������� �����

,

The Ukrainian Farmer - - МО­ΛΟУ­НА ΦΕΡΜΑ - , - .

пра­кти­ці тва­рин­ни­цтва по­слу­го­ву­ю­ться та­ки­ми ме­то­да­ми ви­яв­ле­н­ня охо­ти у ко­рів:

• без­по­се­ре­днє спо­сте­ре­же­н­ня за тва­ри­на­ми (ві­зу­аль­не до­слі­дже­н­ня) три­чі на день;

• ре­фле­ксо­ло­гі­чний ме­тод, що ґрун­ту­є­ться на ви­ко­ри­стан­ні про­бни­ків.

-

Най­ча­сті­ше ви­ко­ри­сто­ву­ють клі­ні­ко-ві­зу­аль­ний ме­тод ви­зна­че­н­ня опти­маль­но­го ча­су осі­ме­ні­н­ня, що по­ясню­є­ться йо­го про­сто­тою. Слід пам’ята­ти, що у тва­рин під час ста­те­вої охо­ти змі­ню­є­ться ре­а­кція на го­дів­лю, чи­ще­н­ня, при­би­ра­н­ня при­мі­ще­н­ня, до­ї­н­ня, по­ве­дін­ка під час мо­ціо­ну, ви­па­са­н­ня тва­рин чи пе­ре­бу­ва­н­ня на ви­гуль­но­кор­мо­вих май­дан­чи­ках. Так, тва­ри­на в охо­ті про­яв­ляє за­не­по­ко­є­н­ня, ви­дає ха­ра­ктер­ні зву­ки, пе­ре­сту­пає з кін­ців­ки на кін­ців­ку, огля­да­є­ться, в неї зни­жу­є­ться апе­тит, ко­ро­тшою є три­ва­лість жуй­ки. Не­спо­кій­ні ко­ро­ви під час до­ї­н­ня ча­сті­ше по­вер­та­ють го­ло­ву в бік до­яр­ки, змен­шу­ють від­да­чу мо­ло­ка.

Мо­ло­ко ін­ко­ли на смак бу­ває со­ло­ним. Са­ме у цей пе­рі­од сам­ки про­яв­ля­ють по­шу­ко­ву ре­а­кцію на сам­ця, обню­ху­ють й обли­зу­ють еро­ген­ні зо­ни (вим’я, клі­тор, па­хвин­ну

область), до­зво­ля­ють ін­шим тва­ри­нам ро­би­ти на се­бе сад­ку і до то­го ж сто­ять спо­кій­но.

Ко­ро­ви в охо­ті не­хту­ють со­ці­аль­ною іє­рар­хі­єю ста­да й на­бли­жу­ю­ться до ко­рів ви­що­го ран­гу. Якщо у ста­ді є бик, то та­ка ко­ро­ва на­ма­га­є­ться актив­но кон­та­кту­ва­ти з ним. За одну ста­дію збу­дже­н­ня ко­ро­ва за­знає близь­ко 56 (3–104) за­стри­бу­вань, що є при­чи­ною по­яви в неї са­ден бі­ля ко­ре­ня хво­ста, кри­жів і ма­сла­ків. Спи­на в ко­рів мо­же бу­ти по­ра­не­ною. Ймо­вір­ним по­ка­зни­ком то­го, що ко­ро­ва в охо­ті, є «ре­флекс не­ру­хо­мо­сті», ко­ли тва­ри­на до­пу­скає пли­га­н­ня на се­бе ін­ших тва­рин. На по­ча­тку ста­дії ста­те­во­го збу­дже­н­ня зі ста­те­вої щі­ли­ни ви­ті­кає бі­лу­ва­тий слиз, а в се­ре­ди­ні охо­ти він по­чи­нає му­тні­ти й стає гу­сті­шим. Якщо слиз ли­пкий, му­тний, із до­мі­шка­ми по­ві­тря, то ко­ро­ву тре­ба осі­ме­ня­ти. В ко­рів спо­сте­рі­га­є­ться на­бряк ста­те­вих губ і по­чер­во­ні­н­ня сли­зо­вої обо­лон­ки пі­хви.

