По­бо­ро­ти­ся за ози­ми­ну Пів­дня

За­про­по­но­ва­но низ­ку за­хо­дів, які в умо­вах по­то­чно­го се­зо­ну до­по­мо­жуть одер­жа­ти ма­кси­маль­ний уро­жай ози­мих зер­но­вих в умо­вах Пів­дня Укра­ї­ни

The Ukrainian Farmer - - ЗМІСТ - СЕР­ГІЙ ЗАЄЦЬ, канд. с.-г. на­ук, за­ві­ду­вач від­ді­лу агро­те­хно­ло­гій Ін­сти­тут зро­шу­ва­но­го зем­ле­роб­ства НААН Спі­вав­то­ри: Ана­то­лій Ко­ва­лен­ко, Оле­ксій Ко­ва­лен­ко, кан­ди­да­ти с.-г. на­ук

Жорс­тка ґрун­то­ва по­су­ха, що при­па­ла на пе­рі­од сів­би ози­ми­ни ми­ну­лої осе­ні, у зо­ні Пів­дня при­зве­ла до зна­чної за­трим­ки на­ста­н­ня основ­них фаз роз­ви­тку в ози­мих ро­слин — на один-три ти­жні від се­ре­дніх ба­га­то­рі­чних стро­ків. Во­дно­час зав­дя­ки під­ви­ще­но­му тем­пе­ра­тур­но­му ре­жи­му в ли­сто­па­ді, гру­дні й пер­шій де­ка­ді сі­чня, ро­сто­ві про­це­си в ози­мих куль­тур три­ва­ли до 12 сі­чня, що май­же на пів­то­ра мі­ся­ця дов­ше зви­чай­них стро­ків. Це по­зи­тив­но по­зна­чи­ло­ся на ста­ні ози­мих куль­тур, на­віть за сів­би 20 жов­тня ро­сли­ни всти­гли роз­ку­щи­ти­ся.

Мо­ро­зи, які спо­сте­рі­га­ли в тре­тій де­ка­ді сі­чня (до –18 °С), не­га­тив­но­го впли­ву на стан ози­мих не ма­ли, бо по­сі­ви бу­ли вкри­ті ша­ром сні­гу від 4 до 15 см. Тем­пе­ра­ту­ра на гли­би­ні ву­зла ку­щі­н­ня зни­жу­ва­ла­ся до –2…–4 °С, що да­ле­ко не є кри­ти­чною тем­пе­ра­ту­рою для ози­мих куль­тур.

За­га­лом пе­ре­зи­мів­ля ози­мих куль­тур про­ті­кає за­до­віль­но, але цьо­го ро­ку спо­сте­рі­га­є­ться рі­зно­ві­ко­вий стан по­сі­вів. По­сі­ви пше­ни­ці ози­мої по па­рах і на зро­шен­ні ран­ніх й опти­маль­них стро­ків сів­би пе­ре­бу­ва­ють у фа­зі ку­щі­н­ня. У та­ких по­сі­вах ро­сли­ни утво­ри­ли від 3 до 7 па­го­нів, а на по­сі­вах, де сів­бу про­во­ди­ли у пер­шій по­ло­ви­ні жов­тня — від 3-го лис­тка до пов­но­го ку­щі­н­ня (1–3 па­го­ни). На по­лях, де схо­ди з’яви­ли­ся ли­ше пі­сля опа­дів у ли­сто­па­ді, ро­сли­ни ма­ють 2–3 лис­тки, а де­які з них роз­по­ча­ли ку­щі­н­ня. На по­сі­вах, де опа­ди про­йшли у гру­дні, сфор­мо­ва­но 1–2 лис­тки. На тих пло­щах, де схо­ди не з’яви­ли­ся, ймо­вір­но, зна­до­би­ться пе­ре­сі­ва­н­ня. На окре­мих по­сі­вах во­се­ни від­мі­ча­ло­ся по­шко­дже­н­ня ір­жею.

