У по­шу­ках опти­маль­ної «бан­ки»

Іде­аль­но­го си­ло­са на всі ви­пад­ки жи­т­тя не існує, то­му тре­ба оби­ра­ти той, який най­біль­ше від­по­від­ає по­тре­бам під­при­єм­ства

The Ukrainian Farmer - - ЗМІСТ - МАРК БЄЛЯВЦЕВ

Зчо­го по­чи­на­є­ться еле­ва­тор? Пев­но, що з в’їзних во­ріт. Однак, якщо ди­ви­ти­ся на су­ча­сний еле­ва­тор з від­ста­ні, то най­пер­ше, що впа­дає в око, — йо­го си­ло­си. Са­ме з ви­бо­ру «пра­виль­но­го» си­ло­са має по­чи­на­ти­ся бу­дів­ни­цтво еле­ва­то­ра. Як обра­ти не те, що ви­гі­дні­ше за ці­ною, а те, що по­трі­бно, обго­во­рю­ва­ли уча­сни­ки се­мі­на­ру «Бу­ду­є­мо еле­ва­тор. Як обра­ти опти­маль­ну „бан­ку”», ор­га­ні­зо­ва­но­го ком­па­ні­єю «Про­а­гро Груп».

Пе­ре­ва­ги си­ло­сно­го збе­рі­га­н­ня

Утім, чо­му мо­ва, вла­сне, са­ме про си­ло­си? Адже ці спо­ру­ди з’яви­ли­ся не так дав­но, а якщо мо­ва йде про ме­та­ле­ві кон­стру­кції, то й вза­га­лі ли­ше кіль­ка де­ся­ти­літь то­му. До цьо­го про­тя­гом сто­літь се­ля­ни збе­рі­га­ли зер­но в ко­мо­рах, або під­ло­го­вих схо­ви­щах, якщо ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти су­ча­сну тер­мі­но­ло­гію.

Без­умов­но, схо­ви­ща під­ло­го­во­го збе­рі­га­н­ня не втра­ти­ли сво­єї акту­аль­но­сті й ни­ми ши­ро­ко ко­ри­сту­ю­ться до­те­пер, зокре­ма й на но­вих еле­ва­то­рах. Та­кі схо­ви­ща за­без­пе­чу­ють мен­ше трав­му­ва­н­ня збіж­жя, адже тут йо­го ні­де не до­во­ди­ться ски­да­ти з ве­ли­кої ви­со­ти, та й вза­га­лі рі­вень ме­ха­ні­за­ції, яка так чи іна­кше по­шко­джує зер­но, в них зна­чно мен­ший. Дру­га без­умов­на пе­ре­ва­га «під­ло­го­ви­ків» та, що в них одно­ча­сно мо­жна збе­рі­га­ти кіль­ка куль­тур — до­ста­тньо роз­ді­ли­ти рі­зні зернові во­ро­хи на­дій­ни­ми пе­ре­го­род­ка­ми.

Утім, біль­шість су­ча­сних еле­ва­то­рів оби­рає са­ме збе­рі­га­н­ня в си­ло­сах. Адже в них мо­жна за­без­пе­чи­ти актив­ну вен­ти­ля­цію зер­на, ефе­ктив­ний кон­троль йо­го тем­пе­ра­ту­ри, швид­ке за­ван­та­же­н­ня й роз­ван­та­же­н­ня, а та­кож ав­то­ма­ти­зу­ва­ти всі ці про­це­си. До то­го ж си­ло­сам по­трі­бна мен­ша пло­ща в роз­ра­хун­ку на тон­ну збе­рі­га­н­ня, що осо­бли­во ва­жли­во для ве­ли­ких еле­ва­то­рів.

Ти­пи си­ло­сів

Си­ло­си мо­жна як зав­го­дно роз­по­ді­ля­ти за ти­па­ми, ви­хо­дя­чи з тих чи ін­ших осо­бли­во­стей їх кон­стру­кції та на­віть ви­ко­ри­ста­них бу­ді­вель­них ма­те­рі­а­лів. Однак, оскіль­ки сьо­го­дні май­же зав­жди й усю­ди си­ло­си бу­ду­ють із ме­та­лу, то за елементами мон­та­жу їх мо­жна по­ді­ли­ти на два ти­пи — зі­бра­ні з ме­та­ле­вих па­не­лей, з’єд­на­них бол­та­ми, й су­ціль­ні, «зви­ті» з ме­та­ле­вої стрі­чки.