На ефе­ктив­ність цьо­го ме­то­ду зна­чною мі­рою впли­ває йо­го ор­га­ні­за­ція, зокре­ма, час, кра­тність і три­ва­лість спо­сте­ре­же­н­ня за тва­ри­на­ми. Оскіль­ки най­більш ви­ра­же­но озна­ки ста­те­во­го збу­дже­н­ня й охо­ти про­яв­ля­ю­ться пі­зно вве­че­рі, про­тя­гом но­чі та ра­но вран­ці, то хо­ча б одне до­слі­дже­н­ня за тва­ри­на­ми має при­па­да­ти на пе­рі­од 18:00–7:00 год. Ко­жне спо­сте­ре­же­н­ня має

три­ва­ти не мен­ше як 30 хв, за ско­ро­че­н­ня йо­го до 15 хв ефе­ктив­ність змен­шу­є­ться на 15–17% (табл. 1).

Осі­ме­ні­н­ня ко­рів про­во­дять одра­зу пі­сля ви­зна­че­н­ня опти­маль­них по­ка­зни­ків для вве­де­н­ня спер­ми й по­вто­рю­ють че­рез 10–12 год.

До не­до­лі­ків цьо­го ме­то­ду на­ле­жать:

• ви­бір тва­рин у ста­ні ті­чки, ста­те­во­го збу­дже­н­ня, але по­за охо­тою;

• не­мо­жли­вість ви­бо­ру тва­рин з аре­актив­ним ци­клом;

• у 5% тва­рин охо­та три­ває біль­ше за 24 год;

• від 3 до 19% тіль­них ко­рів про­яв­ля­ють озна­ки ста­те­во­го збу­дже­н­ня, у 17% ви­пад­ків їх осі­ме­ні­н­ня при­зво­дить до ем­бріо­наль­ної смер­тно­сті.

Пе­ре­ва­гою за­сто­су­ва­н­ня клі­ні­ко-ві­зу­аль­но­го ме­то­ду є про­сто­та, що уне­мо­жлив­лює ви­ко­ри­ста­н­ня скла­дних і ча­сто де­фі­ци­тних при­ла­дів, ре­акти­вів то­що.

Ни­ні в те­хно­ло­гії осі­ме­ні­н­ня ду­же ча­сто мо­жна на­тра­пи­ти на та­кі по­ру­ше­н­ня:

• по­ру­ше­н­ня в ор­га­ні­за­ції ви­яв­ле­н­ня ко­рів в охо­ті, а са­ме — ін­тер­вал між контролем ча­су охо­ти по­над 4 год;

• осі­ме­ні­н­ня ко­рів під час їх до­ї­н­ня;

• від­су­тність в го­спо­дар­стві обла­дна­них стан­ків для фі­кса­ції ко­рів під час і пі­сля осі­ме­ні­н­ня за їх ви­гуль­но­го утри­ма­н­ня.

Оскіль­ки ко­ро­ви під час збу­дже­н­ня ста­те­во­го ци­клу актив­но про­яв­ля­ють ло­ко­мо­тор­ний ре­флекс, на­у­ков­ці за­про­по­ну­ва­ли за­сто­со­ву­ва­ти ме­тод «би­ка-ви­яв­ни­ка (про­бни­ка)». Для цьо­го в ку­ті ви­гуль­но­го май­дан­чи­ка ро­блять за­гін для утри­ма­н­ня би­ка. Для за­без­пе­че­н­ня кра­що­го кон­та­кту між тва­ри­на­ми йо­го роз­мі­щу­ють не­по­да­лік від мі­сця во­до­пою тва­рин. Сам­ки в охо­ті під­хо­дять до мі­сця утри­ма­н­ня про­бни­ка, чі­ткі­ше про­яв­ля­ють ста­те­ву актив­ність. За ци­ми озна­ка­ми їх від­би­ра­ють і від­прав­ля­ють на осі­ме­ні­н­ня. На­яв­ність по­зи­тив­ної ре­а­кції сам­ки на сам­ку, так зва­ний ре­флекс не­ру­хо­мо­сті, на дум­ку ба­га­тьох ав­то­рів, є тіль­ки по­ча­тком під­ра­хун­ку для до­да­тко­во­го ви­зна­че­н­ня опти­маль­но­го ча­су осі­ме­ні­н­ня ін­ши­ми ме­то­да­ми (про­ба на би­ка-про­бни­ка, клі­ні­ко-ві­зу­аль­не об­сте­же­н­ня, ре­кталь­не до­слі­дже­н­ня зрі­ло­го фо­лі­ку­ла й ін.).

