Не­хай ре­кор­ди по­че­ка­ють

Сер­гій Фе­о­фі­лов: «Фер­ме­ри зав­жди ухва­лю­ють пра­виль­ні рі­ше­н­ня, але за­пі­зню­ю­ться з ни­ми на рік»

The Ukrainian Farmer - - ЗМІСТ - ЯРО­СЛАВ ЛЕВИЦЬКИЙ

за­галь­ну си­ту­а­цію. Адже аграр­на га­лузь сьо­го­дні стає менш тру­до­ви­тра­тною, на­то­мість більш ка­пі­та­ло­єм­ною. Щоб до­ся­га­ти успі­ху, по­трі­бно за­лу­ча­ти пе­ре­до­ві аграр­ні те­хно­ло­гії, а во­ни, як і будь-які ін­ші те­хно­ло­гії, ду­же не­де­ше­ві.

При­бу­тко­вість па­дає, зокре­ма, че­рез па­ді­н­ня сві­то­вих цін на зер­но. Про­те не на всі куль­ту­ри ці­ни зни­жу­ю­ться одна­ко­во. За ва­ши­ми оцін­ка­ми, яка з них цьо­го се­зо­ну ста­не най­більш рен­та­бель­ною для укра­їн­ських ви­ро­бни­ків?

Сер­гій Фе­о­фі­лов: То­рік най­при­бу­тко­ві­шою куль­ту­рою був рі­пак, ви­пе­ре­див­ши по­пе­ре­дньо­го лі­де­ра — со­ня­шник, ри­нок яко­го по­мі­тно впав. А се­ред зер­но­вих до­брий ре­зуль­тат по­ка­зав ячмінь, який бу­кваль­но «ви­стре­лив» на сві­то­во­му рин­ку й, от­же, ці­ни зросли і на вну­трі­шньо­му. Зві­сно, що та­кий роз­клад по­зна­чи­ться на ви­ро­бни­цтві сіль­гос­пкуль­тур ни­ні­шньо­го ро­ку, хо­ча по рі­па­ку й сої си­ту­а­ція ду­же скла­дна й по­ки що не­ви­зна­че­на…

На до­брі ці­ни ви­ро­бник мо­же роз­ра­хо­ву­ва­ти то­ді, якщо бу­де ве­ли­кий по­пит або не­до­ста­тня про­по­зи­ція то­го чи ін­шо­го зер­на. Так, ми­ну­ло­го се­зо­ну ве­ли­кий по­пит із бо­ку Ін­дії пі­дійняв ці­ни на го­рох, на цій хви­лі йо­го ви­ро­бни­цтво збіль­ши­ло­ся май­же до 1 млн тонн, але те­пер по­тре­ба ім­пор­те­рів у зер­но­бо­бо­вій істо­тно змен­ши­ла­ся, і ці­ни впа­ли. Чи не ста­не­ться щось по­ді­бне і цьо­го ра­зу?

Сер­гій Фе­о­фі­лов: У цьо­му й по­ля­гає про­бле­ма. Ми у сво­є­му ко­ле­кти­ві вже скла­ли при­каз­ку: «Фер­ме­ри зав­жди ухва­лю­ють пра­виль­ні рі­ше­н­ня, але за­пі­зню­ю­ться з ни­ми на рік». Так от, на­ше зав­да­н­ня по­ля­гає в то­му, щоб да­ти агра­рі­ям мо­жли­вість ско­ро­ти­ти час на ухва­ле­н­ня пра­виль­но­го рі­ше­н­ня хо­ча б до пів­ро­ку, а кра­ще — до двох-трьох мі­ся­ців, щоб во­ни мо­гли опе­ра­тив­но ре­гу­лю­ва­ти ви­ро­бни­цтво.

Єли­за­ве­та Малишко

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.