Де­зін­фе­кція при­мі­щень

Про плю­си й мі­ну­си рі­зних пре­па­ра­тив­них форм ве­те­ри­нар­них пре­па­ра­тів і спосо­би їх за­сто­су­ва­н­ня

The Ukrainian Farmer - - ЗМІСТ - ВА­СИЛЬ УСАТЕНКО, лі­кар ве­те­ри­нар­ної ме­ди­ци­ни

Для ефе­ктив­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня ве­те­ри­нар­них пре­па­ра­тів за­сто­со­ву­ю­ться рі­зні ме­то­ди їх уве­де­н­ня без­по­се­ре­дньо в ор­га­нізм сви­ней — із кор­мом і во­дою, ін­ди­ві­ду­аль­но до­за­то­ром, ін’єкцій­не вве­де­н­ня, на­віть на­не­се­н­ня ма­зі та при­си­пок. Пе­ред тим як за­сто­со­ву­ва­ти будь-який пре­па­рат (не­ва­жли­во, чи це ва­кци­на, чи ан­ти­біо­ти­ки, чи мі­не­раль­но-ві­та­мін­ні ре­чо­ви­ни), не­об­хі­дно пе­ре­ко­на­ти­ся в то­му, що во­ни не за­шко­дять ор­га­ні­зму тва­ри­ни. Під­ста­вою для ви­ко­ри­ста­н­ня пре­па­ра­тів за­зви­чай є ла­бо­ра­тор­ні до­слі­дже­н­ня, але є пре­па­ра­ти, які за­сто­со­ву­ють на під­ста­ві за­галь­но­за­ве­де­них норм: на­при­клад, уве­де­н­ня за­лі­зов­мі­сних пре­па­ра­тів під­си­сним по­ро­ся­там (фо­то 1). Тра­пля­є­ться, ко­ли ра­ціо­наль­ність ті­єї чи ін­шої оброб­ки пе­ре­ві­ря­ють на кон­троль­них гру­пах: по­рів­ня­н­ня ре­зуль­та­тів дає мо­жли­вість обра­ти кра­щий пре­па­рат чи схе­му, й тіль­ки пі­сля отри­ма­н­ня ба­жа­но­го ре­зуль­та­ту за­хід до­да­ють у за­галь­ну схе­му. Слід та­кож озна­йо­ми­ти­ся з кон­кре­тним пре­па­ра­том, ува­жно ви­вчив­ши су­про­від­ні до­ку­мен­ти (на­ста­но­ву) до ньо­го, звер­та­ю­чи ува­гу на до­зу, мі­сце вве­де­н­ня, кон­цен­тра­цію, про­ти­по­ка­за­н­ня. Слід ви­зна­чи­ти, чи не­має не­су­мі­сно­сті з пре­па­ра­та­ми, які вже ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться на під­при­єм­стві. Ін­ко­ли ра­ціо­наль­но про­во­ди­ти за­мі­ну кіль­кох пре­па­ра­тів на один: на­при­клад, у ра­зі по­ка­за­н­ня що­до за­сто­су­ва­н­ня ва­кцин про­ти ко­лі­ба­кте­ріо­зу по­ро­сят і ро­та­ві­ру­сної ін­фе­кції кра­ще за­сто­со­ву­ва­ти ком­пле­ксну ва­кци­ну. Ва­жли­вим ета­пом у за­сто­су­ван­ні пре­па­ра­тів є на­яв­ність те­хні­чної ба­зи для них — мі­ксе­рів, до­за­то­рів, шпри­ців, а та­кож мі­сця для збе­рі­га­н­ня як су­пу­тньо­го обладнання, так і са­мих пре­па­ра­тів.

