Го­дів­ля сви­но­ма­ток

У стат­ті роз­гля­ну­то вплив ди­фор­мі­а­тів на здо­ров’я сви­но­ма­ток і про­ду­ктив­ність но­во­на­ро­дже­них по­ро­сят

The Ukrainian Farmer - - Зміст - До­ктор СТІВАН ПЕТРОВИЧ, до­ктор КРІСТІАН ЛЮКШТАДТ, ком­па­нія ADDCON marina.tereschenko@agpmedia.com.ua

Остан­ні до­слі­дже­н­ня в сві­ті ви­яви­ли, що не­пра­виль­на фер­мен­та­ція в ки­шко­во­му тра­кті при­зво­дить до ве­ли­ких втрат обмін­ної енер­гії та зни­же­н­ня про­ду­ктив­но­сті. Для про­фі­ла­кти­ки шлун­ко­во-ки­шко­вих за­хво­рю­вань за­сто­со­ву­ють зоо­те­хні­чні кор­мо­ві до­бав­ки. Одні­єю з умов на­дій­но­сті та­ких до­ба­вок є на­дій­ний ан­ти­мі­кро­бний ефект та від­су­тність не­га­тив­но­го впли­ву на ко­ри­сну мі­кро­фло­ру ки­шко­во­го тра­кту.

За­галь­но ві­до­мо, що му­ра­ши­на ки­сло­та не має фа­ктів ре­зи­стен­тно­сті у па­то­ген­них ба­кте­рій та є най­більш актив­ною се­ред ор­га­ні­чних ки­слот. Ди­фор­мі­ат на­трію (FORMI NDF) — це кон’юго­ва­на му­ра­ши­на ки­сло­та з дво­ма со­ля­ми, яку про­дає ком­па­нія ADDCON у Єв­ро­пі та у всьо­му сві­ті. Він був за­твер­дже­ний в ЄС як на­ту­раль­ний сти­му­ля­тор ро­сту без умі­сту ан­ти­біо­ти­ків. Йо­го до­да­ють у кор­ми для під­си­ле­н­ня про­ду­ктив­но­сті на всьо­му лан­цю­зі ви­ро­щу­ва­н­ня сви­ней, де він діє як під­ки­слю­вач й ан­ти­ба­кте­рі­аль­ний агент.

Ди­фор­мі­ат на­трія по­зи­тив­но впли­ває на тов­щи­ну шпи­ку в пе­рі­од су­по­ро­сно­сті та на склад мо­ло­ка й по­ка­зни­ки ро­сту по­ро­сят. Де­таль­ні­ші до­слі­дже­н­ня по­ка­за­ли кра­щу про­ду­ктив­ність по­ро­сят че­рез по­лі­пше­н­ня мі­кро­біо­ло­гі­чних умов під час опо­ро­су та збіль­ше­н­ня мо­ло­чно­сті сви­но­ма­ток, що ко­ре­лю­є­ться зі спо­жи­ва­н­ням кор­мів сви­но­ма­тка­ми пі­сля опо­ро­су. Йо­го ан­ти­мі­кро­бний ефект про­ти шкі­дли­вої мі­кро­фло­ри в ки­шко­во­му тра­кті сви­но­ма­ток (го­лов­ним чи­ном ен­те­ро­ба­кте­рії) до­по­ма­гає по­лі­пши­ти стан здо­ров’я ки­шків­ни­ка. Він та­кож по­зи­тив­но впли­ває на кіль­кість ла­кто­ба­цил у сви­но­ма­ток і по­ро­сят. За ви­ко­ри­ста­н­ня ди­фор­мі­а­ту на­трія E. coli у фе­ка­лі­ях сви­но­ма­ток змен­шу­є­ться на 90% (табл. 1), от­же, по­лі­пшу­є­ться здо­ров’я но­во­на­ро­дже­них.

Крім то­го, під час до­слі­джень фа­хів­ці ви­яви­ли ви­щу кон­цен­тра­цію жи­ру в мо­ло­ці сви­ней по­чи­на­ю­чи з 12-го дня пі­сля опо­ро­су у сви­но­ма­ток, яким зго­до­ву­ва­ли FORMI NDF (рис. 1). З но­во­на­ро­дже­ни­ми ва­жли­во ви­вчи­ти чин­ни­ки, що впли­ва­ють на їхню про­ду­ктив­ність, — це впли­не на за­галь­ні ре­зуль­та­ти ви­ро­щу­ва­н­ня сви­ней.

