Курс на по­су­хо­стій­кість

The Ukrainian Farmer - - Зміст - ГЕН­НА­ДІЙ ЩИПАК, канд. с.-г. на­ук Ін­сти­тут ро­слин­ни­цтва ім. В. Я. Юр’єва НААН Спі­вав­то­ри: Ва­силь Щипак, Во­ло­ди­мир Ма­тві­єць, канд. с.-г. на­ук

У ре­зуль­та­ті ба­га­то­рі­чних до­бо­рів на ком­плекс го­спо­дар­сько цін­них ознак ство­ре­но ви­три­ва­лі до по­су­хи та ви­со­ко­вро­жай­ні ба­га­то­лі­ній­ні сор­ти три­ти­ка­ле

Ви­ве­де­н­ня сор­тів ози­мої пше­ни­ці та три­ти­ка­ле, стій­ких до ком­пле­ксу не­спри­я­тли­вих умов, є акту­аль­ним зав­да­н­ням для на­у­ков­ців. Пі­дви­ще­ний ін­те­рес до ці­єї про­бле­ми зу­мов­ле­но тим, що силь­ні дов­го­три­ва­лі по­су­хи, ано­маль­но су­во­рі зи­ми та, як на­слі­док, ма­со­ва за­ги­бель по­сі­вів ози­мих куль­тур ча­сто по­вто­рю­є­ться в Укра­ї­ні на пів­дні й осо­бли­во в пів­ні­чно-

схі­дно­му ре­гіо­ні, що зав­дає ве­ли­ких ма­те­рі­аль­них зби­тків сіль­сько­му го­спо­дар­ству.

Сор­ти для умов по­су­хи

У цих скла­дних і ду­же мін­ли­вих умо­вах ма­ють бу­ти за­ді­я­ні спе­ци­фі­чні ме­то­ди се­ле­кції ози­мих куль­тур, зокре­ма, ге­кса­пло­ї­дних три­ти­ка­ле, пше­ни­ці м’якої та твер­дої. Ба­га­то­рі­чний до­свід удо­ско­на­ле­н­ня

ви­хі­дно­го ма­те­рі­а­лу свід­чить, що одним з ефе­ктив­них ме­то­дів се­ле­кції є вну­трі­шньо­ви­до­ва гі­бри­ди­за­ція форм із кон­тра­стним ти­пом роз­ви­тку (ози­мих, ярих, дво­ру­чок) із на­сту­пним ви­про­бу­ва­н­ням гі­бри­дних по­пу­ля­цій, лі­ній і ство­ре­них на їх осно­ві ба­га­то­лі­ній­них сор­тів у кон­тра­стних умо­вах (Лі­со­степ, го­стро­по­су­шли­вий Степ, По­ліс­ся). За­сто­су­ва­н­ня роз­ро­бле­ної те­хно­ло­гії до­зво­ли­ло ство­ри­ти ста­біль­но ви­со­ко­про­ду­ктив­ні сор­ти три­ти­ка­ле з по­тен­цій­ною вро­жай­ні­стю зер­на по­над 10 т/га (табл. 1).

Се­ле­кція на­сам­пе­ред спря­мо­ва­на на під­ви­ще­н­ня вро­жай­но­сті ро­слин. Тру­дно­щі ство­ре­н­ня по­су­хо­стій­ких сор­тів по­ля­га­ють у то­му, що ви­со­ка вро­жай­ність і по­су­хо­стій­кість ду­же рід­ко спо­лу­ча­ю­ться в одно­му ге­но­ти­пі. За­зви­чай най­біль­шою по­су­хо­стій­кі­стю від­рі­зня­ю­ться екс­тен­сив­ні фор­ми зла­ків. Крім то­го, не існує уні­вер­саль­них за по­су­хо­стій­кі­стю мо­но­лі­ній­них сор­тів, то­му що в рі­зних ре­гіо­нах і в рі­зні пе­рі­о­ди ве­ге­та­ції стій­кість ро­слин до бра­ку во­ло­ги й пе­ре­грі­ву за­без­пе­чу­є­ться рі­зни­ми фі­зіо­ло­гі­чни­ми ме­ха­ні­зма­ми.

