Хво­ро­ба Глес­се­ра

Одним з основ­них дже­рел еко­но­мі­чних втрат у сви­нар­стві є Haemophilus parasuis (Hps), що спри­чи­няє хво­ро­бу Глес­се­ра у сви­ней

The Ukrainian Farmer - - СВИНОКОМПЛЕКС - Аль­му­де­на Сен­чес-ма­та­мо­рос й Аль­ба Мар­тос, Ори­оль Буа Ра­мон Ри­кель­ме, HIPRA Фран­си­ско Хо­се Пал­ла­рес, ка­фе­дра по­рів­няль­ної та па­то­ло­гі­чної ана­то­мії ве­те­ри­нар­но­го фа­куль­те­ту Уні­вер­си­те­ту Мур­сії Спі­вав­то­ри: Сер­гій Бру­гу­е­ра, Де­від Лло­парт, те­хні­чний від­діл л

Лі­ку­ва­н­ня ан­ти­біо­ти­ка­ми ні з пра­кти­чно­го бо­ку, ні з еко­но­мі­чно­го — не ефе­ктив­не. Во­дно­час про­фі­ла­кти­ка шля­хом ва­кци­на­ції — це ді­є­ва стра­те­гія кон­тро­лю клі­ні­чних ознак хво­ро­би, а та­кож ко­ло­ні­за­ції та по­ши­ре­н­ня ба­кте­рії Haemophilus parasuis. Остан­нім ча­сом рі­зні про­то­ко­ли ва­кци­на­ції про­ти Hps бу­ли об’єкта­ми ви­вче­н­ня й обго­во­ре­н­ня. Ме­та та­ких до­слі­джень — оці­ни­ти вплив на еко­но­мі­чні по­ка­зни­ки в го­спо­дар­ствах, де утри­му­ю­ться по­ро­ся­та на від­лу­чен­ні, що хво­рі на хво­ро­бу Глес­се­ра, та сви­но­ма­ток або по­ро­сят, яких ва­кци­ну­ва­ли HIPRASUIS®GLÄSSER.

Haemophilus parasuis — агент, що спри­чи­няє хво­ро­бу Глес­се­ра, як і ві­рус РРСС, вва­жа­є­ться най­по­ши­ре­ні­шим збу­дни­ком, що при­зво­дить до зна­чних втрат се­ред мо­ло­дня­ку.

Hps ко­ло­ні­зує верх­ні ди­халь­ні шля­хи по­ро­сят від­ра­зу ж пі­сля на­ро­дже­н­ня, але про­яв­ляє па­то­ген­ність за пев­них умов. Йо­го мо­жна ви­яви­ти в ди­халь­них шля­хах і здо­ро­вих сви­ней, однак ці шта­ми ча­сто аві­ру­лен­тні або ві­ру­лен­тні, але кон­тро­лю­ю­ться імун­ною си­сте­мою.

За­хво­рю­ва­н­ня мо­же спо­сте­рі­га­ти­ся як у під­си­сних, так і в по­ро­сят на від­лу­чен­ні, за умо­ви зни­же­н­ня ко­ло­страль­но­го іму­ні­те­ту. Hps та­кож мо­же бу­ти вто­рин­ним збу­дни­ком за ін­ших за­хво­рю­вань, осо­бли­во за ен­зоо­ти­чної пнев­мо­нії (Mycoplasma hyopneumoniae) та ре­про­ду­ктив­но-ре­спі­ра­тор­но­го син­дро­му сви­ней (РРСС). Для за­по­бі­га­н­ня хво­ро­би Глес­се­ра по­ро­сят або сви­но­ма­ток мо­жна ва­кци­ну­ва­ти ін­акти­во­ва­ною ва­кци­ною. Ва­кци­на­ція сви­но­ма­ток спри­яє збіль­шен­ню кіль­ко­сті ан­ти­тіл у мо­ло­зи­ві. В по­ро­сят з’яв­ля­є­ться ко­ло­страль­ний іму­ні­тет, який мо­же збе­рі­га­ти­ся до 8–12 ти­жнів, а не 4–6.