Для ви­зна­че­н­ня опти­маль­но­го ча­су вве­де­н­ня спер­ми ви­ко­ри­сто­ву­ють та­кож би­ків-ка­стра­тів або ко­рів/те­лиць-ви­яв­ниць,

обро­бле­них гор­мо­наль­ни­ми пре­па­ра­та­ми (табл. 2). Ко­рів-ви­яв­ниць від­би­ра­ють із ви­бра­ку­ва­них че­рез не­плі­дність; ста­те­во­зрі­лих те­лиць ова­рі­о­е­кто­му­ють. Пі­ді­бра­ні тва­ри­ни ма­ють бу­ти клі­ні­чно здо­ро­ви­ми, се­ре­дньої або ви­щої вго­до­ва­но­сті з ма­сою ті­ла се­ре­дньою по ста­ду ко­рів. Ви­ко­ри­сто­ву­ють їх че­рез 2–3 ти­жні пі­сля по­ча­тку гор­мо­наль­них обро­бок. Пі­сля при­пи­не­н­ня вве­де­н­ня гор­мо­нів ста­те­ва актив­ність збе­рі­га­є­ться 10–18 днів. Одну тва­ри­ну-ви­яв­ни­цю ви­ко­ри­сто­ву­ють за ті­єю са­мою ме­то­ди­кою, що й про­бни­ків. На одну тва­ри­ну-ви­яв­ни­цю з мі­тчи­ком за без­прив’язно­го утри­ма­н­ня на­ван­та­же­н­ня ста­но­вить 30–40 ко­рів або те­лиць.

Би­ків-про­бни­ків ви­пу­ска­ють що­ден­но вран­ці й уве­че­рі на 1,5–2 год в за­го­ни, де утри­му­ю­ться не­плі­дні, оте­лен­ні (з 3–4-го дня пі­сля ро­дів), осі­мі­не­ні (з 10-го по 30-й день пі­сля осі­ме­ні­н­ня) ко­ро­ви. За одним бу­га­єм-про­бни­ком за­крі­плю­ють 100–150 ко­рів і те­лиць. Спо­сте­рі­га­ють за по­ве­дін­кою ко­рів. Сам­ка, що в охо­ті, до­пу­скає сад­ку сам­ця. Та­ку сам­ку ви­ді­ля­ють зі ста­да й осі­ме­ня­ють дво­ра­зо­во, з ін­тер­ва­лом 10–12 го­дин. За ви­зна­че­н­ня охо­ти ва­зе­кто­мо­ва­ним бу­га­єм-про­бни­ком (із ко­ї­ту­сом) спер­му вво­дять одно­ра­зо­во від­ра­зу ж пі­сля ви­яв­ле­н­ня по­зи­тив­ної ре­а­кції.

Осі­ме­ня­ють ко­рів одра­зу пі­сля ви­зна­че­н­ня опти­маль­них по­ка­зни­ків для вве­де­н­ня спер­ми й по­вто­рю­ють че­рез 10–12 год. Не­то­чність цьо­го ме­то­ду ста­но­вить близь­ко 40–50%, що при­зво­дить до не­своє­ча­сно­го вве­де­н­ня спер­ми, а в 10–12% ви­пад­ків осі­ме­ня­ють уже ва­гі­тних тва­рин.

На­дзви­чай­но по­зи­тив­ні ре­зуль­та­ти за­плі­дне­н­ня ко­рів отри­му­ють шля­хом ви­зна­че­н­ня охо­ти й опти­маль­но­го ча­су осі­ме­ні­н­ня ко­рів за сту­пе­нем роз­ви­тку фо­лі­ку­ла. Сту­пінь роз­ви­тку фо­лі­ку­ла ви­зна­ча­ють у ко­рів під час ре­кталь­но­го до­слі­дже­н­ня. Паль­пу­є­ться спо­ча­тку пра­вий яє­чник, а по­тім лі­вий. Якщо на по­верх­ні яє­чни­ка на­ма­цу­є­ться фо­лі­кул (пу­хи­рець) роз­мі­ром (ді­а­ме­тром) 1,2–1,9 см, а за обе­ре­жно­го на­ти­ска­н­ня паль­цем стін­ка фо­лі­ку­ла м’яко вдав­лю­є­ться, від­чу­ва­є­ться рух фо­лі­ку­ляр­ної рі­ди­ни. Це вка­зує на зрі­лість фо­лі­ку­ла й опти­маль­ний час осі­ме­ні­н­ня.

Пер­ший раз ко­ро­ву осі­ме­ня­ють від­ра­зу пі­сля ви­яв­ле­н­ня в неї ре­фле­ксу не­ру­хо­мо­сті, дру­ге осі­ме­ні­н­ня в одну охо­ту по­вто­рю­ють че­рез 10–12 год пі­сля пер­шо­го. Якщо озна­ки охо­ти про­дов­жу­ю­ться, осі­ме­ні­н­ня по­вто­рю­ють че­рез ко­жні 10–12 год до пов­но­го при­пи­не­н­ня охо­ти.

