Ком­пле­ксний під­хід

В ПРИВАТНО-ОРЕНДНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ «СОКОЛІВКА» ПРА­ЦЮЄ ПРИЧІПНА ТЕ­ХНІ­КА НЕБАГАТЬОХ ВИ­РО­БНИ­КІВ, АЛЕ ПЕРШЕ МІСЦЕ ЗА ПОПУЛЯРНІСТЮ ТУТ НАЛЕЖИТЬ БРЕНДУ HORSCH

The Ukrainian Farmer - - ТЕ­ХНІ­КА - Во­ло­ди­мир Огій­чук

Пра­кти­ка мо­но­брен­ду не зав­жди ви­прав­да­на з по­гля­ду мо­жли­во­сті ви­ко­ну­ва­ти всі те­хно­ло­гі­чні опе­ра­ції з ма­кси­маль­ною які­стю.

Зав­жди в лі­ній­ці одно­го ви­ро­бни­ка є най­кра­щі агре­га­ти для пев­них ви­дів ро­біт, а є та­кі, що не зов­сім від­по­від­а­ють фа­кти­чним умо­вам в по­лі. Однак ком­па­нія HORSCH до­ве­ла, що її обла­дна­н­ня мо­же за­кри­ти пра­кти­чно всі по­тре­би су­ча­сно­го укра­їн­сько­го господарства. У ПОП «Соколівка» Жа­шків­сько­го ра­йо­ну пра­цю­ють чо­ти­ри рі­зних агре­га­ти цьо­го ви­ро­бни­ка, і всі во­ни іде­аль­ні для впро­ва­дже­ної те­хно­ло­гії ви­ро­щу­ва­н­ня зер­но­вих і те­хні­чних куль­тур.

Як роз­по­вів ди­ре­ктор господарства Оле­ксандр Ко­си­нюк, у підприємстві пра­цю­ють усьо­го кіль­ка брен­дів при­чі­пної те­хні­ки: Lemken, Väderstad і HORSCH, остан­ньо­му належить про­від­не місце. Від­да­ли пе­ре­ва­гу са­ме цьо­му бренду з та­ких при­чин: на­дій­ність ма­шин, на­яв­ність які­сно­го сер­ві­су й опе­ра­тив­ність об­слу­го­ву­ва­н­ня. Оскіль­ки під­при­єм­ство пра­цює за ін­тен­сив­ни­ми те­хно­ло­гі­я­ми, ду­же ва­жли­вою є мо­дер­ні­за­ція те­хні­ки в будь-який мо­мент. І ком­па­нія HORSCH та­ку мо­жли­вість за­без­пе­чує. На­при­клад, два ро­ки то­му бу­ло при­дба­но ди­ско­вий агре­гат HORSCH Joker 8RT без пе­ре­дніх но­жів для по­дрі­бне­н­ня ро­слин­них ре­шток, і на по­лях пі­сля со­ня­шни­ку й рі­па­ку агре­гат пра­цю­вав ли­ше в па­рі з муль- чу­ва­чем. Ро­зу­мі­ю­чи, що ро­би­ти два про­хо­ди те­хні­ки по­лем над­то до­ро­го, звер­ну­ли­ся в ком­па­нію Horsch із про­ха­н­ням про мо­жли­ве до­обла­дна­н­ня агре­га­та по­дрі­бню­валь­ни­ми но­жа­ми, й отри­ма­ли по­зи­тив­ну від­по­відь.

У го­спо­дар­ство при­ве­зли від­по­від­ний агре­гат на де­мон­стра­цію, і за ре­зуль­та­та­ми по­ка­зу при­дба­ли ком­плект но­жів. Тоб­то не до­ве­ло­ся ку­пу­ва­ти но­вий агре­гат, а ста­рий про­да­ва­ти — спра­ву бу­ло ви­рі­ше­но до­сить про­сто як фі­нан­со­во, так і те­хні­чно. Те­пер на по­лях пі­сля со­ня­шни­ку й рі­па­ку муль­чу­вач не за­сто­со­ву­ють, бо за один про­хід HORSCH Joker ви­ко­нує і по­дрі­бне­н­ня ро­слин­них ре­шток, і ди­ску­ва­н­ня. Крім то­го, на цьо­му агре­га­ті вста­нов­ле­но ко­ток Double Roll Pack, який ви­ко­нує фун­кцію по­дрі­бне­н­ня гру­док й ущіль­не­н­ня ґрун­ту, що осо­бли­во ва­жли­во в лі­тній і осін­ній пе­рі­о­ди.