У хо­ді до­слі­джень про­тя­гом го­стро­го пе­ре­бі­гу хво­ро­би спо­сте­рі­га­ли смер­тність у ме­жах 8%. А про­тя­гом хро­ні­чно­го пе­ре­бі­гу хво­ро­би в під­си­сний пе­рі­од, на до­ро­щу­ван­ні або пе­рі­од від­го­дів­лі — по­тен­цій­не зни­же­н­ня се­ре­дньо­до­бо­во­го при­ро­сту не мен­ше ніж на 50 г. Клі­ні­чні сим­пто­ми ха­ра­кте­ри­зу­ва­ли­ся фі­бри­но­зним плев­ри­том, ар­три­том, фі­бри­но­зним пе­ри­кар­ди­том.

На­слід­ки хво­ро­би Глес­се­ра в си­нер­гії з РРСС

H. parasuis ви­сту­пає як важ­ко кон­тро­льо­ва­ний па­то­ген у ра­зі РРСС і є при­чи­ною сер­йо­зних еко­но­мі­чних зби­тків у ре­зуль­та­ті хво­ро­би. За на­яв­но­сті за­галь­ної ін­фе­кції з ві­ру­сом РРСС за за­хво­рю­ва­н­ня ча­сто збіль­шу­ю­ться па­то­ген­ність і по­ши­ре­ність. У та­ких ви­пад­ках одно­ча­сна ва­кци­на­ція про­ти Hps сви­но­ма­ток і по­ро­сят зни­жує клі­ні­чні йо­го озна­ки у по­ро­сят. Ма­те­рин­ські ан­ти­ті­ла (МАТ) про­ти Hps мо­жуть за­хи­сти­ти по­ро­сят від клі­ні­чно­го за­хво­рю­ва­н­ня Hps, але не мо­жуть за­по­біг­ти ко­ло­ні­за­ції Hps у них. Та­ким чи­ном, по­ро­ся­та по­тре­бу­ють актив­ної іму­ні­за­ції шля­хом ва­кци­на­ції, щоб зго­дом не під­да­ва­ти­ся спа­ла­хам хво­ро­би Глес­се­ра. По­пе­ре­дні до­слі­дже­н­ня по­ка­за­ли, що успіх ран­ньої ва­кци­на­ції про­ти Hps у по­ро­сят не за­ле­жить від ва­кци­на­ції сви­но­ма­тки.

Чи по­трі­бна ва­кци­на­ція?

Ва­кци­на­ція сви­но­ма­ток спря­мо­ва­на на два аспе­кти:

• пер­ший — змен­ше­н­ня ко­ло­ні­за­ції ми­гда­ли­ків сви­но­ма­ток ци­ми па­то­ге­ном, а та­кож зни­же­н­ня мо­жли­во­сті пе­ре­да­чі ба­кте­рії від сви­но­ма­тки по­ро­сят за пря­мо­го кон­та­кту на ла­кта­ції;

• дру­гий — ма­кси­мі­за­ція кіль­ко­сті ко­ло­страль­них ан­ти­тіл, що за­хи­ща­ють по­ро­сят про­ти клі­ні­чних сим­пто­мів хво­ро­би Глес­се­ра про­тя­гом три­ва­ло­го пе­рі­о­ду (до 12 ти­жнів жи­т­тя), що за­три­мує їх ін­фі­ку­ва­н­ня Haemophilus parasuis.

Ко­ло­страль­ні ан­ти­ті­ла не за­ва­жа­ють актив­но­сті ва­кци­ни в по­ро­сят ран­ньо­го ві­ку (ін­акти­ва­ція вве­де­ної ва­кци­ни ма­те­рин­ськи­ми ан­ти­ті­ла­ми не від­бу­ва­є­ться). Во­дно­час у ра­зі пі­зньо­го роз­ви­тку ге­мо­фі­льо­зу ва­жли­во ва­кци­ну­ва­ти са­мих по­ро­сят че­рез те, що три­ва­ло­сті ко­ло­страль­но­го за­хи­сту не до­ста­тньо для за­по­бі­га­н­ня ви­ни­кне­н­ня хво­ро­би на від­го­дів­лі.

