Аві­а­під­трим­ка для три­хо­гра­ми

Роз­гля­ну­то роз­роб­ки ві­тчи­зня­них на­у­ков­ців й ін­же­не­рів що­до вдо­ско­на­ле­н­ня роз­се­ле­н­ня три­хо­гра­ми за до­по­мо­гою БпЛА

The Ukrainian Farmer - - Зміст - СЕР­ГІЙ МАРАНДА ННЦ «Ін­сти­тут ме­ха­ні­за­ції та еле­ктри­фі­ка­ції сіль­сько­го го­спо­дар­ства»

Спри­я­тли­ві при­ро­дно-клі­ма­ти­чні умо­ви від­кри­ва­ють пе­ред Укра­ї­ною ши­ро­кі мо­жли­во­сті для ви­ро­бни­цтва еко­ло­гі­чно чи­стої про­ду­кції як для вла­сних по­треб, так і для зов­ні­шньо­го рин­ку. Для по­лі­пше­н­ня яко­сті сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції і під­ви­ще­н­ня вро­жай­но­сті впро­ва­джу­ють но­ві спосо­би й ме­то­ди за­хи­сту ро­слин від шкі­дни­ків, хво­роб і бур’янів. Зокре­ма, для біо­ло­гі­чно­го за­хи­сту ро­слин від де­яких шкі­дни­ків за­сто­со­ву­ють ен­то­мо­фаг три­хо­гра­му.

Для ре­а­лі­за­ції опе­ра­ції роз­се­ле­н­ня три­хо­гра­ми на­зем­ні ма­шин­но-тра­ктор­ні агре­га­ти ма­ло­про­ду­ктив­ні та ма­ють ви­со­ку вар­тість. Ін­ший спо­сіб роз­се­ле­н­ня із за­сто­су­ва­н­ням на­пов­ню­ва­ча не дає га­ран­тії рів­но­мір­но­го роз­по­ді­лу біо­пре­па­ра­ту на по­верх­ні по­ля. Спо­сіб роз­се­ле­н­ня із за­сто­су­ва­н­ням ка­псул має ви­со­ку тру­до­міс­ткість. Крім то­го, для роз­се­ле­н­ня три­хо­гра­ми за­про­по­но­ва­но низ­ку те­хні­чних за­со­бів, які мон­ту­ють на лі­та­ках «Бе­кас», «Цес­сна» та мо­то­дель­та­пла­нах. Лі­та­ки ти­пу Ан-2 для роз­се­ле­н­ня три­хо­гра­ми ви­зна­но не­рен­та­бель­ни­ми. На жаль, мо­то­дель­та­пла­ни, які за­сто­со­ву­ва­ли в те­хно­ло­гі­чно­му про­це­сі роз­се­ле­н­ня

три­хо­гра­ми, не за­без­пе­чу­ють роз­се­ле­н­ня за за­да­ною нор­мою та рів­но­мір­ні­стю роз­по­ді­лу ен­то­мо­фа­га. За те­хні­чни­ми ха­ра­кте­ри­сти­ка­ми во­ни не від­по­від­а­ють ви­мо­гам що­до за­без­пе­че­н­ня жит­тє­ді­яль­но­сті три­хо­гра­ми й рів­но­мір­но­сті роз­по­ді­лу біо­ма­те­рі­а­лу по по­верх­ні по­ля.