Ада­птив­ні вла­сти­во­сті кра­щих сор­тів і лі­ній три­ти­ка­ле та пше­ни­ці фун­кціо­наль­но зу­мов­ле­ні спосо­бом одер­жа­н­ня ви­хі­дно­го ма­те­рі­а­лу, умо­ва­ми про­роб­ки й осо­бли­во­стя­ми те­хно­ло­гії ство­ре­н­ня сор­то­вих по­пу­ля­цій. Ба­га­то­рі­чне ви­про­бу­ва­н­ня гі­бри­дів і лі­ній у го­стро­по­су­шли­во­му Сте­пу в при­ро­дних умо­вах (1985–2017) і в «по­су­шни­ку» (2006–2007) на пі­ща­но­му

ґрун­ті (При­мор­ська до­слі­дно-се­ле­кцій­на діль­ни­ця) до­зво­ли­ло ство­ри­ти сор­ти три­ти­ка­ле й пше­ни­ці з під­ви­ще­ним рів­нем по­су­хо­стій­ко­сті. Ви­бра­ко­ву­ва­ли ви­хі­дний ма­те­рі­ал з ура­ху­ва­н­ням за­галь­но­го ста­ну ро­слин упро­довж ве­ге­та­ції, ма­си 1000 на­сі­нин, ви­пов­не­но­сті зер­на пі­сля три­ва­ло­го пе­ре­сто­ю­ва­н­ня, вро­жай­но­сті.

Скла­дни­ки по­су­хо­стій­ко­сті

По­су­хо­стій­кість без­по­се­ре­дньо пов’яза­на з ді­яль­ні­стю ко­ре­нів. То­му ви­ни­кає по­тре­ба де­таль­ні­шо­го ви­вче­н­ня в хо­ді се­ле­кції осо­бли­во­стей фор­му­ва­н­ня ко­ре­не­вої си­сте­ми з огля­ду на рі­зну ре­а­кцію сор­тів на по­су­ху. Вста­нов­ле­но, що ма­са су­хих ко­ре­нів одні­єї ро­сли­ни в се­ре­дньо­му по 15 сор­тах три­ти­ка­ле в при­ро­дних умо­вах ста­но­ви­ла 1,475 г. У «по­су­шни­ку» ве­ли­чи­на озна­ки збіль­ши­ла­ся на 17,1% і ва­рі­ю­ва­ла в ме­жах від 1,703 г (Ам­фі­ди­пло­їд 52) до 2,014 г (Ра­ри­тет). Під­ви­щи­ла­ся ва­га ко­ре­нів (+28,1–31,0%) у сор­тів АД 256, Ка­приз, Гар­не, Ра­ри­тет і Оде­ська 267. Три­ти­ка­ле Ам­фі­ди­пло­їд 52, Ра­тне, Ша­лан­да ха­ра­кте­ри­зу­ва­ли­ся сут­тє­во мен­шим при­ро­стом ко­ре­нів (+16,8–18,3%). За ін­де­ксом по­су­хо­стій­ко­сті (ІП) ко­ре­не­вої си­сте­ми ви­ді­ли­ли­ся сор­ти три­ти­ка­ле Ра­ри­тет, Хар­ро­за і До­нець і сорт пше­ни­ці м’якої Оде­ська 267 (ІП ста­но­вив 0,70–0,75).

Ма­са 1000 на­сі­нин сор­тів три­ти­ка­ле змен­ши­ла­ся в умо­вах «по­су­шни­ка» на 16,1%, пше­ни­ці м’якої Оде­ська 267 — на 6,4%. Більш по­су­хо­стій­кі сор­ти три­ти­ка­ле Ам­фі­ди­пло­їд 256, Амос, Ра­ри­тет, Ка­приз, Ва­лен­тин 90 зни­зи­ли ма­су 1000 на­сі­нин ли­ше на 5,0–7,3% (ІП до­рів­нює 1,11–1,16). Змор­шку­ва­те, лег­ко­ва­ге й дрі­бне зер­но фор­му­ва­ли мі­сце­ві три­ти­ка­ле Ам­фі­ди­пло­їд 51, Сте­пан і поль­ські сор­ти Lamberto, Pawo, Moderato і Secundo.