Оле­ксандр Ко­си­нюк, ди­ре­ктор ПОП «Соколівка»

«Окрім ґрун­то­об­ро­бно­го агре­га­та HORSCH Joker 8RT у нас пра­цює сі­вал­ка HORSCH Focus, якою ми не ли­ше сі­є­мо, а й одно­ча­сно вно­си­мо до­бри­ва на гли­би­ну від 20 до 35 см. Це до­зво­ляє «під­ня­ти» ту во­ло­гу, що ще за­ли­ши­лась у ни­жніх ша­рах ґрун­ту в лі­тньо-осін­ній пе­рі­од. Та­кож у нас є агре­гат HORSCH Tiger, який ви­ко­нує на­пів­гли­бо­кий обро­бі­ток (на

20–25 см) і мо­же одно­ча­сно вно­си­ти мі­не­раль­ні до­бри­ва. За­зви­чай цей агре­гат пра­цює в осін­ній пе­рі­од, ди­ска­ми по­дрі­бнює реш­тки, а ла­па­ми ці реш­тки змі­шу­ю­ться з ґрун­том і вно­ся­ться до­бри­ва. Зза­ду на ньо­го вста­нов­ле­но ко­ток Double Roll Pack, який за­кри­ває ґрунт, час­тко­во йо­го ущіль­нює, а та­кож по­дрі­бнює груд­ки.

Остан­нім на­шим при­дба­н­ням є при­чі­пний об­при­ску­вач HORSCH Leeb, який мо­же ефе­ктив­но під­три­му­ва­ти нор­му вне­се­н­ня на рі­зних швид­ко­стях ру­ху. Тоб­то комп’ютер са­мо­стій­но під­би­рає по­трі­бний ка­лібр фор­сун­ки, яку тре­ба вві­мкну­ти за по­то­чної швид­ко­сті ру­ху. Все ро­би­ться ав­то­ма­ти­чно, опе­ра­то­ру ли­ша­є­ться за­галь­ний кон­троль над те­хні­кою. Та­кож мо­жли­ве ре­гу­лю­ва­н­ня ви­со­ти штан­ги над по­верх­нею ро­слин або ґрун­ту. На­при­клад, ко­ли швид­кість ві­тру ся­гає 5–7 км/год, є мо­жли­вість опу­сти­ти штан­гу до 25 см над по­верх­нею зав­дя­ки ви­ко­ри­стан­ню трьох фор­су­нок одно­ча­сно. Та­ким чи­ном від­стань між фор­сун­ка­ми ста­но­вить 25 см і за­без­пе­чу­є­ться по­трі­бне пе­ре­кри­т­тя фа­ке­ла. Си­сте­ма ав­то­ма­ти­чно вми­кає по­трі­бні фор­сун­ки, опе­ра­то­ру на­віть не тре­ба ви­хо­ди­ти з тра­кто­ра. Об­при­ску­вач обла­дна­но не ли­ше ра­да­ром, який ви­зна­чає швид­кість ру­ху, а й уль­тра­зву­ко­ви­ми сен­со­ра­ми для кон­тро­лю ви­со­ти штан­ги. Якіс-

не змі­шу­ва­н­ня хі­мі­ка­тів і ефе­ктив­ний ви­лив змен­ши­ли за­галь­ну нор­му ви­ли­ву до 120 л/га.

Це, у свою чер­гу, по­с­при­я­ло збіль­шен­ню за­галь­ної про­ду­ктив­но­сті. За 12-го­дин­ну змі­ну ми всти­га­є­мо на­кри­ва­ти 300 ге­кта­рів».

Пі­сля збо­ру вро­жаю в по­ле за­пу­ска­ють агре­гат HORSCH Jocker 8RT. Він пра­цює пі­сля рі­па­ку, со­ня­шни­ку, пше­ни­ці та ячме­ню. Реш­тки со­ня­шни­ку та рі­па­ку ефе­ктив­но по­дрі­бню­ю­ться пе­ре­дні­ми но­жа­ми, а ди­ско­ві ба­та­реї змі­шу­ють їх із ґрун­том. Для со­ло­ми пі­сля зер­но­вих куль­тур но­жі не по­трі­бні, то­му во­ни не ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться. Пі­сля ку­ку­ру­дзи агре­гат та­кож мо­же пра­цю­ва­ти, але якість по­дрі­бне­н­ня не та­ка, яку хо­чуть ба­чи­ти го­спо­да­рі. В цьо­му ра­зі від­да­ють пе­ре­ва­гу ін­шим зна­ря­д­дям, які мо­жуть пра­цю­ва­ти з на­две­ли­кою кіль­кі­стю ро­слин­них ре­шток.

