Спіль­не фі­нан­су­ва­н­ня для сі­мей­ної фер­ми

The Ukrainian Farmer - - НО­ВИ­НИ КОМ­ПА­НІЙ -

У Яки­мів­сько­му ра­йо­ні За­по­різь­кої обла­сті від­кри­ла­ся сі­мей­на мо­ло­чна мі­ні-фер­ма на 20 ко­рів у ро­ди­ні Га­ли­ни Ви­став­кі­ної. В обла­сті вже ство­ре­но 11 та­ких ферм, але це пер­ша сі­мей­на мо­ло­чна мі­ні­фер­ма, яка збу­до­ва­на на за­са­дах спів­фі­нан­су­ва­н­ня: ко­штів ка­над­сько­го про­е­кту «Роз­ви­ток мо­ло­чних ко­опе­ра­ти­вів» і ра­йон­но­го бю­дже­ту. Так, із ра­йон­но­го бю­дже­ту на час­тко­ве від­шко­ду­ва­н­ня бу­дів­ни­цтва та ре­кон­стру­кції при­мі­ще­н­ня для утри­ма­н­ня ВРХ бу­ло ви­ді­ле­но 100 тис. грн у рам­ках ра­йон­ної Про­гра­ми під­трим­ки роз­ви­тку мо­ло­чних ферм сі­мей­но­го ти­пу. Те­хно­ло­гі­чне обла­дна­н­ня для ре­кон­стру­кції фер­ми, обла­дна­н­ня для мо­ло­ко­при­ймаль­но­го пун­кту та дві ко­ро­ви го­лштин­ської по­ро­ди на­да­ли сіль­сько­го­спо­дар­ський об­слу­го­ву­ю­чий ко­опе­ра­тив «Жов­тне­вий» (То­кма­цький ра­йон) і Міжнародний бла­го­дій­ний фонд «До­бро­бут гро­мад».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.