До­слі­дже­н­ня

На сьо­го­дні ви­ро­бни­ки сви­ней по­вин­ні за­хи­ща­ти сво­їх по­ро­сят і сви­но­ма­ток від пев­ної кіль­ко­сті па­то­ге­нів. Ва­кци­на­цію про­во­дять в пев­ні пе­рі­о­ди жи­т­тя сви­ней. Ниж-

че на­ве­де­но кіль­ка до­слі­джень ефе­ктив­но­сті ва­кци­но­про­фі­ла­кти­ки хво­ро­би Глес­се­ра (Haemophilus parasuis), зокре­ма за одно­ча­сної ва­кци­на­ції псев­до­ска­зу (хво­ро­ба Ау­є­скі), бо одно­ча­сне вве­де­н­ня ва­кцин або ком­бі­на­ція двох ва­кцин мо­жуть по­тен­цій­но по­лі­пши­ти здо­ров’я сви­ней і їхню про­ду­ктив­ність.

До­слід 1. Ста­біль­ність жи­вої ва­кци­ни про­ти ВХА (ві­рус хво­ро­би Ау­є­скі) зі шта­мом Bartha K61 (AUSKIPRA®GN) при змі­шу­ван­ні з ін­акти­во­ва­ною ва­кци­ною про­ти Haemophilus parasuis (HIPRASUIS® GLÄSSER)

Ме­тою цьо­го до­слі­дже­н­ня бу­ло ви­вче­н­ня то­го, чи мо­же осла­бле­ний ва­кцин­ний штам Bartha K61 ві­ру­су хво­ро­би Ау­є­скі з від­да­ле­ним ge-ан­ти­ге­ном (AUSKIPRA®GN) збе­рег­ти­ся жи­вим у ра­зі від­нов­ле­н­ня за до­по­мо­гою ін­акти­во­ва­ної ва­кци­ни Haemophilus parasuis (HIPRASUIS®GLÄSSER) у при­ро­дних умо­вах за за­зна­че­но­го ком­бі­ну­ва­н­ня (табл. 1).

За змі­шу­ва­н­ня двох ва­кцин за­сто­со­ву­ва­ли 50-до­зний лі­о­фі­лі­зат ва­кци­ни AUSKIPRA®GN і фла­кон з 50 до­за­ми ін­акти­во­ва­ної ва­кци­ни про­ти Haemophilus parasuis (HIPRASUIS®GLÄSSER). Як кон­троль ва­кци­ну AUSKIPRA®GN роз­чи­ня­ли в 100 мл стан­дар­тно­го роз­чин­ни­ка.

Ва­кцин­ний ві­рус Bartha K61 (AUSKIPRA® GN) був жит­тє­зда­тним з екві­ва­лен­тним зна­че­н­ням ти­тру або ви­щим за 105TCID (мі­ні­маль­но по­трі­бна ефе­ктив­на кон­цен­тра­ція як ре­ко­мен­да­ція ви­ро­бни­ка про­ду­кту) че­рез 6 год пі­сля від­нов­ле­н­ня ін­акти­во­ва­ною ва­кци­ною про­ти Haemophilus parasuis (HIPRASUIS®GLÄSSER). Та­кі са­мі ре­зуль­та­ти бу­ли отри­ма­ні за змі­шу­ва­н­ня зі стан­дар­тним ре­ко­мен­до­ва­ним во­дним роз­чин­ни­ком.

До­слід 2. Ста­біль­ність жи­во­го ате­ну­йо­ва­но­го шта­му VP046-BIS з ва­кци­ни про­ти РРСС UNISTRAIN®PRRS, за змі­шу­ва­н­ня з ін­акти­во­ва­ною ва­кци­ною про­ти Haemophilus parasuis (HIPRASUIS®GLÄSSER)

Ме­та до­слі­дже­н­ня — ви­вче­н­ня жит­тє­зда­тно­сті ате­ну­йо­ва­но­го ві­ру­су VP046-BIS ва­кци­ни про­ти РРСС (UNISTRAIN®PRRS) за роз­ве­де­н­ня ін­акти­во­ва­ною ва­кци­ною про­ти Haemophilus parasuis (HIPRASUIS®GLÄSSER) у при­ро­дних умо­вах у ра­зі ком­бі­ну­ва­н­ня ва­кцин (табл.2).

