Ефе­ктив­ний корм

Ан­ти­ба­кте­рі­аль­ні сти­му­ля­то­ри ро­сту є від­но­сно де­ше­ви­ми і лег­ко за­сто­со­ву­ва­ни­ми пре­па­ра­та­ми, то­му ви­ро­бни­ки про­ду­кції при­ді­ля­ють їм усе біль­ше ува­ги

The Ukrainian Farmer - - ТСВАИРНИОНКНОИМЦПТЛВЕОКС - ІШТВАН КСУТОРАС, фа­хі­вець з фі­то­ген­них пре­па­ра­тів «Бі­о­мін» (Ав­стрія) Спі­вав­тор: Ві­та­лій Ло­хов, ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «БІ­О­МІН Укра­ї­на»

По­шук без­пе­чних аль­тер­на­тив­них пре­па­ра­тів для по­лі­пше­н­ня про­ду­ктив­но­сті й здо­ров’я тва­рин, за­без­пе­че­н­ня при­бу­тко­во­сті під­при­єм­ства та зни­же­н­ня впли­ву на нав­ко­ли­шнє се­ре­до­ви­ще на­кла­да­ють до­да­тко­ві зо­бов’яза­н­ня на ви­ро­бни­ків сви­нар­ської про­ду­кції. Ця тен­ден­ція бе­ре свій по­ча­ток у 2006 ро­ці, ко­ли бу­ла вве­де­на за­бо­ро­на на ан­ти­ба­кте­рі­аль­ні сти­му­ля­то­ри ро­сту (АСР) у кра­ї­нах Єв­ро­со­ю­зу. Зна­чні зу­си­л­ля зі зни­же­н­ня за­сто­су­ва­н­ня ан­ти­біо­ти­ків у тва­рин­ни­цтві бу­ли зро­бле­ні в ба­га­тьох кра­ї­нах сві­ту. В Ін­до­не­зії за­бо­ро­ну на за­сто­су­ва­н­ня кіль­кох пре­па­ра­тів гру­пи АСР бу­ло вве­де­но у 2015 ро­ці. У США бу­ла впро­ва­дже­на «Ди­ре­кти­ва про ви­ко­ри­ста­н­ня ве­те­ри­нар­них пре­па­ра­тів в кор­мах (VFD)», а в Ка­на­ді за­бо­ро­на на ви­ко­ри­ста­н­ня АСР по­ча­ла ді­я­ти тіль­ки 2017 ро­ку. На ща­стя, вже до­сту­пні ін­но­ва­цій­ні про­ду­кти, за­сто­су­ва­н­ня яких до­по­мо­же впо­ра­ти­ся із ци­ми про­бле­ма­ми.

Здо­ро­вий ки­шків­ник — най­кра­щий сти­му­ля­тор ро­сту

Під­трим­ка ста­біль­но­го та стій­ко­го вну­трі­шньо­го се­ре­до­ви­ща ки­шків­ни­ка тва­ри­ни є осно­вою ефе­ктив­но­го ви­ро­щу­ва­н­ня. Ін­те­рес до фі­то­ген­них кор­мо­вих до­ба­вок (ФКД, або ро­слин­ні пре­па­ра­ти) зна­чно зріс зав­дя­ки їхній вла­сти­во­сті по­лі­пшу­ва­ти по­ка­зни­ки ро­сту й роз­ви­тку сви­ней під­три­ма­н­ням здо­ров’я ки­шків­ни­ка. До про­ду­ктів на осно­ві ФКД на­ле­жать: тра­ви, спе­ції, ле­ткі й не­ле­ткі ро­слин­ні екс­тра­кти та їхні актив­ні ком­по­нен­ти. Де­я­кі най­ві­до­мі­ші бі­о­актив­ні мо­ле­ку­ли ФКД мі­стять ане­тол, кар­ва­крол, аль­де­гід, ев­ге­нол, ти­мол й ін­ші, до то­го ж біль­шість цих спо­лук ма­ють вла­сти­во­сті фе­но­лів.

ФКД по­лі­пшу­ють сма­ко­ву при­ва­бли­вість кор­му, по­си­лю­ють ви­ді­ле­н­ня сли­ни й трав­них фер­мен­тів, зав­дя­ки чо­му ре­а­лі­зу­є­ться основ­на пе­ре­ва­га ФКД — під­ви­ще­на за­сво­ю­ва­ність по­жив­них ре­чо­вин, що спри­яє по­лі­пшен­ню конверсії кор­му та під­три­ман­ню за­галь­ної при­бу­тко­во­сті під­при­єм­ства. Вве­де­н­ня ФКД в ра­ціо­ни за­без­пе­чує кон­троль па­то­ге­нів і спри­я­тли­во впли­ває на мі­кро­біо­ту ки­шків­ни­ка.

Мо­ду­ля­ція ки­шко­вої мі­кро­біо­ти

ФКД впли­ва­ють на склад мі­кро­біо­ти ки­шків­ни­ка під­ви­ще­н­ням за­сво­ю­ва­но­сті по­жив­них ре­чо­вин. За низь­кої їх за­сво­ю­ва­но­сті в шлун­ку та ки­шків­ни­ку на­ко­пи­чу­ю­ться не­пе­ре­трав­ле­ні за­ли­шки кор­му, що при­зво­дить до роз­ви­тку не­ба­жа­них мі­кро­ор­га­ні­змів, які фер­мен­ту­ють ці ре­чо­ви­ни. Утво­ре­н­ня та­ких то­кси­чних ме­та­бо­лі­тів, як біо­ген­ні амі­ни й амі­ак, спри­яє роз­ще­плен­ню по­жив­них ре­чо­вин. Цей про­цес роз­па­ду мо­же при­зве­сти до по­ру­ше­н­ня ба­лан­су в шлун­ко­во-ки­шко­во­му тра­кті, що при­зво­дить до за­па­ле­н­ня та ді­а­реї.

