Із зер­ня­тка по­чи­на­є­ться жи­т­тя

НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ ВІДБУВСЯ ТРЕТІЙ МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ АГРАРНИХ ІННОВАЦІЙ «НОВЕ ЗЕРНЯТКО», НА ЯКОМУ УВАЗІ ВІДВІДУВАЧІВ БУ­ЛИ ПРЕДСТАВЛЕНІ ПЕРЕДОВІ ТЕ­ХНО­ЛО­ГІЇ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

The Ukrainian Farmer - - 118 - МАРК БЄ­ЛЯВ­ЦЕВ

На­при­кін­ці черв­ня в се­лі На­ста­сів, що не­по­да­лік від Тер­но­по­ля, про­тя­гом двох днів про­хо­див Міжнародний форум аграрних інновацій «Нове зернятко». Йо­го вже третій рік по­спіль ор­га­ні­зо­вує й про­во­дить за спри­я­н­ня сво­їх ко­лег і пар­тне­рів по бі­зне­су ком­па­нія «Агро­прод­сер­віс». Цьо­го­рі­чний за­хід став на­йма­со­ві­шим у сво­їй по­ки ще на та­кій дов­гій істо­рії — у йо­го ро­бо­ті взя­ли участь близь­ко 100 укра­їн­ських, за­кор­дон­них і між­на­ро­дних ком­па­ній, а кіль­кість відвідувачів пе­ре­біль­ши­ла 2,5 тис. За їх сло­ва­ми, «Нове зернятко», не­зва­жа­ю­чи на юний вік, уже пе­ре­тво­ри­ло­ся на одну з най­більш мас­шта­бних і очі­ку­ва­них аграрних по­дій на За­хі­дній Укра­ї­ні.

На уро­чи­сто­му від­крит­ті ге­не­раль­ний ди­ре­ктор ком­па­нії «Агро­прод­сер­віс» Іван Чай­ків­ський за­зна­чив, що форум став сим­во­лом аграр­но­го роз­ви­тку ре­гіо­ну. «Із зер­ня­тка, яке ми сьо­го­дні за­кла­да­є­мо в ґрунт, про­ро­ста­ють зна­н­ня й до­свід. Ми про­во­ди­мо цей форум, щоб на­ші ви­ро­бни­ки мо­гли оби­ра­ти най­кра­ще на­сі­н­ня, те­хно­ло­гії, те­хні­ку, щоб во­ни зна­хо­ди­ли тут дру­зів», — на­го­ло­сив він.

По­пу­ляр­ність фо­ру­му, яка зро­стає з ко­жним ро­ком, має кіль­ка скла­до­вих. По-перше, це є йо­го ін­но­ва­цій­на на­прав­ле­ність — в основ­но­му фо­ку­сі ува­ги ор­га­ні­за­то­ра й уча­сни­ків усі остан­ні роз­роб­ки в аграр­ній га­лу­зі. Го­сті при­їжджа­ють на «Нове зернятко», щоб ді­зна­ти­ся про ви­со­ко­вро­жай­ні на­сі­н­ня й гі­бри­ди сіль­гос­пкуль­тур, су­ча­сні за­со­би за­хи­сту ро­слин і до­бри­ва, про­від­ні агро­те­хно­ло­гії, а та­кож ефе­ктив­ну те­хні­ку, що до­зво­ляє їх упро­ва­джу­ва­ти. Дру­га скла­до­ва успіху — вда­лий фор­мат за­хо­ду, у якому по­єд­на­лись і сіль­сько­го­спо­дар­ська ви­став­ка, і дні по­ля від­ра­зу кіль­кох ком­па­ній, і по­ка­зо­ві ви­про­бу­ва­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки, і на­у­ко­во-пра­кти­чний се­мі­нар, а ще ці­ка­ві кон­кур­си з ко­ри­сни­ми при­за­ми. Зокре­ма, цьо­го ро­ку на ви­став­ко­вій лі­ній­ці «Но­во­го Зер­ня­тка» свою про­ду­кцію та по­слу­ги пред­ста­ви­ли май­же 100 ком­па­нії, що пра­цю­ють у рі­зних на­пря­мах агро­ви­ро­бни­цтва. Най­біль­ши­ми екс­по­зи­ці­я­ми від­зна­чи­лись ор­га­ні­за­тор фо­ру­му — ком­па­нія «Агро­прод­сер­віс» і ге­не­раль­ний пар­тнер за­хо­ду — ком­па­нія «Орі­джен Ін­тер­прай­зес» в осо­бі ТОВ «Агро­скоп Ін­тер­нешнл».

