«Ма­ун­текс» ство­рить вла­сний сви­но­ком­плекс

The Ukrainian Farmer - - Новини компаній -

ТОВ «Ма­ун­текс Агро» (Хар­ків) роз­по­ча­ло ре­а­лі­за­цію про­е­кту з ре­кон­стру­кції ко­ли­шньо­го ком­пле­ксу з від­го­дів­лі ВРХ в смт Дні­пров­ське Дні­про­пе­тров­ської обла­сті на сви­но­ком­плекс. Про­ект пе­ред­ба­чає ство­ре­н­ня во­сьми кор­пу­сів, які за­без­пе­чать ре­про­ду­кцію, до­ро­щу­ва­н­ня й від­го­дів­лю сви­ней. Ре­про­ду­ктор сви­но­ком­пле­ксу роз­ра­хо­ва­но на утри­ма­н­ня 1,26 тис. про­ду­ктив­них сви­но­ма­ток. Ді­лян­ка від­го­дів­лі мі­сти­ти­ме чо­ти­ри кор­пу­си для утри­ма­н­ня близь­ко 9,6 тис. го­лів. По­ту­жність рі­чно­го ви­пу­ску про­ду­кції сви­но­фер­ми ста­но­ви­ти­ме 36,4 тис. го­лів мо­ло­дня­ку сви­ней для подаль­шої від­го­дів­лі, а та­кож 30,6 тис. від­го­до­ва­но­го мо­ло­дня­ку — для про­да­жу на м’ясо­ком­бі­нат. За­галь­на по­ту­жність ком­пле­ксу з ура­ху­ва­н­ням обо­ро­тно­го по­го­лів’я по­ро­сят і під­свин­ків у пе­ре­ра­хун­ку на за­галь­ну кіль­кість до­ро­сло­го по­го­лів’я ста­но­вить до 31 тис. го­лів сви­ней на рік. З гною сви­ней ком­па­нія пла­нує ви­ро­бля­ти біо­газ.

На сьо­го­дні ком­па­нія «Ма­ун­текс» спе­ці­а­лі­зу­є­ться на по­став­ках на­ту­раль­ної ки­шко­вої си­ро­ви­ни з Бра­зи­лії, Ар­ген­ти­ни, США та ЄС для за­без­пе­че­н­ня укра­їн­ських м’ясо­пе­ре­ро­бних під­при­ємств.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.