Про­бле­му «ша­хма­ток» уре­гу­льо­ва­но

The Ukrainian Farmer - - НО­ВИ­НИ РИН­КІВ -

Вер­хов­на Ра­да ухва­ли­ла За­кон Укра­ї­ни «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни що­до ви­рі­ше­н­ня пи­та­н­ня ко­ле­ктив­ної вла­сно­сті на зем­лю, удо­ско­на­ле­н­ня пра­вил зем­ле­ко­ри­сту­ва­н­ня у ма­си­вах зе­мель сіль­сько­го­спо­дар­сько­го при­зна­че­н­ня, за­по­бі­га­н­ня рей­дер­ству та сти­му­лю­ва­н­ня зро­ше­н­ня в Укра­ї­ні». Цей за­кон уре­гу­льо­вує пи­та­н­ня ко­ле­ктив­ної вла­сно­сті на зем­лю, якої в Укра­ї­ні на­лі­чу­є­ться близь­ко 1,5 млн ге­кта­рів, і ство­рює ефе­ктив­ний ме- ха­нізм ви­ко­ри­ста­н­ня ма­си­вів зе­мель сіль­госп­при­зна­че­н­ня. Згі­дно з до­ку­мен­том, якщо зе­мель­ні ді­лян­ки одно­го орен­да­ря роз­мі­ще­но в рі­зних мі­сцях по­ля, во­ни зво­дя­ться в одне ці­ле. Та­ким чи­ном, за­кон уре­гу­льо­вує про­бле­му «ша­хма­ток» на по­лях, уне­мо­жлив­лює роз­по­діл ді­ля­нок одно­о­сі­бни­ка­ми, що по­лег­шить їхній обро­бі­ток і мі­ні­мі­зує ри­зик ви­ни­кне­н­ня кон­флі­ктних си­ту­а­цій.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.