Пер­шою при­чи­ною смер­ті но­во­на­ро­дже­них по­ро­сят є брак енер­гії че­рез не­аде­ква­тно низь­ку кіль­кість мо­ло­зи­ва та ді­а­рею, які спри­чи­ня­ють шкі­дли­ві ба­кте­рії (го­лов­ним чи­ном E. сoli у фе­ка­лі­ях сви­ней), що є у їхньо­му се­ре­до­ви-

щі. Ди­фор­мі­ат на­трія мо­же ро­зі­рва­ти лан­цюг ін­фе­кції че­рез фе­ка­лії.

По­ро­ся­та на­ро­джу­ю­ться з низь­ки­ми за­па­са­ми енер­гії. Во­ни по­вин­ні спо­жи­ва­ти мо­ло­зи­во для енер­гії та ма­ти па­сив­ний іму­ні­тет, щоб за­без­пе­чи­ти ви­жи­ва­н­ня та роз­ви­ток. А зав­дя­ки 0,6% ди­фор­мі­а­ту на­трія в кор­мах для го­дів­лі сви­но­ма­ток, по­ро­ся­та, яких від­лу­чи­ли від сви­но­ма­тки, ма­ють тен­ден­цію до ви­щих до­бо­вих при­ро­стів (рис. 2), що при­во­дить до збіль­ше­н­ня ва­ги гні­зда на від­лу­чен­ні.

По­мі­тно здо­ро­ві­ші по­ро­ся­та не стра­жда­ють на ді­а­рею в пер­ші дні пі­сля опо­ро­су, то­му що кіль­кість ба­кте­рій у фе­ка­лі­ях сви­но­ма­ток змен­шу­є­ться.

Сти­му­ля­цій­ний ефект 0,6% ди­фор­мі­а­ту на­трія до­вів, що при­ріст ва­ги по­ро­сят під час ві­длу­че­н­ня збіль­шив­ся май­же на 8% у по­єд­нан­ні зі змен­ше­н­ням втрат шпи­ку (67%) у сви­но­ма­тки.

До­да­ва­н­ня ди­фор­мі­а­ту на­трія до ра­ціо­ну під час ла­кта­ції ве­де до збіль­ше­н­ня вмі­сту мо­ло­чно­го жи­ру та збіль­ше­н­ня ва­ги по­ро­сят від на­ро­дже­н­ня до ві­длу­че­н­ня. Ра­ціон спри­яє роз­ви­тку по­пу­ля­ції ко­ри­сних мі­кро­бів у шлун­ко­во-ки­шко­во­му тра­кті сви­но­ма­ток, уна­слі­док чо­го по­лі­пшу­є­ться се­ре­до­ви­ще для но­во­на­ро­дже­них і їх збе­ре­же­ність до ві­длу­че­н­ня.

То­му ре­ко­мен­ду­є­ться ре­гу­ляр­но до­да­ва­ти ди­фор­мі­ат на­трію (FORMI NDF) ра­ціо­ни під час ла­кта­ції, для по­лі­пше­н­ня за­галь­но­го ста­ну сви­но­ма­ток, для під­трим­ки ви­жи­ва­н­ня та про­ду­ктив­но­сті по­ро­сят. В про­це­сі до­слі­джень бу­ло по­мі­че­но збіль­ше­н­ня ва­ги на від­лу­чен­ні на 300 г, що ско­ро­чує пе­рі­од від­го­дів­лі на 3–4 дні.

Рис. 2. Се­ре­дньо­до­бо­ві при­ро­сти по­ро­сят під час ла­кта­ції сви­но­ма­ток, в корм яких до­да­ва­ли FORMI NDF та без до­да­ва­н­ня пре­па­ра­ту

Рис. 1. Вплив FORMI NDF на вміст жи­ру в мо­ло­ці сви­но­ма­ток під час ла­кта­ції

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.