Ві­льям Ван ден Твіль, фер­мер (Ні­дер­лан­ди)

The Ukrainian Farmer - - 202 ǘǺǷǺȃǹǬ ȀDZǼǸǬ -

Ко­ли ми ви­рі­ши­ли по­ста­ви­ти но­ву си­сте­му до­ї­н­ня від ком­па­нії «Де­Ла­валь» VMS V300, я пе­ред­ба­чав під­ви­ще­н­ня про­ду­ктив­но­сті. Адже збіль­ше­н­ня ефе­ктив­но­сті на 10% дає нам біль­ше мо­жли­во­стей для роз­ши­ре­н­ня ста­да та йо­го утри­ма­н­ня. То­му з ча­сом я мо­жу до­да­ти біль­ше мо­ду­лів VMS V300. Це лег­ко й рен­та­бель­но. VMS V300 до­бре під­хо­дить нам, то­му що до­дає тро­хи гну­чко­сті в ро­бо­чо­му ри­тмі. Ко­ро­ва отри­мує біль­ше про­сто­ру, щоб ру­ха­ти­ся й сто­я­ти там, де во­на хо­че. Якщо во­на хо­че по­до­ї­ти­ся, то во­на мо­же пі­ти й по­до­ї­ти­ся, — чи во­на хо­че спо­ча­тку їсти? По­тім во­на йде в зо­ну го­дів­лі й так да­лі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.