Сор­го в ра­ціо­ні сви­ней

Екс­пе­ри­мен­таль­но об­ґрун­то­ва­но мо­жли­вість збіль­ше­н­ня час­тки сор­го в ра­ціо­нах мо­ло­дня­ку сви­ней і на від­го­дів­лі

The Ukrainian Farmer - - Зміст - ОКСА­НА ШКРОМАДА, д-р вет. на­ук, про­фе­сор Сум­ський на­ціо­наль­ний аграр­ний уні­вер­си­тет Спі­вав­тор: Оле­ксандр Бор­дун, канд. с.-г. на­ук

Сор­го­ві куль­ту­ри мо­жуть за­без­пе­чу­ва­ти кор­ма­ми всі ви­ди тва­рин, пта­хів і став­ко­вої ри­би, а та­кож да­ва­ти си­ро­ви­ну для хар­чо­вої, кро­хма­ле-па­то­ко­вої та ком­бі­кор­мо­вої про­ми­сло­во­сті. Во­на має ви­со­кий енер­ге­ти­чний ре­сурс, мі­стить лег­ко­за­сво­ю­ва­ні кро­хмаль, ба­га­то біл­ка, лі­зи­ну, ме­тіо­ні­ну й три­пто­фа­ну.

Уро­жай­ність сор­го за­ле­жить не ли­ше від ро­дю­чо­сті ґрун­ту та вмі­сту в ньо­му ор­га­ні­чної ре­чо­ви­ни, а й від йо­го ки­сло­тно­сті та по­пе­ре­дни­ків (осо­бли­во якщо це бу­ли бо­бо­ві), і вне­се­н­ня ор­га­ні­чних до­брив. Якщо для ін­ших куль­тур для по­ча­тку фор­му­ва­н­ня вро­жаю тре­ба 300 мм во­ло­ги, то для сор­го — всьо­го 150 мм, і це з усіх дже­рел (ґрун­то­ва во­ло­га, опа­ди, по­лив). В умо­вах низь­кої кіль­ко­сті опа­дів сор­го ефе­ктив­ні­ше ви­ко­ри­сто­вує

во­ло­гу, ніж ін­ші зер­но­ві. Роз­ра­хун­ки, про­ве­де­ні в Ама­ріл­ло (штат Те­хас), по­ка­за­ли, що 1 мм во­ди за­без­пе­чує вро­жай­ність у 15 кг/га.

Та­ким чи­ном, 500 мм опа­дів да­ють змо­гу роз­ра­хо­ву­ва­ти на вро­жай­ність у 7,5 т/га.

Зер­но­ве сор­го — одна з най­скла­дні­ших для зби­ра­н­ня куль­тур. Ду­же ва­жли­во то­чно ви­зна­чи­ти опти­маль­ну да­ту зби­ра­н­ня. Зер­ни­ни сор­го до­зрі­ва­ють із вер­хів­ки во­ло­ті до­ни­зу.

Від­так пе­ре­ві­ря­ти на сти­глість слід зер­ни­ни на ни­жньо­му кін­ці во­ло­ті. Про до­зрі­ва­н­ня сор­го си­гна­лі­зу­ють чор­ні ця­тки на обох кін­чи­ках зер­ня­ти. Зби­ра­ють сор­го зер­но­вою жа­ткою із жорс­тким рі­заль­ним апа­ра­том, жорс­тко за­крі­пле­ною гну­чкою жа­ткою або жа­ткою для про­са­пних куль­тур. Одні­єю з го­лов­них при­чин не­ве­ли­ких по­сів­них площ сор­го є брак на­сі­н­ня, хо­ча по­пит на ньо­го що­рі­чно зро­стає.

Зер­но­ві сор­го є по­жив­ним кор­мом і ма­ють від­мін­ну хар­чо­ву цін­ність у ра­ціо­ні сви­ней. Чи­слен­ні до­слі­дже­н­ня за остан­ні 20 ро­ків, про­ве­де­ні у сви­но­го­спо­дар­ствах, до­ве­ли еко­но­мі­чну ефе­ктив­ність ви­ко­ри­ста­н­ня сор­го у по­рів­нян­ні з ку­ку­ру­дзою й ін­ши­ми зер­но­ви­ми куль­ту­ра­ми. За пра­виль­ної оброб­ки та зба­лан­су­ва­н­ня амі­но­ки­слот і фо­сфо­ру, сор­го мо­же бу­ти еко­но­мі­чною за­мі­ною для ку­ку­ру­дзи, пше­ни­ці або ячме­ню у ра­ціо­нах сви­ней. Зер­но сор­го мі­стить тро­хи мен­ше олії, ніж ку­ку­ру­дза. Про­те у сор­го біль­ше на­си­че­них жир­них ки­слот і менш по­лі­не­на­си­че­них жир­них ки­слот, ніж у ку­ку­ру­дзі.