Про­це­ду­ра вве­де­н­ня лі­ків із кор­мом при­ва­бли­ва тим, що одно­ча­сно мо­же по­кри­ва­ти ве­ли­ку кіль­кість по­го­лів’я, не ви­ма­га­ю­чи до­кла­да­н­ня зу­силь із бо­ку ро­бо­чо­го пер­со­на­лу, але все ж та­ки по­тре­бує до­три­ма­н­ня пев­них умов. По-пер­ше, по­го­лів’я по­вин­но ма­ти ви­со­кий рі­вень спо­жи­ва­н­ня кор­мів, то­му за­зви­чай це лі­ку­валь­но-про­фі­ла­кти­чні оброб­ки груп до­ро­щу­ва­н­ня та від­го­дів­лі, рід­ше сви­но­ма­ток. Ще одна обов’яз­ко­ва умо­ва — на­яв­ність те­хні­чних мо­жли­во­стей для отри­ма­н­ня одно­рі­дних кор­мо­вих су­мі­шей (змі­шу­ва­чі, то­чні ва­ги як для кор­му, так і для ме­ди­ка­мен­тів). Ва­жли­вим та­кож є кон­троль за ру­хом «за­ря­дже­но­го» кор­му, уне­мо­жлив­ле­н­ня йо­го за­ле­жу­ва­н­ня та не­ці­льо­во­го ви­ко­ри­ста­н­ня. В ра­зі по­тре­би кор­ми з ме­ди­ка­мен­та­ми мо­жна мар­ку­ва­ти, до­да­ю­чи до су­мі­ші ціль­не зер­но ячме­ню, ку­ку­ру­дзи, пше­ни­ці (до­ста­тньо 3–5 кг на 1 т кор­му) — не­ме­ле­не зер­но не за­шко­дить сви­ням і лег­ко ви­зна­ча­є­ться ві­зу­аль­но під час огля­ду кор­му.

Су­ча­сні кор­мо­ві лі­нії для по­ро­сних і ла­кту­ю­чих сви­но­ма­ток ма­ють до­за­то­ри, че­рез які мо­жна віль­но за­сто­со­ву­ва­ти пре­па­ра­ти в ін­ди­ві­ду­аль­но­му по­ряд­ку. Та­кож слід уста­нов­лю­ва­ти облік кіль­ко­сті й кра­тно­сті обро­бок на ко­жну тва­ри­ну; за­зви­чай ці від­мі­тки ро­блять на ін­ди­ві­ду­аль­ній облі­ко­вій кар­тці. Не­до­лі­ком цьо­го ме­то­да є те, що ме­ди­ка­мен­ти, на­віть у не­ве­ли­ких кон­цен­тра­ці­ях мо­жуть змен­шу­ва­ти спо­жи­ва­н­ня кор­му (ті­а­му­лін). Ще одним спір­ним мо­мен­том є те, що хво­рі тва­ри­ни, у яких про­яв­ля­є­ться осла­бле­н­ня апе­ти­ту, не на­би­ра­ти­муть за­пла­но­ва­ну до­зу, від­по­від­но, лі­ку­валь­ний ефект від за­сто­су­ва­н­ня бу­де низь­ким.

Че­рез те, що у сви­ней за ви­ня­тком пер­ших діб пі­сля на­ро­дже­н­ня ви­со­ка по­тре­ба в пи­тній воді до­во­лі ефе­ктив­ним ме­то­дом є за­сто­су­ва­н­ня ме­ди­ка­мен­тів че­рез ви­по­ю­ва­н­ня. Вже під час ви­ни­кне­н­ня ді­а­реї в пер­ший тиждень жи­т­тя під­си­сних по­ро­сят ви­ко­ри­сто­ву­ють розчини еле­ктро­лі­тів, у які ін­ко­ли ра­ціо­наль­но до­да­ва­ти ан­ти­біо­ти­ки (ко­лі­стин). Розчини роз­ли­ва­ють у та­ріл­ча­сті го­дів­ни­ці й змі­ню­ють мі­рою ви­тра­ти чи в ра­зі за­бру­дне­н­ня. Та­кож ви­со­ку про­фі­ла­кти­чну ефе­ктив­ність по­ка­зує ви­по­ю­ва­н­ня ан­ти­біо­ти­ків і під­ки­слю­ва­чів по­ро­ся­там під час від­лу­че­н­ня, ко­ли кор­ми во­ни вжи­ва­ють по­га­но та є ура­зли­ві­ши­ми

Фо­то 1. Пе­ред уве­де­н­ням лі­ків слід пе­ре­ко­на­ти­ся, що во­ни не зав­да­дуть шко­ди

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.