Уро­жай зер­на три­ти­ка­ле в «по­су­шни­ку» ста­но­вив у се­ре­дньо­му 348 г/м², що на 26,3% ниж­че про­ти при­ро­дно­го фо­ну. Пше­ни­ця Оде­ська 267 за збо­ром зер­на (384 г/м²) на 18,3–31,0% по­сту­пи­ла­ся сор­там три­ти­ка­ле Ам­фі­ди­пло­їд 256, Гар­не, До­нець, Ка­приз і Яро­сла­ва.

Сор­ти ози­мих ге­кса­пло­ї­дних три­ти­ка­ле з ви­со­кою по­су­хо­стій­кі­стю Ам­фі­ди­пло­їд 44, Ам­фі­ди­пло­їд 256, Гар­не, Бу­кет, Мар­кі­ян (за­галь­ний ін­декс по­су­хо­стій­ко­сті (ІПз) ста­но­вить 1,13–1,25), сфор­мо­ва­но як ба­га­то­лі­ній­ні сор­ти, ви­хі­дні ге­но­ти­пи яких про­йшли че­рез не­о­дно­ра­зо­ві до­бо­ри в го­стро­по­су­шли­вих умо­вах При­мор­ської ДСД. Ви­со­ка по­су­хо­стій­кість дво­ру­чки Яро­сла­ва до­ся­гну­та зав­дя­ки до­бо­рам на ви­три­ва­лість до по­су­хи рі­зно­го ти­пу за чер­гу­ва­н­ня осін­ніх і ве­сня­них по­сі­вів.

Се­ре­днім рів­нем по­су­хо­стій­ко­сті ха­ра­кте­ри­зу­ю­ться сор­ти три­ти­ка­ле Ам­фі­ди­пло­їд 51, Ра­тне, Сте­пан, Lamberto, Pawo, Moderato, Woltario, що ви­яви­ли­ся чу­тли­ви­ми до ви­со­кої тем­пе­ра­ту­ри й де­фі­ци­ту во­ло­ги. Зни­же­н­ня про­ду­ктив­но­сті в сор­тів ці­єї гру­пи на 22,1–30,8% пов’яза­но з не­до­ста­тньою во­до­у­три­му­валь­ною зда­тні­стю ро­слин і ура­зли­ві­стю їх ге­не­ра­тив­ної си­сте­ми в екс­тре­маль­них умо­вах, що при­зво­дить до збіль­ше­н­ня че­рез­зер­ни­ці й фор­му­ва­н­ня змор­шку­ва­то­го зер­на.

За­ле­жність між уро­жай­ні­стю, по­су­хо­стій­кі­стю та роз­мі­ра­ми лис­тко­вих пла­сти­нок у на­ших до­слі­дже­н­нях не ви­яв­ле­но.

Сор­ти, що про­яв­ля­ли кра­щу про­ду­ктив­ність не­за­ле­жно від умов, за ви­ня­тком іно­ра­йон­но­го сор­ту Ка­приз (18,6 см²), ма­ли ве­ли­ке, тем­но-зе­ле­не ли­стя із силь­ним вос­ко­вим ша­ром: Ам­фі­ди­пло­їд 256 — 28,3 см², Гар­не — 26,9, Ра­ри­тет — 27,9, Яро­сла­ва — 29,0 см².