Для змен­ше­н­ня кіль­ко­сті не­про­ду­ктив­них осі­ме­нінь за 20–30 діб до па­ру­ва­н­ня по­трі­бно за­без­пе­чи­ти до­ста­тню за рів­нем пе­ре­трав­но­го про­те­ї­ну й ка­ро­ти­но­ї­дів го­дів­лю, а в ра­зі по­яви пер­ших ознак ста­те­во­го збу­дже­н­ня ко­ро­ву го­ду­ють ін­ди­ві­ду­аль­но, да­ю­чи їй пов­ний ра­ціон і не до­пу­ска­ю­чи по­ру­шень у го­дів­лі в пер­ші 5–10 діб пі­сля осі­ме­ні­н­ня. Ра­ціон має бу­ти пов­но­цін­ним за вмі­стом мі­кро­еле­мен­тів (йод, цинк, ман­ган, ку­прум) і мі­не­раль­них ре­чо­вин (каль­цій і фо­сфор). Ре­гу­ляр­но да­ють сіль, крей­ду, ва­пняк, три­каль­цій­фо­сфат. Не до­пу­ска­ють зго­до­ву­ва­н­ня зі­псо­ва­них кор­мів. У пе­рі­од спа­рю­ва­н­ня й про­тя­гом пер­шо­го мі­ся­ця пі­сля осі­ме­ні­н­ня не ре­ко­мен­ду­є­ться обро­бля­ти тва­рин ін­се­кти­ци­да­ми й ан­ти­гіль­мін­тни­ми пре­па­ра­та­ми.

За роз­ла­дів і па­то­ло­гій ре­про­ду­ктив­ної си­сте­ми в ко­рів, ба­га­то­ра­зо­вих і без­ре­зуль­та­тних осі­ме­ні­н­нях (імун­на не­плі­дність), а та­кож у ра­зі па­то­ло­гій ор­га­нів ста­те­вої си­сте­ми в бу­га­їв-плі­дни­ків із по­ру­ше­н­ням які­сних по­ка­зни­ків спер­ми (ім­по­тен­ція) до­ціль­но ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ре­про­ду­кта­зу. Для роз­мо­ро­же­н­ня крі­о­кон­сер­во­ва­ної спер­ми бу­га­їв у ви­гля­ді не­о­бли­цьо­ва­них гра­нул у про­це­сі під­го­тов­ки спер­мо­доз до шту­чно­го осі­ме­ні­н­ня ко­рів і те­лиць ре­ко­мен­ду­є­ться ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти Тер­мо­сред­сан. Скла­дни­ки пре­па­ра­ту ство­рю­ють опти­маль­ний осмо­ти­чний і он­ко­ти­чний тиск у спер­мі, спри­я­ють утво­рен­ню дже­ре­ла енер­гії для спер­мі­їв, ви­со­кій бу­фер­но­сті й ан­ти­ба­кте­рі­аль­ній дії, що за­га­лом за­без­пе­чує до­бре за­плі­дне­н­ня ко­рів.

Для під­ви­ще­н­ня за­плі­дне­но­сті ко­рів, які ма­ють ба­га­то пе­ре­гу­лів, мо­жна при­зна­чи­ти одно­ча­сні ін’єкції про­ге­сте­ро­ну й 0,5% роз­чи­ну про­зе­ри­ну в до­зах 150 мг і 2 мл на 3-тю, 10-ту й 20-ту до­би пі­сля осі­ме­ні­н­ня або ін’єкції 0,5% роз­чи­ну про­зе­ри­ну на 3-тю, 5-ту, 20-ту чи на 3-тю, 10-ту й 20-ту до­би пі­сля осі­ме­ні­н­ня.

