Те­хно­ло­гі­чний трав­ма­тизм

Своє­ча­сне про­ве­де­н­ня ще­плень від акти­но­ба­ци­ляр­ної плев­ро­пнев­мо­нії у сви­но­го­спо­дар­ствах за­без­пе­чує кра­щий еко­но­мі­чний ефект, ніж ви­тра­ти на лі­ку­ва­н­ня та лі­кві­да­цію на­слід­ків

The Ukrainian Farmer - - ЗМІСТ - ОКСА­НА ШКРОМАДА, канд. вет. на­ук, до­цент ка­фе­дри те­ра­пії, фар­ма­ко­ло­гії та клі­ні­чної діагностики Сум­ський на­ціо­наль­ний аграр­ний уні­вер­си­тет

Акти­но­ба­ци­ляр­на плев­ро­пнев­мо­нія сви­ней — ін­фе­кцій­не за­хво­рю­ва­н­ня сви­ней, яке ха­ра­кте­ри­зу­є­ться ге­мо­ра­гі­чним, гній­но-не­кро­ти­чним і фі­бри­но­зним за­па­ле­н­ням ле­ге­нів (так зва­ні «чор­ні» ле­ге­ні). Actinobacillus pleuropneumoniae (AРР, АПП) — це гру­па ба­кте­рій під спіль­ною на­звою, що мі­стить 15 се­ро­ти­пів, які об’єд­на­но у два біо­ти­пи: до пер­шо­го вхо­дять 13 се­ро­ти­пів (1–12; 15), для ро­сту на жи­виль­них се­ре­до­ви­щах по­тре­бує Ні­ко­ти­на­де­нін­ди­ну­кле­о­ти­ду (НАД), то­му їх і від­ді­ли­ли в спіль­ний біо­тип і на­зва­ли Над-за­ле­жни­ми; до дру­го­го — ли­ше два се­ро­ти­пи (13; 14) На­дне­за­ле­жні.

Збу­дник зу­мов­лює під­ви­ще­ну жи­ву­чість в ор­га­ні­змі, то­ді як у нав­ко­ли­шньо­му се­ре­до­ви­щі збу­дник АПП не­стій­кий, осо­бли­во в су­хих і спе­ко­тних умо­вах і, нав­па­ки, за на­яв­но­сті во­ло­ги (во­да, слиз) мі­кро­ор­га­нізм мо­же жи­ти кіль­ка діб. Де­зін­фе­кція за­галь­но­за­ве­де­ни­ми де­зін­фе­ктан­та­ми в ро­бо­чих до­зах актив­но зни­щує збу­дник, то­му по­стій­не за­без­пе­че­н­ня (до­три­ма­н­ня) на­ле­жно­го са­ні­тар­но­го ста­ну в при­мі­ще­н­нях зна­чно зни­жує ри­зик ви­ни­кне­н­ня спа­ла­ху.

Сприйня­тли­ві до збу­дни­ка сви­ні рі­зно­го ві­ку й по­рід не­за­ле­жно від се­зо­ну ро­ку. Дже­ре­ло збу­дни­ка — хво­рі й пе­ре­хво­рі­лі сви­ні-ба­кте­ріо­но­сії, які ви­ді­ля­ють мі­кроб ре­спі­ра­тор­но. За­хво­рю­ва­ність (за­ле­жно від то­го, до якої гру­пи на­ле­жить збу­дник) мо­же ко­ли­ва­ти­ся від 10–15 до 90–100%, ле­таль­ність — від 10 до 50%. На за­хво­рю­ва­ність, тяж­кість пе­ре­бі­гу хво­ро­би й ле­таль­ність впли­ває ві­ру­лен­тність, то­кси­ген­ність збу­дни­ка, імун­ний ста­тус по­го­лів’я сви­ней, стан мі­кро­клі­ма­ту сви­но­ком­пле­ксів.