Лі­о­фі­лі­зат 50 доз ва­кци­ни UNISTRAIN® PRRS (ате­ну­йо­ва­ні ві­рус РРСС штам VP046BIS) змі­шу­ва­ли з ін­акти­ва­том 50 доз ва­кци­ни про­ти Haemophilus parasuis (HIPRASUIS® GLÄSSER). Як кон­троль для роз­ве­де­н­ня UNISTRAIN®PRRS ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли стан­дар­тний роз­чин­ник у фла­ко­нах 100 мл.

Че­рез 0, 2, 4 і 6 год пі­сля від­нов­ле­н­ня про­во­ди­ли ви­мі­рю­ва­н­ня ти­тру ва­кцин­но­го ві­ру­су VP046-BIS.

Ва­кцин­ний ві­рус VP046-BIS (UNISTRAIN® PRRS) був жит­тє­зда­тним з екві­ва­лен­тним зна­че­н­ням ти­тру або ви­щим за 104TCID (мі­ні­маль­но не­об­хі­дна ефе­ктив­на кон­цен­тра­ція як ре­ко­мен­да­ція ви­ро­бни­ка про­ду­кту) че­рез 6 год пі­сля від­нов­ле­н­ня ін­акти­во­ва­ною ва­кци­ною про­ти Haemophilus parasuis (HIPRASUIS®GLÄSSER). Ті са­мі ре­зуль­та­ти бу­ло отри­ма­но за змі­шу­ва­н­ня зі стан­дар­тним ре­ко­мен­до­ва­ним роз­чин­ни­ком.

Це до­слі­дже­н­ня in vitro так са­мо бу­ло під­твер­дже­но in vivo за ви­мі­рю­ва­н­ня імун­ної від­по­віді до всіх ан­ти­ге­нів, ко­ли жи­ва Ррсс-ва­кци­на бу­ла від­нов­ле­на за до­по­мо­гою ін­акти­во­ва­ної по­лі­ва­лен­тної ва­кци­ни, що вво­ди­ли по­ро­ся­там.

До­слід 3. Ефе­ктив­ність за­сто­су­ва­н­ня HIPRASUIS®GLÄSSER для ва­кци­на­ції сви­но­ма­ток для за­по­бі­га­н­ня хво­ро­би Глес­се­ра у їхньо­го по­том­ства

До­слі­дже­н­ня про­во­ди­ли на ко­мер­цій­ній фер­мі з по­го­лів’ям 2300 сви­но­ма­ток, роз­та­шо­ва­ній у шта­ті Ха­лі­ско (Ме­кси­ка). По­ро­сят від­лу­ча­ли на 21-й день (се­ре­дня ва­га 6,5 кг), по­тім їх пе­ре­мі­ща­ли в гру­пу до­ро­щу­ва­н­ня — до 10 ти­жнів (се­ре­дня ва­га 29 кг), і на­ре­шті, їх від­прав­ля­ли в гру­пи від­го­дів­лі — до 24 ти­жнів (се­ре­дня ва­га 114,41 кг). Про­тя­гом кіль­кох мі­ся­ців се­ред по­ро­сят-від­лу­чни­ків спо­сте­рі­га­ли ви­со­ку смер­тність. Роз­тин по­ка­зав фі­бри­но­зний по­лі­се­ро­зит, ар­трит і пнев­мо­нію. Ді­а­гноз — хво­ро­ба Глес­се­ра бу­ло під­твер­дже­но до­слі­дже­н­ня­ми ви­ді­лень із ди­халь­них шля­хів й ін­ших ор­га­нів.