Пре­зен­та­цію «Агро­прод­сер­ві­су» по­че­сним го­стям «Но­во­го Зер­ня­тка» про­вів сам Іван Чай­ків­ський. Він роз­по­вів про швид­кі тем­пи роз­ви­тку під­при­єм­ства, яке обро­бляє по­над 40 тис. ге­кта­рів зем­лі, утри­мує по­над 100 тис. сви­ней, 1500 ко­рів і 2 млн го­лів пти­ці, має у сво­є­му скла­ді роз­ви­ну­ті еле­ва­тор­ні по­ту­жно­сті, а та­кож на­сін­нє­вий, ком­бі­кор­мо­вий і со­є­пе­ре­ро­бний за­во­ди. Під­при­єм­ство на­ці­ле­не на ви­ро­бни­цтво про­ду­кції для кін­це­во­го спо­жи­ва­ча — на йо­го по­ту­жно­стях ви­пу­ска­ють кру­пи, ви­го­тов­ля­ють ве­ли­кий асор­ти­мент м’ясної про­ду­кції, яка ре­а­лі­зо­ву­є­ться че­рез вла­сну фір­мо­ву тор­го­вель­ну ме­ре­жу «Сту­дія м’яса». За­галь­ний обо­рот ком­па­нії у 2017 ро­ці ста­но­вив по­над 3 млрд гри­вень, що за­без­пе­чи­ло їй місце в трій­ці най­біль­ших агро­ви­ро­бни­ків за­хі­дно­укра­їн­сько­го ре­гіо­ну. А за виробництвом сви­ни­ни під­при­єм­ство по­сі­дає дру­ге місце в за­галь­но­на­ціо­наль­но­му мас­шта­бі.

Про­тя­гом усьо­го фо­ру­му для йо­го відвідувачів пра­цю­ва­ли три ав­то­бу­сних мар­шру­ти з огля­ду де­мон­стра­цій­них ді­ля­нок но­вих сор­тів і гібридів сіль­гос­пкуль­тур, на­сін­нє­вих і то­вар­них по­сі­вів зер­но­вих й олій­них, а та­кож ви­ро­бни­чих по­ту­жно­стей ком­па­нії «Агро­прод­сер­віс». Охо­чі мо­гли на свій ви­бір по­ди­ви­ти­ся де­мо­по­сі­ви ози­мих та ярих ячме­ню й пше­ни­ці, ози­мо­го рі­па­ку, ку­ку­ру­дзи, го­ро­ху та бо­бів, за­ві­та­ти у фру­кто­вий сад і на на­сін­нє­вий і со­є­вий за­во­ди, від­ві­да­ти по­льо­вий де­мо­центр ком­па­нії «Агро­скоп Ін­тер­нешнл» або ж про­їха­ти­ся по всіх пе­ре­лі­че­них об’єктах, щоб на мі­сці обго­во­ри­ти з про­філь­ни­ми спе­ці­а­лі­ста­ми тон­ко­щі те­хно­ло­гій, отри­ма­ти від­по­віді на за­пи­та­н­ня й фа­хо­ві ре­ко­мен­да­ції.

