ФОРМУЛА УСПІХУ

ЯК НЕ ВТРАЧАТИ ПРИ­БУ­ТОК ЧЕ­РЕЗ ОСИПАННЯ ЗЕР­НА, ЗАОЩАДЖУВАТИ ЧАС І ЗБІЛЬШУВАТИ ПРО­ДУ­КТИВ­НІСТЬ КОМБАЙНІВ?

The Ukrainian Farmer - - ЗБЕ­РІ­ГА­Н­НЯ -

Сьо­го­дні, ко­ли жни­ва в са­мо­му роз­па­лі, ма­буть, пе­ред ко­жним із вас по­стає акту­аль­не за­пи­та­н­ня: як уни­кну­ти осипання зер­на? Це — одна з най­го­стрі­ших тем для всіх го­спо­дарств, адже за­пі­зне­н­ня зі зби­ра­н­ням до 10 днів мо­же при­зве­сти до змен­ше­н­ня вро­жай­но­сті як мі­ні­мум до 500 кг/га. А якщо кон­вер­ту­ва­ти це у гро­ші? Прав­да ж, не хо­че­ться втрачати ані ко­пій­ки з при­бу­тку, у який ви вкла­да­ли про­тя­гом ро­ку, го­ту­ю­чись спо­ча­тку до сів­би, а по­тім — до жнив? Зер­но в по­стій­ній сти­гло­сті збе­рі­га­є­ться без втрат не біль­ше як п’ять днів, а вже ко­жен на­сту­пний день про­стою при­зво­дить до втрат уро­жаю до 1%. До при­кла­ду, якщо ми по­чи­на­є­мо зби­ра­ти вро­жай із во­ло­гі­стю 16–18%, то ча­су на зби­ра­н­ня ми ма­є­мо не біль­ше як 10 днів. Аби ма­кси­маль­но уни­кну­ти втрат, іде­аль­ним бу­ло б зі­бра­ти йо­го ма­кси­мум за 7 днів. Як же це зро­би­ти? Тут ві­ді­грає на­два­жли­ву роль опти­маль­ність ло­гі­сти­чно­го роз­ра­хун­ку, яку ви за­сто­со­ву­є­те в по­лі. Тер­мі­ни зби­ра­н­ня за­ле­жать від кіль­ко­сті комбайнів і їхньо­го ви­ро­бі­тку. І якраз на про­ду­ктив­ність ро­бо­ти комбайнів ви мо­же­те впли­ну­ти! Яким чи­ном? За­сто­су­вав­ши ін­ший транс­порт, що пра­цю­ва­ти­ме з ним у тан­де­мі. Тут клю­чо­ва по­зи­ція — бун­кер-пе­ре­ван­та­жу­вач, що збіль­шить про­ду­ктив­ність комбайнів до 30%, тоб­то ми уни­ка­є­мо зу­пин­ки комбайнів і ви­ван­та­жу­є­мо їх на хо­ду. За та­кої ро­бо­ти фа­кти­чно 95% ча­су ком­байн пра­цює без­по­се­ре­дньо на обмо­ло­ті. Сьо­го­дні про­бле­ма по­ля­гає ли­ше в то­му, що де­які господарства бо­я­ться за­сто­со­ву­ва­ти но­ві те­хно­ло­гії й не ба­жа­ють на­вча­ти свій пер­со­нал но­вих прин­ци­пів ро­бо­ти в по­лі. Цим по­ясню­є­ться по­мил­ко­ва дум­ка де­яких го­спо­дарств про те, що ви­ван­та­жу­ва­ти ком­байн на хо­ду — не­мо­жли­во і що це при­зво­дить до по­ло­мок. Та­кі си­ту­а­ції тра­пля­ю­ться тіль­ки за не­пра­виль­них умов екс­плу­а­та­ції те­хні­ки. Тим біль­ше, якщо пе­ред ва­ми — рів­не су­хе по­ле, то ні­чо­го не зва­жає ви­ван­та­жу­ва­ти ком­байн у бун­кер, не зу­пи­ня­ю­чись, і жо­дних на­дзви­чай­но важ­ких ма­нев­рів не до­во­ди­ться ро­би­ти. Зокре­ма, ми звер­ну­ли­ся за до­сві­дом до ло­гі­сти­чних ком­па­ній, що пра­цю­ють на за­мов­ле­н­ня успі­шних агро­хол­дин­гів. На сьо­го­дні всі ве­ли­кі за­мов­ни­ки ви­ма­га­ють від нас на­яв­ність бун­ке­рів-пе­ре­ван­та­жу­ва­чів. Тоб­то во­ни на­віть не роз­гля­да­ють мо­жли­вість на­шої ро­бо­ти в по­лі без ці­єї те­хні­ки. Це свід­чить про те, що бун­ке­ри-пе­ре­ван­та­жу­ва­чі спри­йма­ють як но­ву фор­му­лу успіху для лі­де­рів рин­ку. Що­до ви­ван­та­же­н­ня на хо­ду — ми тіль­ки так і пра­цю­є­мо, цим са­мим збіль­шу­ю­чи про­ду­ктив­ність на 20%, і я не ро­зу­мію, у чо­му мо­же бу­ти про­бле­ма. За кор­до­ном 99% комбайнів ви­ван­та­жу­ю­ться тіль­ки на хо­ду, — Ана­то­лій Ку­че­ров, го­лов­ний ін­же­нер ком­па­нії «ІН­ТЕ­ЛІ­ДЖЕНТ АГРІ СЕР­ВІС».