Аби змен­ши­ти втра­ти, до яких при­зве­ла хво­ро­ба Глес­се­ра, за­сто­со­ву­ва­ли ва­кци­ну HIPRASUIS®GLÄSSER, що мі­стить се­ро­ти­пи 1 і 6, оскіль­ки ві­до­мо, що ці се­ро­ти­пи за­без­пе­чу­ють пе­ре­хре­сний за­хист від се­ро­ти­пів 4 і 5. Сви­но­ма­ток бу­ло ва­кци­но­ва­но до за­плі­дне­н­ня, а та­кож ва­кци­но­ва­но й ре­ва­кци­но­ва­но на 6-му й 3-му ти­жні до опо­ро­су.

По­ка­зни­ки про­ду­ктив­но­сті кон­тро­лю­ва­ли про­тя­гом 6 мі­ся­ців пі­сля по­ча­тку ва­кци­на­ції HIPRASUIS®GLÄSSER і по­рів­ню­ва­ли з по­пе­ре­дні­ми да­ни­ми фер­ми. Пі­сля ва­кци­на­ції з HIPRASUIS®GLÄSSER отри­ма­ні да­ні по­ка­за­ли чі­тке по­лі­пше­н­ня про­ду­ктив­них па­ра­ме­трів на всіх ета­пах ви­ро­щу­ва­н­ня по­ро­сят. Крім то­го, зни­кли клі­ні­чні озна­ки, пов’яза­ні з хво­ро­бою Глес­се­ра. Це по­льо­ве ви­про­бу­ва­н­ня ще раз про­де­мон­стру­ва­ло той факт, що ан­ти­ті­ла про­ти Hps, отри­ма­ні від ма­ток, мо­жуть за­хи­сти­ти по­ро­сят від клі­ні­чно­го про­я­ву хво­ро­би Глес­се­ра.

До­слід 4. Ефе­ктив­ність одно­кра­тної ва­кци­на­ції про­ти Haemophilus parasuis у по­ро­сят

На фер­мі, роз­та­шо­ва­ній у про­він­ції Хе­нань (Ки­тай), утри­му­ва­ло­ся 2000 сви­но­ма­ток. За шість мі­ся­ців до до­слі­дже­н­ня на фер­мі за­фі­ксо­ва­но спа­лах ві­ру­су РРСС. У гру­пі до­ро­щу­ва­н­ня в ура­же­них по­ро­сят бу­ло ді­а­гно­сто­ва­но Hрs на під­ста­ві ар­три­ту зі спо­ра­ди­чним плев­ри­том і фі­бри­но­зним пе­ри­кар­ди­том. HIPRASUIS®GLÄSSER бу­ла обра­на че­рез її ефе­ктив­ність. Одна гру­па зі 156 по­ро­сят отри­му­ва­ла по 2 мл HIPRASUIS®-GLÄSSER у ві­ці 14 днів в бло­ці опо­ро­су. Як кон­троль бу­ла ін­ша гру­па зі 161 по­ро­ся­ти то­го са­мо­го ві­ку. Па­ра­ме­три по­ро­сят ре­є­стру­ва­ли­ся на до­ро­щу­ван­ні у ві­ці від 28-го по 73-й день. Ста­ти­сти­чний ана­ліз про­во­ди­ли з ви­ко­ри­ста­н­ням t-те­сту.

У за­сто­су­ван­ні HIPRASUIS®GLÄSSER жо­дних по­бі­чних ефе­ктів не спо­сте­рі­га­ло­ся. У табл. 3 на­ве­де­но па­ра­ме­три про­ду­ктив­но­сті, отри­ма­ні про­тя­гом 45 днів. Від­со­ток за­хво­рю­ва­но­сті у ва­кци­но­ва­ній гру­пі був зна­чно зни­же­ний про­ти кон­троль­ної гру­пи. Спо­сте­рі­га­ло­ся зни­же­н­ня смер­тно­сті в по­ро­сят пі­сля ва­кци­на­ції, як по­рів­ня­ти з кон­троль­ною гру­пою. Крім то­го, се­ре­дній ден­ний при­ріст ма­си у ва­кци­но­ва­ній гру­пі був на 34 г ви­щим, ніж у кон­троль­ній.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.