«Кі­прі­о­ти» пе­ре­про­да­ли «Ки­їв-Атлан­тик Укра­ї­на» «нім­цям»

The Ukrainian Farmer - - НО­ВИ­НИ КОМ­ПА­НІЙ -

Ан­ти­мо­но­поль­ний ко­мі­тет Укра­ї­ни до­зво­лив ні­ме­цькій Agrolife GmbH при­дба­ти кон­троль­ний па­кет акцій кі­пр­ської Cotone Investments Limited, яка во­ло­діє 100% акцій ви­ро­бни­ка кор­мів ПрАТ «Ки­їв-Атлан­тик Укра­ї­на» (Ки­їв­ська обл.). Но­вий акціо­нер пе­ре­о­брав спо­сте­ре­жну ра­ду то­ва­ри­ства, а та­кож при­зна­чив ди­ре­кто­ром Бо­ри­са Ски­бу, який про­тя­гом остан­ніх п’яти ро­ків був ди­ре­кто­ром ТОВ «Єв­ро­пей­ський про­те­їн Укра­ї­на», го­ло­вою ве­те­ри­нар­ної ра­ди ПАТ «Гру­па Чер­кі­зо­во» (РФ) і на­чаль­ни­ком від­ді­лу пта­хів­ни­цтва ком­па­нії «Про­дам»

(РФ). За да­ни­ми ре­сур­су mind.ua, бе­не­фі­ці­а­ром Agrolife GmbH є бі­зне­смен Сер­гій Кро­ле­вець, вла­сник ком­па­нії «Ері­дон». Agrolife GmbH спіль­но з дан­ською Fermentationexperts AS є за­снов­ни­ка­ми ТОВ «Єв­ро­пей­ський про­те­їн Укра­ї­на».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.