Дми­тро Ку­пав­цев,

ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор «Ро­сток-Хол­динг»

The Ukrainian Farmer - - ТЕМА НОМЕРА -

Ба­га­то хто ка­же про па­ра­лель­не во­ді­н­ня або ви­мкне­н­ня се­кцій на сі­вал­ках й об­при­ску­ва­чах, і на­зи­ває це то­чним зем­ле­роб­ством. На­справ­ді це обов’яз­ко­ві еле­мен­ти, які в нас дав­но пра­цю­ють. Моє ба­че­н­ня то­чно­го зем­ле­роб­ства — це ди­фе­рен­цій­ний ви­сів, ди­фе­рен­цій­не вне­се­н­ня до­брив, а та­кож окре­ма для ко­жно­го по­ля те­хно­ло­гія жив­ле­н­ня. Тоб­то під­би­ра­є­мо ком­плекс до­брив за­ле­жно від кон­кре­тної по­тре­би. Та­кож це сто­су­є­ться і змін­ної нор­ми вне­се­н­ня ЗЗР, ко­ли об­при­ску­вач у ме­жах одно­го по­ля бу­де вно­си­ти рі­зну нор­му. Що­прав­да, на сьо­го­дні ця те­хно­ло­гія по­ки що не го­то­ва, але в май­бу­тньо­му так бу­дуть пра­цю­ва­ти, то­му що це дає зна­чну еко­но­мію, змен­шує стрес для куль­тур­них ро­слин, осо­бли­во ко­ли мо­ва йде про гер­бі­ци­ди, і по­тен­цій­но збіль­шує вро­жай­ність.

Пі­сля всі­єї ви­ко­на­ної ро­бо­ти ми по­вин­ні зро­би­ти які­сне кар­ту­ва­н­ня вро­жай­но­сті, для чо­го по­трі­бна від­по­від­на те­хні­ка, про­фе­сій­ні

ме­ха­ні­за­то­ри та від­пра­цьо­ва­ні ал­го­ри­тми дій. З ко­жною си­сте­мою тре­ба вмі­ти пра­цю­ва­ти, щоб отри­му­ва­ти від неї очі­ку­ва­ний ре­зуль­тат. Не бу­ду кри­ти­ку­ва­ти або хва­ли­ти якісь брен­ди — ко­жен агра­рій по­ви­нен са­мо­стій­но ви­зна­чи­тись із за­сто­со­ву­ва­ни­ми те­хно­ло­гі­я­ми. Однак у будь-якому ра­зі кар­ту­ва­н­ня вро­жай­но­сті слід ро­би­ти, якщо ком­па­нія хо­че пра­цю­ва­ти з то­чним зем­ле­роб­ством.

На за­гал ска­жу, що від за­сто­су­ва­н­ня си­стем то­чно­го зем­ле­роб­ства ми пла­ну­є­мо отри­ма­ти від 50 до 150 дол./га до­да­тко­во­го при­бу­тку. Все за­ле­жить від по­лів і зав­дань, які став­ля­ться. В нас зем­лі роз­та­шо­ва­ні в зо­ні По­ліс­ся, і тут є до­сить зна­чна не­о­дно­рі­дність у ме­жах ко­жно­го по­ля. То­му тут ефе­ктив­ність від ди­фе­рен­цій­но­го під­хо­ду до­во­лі зна­чна. Ми мо­же­мо еко­но­ми­ти й вно­си­ти то­чні­ше, від­по­від­но до ґрун­то­вих умов й очі­ку­ва­ної вро­жай­но­сті ко­жної ді­лян­ки. На де­яких по­лях ком­па­нія «Агро­тест» ро­би­ла ана­ліз по ко­жно­му ге­кта­ру, і ми отри­ма­ли до­сить зна­чну не­о­дно­рі­дність у по­жив­них ре­чо­ви­нах. Це говорить про до­во­лі ви­со­кий по­тен­ці­ал ди­фе­рен­цій­но­го під­хо­ду.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.