Ін­ку­ба­цій­ний пе­рі­од хво­ро­би три­ває від кіль­кох го­дин до одні­єї до­би. Пе­ре­біг хво­ро­би — на­дго­стрий, го­стрий і хро­ні­чний. На­дго­стра фор­ма ха­ра­кте­ри­зу­є­ться пі­дви­ще­н­ням тем­пе­ра­ту­ри ті­ла до +40…+41 °С, утру­дне­ним ди­ха­н­ням і хво­ро­бли­ві­стю гру­дної стін­ки. З но­са ви­ді­ля­є­ться пі­ни­ста кров’яни­ста рі­ди­на, а іно­ді кров, шкі­ра стає ці­а­но­ти­чною (си­ню­шною). Смерть на­стає про­тя­гом кіль­кох го­дин у ре­зуль­та­ті за­ду­хи. За го­стро­го пе­ре­бі­гу спо­сте­рі­га­є­ться під­ви­ще­н­ня тем­пе­ра­ту­ри ті­ла, за­ди­шка, бо­лі­сний ка­шель, се­ро­зно-сли­зо­ві, іно­ді кров’яни­сті ви­ді­ле­н­ня з но­са. Смерть на­стає з озна­ка­ми за­ду­хи й су­до­ма­ми про­тя­гом одні­єї до­би. За хро­ні­чно­го пе­ре­бі­гу у тва­рин роз­ви­ва­є­ться пер­вин­не во­гни­ще в ле­ге­нях і не роз­ви­ва­є­ться се­пти­це­мія. Сви­ні виживають, у них від­зна­ча­ють ка­шель, пе­рі­о­ди­чно під­ви­щу­є­ться тем­пе­ра­ту­ра ті­ла. Тва­ри­ни від­ста­ють у ро­сті й роз­ви­тку, по­га­но під­да­ю­ться лі­ку­ван­ню. В та­ких сви­ней ви­ро­бля­ю­ться ан­ти­то­кси­чні й ан­ти­ба­кте­рі­аль­ні ан­ти­ті­ла, але во­ни є ба­кте­ріо­но­сі­я­ми. Ді­а­гноз став­лять ком­пле­ксно з обов’яз­ко­вим ура­ху­ва­н­ням ре­зуль­та­тів ба­кте­ріо­ло­гі­чно­го до­слі­дже­н­ня. В ла­бо­ра­то­рію від­прав­ля­ють шма­то­чки ура­же­них ле­гень, се­ре­до­сті­н­ня й брон­хі­аль­ні лім­фа­ти­чні ву­зли від 5–6 сві­жих тру­пів сви­ней, до яких не за­сто­со­ву­ва­ли про­ти­мі­кро­бні за­со­би. За ди­фе­рен­ці­аль­но­го ді­а­гно­зу слід ви­клю­чи­ти па­сте­ре­льоз, пнев­мо­нії, спри­чи­не­ні мі­ко­пла­зма­ми, хла­мі­ді­я­ми, стре­пто­ко­ка­ми й саль­мо­не­ла­ми. Слід ура­хо­ву­ва­ти, що тіль­ки за акти­но­ба­ци­ляр­ної плев­ро­пнев­мо­нії спо­сте­рі­га­є­ться ге­мо­ра­гі­чна не­кро­ти­чна пнев­мо­нія з ура­же­н­ням тіль­ки ді­а­фра­гмаль­них ча­сток ле­ге­ней.

На жаль, збу­дник до­сить ши­ро­ко роз­по­всю­дже­ний се­ред сви­но­го­спо­дарств Укра­ї­ни. Оскіль­ки при­ва­тні го­спо­дар­ства до­сить ча­сто при­хо­ву­ють фа­кти за­ги­бе­лі й хво­ро­би тва­рин від АПП, то й офі­цій­ну ста­ти­сти­ку ве­сти пра­кти­чно не­мо­жли­во. Крім то­го, ду­же ба­га­то ви­пад­ків ви­ни­кне­н­ня в го­спо­дар­ствах кіль­кох ін­фе­кцій, що утру­днює ді­а­гно­сти­ку. Для оста­то­чно­го під­твер­дже­н­ня ді­а­гно­зу на АПП тре­ба на­пра­ви­ти зраз­ки у Центр су­ча­сної діагностики (м. Ки­їв), де в ла­бо­ра­то­рії мо­ле­ку­ляр­ної діагностики мо­жна вста­но­ви­ти се­ро­тип збу­дни­ка та йо­го чу­тли­вість до про­ти­мі­кро­бних за­со­бів.

Збу­дни­ком АПП ура­жа­ю­ться тіль­ки сви­ні, зокре­ма, їх ре­спі­ра­тор­на си­сте­ма. По­тра­пля­н­ня ба­кте­рії від­бу­ва­є­ться ае­ро­ген­ним шля­хом, най­ча­сті­ше за кон­та­кту ніс-до­но­са, ае­ро­золь­ним шля­хом під час чха­н­ня, ка­шлю та пе­ре­не­се­н­ня сли­зу й мо­кро­ти­н­ня з ін­стру­мен­та­ми й пер­со­на­лом.

Оскіль­ки збу­дник не зда­тен дов­го існу­ва­ти в нав­ко­ли­шньо­му се­ре­до­ви­щі, то­му пе­ре­не­се­н­ня йо­го на ве­ли­кі від­ста­ні пра­кти­чно не від­бу­ва­є­ться. Ди­кі пта­хи й гри­зу-

Фо­то 1. Ле­ге­ні з ді­лян­ка­ми не­кро­зу

Фо­то 2. Кров у гру­дній по­ро­жни­ні

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.