По­трі­бно кон­тро­лю­ва­ти ову­ля­ції фо­лі­ку­лів че­рез 24 год пі­сля пер­шо­го осі­ме­ні­н­ня й у ра­зі її від­су­тно­сті (асин­хрон­ний ста­те­вий цикл) про­во­ди­ти до­да­тко­ве (тре­тє) осі­ме­ні­н­ня. Ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти вве­де­н­ня фо­лі­ку­лі­ну в до­зі 500 ОД у ший­ку ма­тки за 5–10 хв до осі­ме­ні­н­ня для під­ви­ще­н­ня за­плі­дне­но­сті ко­рів. У ра­зі за­трим­ки ову­ля­ції син­хро­ні­зу­ють ста­те­вий цикл пре­па­ра­та­ми Гн-РГ або про­ста­глан­ди­на­ми Ф-2-аль­фа, кра­ще в по­єд­нан­ні з три­ві­том чи те­тра­ві­том. По­трі­бно за­ува­жи­ти, що при­зна­че­н­ня про­ста­глан­ди­ну Ф-2-аль­фа, що діє лю­те­о­лі­ти­чно, об­ґрун­то­ва­не для під­ви­ще­н­ня за­плі­дне­но­сті ли­ше пі­сля ви­клю­че­н­ня ва­гі­тно­сті.

На 5–8-му до­бу пі­сля осі­ме­ні­н­ня ре­ко­мен­ду­є­ться оці­ню­ва­ти якість жов­то­го ті­ла й за по­тре­би про­ве­сти ко­ре­кцію йо­го актив­но­сті, як за гі­по­фун­кції жов­то­го ті­ла.

Лю­те­о­лі­ти­чні вла­сти­во­сті пре­па­ра­ту естру­мейт до­зво­ля­ють ши­ро­ко за­сто­со­ву- ва­ти йо­го в ре­гу­ля­ції від­твор­ної фун­кції в про­ду­ктив­них ко­рів. Існує ве­ли­кий ви­бір рі­зних про­грам від­тво­ре­н­ня ста­да за­ле­жно від ви­ду та рів­ня про­ду­ктив­но­сті й по­став­ле­но­го зав­да­н­ня. Пре­па­рат мо­жна за­сто­со­ву­ва­ти як ін­ди­ві­ду­аль­но окре­мим тва­ри­нам, так і всьо­му по­го­лів’ю або гру­пам тва­рин. Про­гра­ма з від­тво­ре­н­ня мо­же про­во­ди­ти­ся з ви­ко­ри­ста­н­ням естру­мей­та або на до­да­ток до кон­тро­лю за естру­сом чи з осі­ме­ні­н­ням в пев­ні се­зо­ни (син­хро­ні­за­ція) без до­да­тко­во­го ви­яв­ле­н­ня ко­рів в охо­ті.

За­зви­чай ко­ро­ви при­хо­дять в охо­ту про­тя­гом ше­сти діб пі­сля одно­ра­зо­вої ін’єкції естру­мей­та; пі­сля дру­гої ін’єкції ре­а­кція (еструс) на­стає на­ба­га­то швид­ше. Тва­рин, що при­йшли в охо­ту, осі­ме­ня­ють не­за­ле­жно від кон­кре­тної про­гра­ми з від­тво­ре­н­ня. Однак осі­ме­ні­н­ня гру­пи ко­рів у пев­ний пе­рі­од у ра­зі за­сто­су­ва­н­ня про­гра­ми син­хро­ні­за­ції про­во­ди­ться тіль­ки пі­сля дво­ра­зо­вої ін’єкції.

В остан­ньо­му ви­пад­ку осі­ме­ні­н­ня здій­сню­ють або одно­ра­зо­во між 72 і 84 год пі­сля дру­гої ін’єкції естру­мей­та, або дво­ра­зо­во че­рез 72 і 96 год. По­двій­не осі­ме­ні­н­ня мо­же да­ва­ти ви­щу за­плі­дню­ва­ність, але не зав­жди є до­ціль­ним з еко­но­мі­чних мір­ку­вань.

За здій­сне­н­ня про­гра­ми від­тво­ре­н­ня ста­да слід та­кож при­ді­ля­ти ува­гу рів­ню го­дів­лі та ста­ну вго­до­ва­но­сті тва­рин. У цей пе­рі­од ре­ко­мен­ду­є­ться уни­ка­ти будь-яких стре­счин­ни­ків — пе­ре­гру­пу­вань, ра­пто­вих змін ра­ціо­ну або змін умов утри­ма­н­ня.

По­лі­пше­н­ня ме­не­джмен­ту в ста­ді шля­хом отри­ма­н­ня се­зон­них оте­лень, син­хро­ні­за­ція охо­ти до­зво­ляє до­мог­ти­ся більш ран­ніх (по ка­лен­дар­но­му ро­ку) оте­лень й, от­же, під­ви­щи­ти жи­ву ва­гу те­лят до від­лу­че­н­ня. Се­зон­ні оте­ле­н­ня зна­чно по­лег­шу­ють ор­га­ні­за­цію го­дів­лі й утри­ма­н­ня ста­да.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.