Окре­мо від ви­став­ко­вих екс­по­зи­цій і де­мо­ту­рів на фо­ру­мі та­кож пра­цю­вав по­льо­вий кон­фе­ренц­зал, де про­тя­гом двох днів від­бу­ло­ся кіль­ка кон­фе­рен­цій, уча­сни­ки яких слу­ха­чі та­кож ма­ли мо­жли­вість по­спіл­ку­ва­ти­ся зі спе­ці­а­лі­ста­ми як у ре­жи­мі «пи­та­н­ня-від­по­відь», так і у фор­ма­ті дис­ку­сії, обго­во­ре­н­ня, обмі­ну дум­ка­ми. Та­кі не­о­бме­же­ні мо­жли­во­сті віль­но­го спіл­ку­ва­н­ня відвідувачів фо­ру­му між со­бою, а та­кож із йо­го з ор­га­ні­за­то­ра­ми та пред­став­ни­ка­ми ком­па­нійу­ча­сни­ків є чи не най­біль­шим чин­ни­ком йо­го успіху. «Ко­ли ми го­ту­ва­ли­ся до про­ве­де­н­ня пер­шо­го „Но­во­го зер­ня­тка”, основ­ним за­ду­мом бу­ло про­па­гу­ва­ти на­ше на­сі­н­ня, — роз­по­вів іні­ці­а­тор і ідей­ний на­тхнен­ник фо­ру­му, ди­ре­ктор ПАП «Агро­прод­сер­віс» Ан­дрій Ба­ран. — Та ми­ну­ло три ро­ки, і сьо­го­дні ми ро­зу­мі­є­мо цей за­хід зна­чно шир­ше. До нас при­їздить усе біль­ше ком­па­ній, що про­по­ну­ють свої то­ва­ри й по­слу­ги, та­кож збіль­шу­є­ться і кіль­кість відвідувачів, се­ред них — спе­ці­а­лі­сти, ке­рів­ни­ки го­спо­дарств, фер­ме­ри. Во­ни отри­му­ють тут но­ві зна­н­ня, но­вий до­свід, озна­йом­лю­ю­ться з практикою впро­ва­дже­н­ня пе­ре­до­вих те­хно­ло­гій. Форум уже пе­ре­тво­рив­ся на май­дан­чик для спіл­ку­ва­н­ня, і ми пра­гне­мо, щоб ко­жний йо­го уча­сник зна­йшов тут одно­дум­ців і пар­тне­рів. Ми хо­че­мо, аби з ко­жним ро­ком «Нове зернятко» при­но­си­ло ще біль­ше ко­ри­сті не ли­ше нам як ор­га­ні­за­то­рам, а й усім уча­сни­кам і від­ві­ду­ва­чам».

Ми­ро­слав Гри­ци­шин, го­ло­ва ФГ «Ни­ва» (Те­ре­бов­лян­ський р-н): На­ше го­спо­дар­ство ви­ро­щує зер­но­ві, бо­бо­ві, ово­че­ву гру­пу. Як ви­ро­бни­ку ме­ні на «Но­во­му зер­ня­тку» ці­ка­во по­ди­ви­ти­ся на но­ві зраз­ки те­хні­ки, на­сі­н­ня, а та­кож по­спіл­ку­ва­тись із ко­ле­га­ми, зі спе­ці­а­лі­ста­ми ком­па­ній, бо та­ке спіл­ку­ва­н­ня ду­же ба­га­то зна­чить. Я при­їжджаю на цей форум уже дру­гий рік по­спіль. Ми­ну­ло­го ро­ку ми ско­ри­ста­ли­ся на­сі­н­ням го­ро­ху від «Агро­прод­сер­ві­су» — йо­го ви­гра­ли в одно­му з кон­кур­сів су­сі­днє з на­ми го­спо­дар­ство, але оскіль­ки во­ни го­рох не сі­ють, тож пе­ре­да­ли йо­го нам. Ми спро­бу­ва­ли, і ре­зуль­тат нам спо­до­бав­ся. Цьо­го ра­зу ще не ви­рі­шив, що тут при­дба­є­мо, але з пу­сти­ми ру­ка­ми то­чно не по­їде­мо. Ра­зом зі мною тут мій син, узяв йо­го, щоб він теж ди­вив­ся, нав­чав­ся, адже на фо­ру­мі мо­жна отри­ма­ти ду­же ба­га­то ці­ка­вої й ко­ри­сної ін­фор­ма­ції. Де­хто вва­жає, що її мо­жна зна­йти і в ін­тер­не­ті, але у фор­ма­ті жи­во­го спіл­ку­ва­н­ня ін­фор­ма­ція спри­йма­є­ться на­ба­га­то кра­ще. Дя­кую ор­га­ні­за­то­рам за та­кий чу­до­вий за­хід!

Во­ло­ди­мир Сав­чук, вла­сник ПП «Сав­чук» (Зба­разь­кий р-н):

Я зайняв­ся фер­мер­ством кіль­ка ро­ків то­му: при­їхав то­ді із за­ро­бі­тків із Поль­щі й ви­рі­шив за­по­ча­тку­ва­ти вла­сну спра­ву на зем­лі. На сьо­го­дні обро­бляю 55 ге­кта­рів, під цей уро­жай по­ло­ви­ну за­сі­яв го­ро­хом, ще ча­сти­ну — пше­ни­цею та со­єю. По­го­да для ро­слин­ни­цтва не ду­же спри­я­тли­ва, тро­шки ви­па­ло в черв­ні опа­дів, але вза­га­лі цей рік ви­дав­ся за­су­шли­вий, не знаю, як бу­де на­да­лі. Однак те, що я зро­зу­мів, що і за хо­ро­шої по­го­ди без до­бро­го на­сі­н­ня вро­жай не бу­де ще­дрим. Так са­ме, якщо в го­спо­дар­стві не впро­ва­джу­ва­ти ні­яких інновацій, то на при­стой­ний ре­зуль­тат спо­ді­ва­ти­ся мар­но. А на цьо­му фо­ру­мі якраз мо­жна озна­йо­ми­ти­ся з ба­га­тьма та­ки­ми ін­но­ва­ці­я­ми.