Остан­ні в кра­ї­ні ви­го­тов­ляє єди­ний ви­ро­бник — ком­па­нія «Кре­а­тив-агро­маш» із Кро­пив­ни­цько­го. Її ке­рів­ник Юрій Ан­дрі­єв­ський роз­по­вів на се­мі­на­рі, що та­кі си­ло­си яв­ля­ють со­бою спі­раль, що ро­бить їх стін­ки пра­кти­чно ціль­ною й гер­ме­ти­чною обо­лон­кою. Си­лос «зви­ва­є­ться» з оцин­ко­ва­ної стрі­чки зав­шир­шки 0,5 м, краї якої по­єд­ну­ю­ться ме­то­дом валь­цю­ва­н­ня на зра­зок то­го, як при­єд­ну­є­ться кри­шка до кон­серв­ної бан­ки. Гвин­та­ми за­крі­плю­ють ли­ше на­клад­ки на мі­сцях звар­них швів, яки­ми по­пе­ре­дня стрі­чка при­то­чу­є­ться до но­вої.

За остан­ніх два ро­ки «Кре­а­тив-агро­маш» по­бу­ду­вав в Укра­ї­ні 30 зви­тих си­ло­сів. «Най­біль­ший си­лос, який ми зве­ли, — це „п’яти­ти­ся­чник”. Ми не пра­гне­мо бу­ду­ва­ти си­ло­си на 10–15 тис. тонн, бо це не­без­пе­чно на­віть за та­кої ціль­ної кон­стру­кції. Про­те в неї є й пе­ре­ва­ги, на­при­клад, зви­ті си­ло­си мо­жна екс­плу­а­ту­ва­ти на­ба­га­то дов­ше за зі­бра­ні, де­які з них пра­цю­ють уже по­над 30–40 ро­ків. Зав­дя­ки то­му, що та­кі си­ло­си мо­жуть бу­ти ціл­ком гер­ме­ти­чни­ми, в них збе­рі­га­ють рід­кі ма­те­рі­а­ли. До то­го ж, для мон­та­жу до­ста­тньо не­ве­ли­кої бри­га­ди із 6 осіб, які „на­ви­ва­ють” п’яти­ти­ся­чник за 14 го­дин. Ні­хто не бу­дує швид­ше», — на­го­ло­сив Юрій Ан­дрі­єв­ський.

Утім, якщо по­трі­бний си­лос із ве­ли­ким об­ся­гом збе­рі­га­н­ня, 10–15 тис. тонн, то ін­ших ва­рі­ан­тів, як зі­бра­ти йо­го з ме­та­ле­вих па­не­лей, не­має. У збір­них си­ло­сів є свої без­за­пе­ре­чні пе­ре­ва­ги. Оскіль­ки па­не­лі ма­ють хви­ля­сту по­верх­ню, їхня пло­ща, як по­рів­ню­ва­ти з глад­кою стін­кою то­го са­мо­го роз­мі­ру, до 40% біль­ша, що до­зво­ляє їй взя­ти на се­бе біль­ше на­ван­та­же­н­ня від ти­ску зер­на в си­ло­сі. Збір­ні си­ло­си від­но­сно лег­ко не тіль­ки змон­ту­ва­ти, а й за по­тре­би й де­мон­ту­ва­ти для пе­ре­не­се­н­ня на ін­ше мі­сце; та­кож мо­жна за­мі­ни­ти по­шко­дже­ні па­не­лі на но­ві. Біль­шість си­ло­сів, які бу­ду­ють в Укра­ї­ні, ма­ють са­ме збір­ну кон­стру­кцію.

Істи­на — на дні

За фор­мою дни­ща ви­ді­ля­ють пло­ско­дон­ні й ко­ну­со­по­ді­бні си­ло­си. Їх ві­дмін­ність у то­му, що пло­ско­дон­ні до­зво­ля­ють ви­три­ма­ти біль­шу ва­гу зер­но­вої ма­си, адже фа­кти­чно дни­щем та­ко­го си­ло­са є фун­да­мен­тна осно­ва. Ро­зван­та­жу­є­ться та­кий си­лос че­рез ни­жній отвір, у який зер­но зси­па­є­ться са­мо­пли­вом, а за­ли­шки під­би­ра­ю­ться шне­ко­вим за­чи­сним ме­ха­ні­змом. Та­кож за пев­них умов пло­ско­дон­ний си­лос мо­жна роз­ван­та­жи­ти че­рез бо­ко­ві лю­ки; втім, че­рез по­ру­ше­н­ня те­хно­ло­гі­чних пра­вил здій­сне­н­ня ці­єї опе­ра­ції ін­ко­ли тра­пля­ю­ться сер­йо­зні ава­рії.

«Не­рів­но­мір­не ви­ван­та­же­н­ня зер­на з лю­ків при­зво­дить до то­го, що в си­ло­сі ви­ни­кає пе­ре­кіс зер­но­вої ма­си, во­на по­чи­нає з біль­шою си­лою да­ви­ти на одну зі сті­нок си­ло­са, спо­ру­да не ви­три­мує й мо­же

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.