Про­тя­гом се­зо­ну агре­гат обро­бляє близь­ко 3000 ге­кта­рів. Ди­ски ви­три­ма­ли близь­ко 2000 ге­кта­рів, пі­сля чо­го їх за­мі­ни­ли. Ґрун­ти в го­спо­дар­стві су­гли­ни­сті чор­но­зе­ми, ду­же важ­кі, та ще й обро­бля­ють їх зде­біль­шо­го за мі­ні­маль­ної во­ло­го­сті в кін­ці лі­та та во­се­ни. Тож ні­хто не очі­ку­вав ди­ва, і як тіль­ки бу­ло за­фі­ксо­ва­но від­по­від­ний знос, одра­зу вста­но­ви­ли но­ві. За­мі­на тут ду­же про­ста — диск крі­пи­ться п’ятьма бол­та­ми, тож із ро­бо­тою впо­ра­є­ться будь-який ме­ха­ні­за­тор.

Обро­бі­ток ґрун­ту в го­спо­дар­стві кла­си­чний, де оран­ка ком­бі­ну­є­ться з обро­бі­тком ди­ско­ви­ми зна­ря­д­дя­ми. На­при­клад, під рі­пак пло­щу ди­ску­ють у два слі­ди й за мо­жли­во­сті ще й обро­бля­ють агре­га­том HORSCH Tiger. Пі­сля зер­но­вих ви­ко­ну­є­ться ди­ску­ва­н­ня й оран­ка.

Ви­бір агре­га­та Joker був не­ви­пад­ко­вим — се­ред усіх, що при­во­зи­ли на ви­про­бу­ва­н­ня, він по­ка­зав се­бе най­кра­ще. Ке­рів­ни­цтву спо­до­ба­лась якість обро­бі­тку, то­му бу­ло ви­рі­ше­но при­дба­ти са­ме йо­го. Ра­ні­ше в го­спо­дар­стві пра­цю­вав агре­гат Rubin ком­па­нії Lemken, але він вже до­ста­тньо від­пра­цю­вав, і з’яви­ла­ся по­тре­ба в більш су­ча­сно­му й про­ду­ктив­но­му зна­ряд­ді.

Ва­жли­вою бу­ла мо­жли­вість до­обла­дна­н­ня пе­ре­дні­ми рі­заль­ни­ми но­жа­ми, які по­дрі­бню­ють ро­сли­ні реш­тки. Для обро­бі­тку по­лів пі­сля со­ня­шни­ку та рі­па­ку це най­кра­ще рі­ше­н­ня. За один про­хід ви­ко­ну­є­ться від­ра­зу дві опе­ра­ції — муль­чу­ва­н­ня й ди­ску­ва­н­ня. Що­прав­да, для 8-ме­тро­во­го агре­га­та Joker по­трі­бен до­во­лі по­ту­жний енер­го­за­сіб. У го­спо­дар­стві «Соколівка» він пра­цює з тра­кто­ром Fendt 936

Vario або John Deere 8370 R. За спри­я­тли­вих умов мо­жна пра­цю­ва­ти і з менш по­ту­жним тра­кто­ром, але на по­лях з кру­ти­ми схи­ла­ми (які не­рід­ко зу­стрі­ча­ю­ться по­руч із Со­ко­лів­кою) по­трі­бен яко­мо­га по­ту­жні­ший тра­ктор. Агре­гат Joker має пра­цю­ва­ти на швид­ко­сті

12–16 км/год, щоб за­без­пе­чу­ва­ти по­трі­бну якість обро­бі­тку. Про­ду­ктив­ність агре­га­та мо­же ся­га­ти 80 га за 12 год, але це за умо­ви рів­но­го по­ля без кли­нів і пе­ре­шкод.

