При­чи­ни ви­сна­же­н­ня по­ро­сят

The Ukrainian Farmer - - ЗМІСТ -

зу­мов­ле­ні ін­стру­кці­єю з лі­кві­да­ції ті­єї або ін­шої хво­ро­би (в ра­зі ви­ді­ле­н­ня хво­рих тва­рин, за­ги­бе­лі, ді­а­гно­сти­чно­го до­слі­дже­н­ня то­що). Оста­то­чну де­зін­фе­кцію ви­ко­ну­ють пі­сля лі­кві­да­ції ін­фе­кцій­ної хво­ро­би, пе­ред зня­т­тям ка­ран­ти­ну або обме­жу­валь­них за­хо­дів. Одно­ча­сно ре­мон­ту­ють при­мі­ще­н­ня, за­мі­ню­ють під­ло­гу, ви­да­ля­ють ґрунт під нею на гли­би­ні до 25 см, пе­ре­ко­пу­ють йо­го, змі­шу­ю­чи з де­зін­фе­кцій­ною ре­чо­ви­ною. Не­при­да­тні до­шки з під­ло­ги, дерев’яні пе­ре­го­род­ки, ко­ри­та спа­лю­ють.

Ще одна при­чи­на ви­сна­же­н­ня — син­дром пі­сля­ві­длу­чно­го муль­ти­си­стем­но­го ви­сна­же­н­ня (PMWS), який ве­те­ри­на­ри впер­ше ді­а­гно­сту­ва­ли 1991 ро­ку в Ка­на­ді. Основ­ною при­чи­ною йо­го ви­ни­кне­н­ня на­зва­ли цир­ко­ві­руc 2-го ти­пу (PCV-2), що на­ле­жить до ро­ди­ни Circoviridae. Пер­шою єв­ро­пей­ською кра­ї­ною, яка на­ра­зи­ла­ся на про­бле­ми, пов’яза­ні із ці­єю ін­фе­кці­єю, ста­ла Фран­ція. Ни­ні вче­ні до­ве­ли, що PCV є при­чи­ною зна­чних еко­но­мі­чних втрат в усьо­му сві­ті. За­зви­чай ін­фе­кцію роз­по­всю­джу­ють хво­рі або ін­фі­ко­ва­ні сви­ні рі­зних ві­ко­вих груп — із се­чею, фе­ка­лі­я­ми, сли­ною, спер­мою, ви­ді­ле­н­ня­ми з но­са й очей. Про­те до­сить ча­сто тра­пля­є­ться й вер­ти­каль­на пе­ре­да­ча (від сви­но­ма­тки до по­ро­сят). Акти­ві­зу­ва­ти ін­фе­кцій­ний про­цес мо­же іму­ні­за­ція по­ро­сят будь-яки­ми іму­но­сти­му­ля­то­ра­ми на ран­ньо­му пе­рі­о­ді жи­т­тя. Пі­сля за­ра­же­н­ня ор­га­ні­зму ві­рус роз­мно­жу­є­ться в ба­га­тьох мі­сцях — пе­ре­дов­сім у клі­ти­нах ен­до­те­лію, епі­те­лію, ма­кро­фа­гах і лім­фо­ци­тах. На­у­ков­ці до­сі не з’ясу­ва­ли, у яких клі­ти­нах від­бу­ва­є­ться йо­го ра­н­ня ре­плі­ка­ція. В ор­га­ні­змі сви­ней ві­рус кон­цен­тру­є­ться пе­ре­ва­жно в се­ле­зін­ці та лім­фа­ти­чних ву­злах.

