­н­ня є кра­щий рі­вень оду­жу­ва­н­ня та змен­ше­н­ня втра­ти ва­ги по­ро­ся­та­ми.

Ефект від за­сто­су­ва­н­ня про­ста­глан­ди­ну F2α (PGF2Α) є спір­ним. У де­яких ви­пад­ках вда­ва­ло­ся зни­зи­ти ри­зик пі­сля­ро­до­вих за­хво­рю­вань, але в ба­га­тьох ви­пад­ках жо­дно­го ефе­кту не бу­ло отри­ма­но. Оскіль­ки про­ста­глан­дин спри­яє ско­ро­чен­ню ма­тки пі­сля ро­дів, то йо­го за­сто­су­ва­н­ня у ви­пад­ках ме­три­ту не­ба­жа­не.

У не­на­дій­них що­до ММА го­спо­дар­ствах здо­ро­вим сви­но­ма­ткам че­рез 6–18 год пі­сля опо­ро­су в по­ро­жни­ну ма­тки вво­дять ан­ти­мі­кро­бні пре­па­ра­ти, а під­шкір­но або вну­трі­шньом’язо­во — гор­мо­наль­ні пре­па­ра­ти, що сти­му­лю­ють ско­ро­че­н­ня ма­тки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.