Сі­вал­ка Focus за се­зон за­сі­ває близь­ко 2000 ге­кта­рів і пра­цює з та­ки­ми куль­ту­ра­ми: го­ро­хом, пше­ни­цею, ячме­нем, ба­га­то­рі­чни­ми тра­ва­ми (лю­цер­на) та рі­па­ком. Комп’ютер на­ла­што­вує й кон­тро­лює про­цес ви­сі­ву, опе­ра­тор ви­ко­нує фун­кцію кон­тро­лю. Нор­ма ви­сі­ву до­три­му­є­ться в ме­жах кіль­кох від­со­тків, що для зер­но­вої гру­пи аб­со­лю­тно не кри­ти­чно. Сі­вал­ка пра­цює третій се­зон, і про­тя­гом цьо­го ча­су жо­дних на­рі­кань не ви­ни­ка­ло. На­віть ро­бо­чі ор­га­ни ще не мі­ня­ли, а вкрай не­ча­сті по­шко­дже­н­ня тру­бок ра­ху­ва­ти не по­трі­бно — це мо­же ста­ти­ся з будь-якою сі­вал­кою. До ці­єї сі­вал­ки ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли сі­вал­ку Lemken, якою та­кож бу­ли за­до­во­ле­ні, але змі­ни те­хно­ло­гі­чних ви­мог у зв’яз­ку зі змі­на­ми клі­ма­ту в бік по­су­хи ви­ма­га­ло пе­ре­гля­ну­ти під­хід до ви­сі­ву куль­тур. З’яви­ла­ся по­тре­ба в одно­ча­сно­му вне­сен­ні до­брив, що бу­ло не­мо­жли­вим за ви­ко­ри­ста­н­ня ста­рої сі­вал­ки. То­ді до­бри­ва вно­си­ли зви­чай­ним роз­ки­да­н­ням, а пі­сля при­дба­н­ня агре­га­тів HORSCH — ли­ше в ґрунт. Це дає змо­гу ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти до­бри­ва зна­чно ефе­ктив­ні­ше, без втрат. Крім то­го, роз­та­шу­ва­н­ня їх на за­да­ній гли­би­ні по­лег­шує ро­сли­нам до­ступ до «хар­чу­ва­н­ня». Єди­ним ва­рі­ан­том, ко­ли кар­ба­мід чи амі­а­чну се­лі­тру вно­сять роз­ки­да­чі, є пе­рі­од пе­ред ди­ску­ва­н­ням стер­ні, щоб при­швид­ши­ти мі­не­ра­лі­за­цію ро­слин­них ре­шток у ґрун­ті. Єди­ним обме­же­н­ням ви­ко­ри­ста­н­ня сі­вал­ки є пе­ре­зво­ло­же­ний ґрунт. Над­то ра­но в по­ле ве­сною не зай­деш, але це сто­су­є­ться пе­ре­ва­жної біль­шо­сті зер­но­вих сі­ва­лок. Іван Цим­бал, агро­ном ПОП «Соколівка»

«Я аб­со­лю­тно не маю про­блем із сер­ві­сни­ми ін­же­не­ра­ми HORSCH.

Усі пи­та­н­ня ви­рі­шу­ю­ться ма­кси­маль­но швид­ко, зде­біль­шо­го в те­ле­фон­но­му ре­жи­мі. Тоб­то на­ла­шту­ва­н­ня або ще якісь мо­мен­ти мо­жна ула­дна­ти ди­стан­цій­но. При­їзд спе­ці­а­лі­стів по­трі­бен вкрай не ча­сто, і якщо вже щось по­тре­бує їх при­су­тно­сті, ми не че­ка­є­мо ані зай­вої хви­ли­ни. Що­ден­ний сер­віс агре­га­тів HORSCH ду­же про­стий. На­віть ко­ли пра­цю­є­мо ці­ло­до­бо­во, ме­ха­ні­за­то­ри про­ма­щу­ють від­по­від­ні ву­зли раз на до­бу або дві. Хо­чу за­зна­чи­ти, що на­справ­ді та­ких ву­злів не­ба­га­то, то­му сер­ві­сні ро­бо­ти не по­тре­бу­ють біль­ше як п’ять хви­лин».

На пе­ре­дньо­му пла­ні сі­вал­ка Horsch Focus, по­за­ду — ґрун­то­об­ро­бний агре­гат Horsch Tiger

Оле­ксандр Ко­си­нюк

При­чі­пний об­при­ску­вач Horsch Leeb

Ди­ско­вий куль­ти­ва­тор Horsch Joker 8RT

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.