До­слі­дже­ні три­ти­ка­ле за кіль­кі­стю ве­ли­ких су­дин­но-во­ло­кни­стих пу­чків у со­ло­ми­ні не­о­дно­рі­дні й ма­ють шир­ший, ніж пше­ни­ця, роз­мах ва­рі­ю­ва­н­ня озна­ки. Ви­со­ко­ро­слі три­ти­ка­ле Ам­фі­ди­пло­їд 3/5, Ам­фі­ди­пло­їд 44, Ла­дне і се­ре­дньо­сте­бло­ві ви­со­ко­про­ду­ктив­ні сор­ти Бу­кет, Гар­не, Хар­ро­за фор­му­ють по­ту­жну про­від­ну си­сте­му з 53–62 ве­ли­ких пу­чків. Сор­ти Ам­фі­ди­пло­їд 60, Ра­тне, Ра­ри­тет, Амос ма­ли тіль­ки 38–40 пу­чків. У се­ре­дньо­му в 17 сор­тів три­ти­ка­ле на­лі­чу­ва­ло­ся 49, ози­мої м’якої пше­ни­ці (15 сор­тів) — 45, жи­та (2 сор­ти) — 48–56 ве­ли­ких пу­чків.

За чи­сель­ні­стю устя­чок у по­лі зо­ру мі­кро­ско­па на верх­ній по­верх­ні пра­пор­це­во­го лис­тка сор­тів м’якої пше­ни­ці й три­ти­ка­ле сут­тє­вої рі­зни­ці не ви­яв­ле­но. Їх на­лі­чу­ва­лось 178–184. На зво­ро­тно­му бо­ці лис­тка у три­ти­ка­ле в се­ре­дньо­му на­лі­чу­ва­ло­ся 150, а у сор­тів пше­ни­ці тіль­ки 136 устя­чок.

Слаб­кий роз­ви­ток окре­мих мор­фо­стру­ктур­них еле­мен­тів ком­пен­су­є­ться по­си­ле­н­ням ін­ших ор­га­нів і си­стем адаптивності, що про­яв­ля­є­ться в осо­бли­во­стях но­вих зер­но­вих сор­тів три­ти­ка­ле з ви­со­кою по­су­хо­стій­кі­стю. Сорт Хар­ро­за, за­ре­є­стро­ва­ний із 2011 ро­ку, від­рі­зня­є­ться низь­ким обли­стві­н­ням ро­слин і кра­ще роз­ви­ну­тою про­від­ною си­сте­мою. Сор­ти Ра­ри­тет, Амос, До­нець і Пла­стун во­лин­ський (у ре­є­стрі від­по­від­но до 2008, 2014 та 2018 рр.) ма­ють ве­ли­ку пло­щу ли­стя, силь­ну ко­ре­не­ву си­сте­му, під­ви­ще­ну во­до­у­три­му­валь­ну зда­тність, яка по­си­лю­є­ться фор­му­ва­н­ням по­ту­жно­го вос­ко­во­го ша­ру на всій ро­сли­ні.

Та­ким чи­ном, у ре­зуль­та­ті ба­га­то­рі­чних до­бо­рів на ком­плекс го­спо­дар­сько цін­них ознак у від­но­сно спри­я­тли­вих і го­стро­по­су­шли­вих умо­вах ство­ре­но ви­три­ва­лі до по­су­хи ба­га­то­лі­ній­ні сор­ти три­ти­ка­ле з по­тен­цій­ною вро­жай­ні­стю зер­на 8,0– 12,5 т/га, зда­тні ефе­ктив­ні­ше, ніж ози­ма м’яка пше­ни­ця, ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти во­ду в по­су­шли­ві й во­ло­гі ро­ки. Се­ред най­більш по­су­хо­стій­ких ге­но­ти­пів ви­со­кі по­ка­зни­ки вро­жай­но­сті, пла­сти­чно­сті й ста­біль­но­сті ма­ли сор­ти Амос, Бу­кет, Гар­не, Мар­кі­ян, Ша­лан­да, Ні­ка­нор та Яро­сла­ва.

* ІР ім. В. Я. Юр’єва; ** При­мор­ська до­слі­дно-се­ле­кцій­на діль­ни­ця; *** дво­ру­чка

* 2011–2013 рр. — Оде­ська 267, 2014–2017 рр. — По­до­лян­ка; ** 2011–2013 рр. — Ха­сто, 2014–2017 рр. — Пам’ять Ху­до­єр­ка.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.