ЯК ПО­ДО­ЛА­ТИ ПА­НІ­ЧНИЙ СТРАХ УСЬО­ГО НО­ВО­ГО

Сьо­го­дні ве­ли­ким і ма­лим сіль­сько­го­спо­дар­ським під­при­єм­ствам по­трі­бно все біль­ше пра­цю­ва­ти над опти­мі­за­ці­єю ви­ро­бни­чих під­роз­ді­лів, ін­ве­сту­ва­ти в ін­но­ва­цій­ні еле­мен­ти те­хно­ло­гій і но­ві­тню те­хні­ку, що до­зво­ляє під­ви­щи­ти ефе­ктив­ність і до­хі­дність ви­ро­бни­цтва. Ін­но­ва­цій­ність у те­хно­ло­гії та те­хні­ці, опти­мі­за­ція про­це­сів, ви­бір най­кра­щих про­ду­ктів для ви­ро­бни­цтва, на­вча­н­ня й під­го­тов­ка пер­со­на­лу, удо­ско­на­ле­н­ня ор­га­ні­за­цій­ної стру­кту­ри — все це і є фор­му­лою успіху для агро­під­при­ємств. Однак ми ча­сто спо­сте­рі­га­є­мо, як укра­їн­ці па­ні­чно бо­я­ться всьо­го но­во­го й три­ма­ю­ться за мо­раль­но за­ста­рі­лі під­хо­ди до ор­га­ні­за­ції агро­бі­зне­су. Цю про­бле­му ми спо­сте­рі­га­є­мо й то­ді, ко­ли по­чи­на­є­мо го­во­ри­ти про бун­ке­ри-пе­ре­ван­та­жу­ва­чі. Че­рез те що пер­со­нал на під­при­єм­ствах не ро­зу­міє, як за­про­ва­джу­ва­ти цю те­хно­ло­гію й опти­мі­зу­ва­ти про­це­си в по­лі за до­по­мо­гою ці­єї те­хні­ки, во­ни на­віть чу­ти від­мов­ля­ю­ться про бун­ке­ри. Про­те до­свід­че­ні агро­но­ми й да­лі пе­ре­ко­ну­ють агра­рі­їв у про­ти­ле­жно­му та по­ясню­ють, що за­ро­би­ти біль­ше мо­жна тіль­ки шля­хом ін­но­ва­цій­них під­хо­дів. Ва­жли­во, щоб на зби­ран­ні вро­жаю бу­ли за­лу­че­ні тіль­ки ви­со­ко­про­ду­ктив­ні ком­бай­ни, які за се­зон (по­чи­на­ю­чи від ран­ніх зер­но­вих) по­вин­ні обмо­ло­чу­ва­ти не мен­ше як 4500 га, ко­ли час­тка ран­ніх зер­но­вих ста­но­вить близь­ко 500 га. Но­ві лі­ній­ки комбайнів основ­них брен­дів мо­жуть за­без­пе­чи­ти та­ку про­ду­ктив­ність, але обов’яз­ко­вим уча­сни­ком про­це­су має бу­ти бун­кер-пе­ре­ван­та­жу­вач. Прийня­тним ува­жа­є­ться на­яв­ність одно­го бун­ке­ра-пе­ре­ван­та­жу­ва­ча до трьох комбайнів. Ав­то­транс­порт, що очі­кує на спе­ці­аль­но від­ве­де­но­му май­дан­чи­ку, не за­їжджає в по­ле, а за­ван­та­жу­є­ться з пе­ре­ван­та­жу­ва­ча. За тем­па­ми зби­ра­н­ня це фа­кти­чно ще один до­да­тко­вий ком­байн! То­ді чо­го бо­я­ти­ся? Нев­же біль­шо­го при­бу­тку?! Ни­ні на рин­ку Укра­ї­ни пред­став­ле­но бун­ке­ри-пе­ре­ван­та­жу­ва­чі як іно­зем­но­го ви­ро­бни­цтва, так і ві­тчи­зня­но­го. Се­ред укра­їн­ських