В умо­вах про­ми­сло­во­го ви­ро­бни­цтва сви­ні час від ча­су пе­ре­жи­ва­ють стрес. Ко­ли по­ро­сят пе­ре­во­дять на до­ро­щу­ва­н­ня, між ни­ми від­бу­ва­є­ться чі­тка де­со­ці­а­лі­за­ція: во­ни б’ються та ку­са­ють одне одно­го за ура­зли­ві мі­сця. Ва­жли­ву роль ві­ді­грає й мі­кро­клі­мат у гру­пі до­ро­щу­ва­н­ня. Адже ко­ли щой­но від­лу­че­них від сви­но­ма­тки по­ро­сят пе­ре­во­дять до при­мі­ще­н­ня, де тем­пе­ра­ту­ра по­ві­тря ниж­ча за 18 °С, їм одра­зу стає хо­ло­дно, в ор­га­ні­змі збіль­шу­є­ться кон­цен­тра­ція сте­ро­ї­дних гор­мо­нів (на­при­клад, кор­ти­зо­лу), та й імун­ний ста­тус змі­ню­є­ться. Все це стає пу­ско­вим ме­ха­ні­змом для роз­ви­тку цир­ко­ві­ру­сної ін­фе­кції. Крім то­го, вар­то за­зна­чи­ти, що хво­ро­ба ура­жає не ли­ше слаб­ких, а й ціл­ком здо­ро­вих по­ро­сят.

Зов­ні­шні­ми озна­ка­ми за­хво­рю­ва­н­ня є від­ста­ва­н­ня в ро­сті, ви­сна­же­н­ня ор­га­ні­зму, тре­мор. Ма­лю­ки сон­ли­ві, по­во­дя­ться мля­во, за­зна­ча­є­ться утру­дне­ність у ссан­ні, за­ди­шка, ді­а­рея, ці­а­ноз вух, ане­мія. Шкі­ра жов­то­го ко­льо­ру з озна­ка­ми дер­ма­ти­ту. Іно­ді у хво­рих тва­рин по­ру­ше­на ко­ор­ди­на­ція ру­хів, спо­сте­рі­га­є­ться па­рез кін­ці­вок. По­ро­ся мо­же за­ги­ну­ти ра­пто­во. За­ре­є­стро­ва­но ви­пад­ки, ко­ли за­хво­рю­ва­н­ня про­ті­кає ла­тен­тно. На шкі­рі по­ро­сят з’яв­ля­ю­ться ха­ра­ктер­ні озна­ки: са­ма шкі­ра жов­тіє, мо­же роз­ви­ну­ти­ся дер­ма­тит. Тем­пе­ра­ту­ра ті­ла мо­же під­ви­щу­ва­ти­ся до +40,1…+40,5 °С (нор­ма +38,0…+40,0 °С). По­тім по­гір­шу­є­ться за­галь­ний стан, апе­тит. У по­ро­сят спо­сте­рі­га­ють чха­н­ня, сли­зо­ві ви­ді­ле­н­ня з но­са, ка­шель, спо­ча­тку су­хий і рід­кий, а по­тім у ви­гля­ді три­ва­лих на­па­дів. Ди­ха­н­ня при­швид­ше­не до 70–80 (нор­ма 12–20) ру­хів на хви­ли­ну. Ка­шель осо­бли­во по­си­лю­є­ться в ран­ко­ві го­ди­ни під час го­ду­ва­н­ня або пе­ре­мі­ще­н­ня тва­рин. За­ле­жно від умов утри­ма­н­ня цир­ко­ві­ру­сна хво­ро­ба сви­ней мо­же ма­ти рі­зний пе­ре­біг: у го­спо­дар­ствах із не­від­ре­гу­льо­ва­ною си­сте­мою жит­тє­за­без­пе­че­н­ня за­хво­рю­ва­н­ня про­яв­ля­є­ться у фор­мі ви­си­пки, по­га­но­го апе­ти­ту, змі­ни ко­льо­ру шкі­ри; у сви­нар­ських го­спо­дар­ствах, де умо­ви жи­т­тя по­ро­сят ком­фор­тні­ші — у фор­мі кон’юн­кти­ві­ту, ма­со­во­го від­ми­ра­н­ня клі­тин на кін­чи­ках вух.

