В очі­ку­ван­ні по­кра­щень

Розв’яза­н­ня про­блем зер­но­во­го рин­ку від­кла­да­є­ться дер­жа­вою ро­ка­ми. Че­рез це стра­жда­ють як під­при­єм­ства ло­гі­сти­чно­го лан­цюж­ка, так і сіль­го­спви­ро­бни­ки

The Ukrainian Farmer - - ЗМІСТ - МАРК БЄЛЯВЦЕВ

Уро­бо­ті еле­ва­то­рів є пи­та­н­ня, які на­віть най­до­свід­че­ні­ші спе­ці­а­лі­сти зер­но­вої га­лу­зі мо­жуть хі­ба що обго­во­ри­ти, то­му що ви­рі­шу­ва­ти їх тре­ба у вла­дних ща­блях — на рів­ні дер­жа­ви. З по­ча­тку 2018 ро­ку в Укра­ї­ні пе­ред­ба­ча­ло­ся вве­сти в дію но­ві дер­жав­ні стан­дар­ти на зер­но з ме­тою їх на­бли­же­н­ня до між­на­ро­дних, зокре­ма, до стан­дар­тів, чин­них у ЄС. Це ма­ло спри­я­ти екс­пор­ту укра­їн­сько­го збіж­жя й во­дно­час спро­сти­ти де­які екс­порт­ні про­це­ду­ри. Зокре­ма, на еле­ва­то­рах зер­но й до­сі збе­рі­га­ють роз­по­ді­ле­ним за кла­са­ми від­по­від­но до ДСТУ, то­ді як ім­пор­те­ри кон­тра­кту­ють йо­го згі­дно зі сво­ї­ми ви­мо­га­ми що­до по­ка­зни­ків яко­сті, у зв’яз­ку з чим ви­ни­кає по­тре­ба в змі­шу­ван­ні рі­зних кла­сів. Щоб до­три­му­ва­ти­ся вста­нов­ле­но­го по­ряд­ку збе­рі­га­н­ня й за­до­воль­ня­ти по­тре­би кон­тр­аген­тів, екс­пор­те­ри ще до­не­дав­на зму­ше­ні бу­ли зво­зи­ти в порт зер­но рі­зних кла­сів, а су­мі­ші ви­го­тов­ля­ти без­по­се­ре­дньо під час за­ван­та­же­н­ня на су­дно.

Бу­ло б ціл­ком ло­гі­чно, як­би екс­порт­ні пар­тії зер­на мо­жна бу­ло го­ту­ва­ти без­по­се­ре­дньо на еле­ва­то­рах і вже го­то­ви­ми до­став­ля­ти в порт. По­за­то­рік в Укра­ї­ні став­ся «ве­ли­кий про­рив» у ча­сти­ні де­ре­гу­ля­ції аграр­но­го, й зокре­ма, зер­но­во­го рин­ку, бу­ло ска­со­ва­но ку­пу не­по­трі­бних до­зво­лів й сер­ти­фі­ка­тів. Однак лі­бе­ра­лі­за­ції по­ряд­ку фор­му­ва­н­ня екс­порт­них пар­тій так і не від­бу­ло­ся. Час­тко­во пи­та­н­ня чи­нов­ни­ки змо­гли ви­рі­ши­ти ли­ше то­рік, до­зво­лив­ши мі­ксу­ва­ти зер­но під зов­ні­шньо­тор­го­вель­ні кон­тра­кти на пор­то­вих еле­ва­то­рах. Вну­трі­шні, лі­ній­ні — «за бор­том» цьо­го до­зво­лу. Оскіль­ки змі­шу­ва­н­ня зер­на, як і будь-яка опе­ра­ція, ко­штує гро­шей, вну­трі­шні еле­ва­то­ри по­збу­ли­ся до­да­тко­во­го за­ро­бі­тку, який во­ни мо­гли б ма­ти від фор­му­ва­н­ня екс­порт­них пар­тій.

Вій­на ін­стру­кцій

Утім, біль­шість спи­сів нав­ко­ло ці­єї те­ми бу­ло пе­ре­ла­ма­но ще то­рік. Пев­ні спо­ді­ва­н­ня бу­ли на по­ча­ток 2018 ро­ку й зга­да­ні но­ві держ­стан­дар­ти на зер­но, але не ста­ло­ся. За­те по­біль­ша­ло не­по­ро­зу­мінь у зв’яз­ку зі ска­су­ва­н­ням Ін­стру­кції №661 «Про ве­де­н­ня облі­ку й оформ­ле­н­ня опе­ра­цій із зер­ном і про­ду­кта­ми йо­го пе­ре­роб­ки на хлі­бо­при­ймаль­них та зер­но­пе­ре­ро­бних під­при­єм­ствах». За сло­ва­ми за­ві­ду­ва­чки ла­бо­ра­то­рії еле­ва­то­ра «Пав­ло­гра­дзер­но­про­дукт» Оль­ги Ма­тю­хо­вої, ця ін­стру­кція вста­нов­лю­ва­ла єди­ний по­ря­док облі­ку та єди­ні пра­ви­ла для всіх еле­ва­то­рів і пе­ре­ро­бни­ків. На­то­мість пі­сля її ска­су­ва­н­ня ко­жна ком­па­нія й ко­жне під­при­єм­ство роз­ро­би­ли вла­сні нор­ма­ти­ви, за яки­ми вста­нов­лю­ють які­сні по­ка­зни­ки си­ро­ви­ни, нор­ми втрат зер­на, по­ря­док йо­го спи­са­н­ня то­що. Це при­зво­дить до то­го, що, на­при­клад, еле­ва­тор ви­зна­чає вміст біл­ка в пше­ни­ці за сво­єю ме­то­ди­кою, а бо­ро­шно­мель­ний ком­бі­нат — за сво­єю, че­рез це отри­ма­ні да­ні в них ча­сто не збі­га­ю­ться, ви­ни­ка­ють кон­флі­кти й не­по­ро­зу­мі­н­ня.

«Ми по­вин­ні до­мов­ля­ти­ся, сі­да­ти за стіл пе­ре­го­во­рів й ухва­лю­ва­ти єди­ний до­ку­мент, який ре­гу­лю­ва­ти­ме ці пи­та­н­ня, який пра­цю­ва­ти­ме, і всі ним ке­ру­ва­ти­му­ться. То­му що сьо­го­дні порт спи­ра­є­ться на свою ін­стру­кцію, ком­па­нії — на свою, еле­ва­то­ри — на свою. Бу­ває, ча­сом, що ми не при­хо­ди­мо до єди­ної дум­ки», — за­зна­чи­ла О. Ма­тю­хо­ва на кон­фе­рен­ції «AGROBUILD. Збе­рі­га­н­ня та логістика зер­на».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.