Май­бу­тнє без ан­ти­біо­ти­ків

В умо­вах ве­де­н­ня бі­зне­су в га­лу­зі сви­нар­ства без за­сто­су­ва­н­ня ан­ти­біо­ти­ків слід при­ді­ля­ти на­ле­жну ува­гу ва­кци­на­ції по­ро­сят

The Ukrainian Farmer - - Зміст - Ма­те­рі­а­ли на­да­ла ком­па­нія «Хі­пра»

Роз­ви­ток стій­ко­сті ба­кте­рій до ан­ти­біо­ти­ків і по­я­ва муль­ти­ре­зи­стен­тних шта­мів є одні­єю з основ­них про­блем у га­лу­зі охо­ро­ни здо­ров’я в усьо­му сві­ті.

То­му біль­шість між­на­ро­дних ор­га­ні­за­цій ве­де актив­ний по­шук ді­є­вих рі­шень. На­при­клад, Про­до­воль­ча і сіль­сько­го­спо­дар­ська ор­га­ні­за­ція Об’єд­на­них На­цій (Food and Agriculture Organisation, FAO) роз­ро­би­ла «План дій FAO по бо­роть­бі зі стій­кі­стю до про­ти­мі­кро­бних пре­па­ра­тів 2016–2020». Згі­дно з кон­це­пці­єю ці­єї про­гра­ми, ор­га­ні­за­ція бе­ре на се­бе зо­бов’яза­н­ня про­во­ди­ти роз’ясню­валь­ну ро­бо­ту в кра­ї­нах, за­ко­но­дав­ство яких, нор­ма­тив­не спо­сте­ре­же­н­ня та си­сте­ми кон­тро­лю над за­сто­су­ва­н­ням про­ти­мі­кро­бних пре­па­ра­тів, а та­кож про­фі­ла­кти­ка й бо­роть­ба з ре­зи­стен­тні­стю до них є ма­ло­ефе­ктив­ни­ми або не від­по­від­а­ють су­ча­сним ви­мо­гам. Са­ме в та­ких кра­ї­нах ри­зик ви­ни­кне­н­ня й по­ши­ре­н­ня ан­ти­біо­ти­ко­ре­зи­стен­тних мі­кро­ор­га­ні­змів ви­щий, ніж за­зви­чай. В умо­вах усе біль­шої гло­ба­лі­за­ції су­ча­сно­го сві­ту це стає істо­тною не­без­пе­кою для окре­мих ферм, кра­ї­ни за­га­лом, а та­кож є за­галь­ною за­гро­зою. З огля­ду на це Все­сві­тня ор­га­ні­за­ція охо­ро­ни здо­ров’я ство­ри­ла Гло­баль­ну си­сте­му мо­ні­то­рин­гу за стій­кі­стю до про­ти­мі­кро­бних пре­па­ра­тів (GLASS). Ця си­сте­ма епі­дна­гля­ду роз­ро­бле­на для ви­яв­ле­н­ня па­то­ге­нів, що ста­нов­лять най­біль­шу за­гро­зу здо­ров’ю всьо­го сві­ту, а та­кож, щоб ін­фор­му­ва­ти про ухва­ле­н­ня рі­шень, ді­я­ти на мі­сце­во­му, на­ціо­наль­но­му та ре­гіо­наль­но­му рів­нях і да­ва­ти під­ста­ви для ін­фор­ма­цій­но-про­па­ган­дист­ської ді­яль­но­сті. З 2010 ро­ку Єв­ро­пей­ське агент­ство лі­кар­ських за­со­бів (EMЕA) пра­цює над про­е­ктом під на­звою «Єв­ро­пей­ська ме­ре­жа з на­гля­ду за за­сто­су­ва­н­ням ве­те­ри­нар­них про­ти­мі­кро­бних пре­па­ра­тів» (ESVAC), що на­ці­ле­ний на збір ін­фор­ма­ції про за­сто­су­ван-

ня про­ти­мі­кро­бних пре­па­ра­тів для тва­рин у кра­ї­нах Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу.

До­да­тко­ві ви­мо­ги до га­лу­зі

Ком­па­нія HIPRA пра­цює над за­до­во­ле­н­ням як ни­ні­шніх, так і май­бу­тніх по­треб у га­лу­зі охо­ро­ни здо­ров’я, а роз­роб­ка ефе­ктив­них ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чних ва­кцин є го­лов­ною ме­тою. Одне із зав­дань пов’яза­но з кон­тро­лем по­ши­ре­н­ня па­то­ген­них шта­мів Escherichia coli, які зав­да­ють зна­чні еко­но­мі­чні втра­ти у свинарстві. На сьо­го­дні пре­вен­тив­ним ме­то­дом бо­роть­би про­ти ве­ро­то­кси­ген­них/ши­го­то­кси­ген­них шта­мів Escherichia coli, що спри­чи­ня­ють на­бря­ко­ву хво­ро­бу й ен­те­ро­то­кси­є­мію, є но­ва ва­кци­на, яку роз­ро­бив на­у­ко­во-до­слі­дний від­діл ком­па­нії для кон­тро­лю ре­аль­них і по­тен­цій­них за­гроз — Ве­ро­вед. Ва­кци­на, що не­що­дав­но отри­ма­ла до­звіл на про­даж від EMЕA, мі­стить ре­ком­бі­нан­тний ан­ти­ген VT2e. Під час ви­ро­бни­цтва ва­кци­ни штам E. coli про­ду­кує VT2e то­ксин, який очи­ща­ють за до­по­мо­гою хро­ма­то­гра­фії. Ме­та цьо­го про­це­су — від­бір і ви­ді­ле­н­ня VT2e то­кси­ну від ен­до­то­кси­нів і будь-яко­го ін­шо­го ти­пу ек­зо­то­кси­нів, що до­зво­ляє отри­ма­ти кон­цен­тра­цію ан­ти­ге­ну у ва­кци­ні біль­ше ніж 90%.

