Ячмін­ний ви­бух — 2018

Ско­ро­че­н­ня гло­баль­но­го ви­ро­бни­цтва ячме­ню у 2017/18 при­зве­ло до де­фі­ци­ту ці­єї зер­но­вої на сві­то­во­му рин­ку й різ­ко­го зро­ста­н­ня цін на неї

The Ukrainian Farmer - - ЗМІСТ - ЯРО­СЛАВ ЛЕВИЦЬКИЙ

Не пам’ятаю від ко­го, але кіль­ка ро­ків то­му по­чув, що укра­їн­ців по сві­ту слід шу­ка­ти там, де ви­ро­щу­ють ячмінь. І справ­ді, в най­біль­ших кра­ї­нах-ви­ро­бни­ках ячме­ню — Ро­сії, Ав­стра­лії, Ка­на­ді, США, Ар­ген­ти­ні — про­жи­ва­ють най­біль­ші укра­їн­ські ді­а­спо­ри. Са­ма Укра­ї­на ста­біль­но вхо­дить у п’ятір­ку кра­їн із най­біль­шим ва­ло­вим збо­ром ячме­ню й по­сі­дає 3–4 мі­сце се­ред про­від­них екс­пор­те­рів зер­но­вої. Утім, остан­нім ча­сом ячмінь у нас по­сту­по­во, але вір­но на­слі­дує до­лю ін­шої зна­ко­вої для укра­їн­ців куль­ту­ри — жи­та. По­сів­ні пло­щі під ячме­нем так са­мо ско­ро­чу­ю­ться че­рез те, що ви­ро­щу­ва­ти йо­го стає менш ви­гі­дним — вну­трі­шнє спо­жи­ва­н­ня зер­но­вої по­во­лі па­дає, а на зов­ні­шньо­му рин­ку по­пит на неї хоч і є, але ці­ни цьо­го по­пи­ту ле­две ви­прав­до­ву­ють ви­тра­ти на ви­ро­бни­цтво. До­сить ска­за­ти, що про­ти ін­ших про­від­них зер­но­вих куль­тур — пше­ни­ці й ку­ку­ру­дзи — сві­то­ві ці­ни на ячмінь за остан­ні два-три ро­ки впа­ли най­біль­ше, що не мо­ти­вує се­лян під­три­му­ва­ти ви­со­кі об­ся­ги йо­го ви­ро­бни­цтва.

Утім, по­то­чний се­зон до­ко­рін­но змі­нив си­ту­а­цію на ячмін­но­му рин­ку: за кіль­ка мі­ся­ців ці­ни на зер­но­ву різ­ко зросли, за­ли­шив­ши по­за­ду на­віть ці­ни на про­до­воль­чу пше­ни­цю. Зда­ва­ло­ся б, са­ме час за­ро­би­ти на куль­ту­рі, але за­па­си ячме­ню у ви­ро­бни­ків уже сут­тє­во ви­чер­па­ні, і трей­де­ри під ви­ко­на­н­ня сво­їх кон­тра­ктів на­ра­зі шу­ка­ють йо­го по всіх усю­дах, за­зна­ча­ю­чи го­стрий де­фі­цит то­вар­них пар­тій зер­но­вої.

До­ро­га де­ше­ва зер­но­ва

Ще по­рів­ня­но не­дав­но по­сів­на пло­ща під ячме­нем в Укра­ї­ні ста­но­ви­ла близь­ко 3 млн ге­кта­рів, із яких 1 млн за­зви­чай за­сі­ва­ли ози­мою зер­но­вою, ре­шту — ярою. Однак під уро­жай по­то­чно­го се­зо­ну укра­їн­ські агра­рії, за да­ни­ми Дер­жав­ної слу­жби ста­ти­сти­ки, ви­сі­я­ли ли­ше 2505,8 тис. ге­кта­рів ячме­ню, що на 12,6% мен­ше, ніж під по­пе­ре­дній — ози­мим ячме­нем бу­ло за­сі­я­но 889,1 тис. ге­кта­рів, або на 11,6% мен­ше, а ярим — 1616,7 тис., на 13,1% мен­ше. Ско­ро­че­н­ня по­сів­них площ зу­мо­ви­ли кіль­ка чин­ни­ків, зокре­ма й по­го­дний. Осінь 2016 ро­ку, ко­ли сі­я­ли ози­мий ячмінь, ви­да­ла­ся до­сить по­су­шли­вою, то­му ча­сти­на го­спо­дарств ви­му­ше­но ско­ро­ти­ла пла­ни сів­би, а де­які й вза­га­лі не ри­зи­кну­ли за­кла­да­ти на­сі­н­ня в не­до­ста­тньо во­ло­гу зем­лю. Ве­сна 2017-го та­кож бу­ла не­до­ста­тньо ще­дрою на опа­ди, до то­го ж до­во­лі хо­ло­дною, з пі­зні­ми за­мо­роз­ка­ми, че­рез що ча­со­ве ві­кно для опти­маль­ної сів­би ви­я­ви­ло­ся за­вузь­ким, й не всі всти­гли в ньо­го впи­са­ти­ся.

