Тва­рин­ни­цьким під­при­єм­ствам й одно­о­сі­бни­кам на­ра­хо­ва­но до­та­ції

The Ukrainian Farmer - - НО­ВИ­НИ КОМ­ПА­НІЙ -

За під­сум­ка­ми пер­шо­го пів­річ­чя 2018-го в рам­ках держ­про­гра­ми час­тко­во­го від­шко­ду­ва­н­ня вар­то­сті бу­дів­ни­цтва та ре­кон­стру­кції тва­рин­ни­цьких ферм і ком­пле­ксів уча­сни­кам рин­ку бу­де на­прав­ле­но 220,1 млн грн. Зокре­ма, бу­де час­тко­во від­шко­до­ва­но вар­тість бу­дів­ни­цтва чо­ти­рьох об’єктів сви­нар­ства, по два — пта­хів­ни­цтва і ВРХ у Він­ни­цькій, Во­лин­ській, Чер­ні­ве­цькій, Чер­ні­гів­ській, Тер­но­піль­ській і Хмель­ни­цькій обла­стях. Крім то­го, ста­ном на ли­пень Мі­на­гро­по­лі­ти­ки на­ра­ху­ва­ло до­та­цій фі­зи­чним осо­бам за ви­ро­щу­ва­н­ня мо­ло­дня­ку ВРХ у су­мі 6,7 млн грн. За­зна­че­ні ко­шти спря­мо­ва­но до під­роз­ді­лів обл­держ­адмі­ні­стра­цій із пи­тань АПК для ви­пла­ти утри­му­ва­чам те­лят. До­та­цію на­ра­хо­ва­но 3573 фі­зи­чним осо­бам за утри­ма­н­ня 6064 те­лят. Та­кож у рам­ках про­гра­ми з на­да­н­ня спе­ці­аль­ної бю­дже­тної до­та­ції за утри­ма­н­ня ко­рів мо­ло­чно­го, мо­ло­чном’ясно­го та м’ясно­го на­пря­му про­ду­ктив­но­сті сіль­госп­під­при­єм­ствам пе­ре­ра­хо­ва­но 259 млн грн.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.