Сів­ба рі­па­ку та бу­ря­ків бу­де ще швид­шою

The Ukrainian Farmer - - НО­ВИ­НИ КОМ­ПА­НІЙ -

Ком­па­нія «Ва­дер­штад» у черв­ні на ви­став­ці Farm Progress Show в Ка­на­ді пре­зен­ту­ва­ла но­ву сі­вал­ку то­чно­го ви­сі­ву Tempo L 24. Її до­ціль­но за­сто­со­ву­ва­ти для то­чної сів­би дрі­бно­на­сін­них куль­тур, та­ких як рі­пак і цукро­ві бу­ря­ки. За твер­дже­н­ням ком­па­нії, на сьо­го­дні Tempo L 24 є най­більш ви­со­ко­швид­кі­сною сі­вал­кою то­чно­го ви­сі­ву для на­зва­них куль­тур. Сі­вал­ка має 24 ви­сів­них

се­кції й до­сту­пна з ши­ри­ною між­ря­д­дя 450, 457, 500 чи 580 мм.

Се­рій­не ви­ро­бни­цтво сі­вал­ки роз­по­чне­ться в ли­сто­па­ді 2018 ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.