Сти­му­ля­тор ро­сту

До­слі­дже­но вплив пе­ре­д­по­сів­ної оброб­ки на­сі­н­ня гу­ма­тв­мі­сни­ми пре­па­ра­та­ми на ріст і роз­ви­ток ро­слин

The Ukrainian Farmer - - Зміст - ВІ­КТО­РІЯ ГЕТМАНЕНКО, канд. с.-г. на­ук ННЦ «Ін­сти­тут ґрун­то­знав­ства та агро­хі­мії іме­ні О. Н. Со­ко­лов­сько­го» Спі­вав­то­ри: К. Ар­тем’єва, В. Мі­ку­лен­ко, В. Ке­дров­ський, І. Тро­цько

Во­стан­ні де­ся­ти­лі­т­тя аграр­на на­у­ка пі­шла шля­хом ство­ре­н­ня сти­му­ля­то­рів ро­сту ро­слин при­ро­дно­го по­хо­дже­н­ня, до яких на­ле­жать гу­мі­но­ві пре­па­ра­ти. Ви­ро­бни­цтво сти­му­ля­то­рів ро­сту ро­слин пе­ре­жи­ває справ­жній бум. Вплив біо­сти­му­ля­то­рів на зро­ста­н­ня про­ду­ктив­но­сті по­сі­вів пов’яза­но з тим, що во­ни спри­я­ють пе­ре­да­чі ге­не­ти­чної ін­фор­ма­ції, при­швид­шу­ють по­діл клі­тин, ін­тен­си­фі­ку­ють жит­тє­ді­яль­ність клі­тин ро­слин­них ор­га­ні­змів, під­ви­щу­ють про­ни­кність між­клі­тин­них мем­бран і при­швид­шу­ють у них біо­хі­мі­чні про­це­си, що ве­де до по­си­ле­н­ня про­це­сів жив­ле­н­ня, ди­ха­н­ня та фо­то­син­те­зу, на 20–30% під­ви­щу­є­ться ви­ко­ри­ста­н­ня до­брив. Ін­ший ва­жли­вий чин­ник, який дав до­да­тко­вий по­штовх до стрім­ко­го зро­ста­н­ня рин­ку біо­сти­му­ля­то­рів, — це їхнє ор­га­ні­чне по­хо­дже­н­ня та еко­ло­гі­чність.

Які­сне на­сі­н­ня фор­мує від 10 до 20% при­ро­сту вро­жаю. Пе­ред­по­сів­не йо­го обро­бле­н­ня з фі­зіо­ло­гі­чно­го бо­ку при­швид­шує обмін­ні про­це­си, що до­зво­ляє на­сін­ню актив­ні­ше про­хо­ди­ти пер­ші ета­пи про­ро­ста­н­ня, пов’яза­ні з мо­бі­лі­за­ці­єю за­па­сних ре­чо­вин.

У хо­ді до­слі­дів із гу­ма­тв­мі­сни­ми пре­па­ра­та­ми за ме­то­дом біо­те­сту­ва­н­ня бу­ло вста­нов­ле­но, що оброб­ка на­сі­н­ня пше­ни­ці ози­мої роз­чи­на­ми гу­ма­тв­мі­сних пре­па­ра­тів спри­я­ла фор­му­ван­ню роз­га­лу­же­ні­шої ко­ре­не­вої си­сте­ми, що про­яв­ля­є­ться в кіль­ко­сті та дов­жи­ні за­род­ко­вих ко­рін­ців. Дов­жи­на за­род­ко­вих ко­рін­ців пі­сля оброб­ки пре­па­ра­том гу­мат + ян­тар­на ки­сло­та збіль­ши­ла­ся на 29%, дов­жи­на про­рос­тка — на 23%, як по­рів­ня­ти з кон­тро­лем. Ви­мі­рю­ва­н­ня си­рої ма­си ко­рін­ців і про­рос­тків та­кож під­твер­джує сти­му­ля­цій­ну дію гу­ма­тв­мі­сних пре­па­ра­тів на ро­сли­ни пше­ни­ці ози­мої (та­бли­ця).

Крім ріст­сти­му­ля­цій­них вла­сти­во­стей гу­мі­но­ві ре­чо­ви­ни під­ви­щу­ють за­хи­сні ре­а­кції ро­слин, ста­бі­лі­зу­ють імун­ну си­сте­му, за­хи­ща­ють від не­спри­я­тли­вих по­го­дних умов. До­ве­де­но, що гу­ма­тв­мі­сні пре­па­ра­ти ви­яв­ля­ють стре­со­про­те­ктор­ні вла­сти­во­сті за не­до­ста­тньо­го во­ло­го­за­без­пе­че­н­ня. За швид­кі­стю в’яне­н­ня зе­ле­ної ма­си ку­ку­ру­дзи пі­сля при­пи­не­н­ня по­ли­ву до­слі­джу­ва­ні ва­рі­ан­ти мо­жна роз­та­шу­ва­ти в та­кий ряд: кон­троль (най­швид­ше в’яне­н­ня) > N90P90K90 > гу­мат із кар­ба­мі­дом > гу­мат із по­лі­фо­сфа­том > гу­мат + ян­тар­на ки­сло­та (най­ви­ща стій­кість до в’яне­н­ня).

Уза­галь­не­н­ня ре­зуль­та­тів до­слі­джень за ме­то­дом біо­те­сту­ва­н­ня та їх зі­став­ле­н­ня з хі­мі­чним скла­дом до­слі­джу­ва­них гу­ма­тв­мі­сних пре­па­ра­тів до­зво­ля­ють кон­ста­ту­ва­ти, що зна­чний ефект на ріст і роз­ви­ток ро­слин здій­сню­ва­ли пре­па­ра­ти з ви­со­ки­ми по­ка­зни­ка­ми ма­со­вої час­тки гу­му­со­вих ки­слот. На­си­че­н­ня пре­па­ра­тів фо­сфо­ром і ка­лі­єм не за­без­пе­чи­ло зна­чної ефе­ктив­но­сті й не ви­прав­да­но в ра­зі за­сто­су­ва­н­ня їх для пе­ре­д­по­сів­ної оброб­ки на­сі­н­ня, осо­бли­во за від­су­тно­сті у скла­ді пре­па­ра­ту де­тер­ген­тів (ре­чо­вин, що під­ви­щу­ють ди­фу­зію та над­хо­дже­н­ня еле­мен­тів жив­ле­н­ня в клі­ти­ни).

Фо­то. Про­рос­тки пше­ни­ці ози­мої пі­сля оброб­ки гу­ма­тв­мі­сним пре­па­ра­том (на фо­то пра­во­руч), по­рів­ню­ю­чи з кон­тро­лем (на фо­то лі­во­руч)

Рис. Ма­са су­хої ре­чо­ви­ни про­рос­тків пше­ни­ці ози­мої пі­сля оброб­ки гу­ма­тв­мі­сни­ми пре­па­ра­та­ми

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.