Брак во­ло­ги в ґрун­ті

На подаль­ший ріст і роз­ви­ток ози­мих куль­тур мо­жуть не­га­тив­но впли­ну­ти не­до­ста­тні, а мі­сця­ми й низь­кі за­па­си про­ду­ктив­ної во­ло­ги під ни­ми. Нев­ро­жаї пше­ни­ці ози­мої на Пів­дні Укра­ї­ни ви­ни­ка­ють то­ді, ко­ли ве­сною за­па­си во­ло­ги в ме­тро­во­му ша­рі ґрун­ту бу­ли низь­ки­ми — 100 мм і мен­ше. За­до­віль­ні вро­жаї мо­жна зі­бра­ти за 130–140 мм, а ви­со­кі — за 150 мм і біль­ше. Цьо­го­річ пе­ред при­пи­не­н­ням ве­ге­та­ції ози­мих куль­тур, зокре­ма, на біль­шій те­ри­то­рії Хер­сон­щи­ни за­па­си про­ду­ктив­ної во­ло­ги під пше­ни­цею ози­мою в ме­тро­во­му ша­рі ґрун­ту бу­ли на низь­ко­му та не­до­ста­тньо­му рів­ні, ли­ше на пів­ден­но­му схо­ді та мі­сця­ми на за­хо­ді бу­ли за­до­віль­ни­ми.

За зи­мо­вий пе­рі­од ви­па­ла мен­ша за се­ре­дні ба­га­то­рі­чні зна­че­н­ня кіль­кість опа­дів, то­му во­ло­го­за­па­си у ґрун­ті не зна­чно по­пов­ни­ли­ся. Во­ло­га в основ­но­му зо­се­ре­дже­на у верх­ньо­му пів­ме­тро­во­му ша­рі ґрун­ту. Пі­сля не­па­ро­вих по­пе­ре­дни­ків за­па­си про­ду­ктив­ної во­ло­ги на 17–23% ниж­чі.

От­же, від­су­тність опа­дів у лю­то­му та пер­шій по­ло­ви­ні бе­ре­зня мо­же при­зве­сти до ускла­дне­н­ня умов ве­сня­ної ве­ге­та­ції ози­мих куль­тур.

До­ціль­ність пе­ре­сі­ва­н­ня

На під­ста­ві мо­ні­то­рин­гу ста­ну ози­мих куль­тур слід окре­сли­ти за­хо­ди до­гля­ду за ни­ми. Сла­бо роз­ви­не­ні по­сі­ви пше­ни­ці ози­мої, які не роз­ку­щи­лись і на­ве­сні пе­ре­бу­ва­ють у фа­зі 2–3 ли­сто­чків і на­лі­чу­ють 180–200 ро­слин на 1 м², пе­ре­сі­ва­ти не слід. Зде­біль­шо­го та­кі по­сі­ви мо­жуть сфор­му­ва­ти до­ста­тню над­зем­ну ма­су й гу­сто­ту та за­без­пе­чи­ти за­до­віль­ний уро­жай зер­на за умов чі­тко­го ви­ко­на­н­ня те­хно­ло­гі­чних опе­ра­цій до­гля­ду за ни­ми.

На­сін­ни­цькі по­сі­ви на­віть з ниж­чою гу­сто­тою (150 ро­слин на 1 м²) не вар­то під­сі­ва­ти чи пе­ре­сі­ва­ти, слід за­ли­ша­ти в та­ко­му ста­ні.

У ра­зі за­ги­бе­лі ози­мих куль­тур пе­ре­сі­ва­ти їх до­ціль­но, на­сам­пе­ред, ячме­нем ярим та го­ро­хом, але ли­ше на тих по­лях, де в ран­ні стро­ки мо­жна про­ве­сти обро­бі­ток ґрун­ту і за­па­си про­ду­ктив­ної во­ло­ги на час їх сів­би бу­дуть не мен­ше 80 мм. На ре­шті площ озимі куль­ту­ри слід пе­ре­сі­ва­ти сор­го і про­сом: ці куль­ту­ри є більш по­су­хо­стій­ки­ми і мо­жуть кра­ще ви­ко­ри­ста­ти мо­жли­ві опа­ди ве­сня­но-лі­тньо­го пе­рі­о­ду.

Піджив­ле­н­ня азо­том

Дру­гим про­блем­ним пи­та­н­ням для го­спо­дарств Пів­дня Укра­ї­ни є ду­же обме­же­ний вміст азо­ту в ґрун­ті на біль­шо­сті по­сі­вів, що мо­же ста­ти при­чи­ною одер­жа­н­ня низь­ко­го вро­жаю зер­на не­за­до­віль­ної яко­сті. Низь­кі за­па­си азо­ту пов’яза­ні з тим, що в дру­гій

Сер­гій Заєць

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.