Ефе­ктив­не ви­ко­ри­ста­н­ня по­жив­них ре­чо­вин шля­хом по­си­ле­н­ня ви­ро­бле­н­ня трав­них фер­мен­тів мо­же бу­ти до­да­тко­вим чин­ни­ком, що по­зи­тив­но впли­ває на мор­фо­ло­гію тка­нин тон­ко­го ки­шків­ни­ка (збіль­ше­н­ня ви­со­ти вор­си­нок, під­ви­ще­н­ня вмі­сту ке­ли­хо­по­ді­бних клі­тин то­що). Та­кий вплив мо­же спри­я­ти подаль­шо­му по­лі­пшен­ню пе­ре­трав­но­сті по­жив­них ре­чо­вин і ра­зом із тим під­ви­щен­ню еко­но­мі­чних ре­зуль­та­тів. ФКД без­по­се­ре­дньо ді­ють на мі­кро­біо­ту ки­шків­ни­ка зав­дя­ки без­по­се­ре­дній ан­ти­мі­кро­бній дії на па­то­ге­ни.

До­слі­дже­н­ня

Для оці­ню­ва­н­ня дії фі­то­ген­ної кор­мо­вої до­бав­ки на ріст і роз­ви­ток по­ро­сят на ко­мер­цій­них фер­мах у пе­рі­од від­лу­че­н­ня бу­ло по­слі­дов­но про­ве­де­но два до­слі­ди. У гру­пах не­га­тив­но­го кон­тро­лю по­ро­ся­та отри­му­ва­ли стан­дар­тний ра­ціон без до­да­ва­н­ня ан­ти­ба­кте­рі­аль­но­го або на­ту­раль­но­го сти­му­ля­то­ра ро­сту. В ра­ціон по­ро­сят до­слі­дних груп уво­ди­ли пре­па­рат у до­зу­ван­ні 500 г на тон­ну го­то­во­го кор­му. Час про­ве­де­н­ня ко­жно­го до­слі­ду ста­но­вив 46 діб. У всіх гру­пах ре­є­стру­ва­ли та­кі по­ка­зни­ки ви­ро­бни­цтва, як жи­ва ва­га, спо­жи­ва­н­ня кор­му, до­бо­вий при­ріст, ко­е­фі­ці­єнт конверсії кор­му та смер­тність тва­рин. Згі­дно з ре­зуль­та­та­ми до­слі­джень, уве­де­н­ня в ра­ціон по­ро­сят ФКД під­ви­щу­ва­ло до­бо­вий при­ріст і по­лі­пшу­ва­ло кон­вер­сію кор­му.

У гру­пах тва­рин, які отри­му­ва­ли до­бав­ку в пер­шо­му до­слі­ді, ско­ри­го­ва­ний ККК (ко­е­фі­ці­єнт конверсії кор­му) ся­гав 1,40 кг/кг, у дру­го­му — 1,36 кг/кг, то­ді як у кон­троль­них гру­пах він ста­но­вив 1,49 і 1,43 кг/кг від­по­від­но (рис. 1).

Для кра­що­го по­рів­ня­н­ня, по­ка­зни­ки зро­ста­н­ня по­ро­сят усіх груп бу­ли ско­ри­го­ва­ні на 23 кг кін­це­вої жи­вої ва­ги. Тож при­ріст у гру­пах, які отри­му­ва­ли фі­то­ген­ну до­бав­ку, ста­но­вив 380 і 409 г, а в кон­троль­них гру­пах цей по­ка­зник до­рів­ню­вав 365 і 380 г на до­бу від­по­від­но (рис. 2).

Основ­ною умо­вою кра­щої ефе­ктив­но­сті ви­ко­ри­ста­н­ня кор­му є на­ле­жне пе­ре­трав­ле­н­ня по­жив­них ре­чо­вин і їхня аб­сорб­ція. В обох до­слі­дах про­де­мон­стро­ва­на ефе­ктив­ність до­бав­ки й під­твер­дже­на ва­жли­вість ви­вче­н­ня до­да­ва­н­ня ФКД у ра­ціо­ни по­ро­сят, осо­бли­во для під­ви­ще­н­ня при­ро­стів, а та­кож для кра­щої конверсії кор­му.

Фі­то­ген­ні кор­мо­ві до­бав­ки мо­жуть ста­ти ре­аль­ною аль­тер­на­ти­вою тра­ди­цій­ним ан­ти­ба­кте­рі­аль­ним пре­па­ра­там. Крім то­го, во­ни є без­пе­чни­ми кор­мо­ви­ми за­со­ба­ми, що мо­жуть ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ся для під­трим­ки ці­лі­сно­сті ки­шків­ни­ка та для по­лі­пше­н­ня ро­сту й роз­ви­тку тва­рин у кри­ти­чні пе­рі­о­ди ви­ро­щу­ва­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.