ви­ро­бни­ків, що вже дав­но є екс­пер­та­ми в ін­но­ва­цій­ній те­хні­ці для ефе­ктив­них го­спо­дарств, — це ком­па­нія Egritech. Так, справ­ді, ви­ро­бни­цтво сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки ці­єї мар­ки роз­по­ча­ло­ся з пе­ре­йня­т­тя іно­зем­но­го до­сві­ду, але го­то­вий про­дукт єв­ро­пей­ської якост, про­да­є­ться, тим не мен­ше, за укра­їн­ськи­ми ці­на­ми.

Ми вже рік як актив­но впро­ва­джу­є­мо на рин­ку ін­но­ва­цій­ну те­хні­ку у ви­гля­ді бун­ке­рів­пе­ре­ван­та­жу­ва­чів. Я не ска­жу, що на по­ча­тку бу­ло лег­ко: до­ве­ло­ся пе­ре­ко­ну­ва­ти клі­єн­тів і ді­ли­ти­ся з ни­ми на­дба­ним до­сві­дом в ефе­ктив­них бі­знес-рі­ше­н­нях, які не­мо­жли­ві без ці­єї те­хні­ки. І ре­зуль­тат ка­же сам за се­бе — сьо­го­дні на­ше ви­ро­бни­цтво пов­ні­стю за­ван­та­же­но. В нас не­має те­хні­ки, яка б про­сто­ю­ва­ла на скла­ді. Ба біль­ше — ми впро­ва­ди­ли на підприємстві за­кор­дон­ний до­свід, ко­ли клі­єнт на будь-якому ета­пі ви­ро­бни­цтва мо­же при­їха­ти й спо­сте­рі­га­ти за тим, як ви­ко­ну­є­ться йо­го за­мов­ле­н­ня. Це — так зва­ний прин­цип від­кри­тої ку­хні, — роз­по­від­ає Оле­ксандр Стро­га­нов, ди­ре­ктор Тор­го­во­го До­му Egritech.

Так са­мо як і на ета­пі ви­ро­бни­цтва, фа­хів­ці ком­па­нії Egritech су­про­во­джу­ють сво­їх клі­єн­тів на­віть під час зби­ра­н­ня вро­жаю. До при­кла­ду, вже по­над рік во­ни ор­га­ні­зо­ву­ють для сво­їх клі­єн­тів де­мон­стра­цій­ні по­ка­зи та на­вча­н­ня в по­лі, де де­мон­стру­ють, як пра­виль­но екс­плу­а­ту­ва­ти те­хні­ку та у яких лан­цю­гах її слід за­сто­со­ву­ва­ти.

Зокре­ма, на­віть по­тен­цій­ний клі­єнт ком­па­нії має змо­гу по­ба­чи­ти, зав­дя­ки чо­му при­бу­тко­вість йо­го господарства збіль­шу­є­ться на 30%.

Ли­ше за перше пів­річ­чя цьо­го ро­ку ми про­да­ли бун­ке­рів-пе­ре­ван­та­жу­ва­чів стіль­ки, скіль­ки за весь 2017 рік. А це ка­же про те, що по­пит зро­стає са­ме зав­дя­ки го­тов­но­сті укра­їн­ських го­спо­дарств на­вча­ти­ся прин­ци­по­во но­вих ме­то­дів зби­ра­н­ня та транс­пор­ту­ва­н­ня вро­жаю. Та­кі агро­хол­дин­ги, як «Астар­та»,

«Дру­жба-Но­ва», «Кер­нел», «Ми­ро­нів­ський хлі­бо­про­дукт», що є лі­де­ра­ми рин­ку, вже дав­но за­сто­со­ву­ють на­ші бун­ке­ри-пе­ре­ван­та­жу­ва­чі.

Якщо всі ці успі­шні ком­па­нії ви­ко­ри­сто­ву­ють бун­ке­ри-пе­ре­ван­та­жу­ва­чі, то чо­му цьо­го не ро­блять ін­ші, аби до­сяг­ти та­ко­го са­мо­го успіху? — Оле­ксандр Стро­га­нов, ди­ре­ктор Тор­го­во­го До­му Egritech.

БЕ­РЕ­ЖІТЬ СУ­КНЮ — З НО­ВОЇ, А ПО­ЛЕ — ЗМО­ЛО­ДУ!

