Су­ха си­ро­ва­тка ста­ла при­ва­бли­вим на­пря­мом екс­пор­ту

The Ukrainian Farmer - - НО­ВИ­НИ РИН­КІВ -

Трен­ди сві­то­во­го рин­ку су­хої си­ро­ва­тки роз­ви­ва­ю­ться на ко­ристь укра­їн­ських екс­пор­те­рів. Ці­ни у ЄС — ви­со­кі, в США су­ха си­ро­ва­тка ко­штує близь­ко 710 дол./т, Ки­тай збіль­шив уві­зне ми­то на аме­ри­кан­ську си­ро­ва­тку на 25%. З ура­ху­ва­н­ням цьо­го укра­їн­ські ви­ро­бни­ки мо­жуть со­бі до­зво­ли­ти тор­гу­ва­ти­ся з трей­де­ра­ми що­до збіль­ше­н­ня цін. По­зи­тив­но впли­ває на ре­зуль­тат цих пе­ре­мо­вин і по­мі­тне ско­ро­че­н­ня ви­пу­ску си­ро­ва­тки ви­ро­бни­ка­ми сир­них про­ду­ктів. У ре­зуль­та­ті, для про­від­них ви­ро­бни­ків, осо­бли­во тих, хто має ки­тай­ську сер­ти­фі­ка­цію, отри­ма­ти за си­ро­ва­тку 700 дол./т уже не про­бле­ма­ти­чно, а ці­ни но­вих кон­тра­ктів пе­ре­ви­щу­ють цю по­зна­чку. На­віть під­при­єм­ства, що не ма­ють ки­тай­ської сер­ти­фі­ка­ції, вже зрід­ка про­да­ють си­ро­ва­тку де­шев­ше за 650 дол./т. Основ­ні по­ку­пці укра­їн­ської си­ро­ва­тки — Ки­тай (59%), Ма­лай­зія і Фі­ліп­пі­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.