Не менш ці­ка­во по­ди­ви­ти­ся на но­ву те­хні­ку — ґрун­то­об­ро­бну, по­сів­ну, на су­ча­сні тра­кто­ри. Пев­но, що гро­шей ку­пи­ти все ба­жа­не не ви­ста­чить, але вже зна­єш, чо­го са­ме пра­гну­ти. Хо­ті­ло­ся б, щоб у нас, як і в кра­ї­нах Єв­ро­пи, фер­мер міг взя­ти те­хні­ку в лі­зинг, а якщо не вда­сться вча­сно за неї по­вер­ну­ти гро­ші, то щоб за це не бу­ло ша­ле­них штра­фів. А вза­га­лі до­ма пра­цю­ва­ти кра­ще. Це ро­зу­мі­єш і ось на та­ких за­хо­дах, де пе­ре­ко­ну­є­шся, що зем­ле­роб­ство в кра­ї­ні роз­ви­ва­є­ться, що є пер­спе­кти­ви. Крім то­го, при­їзди­ти на «Нове зернятко» — це пев­ним чи­ном і під­твер­джу­ва­ти свій ста­тус.

Зу­стрі­ча­єш тут зна­йо­мих, ві­та­є­шся з ни­ми, спіл­ку­є­шся зі спе­ці­а­лі­ста­ми, і від цьо­го ро­стеш на­віть у вла­сних очах.

Во­ло­ди­мир Го­ло­вач, го­ло­ва ФГ «Во­ло­ди­мир» (Гу­ся­тин­ський р-н): Вра­же­н­ня від цьо­го фо­ру­му ду­же хо­ро­ші. Впер­ше по­бу­вав тут два ро­ки то­му, але якось бі­гом, а вже цьо­го ра­зу всю­ди по­хо­див, усе до­бре роз­ди­вив­ся. Ду­же ці­ка­во, що «Агро­прод­сер­віс» по­ка­зав не ли­ше на­сі­н­ня та свої де­мо­по­ля, а й свій­ських тва­рин — ні­де біль­ше та­ко­го не­має.

На «Нове зернятко» ці­ка­во при­їха­ти по­ди­ви­ти­ся, по­вчи­ти­ся, адже є ще в нас господарства, що пра­цю­ють за те­хно­ло­гі­я­ми со­ро­ка-п’яти­де­ся­ти­рі­чної дав­но­сті, сі­ють-сі­ють, а ні­чо­го в них тол­ком не ро­дить. Тут ді­зна­є­шся, що за чим тре­ба вно­си­ти, як обро­бля­ти, на що звер­та­ти ува­гу.

І ще ва­жли­вий мо­мент для ме­не — ор­га­ні­за­ція ро­бо­ти са­мо­го «Агро­прод­сер­ві­су». Ком­па­нія по­ка­зує ду­же ви­со­ку ефе­ктив­ність, у неї все йде в ді­ло. Пе­ре­ро­бля­ють сою, олію про­да­ють, а від­хо­ди — со­є­ву ма­ку­ху — ви­ко­ри­сто­ву­ють на кор­ми тва­ри­нам. А чи­сто­та яка — що на на­сін­нє­во­му за­во­ді, що на м’ясо­ком­бі­на­ті! Всю­ди охай­но, сті­ни й під­ло­га ви­кла­де­ні ка­хель­ною пли­ткою. Так усім вар­то на­вча­ти­ся не ли­ше пе­ре­до­вих те­хно­ло­гій, а й культурі ви­ро­бни­цтва, її фі­ло­со­фії. За та­ку на­у­ку окре­ме спа­си­бі.