Ще одним ва­жли­вим скла­дни­ком у пи­тан­ні при­бу­тко­во­сті ва­шо­го господарства є дбай­ли­ве став­ле­н­ня до ґрун­ту. За по­стій­но­го зро­ста­н­ня цін на енер­го­но­сії, мі­не­раль­ні до­бри­ва та за­со­би за­хи­сту все важ­че й важ­че ке­ру­ва­ти ви­тра­та­ми й фор­му­ва­н­ням най­більш еко­но­мі­чно оправ­да­ної со­бі­вар­то­сті.

Ущіль­не­н­ня — це най­біль­ша шко­да, яку мо­же зав­да­ти зем­ле­роб, сам то­го не ба­жа­ю­чи, ко­ри­сту­ю­чись рі­зною те­хні­кою для обро­бі­тку, сів­би та до­гля­ду за по­лем. Однак най­біль­ше ущіль­не­н­ня від­бу­ва­є­ться під час зби­ра­н­ня вро­жаю, осо­бли­во у во­ло­гу по­го­ду. Са­ме ущіль­не­н­ня при­зво­дить до змен­ше­н­ня вро­жай­но­сті до 25%, а в про­це­сі про­ве­де­н­ня обро­бі­тку для йо­го змен­ше­н­ня, тре­ба до­да­тко­во ви­тра­ча­ти енер­го­ре­сур­си, де 25% пе­ре­тво­рю­є­ться вже на ці­лих 30%.

Тут зно­ву по­вер­та­є­мо­ся до за­лу­че­н­ня бун­ке­рів-пе­ре­ван­та­жу­ва­чів. Са­ме во­ни до­зво­ля­ють змен­ши­ти не­га­тив­ний вплив на ґрунт зав­дя­ки змен­шен­ню ти­ску на оди­ни­цю пло­щі. Це — ре­аль­но збе­рег­ти ро­дю­чість і зве­сти будь-які по­шко­дже­н­ня фа­кти­чно до ну­ля. Адже для ко­жно­го хо­ро­шо­го го­спо­да­ря зем­ля — це най­цін­ні­ше.

Господарства, які по­сі­да­ють лі­дер­ські по­зи­ції зі зби­ра­н­ня вро­жаю в усьо­му сві­ті, за­сто­со­ву­ють са­ме бун­ке­ри-пе­ре­ван­та­жу­ва­чі та ствер­джу­ють, що еко­но­мі­чна ефе­ктив­ність цьо­го транс­пор­ту по­ля­гає у та­ко­му:

1. Збіль­ше­н­ня ча­су ро­бо­ти комбайнів без­по­се­ре­дньо на обмо­ло­ті.

2. Зру­чна транс­порт­на ло­гі­сти­ка, пов’яза­на зі швид­ким за­ван­та­же­н­ням ав­то­мо­бі­лів.

3. Змен­ше­н­ня ча­су на зби­ра­н­ня зав­дя­ки уни­кнен­ню про­сто­їв комбайнів.

4. Збіль­ше­н­ня вро­жай­но­сті шля­хом еко­но­мії ча­су

5. Мо­жли­вість ефе­ктив­но­го зби­ра­н­ня в рі­зних по­лях за ре­льє­фом

6. Змен­ше­н­ня ви­трат на ре­монт комбайнів, ав­то­мо­бі­лів і на паль­не

7. Збіль­ше­н­ня яко­сті вро­жай­но­сті зав­дя­ки дбай­ли­во­му став­лен­ню до ґрун­ту

Ком­па­нія Egritech роз­мі­сти­ла своє ви­ро­бни­цтво на по­ту­жно­стях уже до­свід­че­но­го ві­тчи­зня­но­го ви­ро­бни­ка про­ти­по­же­жної й ава­рій­но­ря­ту­валь­ної те­хні­ки ТОВ ПК «По­жма­ши­на». Ра­ні­ше за­вод ви­пу­скав свою лі­ній­ку сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки, але пі­сля гло­баль­ної мо­дер­ні­за­ції та спів­пра­ці з ком­па­ні­єю Egritech якість сіль­госп­про­ду­кції до­ся­гла рів­ня ви­ро­бни­ків із ЄС.

Бун­ке­ри-пе­ре­на­ван­та­жу­ва­чі за­без­пе­чу­ють без­пе­рерв­ний про­цес зби­ра­н­ня вро­жаю

Нове обла­дна­н­ня на ви­ро­бни­чих по­ту­жно­стях ТОВ ПК «По­жма­ши­на»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.