Три­ва­лий час імун­ної від­по­віді

Крім ан­ти­ге­ну до скла­ду ва­кци­ни вхо­дить по­двій­ний ад’ювант на осно­ві гі­дро­кси­ду алю­мі­нію та ді­ети­ла­мо­нійе­ти­ла (ДЕАЕ). Гі­дро­ксид алю­мі­нію, ад’ювант, ши­ро­ко за­сто­со­ву­ють як у гу­ман­ній, так і у ве­те­ри­нар­ній ме­ди­ци­ні, він за­без­пе­чує по­віль­не ви­віль­не­н­ня ан­ти­ге­ну й, от­же, фор­му­ва­н­ня три­ва­лої імун­ної від­по­віді по ти­пу Th2-лім­фо­ци­тів. ДЕАЕ є по­лі­ка­тіо­ном, який спри­яє роз­ви­тку силь­ної та швид­кої імун­ної від­по­віді про­ти ан­ти­ге­ну, до яко­го він при­єд­на­ний. Ком­бі­на­ція очи­ще­ний ан­ти­ген і по­двій­ний ад’ювант га­ран­тує без­пе­чне вве-

де­н­ня ва­кци­ни по­ро­ся­там уже у ві­ці двох днів.

За­без­пе­че­ний ва­кци­ною за­хист при­су­тній із 23-го дня жи­т­тя й три­ває до кін­ця від­го­дів­лі.

За­сто­су­ва­н­ня ва­кци­ни на ко­мер­цій­них фер­мах при­во­дить до змен­ше­н­ня сту­пе­ня про­я­ву клі­ні­чних ознак і за­по­бі­га­н­ня смер­тно­сті.

Для під­твер­дже­н­ня ефе­ктив­но­сті ва­кци­ни Ве­ро­вед про­ве­ли до­слі­дже­н­ня на фер­мах, де ра­ні­ше ви­ді­ля­ли ве­ро­то­кси­ген­ні шта­ми E. coli (про­ду­ку­ють VT2e-то­ксин) і ді­а­гно­сту­ва­ли на­бря­ко­ву хво­ро­бу. Тва­рин роз­ді­ли­ли на дві гру­пи: ва­кци­но­ва­ні (n = 764) і не ва­кци­но­ва­ні (n = 643). За тва­ри­на­ми спо­сте­рі­га­ли від їх на­ро­дже­н­ня й до за­бою. В ре­зуль­та­ті на за­бої від­зна­че­но ста­ти­сти­чно зна­чу­щу рі­зни­цю у ва­зі ва­кци­но­ва­них по­ро­сят (109,6 кг) про­ти не ва­кци­но­ва­них (105,5 кг). До то­го ж се­ре­дньо­до­бо­вий при­ріст ва­ги у ва­кци­но­ва­них тва­рин про­ти кон­троль­ної гру­пи був ви­щим на 23,5 г (4%), що вка­зує на ефе­ктив­ність і еко­но­мі­чну до­ціль­ність про­ве­де­н­ня ва­кци­на­ції.

На­бря­ко­ва хво­ро­ба на від­го­дів­лі

На одній із до­слі­джу­ва­них ферм бу­ло отри­ма­но низь­кі при­ро­сти у тва­рин. Від­по­від­но до да­них лі­те­ра­ту­ри, при­чи­ною ці­єї па­то­ло­гії, не­зва­жа­ю­чи на від­су­тність клі­ні­чних ознак, ха­ра­ктер­них для за­хво­рю­ва­н­ня, мо­гла бу­ти на­бря­ко­ва хво­ро­ба. По­ро­сят роз­по­ді­ли­ли на дві гру­пи по 181 тва­ри­ні в ко­жній (ва­кци­но­ва­ні про­ти на­бря­ко­вої хво­ро­би і не ва­кци­но­ва­ні).

У ре­зуль­та­ті до­слі­дже­н­ня ви­яв­ле­но по­зи­тив­ну ди­на­мі­ку при­ро­сту ва­ги в гру­пі ва­кци­но­ва­них тва­рин (110 кг про­ти 106 кг). До то­го ж на від­го­дів­лі у тва­рин із кон­троль­ної гру­пи бу­ло ви­ді­ле­но ве­ро­то­кси­ген­ні E. coli, які про­ду­ку­ють

VT2e то­ксин. Отри­ма­ні ре­зуль­та­ти під­твер­джу­ють мо­жли­вість ін­фі­ку­ва­н­ня на від­го­дів­лі та не­га­тив­ні на­слід­ки на ро­сто­ві по­ка­зни­ки.

Та­ким чи­ном, ви­ко­ри­ста­н­ня ва­кци­ни Ве­ро­вед за­без­пе­чить фор­му­ва­н­ня три­ва­ло­го гу­мо­раль­но­го іму­ні­те­ту і за­хи­стить ва­ших тва­рин на до­ро­щу­ван­ні і від­го­дів­лі від не­га­тив­но­го впли­ву на­бря­ко­вої хво­ро­би, тим са­мим збіль­шить при­ріст ва­ги та еко­но­мі­чний при­бу­ток.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.