Ма­ши­ни для ви­да­ле­н­ня пнів

Го­лов­ною й най­більш енер­го- та тру­до­міс­ткою опе­ра­ці­єю під час роз­чи­ще­н­ня площ пі­сля ви­ру­бок і зрі­зу­ва­н­ня дерев у са­дах є кор­чу­ва­н­ня пнів

The Ukrainian Farmer - - ЗМІСТ - ВА­СИЛЬ ДУМИЧ, за­ві­ду­вач ла­бо­ра­то­рії Львів­ська фі­лія УКРНДІПВТ ім. Л. По­го­рі­ло­го

Уба­га­тьох ре­гіо­нах Укра­ї­ни існу­ють ста­рі са­ди, які по­тре­бу­ють роз­кор­чу­ва­н­ня. Роз­кор­чо­ва­ні пло­щі мо­жна ви­ко­ри­ста­ти для ви­ро­щу­ва­н­ня сіль­гос­пкуль­тур або для са­ді­н­ня но­вих ін­тен­сив­них са­дів. На сьо­го­дні за­сто­со­ву­ють та­кі спосо­би для ви­да­ле­н­ня пнів: по­дрі­бне­н­ня, ви­чі­су­ва­н­ня, вер­ти­каль­не ви­да­ле­н­ня, ви­да­ле­н­ня ви­кру­чу­ва­н­ням, ви­рі­за­н­ня пнів, вер­ти­каль­не ви­да­ле­н­ня із за­сто­су­ва­н­ням ві­бра­то­рів і ві­бро­удар­них при­сто­су­вань.

Основ­ним спосо­бом кор­чу­ва­н­ня є ви­чі­су­ва­н­ня пнів із зем­лі кор­чу­ва­ча­ми (фо­то 1). Ро­бо­чим ор­га­ном кор­чу­ва­ча є від­вал, обла­дна­ний спе­ці­аль­ни­ми ви­гну­ти­ми зу­ба­ми. Від­вал мо­же бу­ти змон­то­ва­ний на ра­мі штов­ха­ча за дво­ма схе­ма­ми: жорс­ткою, не­спро­мо­жною по­вер­та­ти­ся у вер­ти­каль­ній пло­щи­ні, та гну­чкою, яка за до­по­мо­гою двох гі­дро­ци­лін­дрів має мо­жли­вість по­во­ро­ту що­до ра­ми у вер­ти­каль­ній пло­щи­ні.

Кор­чу­вач із жорс­ткою схе­мою крі­пле­н­ня від­ва­лу ви­да­ляє пні, ви­штов­ху­ю­чи їх із ґрун­ту під ді­єю тя­го­во­го зу­си­л­ля тра­кто­ра. Гну­чка кон­стру­кція до­зво­ляє про­во­ди­ти кор­чу­ва­н­ня пнів не ли­ше зав­дя­ки тя­го­во­му зу­си­л­лю тра­кто­ра, а й під­ні­ман­ню штов­халь­ної ра­ми.

На сві­то­во­му рин­ку пред­став­ле­но буль­до­зе­ри-кор­чу­ва­чі мо­де­лей Shehwa SD8B, SD8N, Caterpillar D8R, Komatsu D155A, Shantui SD32,КТ-01, МП-18-6МП-19-3 то­що.

Цей спо­сіб є най­про­ду­ктив­ні­шим, а те­хні­чні за­со­би, що ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться, від­рі­зня­ю­ться про­сто­тою кон­стру­кції. Про­те до істо­тних не­до­лі­ків цих кор­чу­валь­них машин на­ле­жать їх від­но­сно не­ве­ли­ке штов­халь­не зу­си­л­ля, яке не дає змо­ги за один раз кор­чу­ва­ти ве­ли­кі пні. Так, у ра­зі кор­чу­ва­н­ня пнів ді­а­ме­тром 0,3–0,5 м по­трі­бне штов­халь­не зу­си­л­ля 100–250 кн, зав­дя­ки яко­му пні ді­а­ме­тром до 30 см кор­чу­ють за один-два за­хо­ди, по­пе­ре­дньо обрі­зав­ши зу­ба­ми бі­чні ко­ре­ні з одно­го бо­ку, а пні ді­а­ме­тром до 40 см кор­чу­ють за кіль­ка за­хо­дів, по­пе­ре­дньо обрі­зав­ши бі­чні ко­ре­ні з двох або трьох бо­ків. У ра­зі кор­чу­ва­н­ня пнів ді­а­ме­тром по­над 40 см по­трі­бно не ли­ше по­пе­ре­дньо обрі­за­ти бі­чні ко­ре­ні, а й під­ко­па­ти йо­го зу­ба­ми зни­зу й, роз­хи­ту­ю­чи пень або ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи вер­ти­каль­ну під­ні­маль­ну си­лу від­ва­ла та гі­дро­дом­кра­тів, ви­да­ли­ти йо­го з ґрун­ту.

Під час кор­чу­ва­н­ня пнів та­ким спосо­бом від­бу­ва­є­ться зна­чне руй­ну­ва­н­ня ґрун­то­во­го по­кри­ву, пе­ре­мі­шу­ва­н­ня йо­го го­ри­зон­тів, збі­дне­н­ня гу­му­сно­го ша­ру. Під час кор­чу­ва­н­ня та згрі­ба­н­ня пнів у ку­пи з ко­жно­го ге­кта­ра ви­но­сять від 1,0 до 1,5 тис. м³ ґрун­ту.

Для кор­чу­ва­н­ня пнів пло­до­вих дерев ді­а­ме­тром до 35 см і гли­бо­ко­го роз­пу­шу­ва­н­ня ґрун­ту укра­їн­ське під­при­єм­ство ТОВ «Енер­го­ме­хком­плект» про­по­нує кор­чу­вач мо­де­лі «Сі­кач» (фо­то 2, а), ро­бо­чи­ми ор­га­на­ми яко­го є роз­мі­ще­ні під ку­том до вер­ти­ка­лі ле­мі­ши із шар­нір­но при­крі­пле­ни­ми до них пла­сти­на­ми. На рин­ку та­кож пред­став­ле­но ма­ши­ни по­ді­бної кон­стру­кції мо­де­лі КП-2 (фо­то 2, б). Кор­чу­вач мо­де­лі «Сі­кач» агре­га­ту­є­ться з тра­кто­ра­ми кла­су 3–5. Ши­ри­на за­хва­ту — до 1,2 м, гли­би­на обро­бі­тку — до 60 см.

Пе­ре­ва­га­ми за­сто­су­ва­н­ня кор­чу­ва­ча «Сі­кач», по­рів­ню­ю­чи з буль­до­зе­ра­ми-кор­чу­ва­ча­ми, є: змен­ше­н­ня руй­нів­но­го впли­ву на ґрунт мен­шою кіль­кі­стю ма­нев­рів для ви­да­ле­н­ня пнів; зни­же­н­ня енер­го­єм­но­сті про­це­су щля­хом за­сто­су­ва­н­ня тра­кто­рів кла­су 3–5 (на­при­клад, Т-150 — для ін­тен­сив­но­го са­ду і К-700 — для екс­тен­сив­но­го са­ду); від­ді­ле­н­ня ґрун­ту від ко­ре­не­вої си­сте­ми пло­до­во­го де­ре­ва, що ро­бить опе­ра­цію об­би­ва­н­ня ко­ре­нів не по­трі­бною.

Фо­то 1. Буль­до­зер — кор­чу­вач пнів

Фо­то 2. За­дньо­на­си­пні кор­чу­ва­чі «Сі­кач» (а) та КП-2 (б)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.