Ігор Да­ви­дюк, ме­не­джер із мар­ке­тин­гу та про­дакт-ме­не­джер зер­но­вих куль­тур ТОВ «КВ­СУКРА­Ї­НА»: На­ша ком­па­нія бе­ре участь у «Но­во­му зер­ня­тку» вже третій рік, пред­став­ля­ю­чи гі­бри­ди сіль­гос­пкуль­тур. Та­кі ре­гіо­наль­ні фо­ру­ми від­рі­зня­ю­ться мо­жли­ві­стю по­зна­йо­ми­ти­ся, по­спіл­ку­ва­ти­ся з ло­каль­ни­ми ви­ро­бни­ка­ми, ді­зна­ти­ся про їх по­тре­би, по­чу­ти про про­бле­ми, ви­вчи­ти по­ба­жа­н­ня. В На­ста­со­ві про­хо­дить та­кий гло­баль­ний День по­ля, на якому крім де­мо-по­сі­вів та­кож пред­став­ле­но но­вин­ки агро­те­хно­ло­гій, за­со­бів за­хи­сту ро­слин, те­хні­ки — тут є на що по­ди­ви­ти­ся та про що по­го­во­ри­ти. Зокре­ма, від­ві­ду­ва­чі на­шо­го стен­да осо­бли­во ці­кав­ля­ться ози­мою пше­ни­цею, тим біль­ше, що в нас ви­хо-

дять кіль­ка но­вих гібридів, ці­кав­ля­ться ози­мим ячме­нем, яко­го та­кож ба­га­то ви­ро­щу­ють у за­хі­дно­му ре­гіо­ні. Ефе­ктив­ність по­ді­бних за­хо­дів ми оці­ню­є­мо не на­пря­му, бо як ком­па­нія-ори­гі­на­тор осо­би­сто ні­чо­го не про­да­є­мо, торгівля ве­де­ться че­рез на­ших дистри­бу­то­рів. Однак ді­є­вість мо­жна спо­сте­рі­га­ти че­рез за­галь­не збіль­ше­н­ня про­да­жів на­ших про­ду­ктів у ре­гіо­ні, кіль­ко­сті звер­нень до на­ших пред­став­ни­ків із ти­ми чи ін­ши­ми за­пи­та­н­ня­ми. Та­кі за­хо­ди цін­ні для нас як пла­тфор­ма для спіл­ку­ва­н­ня, мо­жли­вість роз­по­ві­сти про на­шу ком­па­нію, і з цьо­го по­гля­ду форум «Нове зернятко» є ду­же ефе­ктив­ним.

Іри­на Іва­но­ва, го­ло­ва на­гля­до­вої ра­ди ком­па­нії «Агро­скоп Ін­тер­нешнл»:

Та­кий по­ту­жний про­ект, як «Нове зернятко» є вті­ле­н­ням но­вої ери спів­пра­ці укра­їн­ських сіль­го­спви­ро­бни­ків із між­на­ро­дни­ми ком­па­ні­я­ми — по­ста­чаль­ни­ка­ми пе­ре­до­вих те­хно­ло­гій. Ми ра­ді до­по­ма­га­ти агра­рі­ям сво­ї­ми до­сві­дом і зна­н­ня­ми. Форум дає мо­жли­вість по­ди­ви­ти­ся на рі­зні рі­ше­н­ня в здо­бу­тку вро­жа­їв, зро­зу­мі­ти, яка є ге­не­ти­чна ба­за, озна­йо­ми­ти­ся, що вже зро­бле­но їх су­сі­да­ми, ко­ле­га­ми й від­по­від­но са­мим до­лу­чи­ти­ся до най­кра­що­го до­сві­ду сіль­го­спви­ро­бни­цтва, вдо­ско­на­лю­ва­ти­ся. Ми спів­пра­цю­є­мо з «Агро­прод­сер­ві­сом» від по­ча­тку за­сну­ва­н­ня ком­па­нії в 1999 ро­ці. Роз­по­чи­на­ли пар­тнер­ство з по­ста­ча­н­ня на­сі­н­ня, те­хно­ло­гій ви­ро­щу­ва­н­ня, під­бо­ру агро­те­хно­ло­гій, си­стем жив­ле­н­ня та за­хи­сту ро­слин, кон­сал­тин­гу. За­раз спів­пра­цю­є­мо у впро­ва­джен­ні си­стем ро­зум­но­го зем­ле­роб­ства — по­ста­ча­є­мо ін­фор­ма­цію що­до гра­мо­тно­го ке­ру­ва­н­ня ґрун­та­ми, ана­лі­зу ґрун­тів, мо­ні­то­рин­гу по­сі­вів. Ба­чи­ти кон­кре­тні ре­зуль­та­ти на­шої спів­пра­ці — це на­ди­хає!

Ан­дрій Ба­ран, ди­ре­ктор ПАП «Агро­прод­сер­віс»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.