То­чне зем­ле­роб­ство — 2018

The Ukrainian Farmer - - Зміст -

Не­має, ма­буть, ін­шо­го та­ко­го трен­ду в аграр­ній га­лу­зі Укра­ї­ни (та й сві­ту за­га­лом), який би роз­ви­вав­ся так швид­ко, як тренд то­чно­го зем­ле­роб­ства. При­чи­ною цьо­го ша­ле­но­го тем­пу є, на­пев­но, ви­чер­па­н­ня всіх тра­ди­цій­них ре­сур­сів збіль­ше­н­ня про­ду­ктив­но­сті аграр­но­го ви­ро­бни­цтва, та­ких як спосо­би обро­бі­тку ґрун­ту, опти­мі­за­ція сі­во­змі­ни, жив­ле­н­ня, за­хист, ге­не­ти­ка. Те­пер вла­сни­ки бі­зне­сів зо­се­ре­ди­ли­ся на то­му, щоб під­ні­ма­ти рі­вень про­ду­ктив­но­сті не го­спо­дар­ства за­га­лом, і на­віть не окре­мих по­лів, а вже окре­мих ді­ля­нок по­ля, ква­дра­тних ме­трів, а не за го­ра­ми ча­си, ко­ли й ко­жної окре­мої ро­сли­ни. З ін­шо­го бо­ку, по­став­ле­ні зав­да­н­ня є сер­йо­зним ви­кли­ком для пер­со­на­лу агро­ком­па­ній, який не го­то­вий, не мо­же, а по­де­ку­ди й не ба­жає осво­ю­ва­ти но­ві те­хно­ло­гі­чні схе­ми й те­хні­ку. То­му вла­сни­кам бі­зне­сів тре­ба ду­ма­ти ще й над тим, як ча­сти­ну пра­ці пе­ре­кла­сти з плеч «люд­сько­го чин­ни­ка» на пле­чі ма­шин, а це ще біль­ше ускла­днює зав­да­н­ня.

Щоб не від­ста­ти у цьо­му за­бі­гу, ке­рів­ни­ки агро­ком­па­ній пра­гнуть три­ма­ти ру­ку на пуль­сі всіх но­ви­нок і по­дій, що від­бу­ва­ю­ться на рин­ку. Одні­єю з клю­чо­вих та­ких по­дій є кон­фе­рен­ція «То­чне зем­ле­роб­ство», яку що­ро­ку про­во­дить наш жур­нал. Ось і цьо­го ра­зу ми зі­бра­ли чи­ма­лу ау­ди­то­рію — по­над 200 уча­сни­ків, які пред­став­ля­ли ви­ро­бни­ків сіль­госп­про­ду­кції, дистри­бу­то­рів ві­до­мих сві­то­вих брен­дів те­хні­ки, обла­дна­н­ня та про­грам­них про­ду­ктів. Про­ве­сти кон­фе­рен­цію на ви­со­ко­му рів­ні нам до­по­мо­гли ком­па­нії-пар­тне­ри: «Кун» — ге­не­раль­ний пар­тнер, а та­кож ком­па­нії «По­ле­те­хні­ка», Trimble, Case IH, «Агро­Тест», Geosys, Global GIS, AgriLab, Soft.Farm. Утім, ці ком­па­нії не ли­ше на­да­ли фі­нан­со­ву під­трим­ку в про­ве­ден­ні за­хо­ду, а й по­ді­ли­ли­ся з уча­сни­ка­ми сво­ї­ми зна­н­ня­ми та пра­кти­чним до­сві­дом у то­чно­му зем­ле­роб­стві. Зокре­ма, жва­вий ін­те­рес в ау­ди­то­рії ви­кли­ка­ли до­по­віді Єв­ге­нія Се­ме­рен­ка («Кун»); В’яче­сла­ва Тре­тя­ка, Сер­гія Де­ми­ден­ка та Мат­тео Зук­ке­лі (Trimble); Оле­ксан­дра Дер­ка­ча («По­ле­те­хні­ка»); Ми­ко­ли Чор­но­но­са (Case IH); Ми­ко­ли Кон­дра­тю­ка (Soft.Farm); Ві­та­лія Бє­лен­ко­ва (Global GIS); Юрія Пе­ку­на

(Geosys); Оле­га Ма­сло­ва («Агро­Тест»);

Єв­ге­на Пред­чен­ка та Сер­гія Та­ра­сен­ка (AgriLab).

Окре­му по­дя­ку хо­че­ться ви­сло­ви­ти на адре­су пред­став­ни­ків агро­ком­па­ній, які по­ді­ли­ли­ся з уча­сни­ка­ми кон­фе­рен­ції до­сві­дом упро­ва­дже­н­ня й екс­плу­а­та­ції си­стем то­чно­го зем­ле­роб­ства на сво­їх під­при­єм­ствах. Зокре­ма, це бу­ли Пе­тро Мель­ник, ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор «Агрі­ком Груп»; Єв­ген Са­пі­жен­ко, ке­рів­ник слу­жби мо­де­лю­ва­н­ня і мо­ні­то­рин­гу «Кер­нел»; Ва­силь Ку­зів, ди­ре­ктор де­пар­та­мен­ту си­стем кон­тро­лю та дис­пе­тче­ри­за­ції «УкрЛен­дФар­мінг»; Оле­ксандр Во­до­ла­щен­ко, ди­ре­ктор з ін­фор­ма­цій­них си­стем AgroGeneration; Сер­гій Яро­шен­ко, ін­же­нер з на­ві­га­ції ТОВ «Уро­жай­на Укра­ї­на».

За тра­ди­ці­єю, дру­гий день кон­фе­рен­ції бу­ло про­ве­де­но у фор­ма­ті «Дня по­ля» — на ді­лян­ці зем­лі, яку люб’язно на­да­ло го­спо­дар­ство «Со­шни­ків Плюс» (с. Со­шни­ків Бо­ри­спіль­сько­го р-ну Ки­їв­ської обла­сті). Ба­га­то з то­го, що по­пе­ре­дньо­го дня бу­ло пре­зен­то­ва­но в за­лі, тут мо­жна бу­ло по­ба­чи­ти й пе­ре­ві­ри­ти в дії.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.