Про­те основ­ною при­чи­ною ско­ро­че­н­ня по­сів­них площ під зер­но­вою ста­ла еко­но­мі­ка ви­ро­бни­цтва. Ячмінь є до­во­лі до­ро­гою куль­ту­рою у ви­ро­щу­ван­ні. На­при­клад, за да­ни­ми то­го са­мо­го Держ­ста­ту, у 2016 ро­ці ви­тра­ти аграріїв на ви­ро­бни­цтво 1 т ячме­ню ста­но­ви­ли 2177 грн, то­ді як на 1 т ку­ку­ру­дзи — 1975, пше­ни­ці — 2214 грн. До то­го ж на кі­нець 2016 ро­ку се­ре­дня ці­на ре­а­лі­за­ції на ба­зи­сі EXW ста­но­ви­ла для пше­ни­ці — 4150–4450 грн/т за­ле­жно від кла­су, для фу­ра­жної ку­ку­ру­дзи — 4100, а для фу­ра­жно­го ячме­ню — мен­ше ніж 3800 грн/т. От­же, ви­хо­дя­чи із ці­єї не­хи­трої ари­фме­ти­ки се­ля­ни й скла­да­ли свої кар­ти по­сі­вів.

Що отри­ма­ли в ре­зуль­та­ті? Зно­ву ж та­ки, за остан­ні­ми да­ни­ми Держ­ста­ту, то­рік в Укра­ї­ні бу­ло зі­бра­но 8520,4 млн тонн ячме­ню, що на 12,4%, або 1,2 млн тонн, мен­ше, ніж у 2016 ро­ці. Та­ким чи­ном, ра­зом із пе­ре­хі­дни­ми за­ли­шка­ми по­пе­ре­дньо­го се­зо­ну, які ста­но­ви­ли близь­ко 780 тис. тонн, за­галь­на вну­трі­шня про­по­зи­ція ячме­ню 2017/18 МР до­рів­ню­ва­ла 9,3 млн тонн. На­ші вла­сні по­тре­би в зер­но­вій оці­ню­ю­ться близь­ко 3,3 млн тонн, а до 5 млн тонн Укра­ї­на мо­же екс­пор­ту­ва­ти. Про­ти ми­ну­ло­го се­зо­ну об­сяг екс­пор­ту ячме­ню змен­ши­ться при­бли­зно на 300 тис. тонн.

Ско­ро­че­н­ня ви­ро­бни­цтва ячме­ню по­то­чно­го зер­но­во­го се­зо­ну від­бу­ло­ся не ли­ше в Укра­ї­ні. За да­ни­ми Мі­ні­стер­ства сіль­сько­го го­спо­дар­ства США на по­ча­ток лю­то­го ц. р., вро­жай зер­но­вої змен­шив­ся та­кож в Ав­стра­лії — на 4,9 млн тонн, США — на 1,3 млн, ЄС — на 1,2 млн, Ка­на­ді — на 0,9 млн, Ар­ген­ти­ні — на 0,1 млн тонн. За­га­лом гло­баль­не ви­ро­бни­цтво ячме­ню у 2017/18 МР ско­ро­ти­ло­ся, як по­рів­ня­ти з по­пе­ре­днім се­зо­ном, біль­ше ніж на 4 млн тонн — до 142,1 млн тонн, що про­гно­зо­ва­но при­зве­де до ско­ро­че­н­ня сві­то­во­го екс­пор­ту на 3,3 млн тонн — до 26,8 млн тонн (згі­дно з оцін­кою USDA ста­ном на лю­тий 2018 ро­ку).

Ви­ро­бни­цтво ячме­ню в про­від­них кра­ї­нах (тис. тонн)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.