Три­хо­гра­мо­ва­ні яй­ця зер­но­вої мо­лі ви­ко­ри­сто­ву­ють у ду­же ма­лих до­зах — від 10 тис. до 250 тис. са­миць/га і роз­се­ля­ють їх за швид­ко­сті 25–100 км/год на ви­со­ті 3–5 м. За сму­ги роз­се­ле­н­ня зав­шир­шки 10–30 м про­ду­ктив­ність оброб­ки ста­но­вить 50–250 га/год. Нор­му ви­тра­ти три­хо­гра­ми мо­жна змі­ню­ва­ти. Для під­ви­ще­н­ня яко­сті й рів­но­мір­но­сті роз­се­ле­н­ня три­хо­гра­ми ви­ко­ри­сто­ву­ють на­пов­ню­вач (ман­ну кру­пу). На під­ста­ві ви­вче­н­ня фі­зи­ко-ме­ха­ні­чних вла­сти­во­стей яєць зер­но­вої мо­лі бу­ло вста­нов­ле­но, що їхня дов­жи­на ста­но­вить в ме­жах 0,55–0,65 мм, ши­ри­на — 0,25–0,35 мм, за фор­мою во­ни по­ді­бні до елі­псо­ї­да. Швид­кість ви­та­н­ня яй­ця — в ме­жах 0,5– 1,5 м/с. Об’єм­на гу­сти­на біо­ма­те­рі­а­лу за­ле­жить від ста­дії роз­ви­тку три­хо­гра­ми та за одну-дві до­би до від­ро­дже­н­ня ен­то­мо­фа­га ста­но­вить 0,35–0,55 г/см³. Кіль­кість яєць в 1 г до­ся­гає в се­ре­дньо­му

80–96 тис. штук, аб­со­лю­тна ма­са 1000 шт. яєць — 0,0104 г. На­ван­та­же­н­ня на стиск не має пе­ре­ви­щу­ва­ти 0,1 кПа. У ра­зі уда­ру яй­ця об пе­ре­шко­ду зі швид­кі­стю 20 м/с три­хо­гра­ма не від­ро­джу­є­ться. Від­по­від­но, умо­ви роз­се­ле­н­ня три­хо­гра­ми ма­ють ура­хо­ву­ва­ти це обме­же­н­ня.

Еко­но­мі­чно до­ціль­но ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти енер­го­о­ща­дну те­хні­ку, та­ку як без­пі­ло­тні лі­таль­ні апа­ра­ти (БпЛА) лег­кої кон­стру­кції з не­скла­дним спосо­бом до­зу­ва­н­ня та роз­се­ле­н­ня три­хо­гра­ми. Та­кож ці апа­ра­ти ма­ють осна­щу­ва­ти­ся су­ча­сни­ми си­сте­ма­ми на­ві­га­ції, які за­без­пе­чу­ють рів­но­мір­ний роз­по­діл біо­пре­па­ра­ту на по­верх­ні по­ля. БпЛА за сво­ї­ми ха­ра­кте­ри­сти­ка­ми, ма­нев­ру­ва­н­ням, еко­но­мі­чні­стю, ке­ру­ва­н­ням для роз­се­ле­н­ня три­хо­гра­ми не має рів­них.

Спе­ці­а­лі­зо­ва­ні дро­ни

На сьо­го­дні ко­мер­цій­ні стру­кту­ри для рин­ку Укра­ї­ни про­по­ну­ють те­хно­ло­гі­чне обла­дна­н­ня для роз­се­ле­н­ня три­хо­гра­ми, яке мон­ту­є­ться на БпЛА, а та­кож са­мі лі­таль­ні апа­ра­ти, у яких пе­ред­ба­че­но фун­кцію роз­се­ле­н­ня три­хо­гра­ми. Так, ком­па­нія «Ге­о­ком» ство­ри­ла низ­ку ти­по­ро­змі­рів без­пі­ло­тних лі­таль­них апа­ра­тів ван­та­жні­стю від 0,5 до 50 кг. Одним із них є ба­га­то­ці­льо­вий без­пі­ло­тний лі­таль­ний апа­рат «Тор­на­до» (фо­то 1), який за­сто­со­ву­ють у сіль­сько­му го­спо­дар­стві для мо­ні­то­рин­гу та біо­ло­гі­чно­го за­хи­сту ро­слин.

Фо­то 1. Без­пі­ло­тний лі­таль­ний апа­рат «Тор­на­до», до­за­тор і роз­сі­ю­вач

Фо­то 2. Без­пі­ло­тний лі­таль­ний апа­рат Р-100 для роз­се­ле­н­ня три­хо­гра­ми

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.