На роз­ти­ні тру­па спо­сте­рі­га­є­ться ви­сна­же­н­ня тва­ри­ни (фо­то 1), шкі­ра має бі­лий або жов­тий колір, озна­ки дер­ма­ти­ту. Лім­фо­ву­зли збіль­ше­ні, в ле­ге­нях при­су­тні кров’яні вкра­пле­н­ня м’яси­стої кон­си­стен­ції (фо­то 2), брон­хи й брон­хі­о­ли змі­не­ні. У хво­рих тва­рин нир­ки збіль­ше­ні, про­яв­ля­ю­ться озна­ки не­фри­ту. Се­ле­зін­ка та­кож збіль­ше­на, а пе­чін­ка — з озна­ка­ми ге­па­ти­ту. У шлун­ку й ки­шків­ни­ку мо­жли­ві ви­раз­ки. Ча­сто на ки­шків­ни­ку пра­кти­чно від­су­тня сли­зо­ва обо­лон­ка, че­рез що він стає пов­ні­стю про­зо­рим (фо­то 3).

Упро­довж до­слі­дже­н­ня бу­ло про­ве­де­но ще­пле­н­ня тва­рин і ви­ко­ри­ста­н­ня про­ти­мі­кро­бних за­со­бів у двох гру­пах по 10 го­лів у ко­жній. Пер­шій гру­пі про­во­ди­ли ще­пле­н­ня від цир­ко­ві­ру­сної ін­фе­кції сви­ней ва­кци­ною на 21-шу до­бу жи­т­тя. Дру­гій гру­пі да­ва­ли ан­ти­біо­ти­ки те­тра­ци­клі­но­во­го ря­ду. Ве­ли­кою про­бле­мою за­хво­рю­ва­н­ня по­ро­сят на цир­ко­ві­рус є атро­фія сли­зо­вої обо­лон­ки, що при­зво­дить до зни­же­н­ня іму­ні­те­ту пра­кти­чно пов­ні­стю. Аби пі­дви­щи­ти ре­зи­стен­тність у по­ро­сят обом гру­пам да­ва­ли іму­но­сти­му­ля­то­ри.

У ре­зуль­та­ті до­слі­джень уста­но­ви­ли, що в пер­шій і дру­гій гру­пах ви­жи­ли всі тва­ри­ни. Про­те на­да­лі в ре­зуль­та­ті до­слі­джень про­тя­гом мі­ся­ця бу­ло вста­нов­ле­но, що в по­ро­сят-си­су­нів пер­шої до­слі­дної гру­пи кін­це­ва жи­ва ма­са бу­ла біль­шою на 12%, се­ре­дньо­до­бо­вий при­ріст — на 9,0% (р ≤ 0,05). Та­кож під час ви­зна­че­н­ня рів­ня іму­ні­те­ту в по­ро­сят бу­ло вста­нов­ле­но, що ба­кте­ри­ци­дна актив­ність си­ро­ва­тки кро­ві до­слі­дних по­ро­ся­тси­су­нів пер­шої гру­пи бу­ла біль­шою на 5,0% (р ≤ 0,05); лі­зо­цим­на актив­ність си­ро­ва­тки кро­ві — від­по­від­но на 5,5 і 12,0% (р ≤ 0,05); фа­го­ци­тар­на актив­ність — на 4,4% (р ≤ 0,05). От­же, у по­ро­сят пер­шої до­слі­дної гру­пи, яким ро­би­ли ще­пле­н­ня, жи­ва ма­са ф іму­но­ло­гі­чні по­ка­зни­ки бу­ли ви­щи­ми, по­рів­ню­ю­чи з по­ро­ся­та­ми дру­гої до­слі­дної гру­пи.

Фо­то 2. При роз­ти­ні ви­дно, що брон­хи змі­не­ні за фор­мою та роз­ти­ном

Фо­то 1. Шкі­ра ви­сна­же­но­го по­ро­ся­ти має озна­ки дер­ма­ти­ту

Фо­то 3. Обо­лон­ка ки­шків­ни­ка пра­кти­чно від­су­тня

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.