Во­ло­ди­мир Шу­ка­ло, агро­ном НВФ «Уро­жай»

The Ukrainian Farmer - - TEMA HOMEPA -

Якщо по­рів­ню­ва­ти з ти­ми сі­вал­ка­ми, що пра­цю­ва­ли в на­шо­му під­роз­ді­лі ра­ні­ше, отри­ма­ли зна­чну рі­зни­цю у яко­сті. Роз­по­діл на­сі­н­ня в ряд­ку став зна­чно кра­щим, до­три­ма­н­ня нор­ми ви­сі­ву пра­кти­чно іде­аль­не. За ре­зуль­та­та­ми ро­бо­ти цьо­го се­зо­ну від­хи­ле­н­ня від нор­ми не пе­ре­ви­щує 0,5–1%.

Еле­ктро­при­вод ви­сів­но­го апа­ра­та дає змо­гу за­сто­со­ву­ва­ти ди­фе­рен­цій­ні нор­ми ви­сі­ву від­по­від­но до карт-зав­дань. Цьо­го ро­ку зро­би­ли пер­ший екс­пе­ри­мент із ди­фе­рен­цій­ною нор­мою, під­го­ту­вав­ши кар­ту не­о­дно­рі­дно­стей за еле­ктро­про­від­ні­стю.

Сі­вал­ка то­чно ви­три­мує гли­би­ну ви­сі­ву, і якщо ми за­да­є­мо 5 см, це озна­ча­ти­ме, що все на­сі­н­ня бу­де роз­та­шо­ва­но са­ме на та­кій гли­би­ні не­за­ле­жно від ґрун­то­вих умов. Це до­ся­га­є­ться ви­ко­ри­ста­н­ням ву­зла CleanSweep, який роз­гор­тає ро­слин­ні реш­тки й груд­ки і го­тує ґрунт до сів­би, а та­кож си­сте­ми DeltaForce, яка за по­тре­би мо­же або силь­ні­ше при­ти­сну­ти со­шник, або під­три­ма­ти йо­го, щоб уне­мо­жли­ви­ти збіль­ше­н­ня гли­би­ни на ді­лян­ках зі слаб­ки­ми ґрун­та­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.