За го­дів­лі сви­ней сор­го ми отри­му­є­мо ба­га­то твер­до­го шпи­ку, що до­бре для бе­кон­ної від­го­дів­лі. Не­що­дав­ні кон­троль­ні зна-

че­н­ня за хі­мі­чним скла­дом сор­го вка­зу­ють, що чи­ста енер­ге­ти­чна цін­ність ста­но­вить 99%, по­рів­ню­ю­чи з ку­ку­ру­дзою (табл. 1).

Сор­го мі­стить біль­ше не­за­мін­них амі­но­ки­слот (тре­о­нін, три­пто­фан і ва­лін), ніж ку­ку­ру­дза на стан­дар­ти­зо­ва­но­му олі­є­зу­ван­ні. Та­ким чи­ном, біль­шу кіль­кість до­да­тко­вих амі­но­ки­слот (лі­зин і ме­тіо­нін) мо­жна ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти для за­мі­ни сої в ра­ціо­ні сви­ней. Ця пе­ре­ва­га до­зво­ляє ви­ко­ри­ста­н­ня по­тен­цій­но менш до­ро­гих ва­рі­ан­тів із ра­ціо­на­ми на осно­ві зер­на сор­го в по­рів­нян­ні з ку­ку­ру­дзою. З роз­ши­ре­н­ням ви­ко­ри­ста­н­ня кри­ста­лі­чних амі­но­ки­сло­тних по­жив­них ді­єт еко­но­мі­чна ви­го­да від зер­но­во­го сор­го у сви­ня­чих ра­ціо­нах про­ти ку­ку­ру­дзи зро­сла. Це та­кож мо­же змен­ши­ти кон­цен­тра­цію азо­ту в ка­ло­вих ма­сах, що по­зи­тив­но впли­ває на нав­ко­ли­шнє се­ре­до­ви­ще.

Ре­ко­мен­да­ції з хар­чу­ва­н­ня сви­ней сор­го

Зер­но сор­го мо­же за­мі­ни­ти всю ку­ку­ру­дзу, пше­ни­цю та ячмінь у ра­ціо­ні всіх кла­сів сви­ней. По­жив­ні ре­чо­ви­ни сор­го, ра­зом із тре­о­ні­ном, три­пто­фа­ном, ва­лі­ном і за­сво­ю­ва­ним фо­сфо­ром, на­да­ють те­хно­ло­гам рі­зні мо­жли­во­сті для фор­му­ва­н­ня ра­ціо­ну. Та­ким чи­ном, щоб пов­ні­стю ско­ри­ста­ти­ся пе­ре­ва­га­ми сор­го, ре­ко­мен­ду­є­ться сфор­му­ва­ти ра­ціо­ни, осно­ва­ні на сор­го, із за­сво­ю­ва­ни­ми амі­но­ки­сло­та­ми та фо­сфо­ром (табл. 2). Якщо по­рів­ня­ти ра­ціон із ку­ку­ру­дзи та сої і пер­ший ва­рі­ант сор­го-со­є­во­го ра­ціо­ну, то остан­ній мі­стить біль­шу кіль­кість кри­ста­лі­чних амі­но­ки­слот і мен­ше со­є­во­го бо­ро­шна й мо­но­каль­цій­фо­сфа­ту. Кон­цен­тра­ція три­пто­фа­ну й ва­лі­ну до­зво­ляє шир­ше ви­ко­ри­ста­н­ня кри­ста­лі­чних амі­но­ки­слот, і ра­зом із тим — змен­ши­ти кіль­кість со­є­во­го бо­ро­шна в ра­ціо­ні, а от­же — зни­зи­ти рі­вень ви­ді­ле­н­ня азо­ту у фе­ка­лі­ях. А в дру­го­му ва­рі­ан­ті сор­го-со­є­во­го ра­ціо­ну до­да­є­ться не­ве­ли­ка кіль­кість жи­ру, щоб зба­лан­су­ва­ти енер­ге­ти­чний уміст.

Та­ким чи­ном, те­хно­ло­ги ма­ють без­ліч ва­рі­ан­тів, щоб зни­зи­ти ви­тра­ти на хар­чу­ва­н­ня сви­ней, не втра­ча­ю­чи якість ра­ціо­ну.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.